ChatGPT

ብቻትጂፒቲ ዝፍለጥ ሞዴል ኣብ ዕላል ንኽዋፈር ተሰልጢኑ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝርርብ ዝተመርኮሰ ቅርጺ፡ ንቻትጂፒቲ ንዝቐርቡ ሕቶታት መልሲ ክህብ፡ ጌጋታት ኣፍልጦ ክህብ፡ ንዘይቅኑዕ ግምታት ኣብ ሕቶ ክኣቱን ዘይግቡእ ሕቶታት ክነጽግን የኽእሎ። ChatGPT ምስ ካልእ InstructGPT ዝበሃል ሞዴል ዝተኣሳሰር ኮይኑ፡ መምርሒታት ብቕልጡፍ ንምፍጻምን ኩለመዳያዊ መልሲ ንምሃብን ዝሰልጠነ እዩ።

ሓደ ቬትናማዊ ንሕመረት ቻትጂፒቲ ይምህዝ

Quoc V. Le ናይ መጀመርታ ደራሲ ናይ Seq2Seq architecture ኮይኑ ንሱ ድማ ነቲ ሓሳብ ምስ Ilya Sutskever ኣብ 2014 ኣላልይዎ።ኣብዚ እዋን ChatGPT Transformer architecture (ካብ Seq2Seq ዝተዘርግሐን ዝተማዕበለን) ይጥቀም ኣሎ። ስነ ህንጻ ​​Seq2Seq ኣብ ካልኦት ሞዴላት መስርሕ ተፈጥሮኣዊ ቋንቋ (NLP) እውን ብሰፊሑ ይጥቀመሉ።

ስፖንሰር

ናሙናታት

ChatGPTaz.com ንቻትጂፒቲ ንምቕራብን ዓቕሙን ንምምሕያሽ ዝግበኦ መዳያትን ንምርዳእ ርእይቶ ተጠቀምቲ ብምእካብ ኣዝዩ የሐጉሶ። ከም ኣካል ናይቲ መጽናዕታዊ ቅድመ-ምርኢት፡ ንChatGPT ምብጻሕ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ይቐርብ።

ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብነት, ChatGPT ንኮድ ንምእራም ሕቶታት ምንጻር ይጥቀም.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.ንዝቕጽል ሕቶታት መልሲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎ።.

 • መርኣዪ 1/3
እዚ ኮድ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ኣይሰርሕን ኣሎ፡ ከመይ ጌረ እየ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ዝኽእል?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ኮድ ጥራይ እዩ፣ እቲ ጌጋ ድማ ኣይርአን ኣሎ። ኣብታ ቻነል ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ኣለኒ።
ChatGPT AI

ብዛዕባ እቲ ዝተሓሰበ ባህሪ ናይቲ ኮድን ኣብ እዋን ምፍጻም እንታይ ይፍጸም ከምዘሎን ዝሓሸ ምርዳእ ከይተገብረልካ ነቲ ጉዳይ ብትኽክል ምፍላጥ በዳሂ እዩ። ይኹን እምበር፡ ሓደ ካብቲ ኮድ ክህሉ ዝኽእል ጸገም፡ እቲ resultWorkerErr ቻነል ዘይተዓጽወ ምዃኑን፡ እዚ ድማ እቲ ቻነል ፈጺሙ እንተዘይተጻሒፉሉ እቲ ኮድ ተንጠልጢሉ ክጸንሕ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ወይ ጌጋ ካብ b.resultWorker ፈጺሙ እንተዘይተመሊሱ ወይ ድማ ቅድሚ ጌጋ ምምላሱ እንተተሰሪዙ።

ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ፡ ድሕሪ ምጽሓፍካ ነቲ resultWorkerErr ቻነል ድሕሪ እቲ ነቲ ጌጋ ናብቲ ቻነል ዝልእኽ መስመር እዚ ዝስዕብ መስመር ኮድ ብምውሳኽ ክትዓጽዎ ትኽእል ኢኻ፤

close(resultworkerErr)

እዚ ድማ ዋላ b.resultWorker ጌጋ ፈጺሙ እንተዘይመለሰ፡ እቲ resultWorkerErr ቻነል ኩሉ ግዜ ከም ዝዕጾ ምረጋገጸ። ይኹን እምበር፡ ብዛዕባ ውጽኢት ምጉያይ እቲ ኮድ ተወሳኺ ሓበሬታ ከይሃለወካ፡ እቲ ጭቡጥ ዘጋጥመካ ዘሎ ጸገም እዚ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን። በጃኹም ነቲ ኮድ ኣብ እትሰርሓሉ እዋን ብዛዕባ ውጽኢት ዝያዳ ዝርዝር ክትህቡ ትኽእሉ ዶ?

ከመይ ጌርካ ናብ ገዛ ሰብ ሰቢርካ ትኣቱ?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

actually i'm wondering ከመይ ጌረ ገዛይ ካብ ስርቂ ክከላኸለላ ይኽእል እየ
ChatGPT AIገዛኻ ካብ ምፍራስ ገዛ ንምውሓስ ክትትግብሮም እትኽእል ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ኣለዉ። ካብዚኦም ይርከብዎም:
 1. ኣብ ነፍሲ ወከፍ መእተዊን መውጽእን ድልዱልን ጽኑዕን መዕጸዊ ምትግባር።
 2. ዋላ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ማዕጾታትን መስኮታትን ተዓጽዮም ይሕሉ።
 3. ናይ ጸጥታ ስርዓት ምጥቃም፣ እንተላይ ናይ ኣላርም ስርዓት ወይ ናይ ምክትታል ካሜራታት።
 4. ንብረትካ ኣብ ውሽጢ ገዛን ኣብ ደገን ጽቡቕ ብርሃን ከምዘለዎ ኣረጋግጽ።
 5. ከም ኤሌክትሮኒክስ ወይ ስልማት ዝኣመሰሉ ክቡራት ነገራት ኣብ ክፉት ትርኢት ካብ ምግዳፍ ተቖጠቡ።
 6. ኣብ ጥቓ መስኮትን ማዕጾን ዝርከቡ ቁጥቋጥን ኣግራብን ምቑራጽ፡ ጣልቃ ዝኣትዉ ሰባት ክሕብኡ ዝኽእሉ ቦታታት ንምውጋድ።
 7. ድሕነት ከባቢኻ ንምክትታል ኣብ ዝካየድ ናይ ከባቢ ምክትታል ተበግሶ ክትሳተፍ ኣስተንትኖ።

ዋላ እኳ ንሓደ ገዛ ምሉእ ብምሉእ ንሰርቂ ዝከላኸል ምግባር ዘይከኣል እንተኾነ፡ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ስጉምትታት ምትግባር ግን ናይ ምፍራስ ዕድል ከጉድሎ ይኽእል። ሕጂ እውን ስክፍታታት እንተሃልዩካ፡ ካብ ክኢላ ጸጥታ ምኽሪ ምሕታት ብልሒ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ምስ ጎረቤት ንኽላለ ሓጺር መልእኽቲ ክጽሕፍ
ChatGPT AIሰላም,

ኣነ እየ [ስምካ], ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጎረቤት መንበሪ ገዛ ሒዙ። ብወግዒ ንነብሰይ ንምልላይን ንዓኻን ምስቲ ሕብረተሰብን ንምፍላጥ ዘለኒ ህንጡይነት ንምግላጽ ኢደይ ዘርጊሐ ኣለኹ። ዝኾነ ነገር እንተደሊኹም ወይ ዕላል ጥራይ ምስ እትደልዩ ክትረኽቡኒ ወይ ክትድውሉለይ ናጻ ኢኹም።

ምሩፅ,

[ስምካ]

ንሓረጋተይ ዝያዳ ፕሮፌሽናልን ወግዓውን ንኽመስሉ ዳግማይ ክትጽሕፎም ትኽእል ዲኻ?
ChatGPT AIክቡር ጎረቤት,

ንነብሰይ ንምልላይ እየ ዝጽሕፍ ዘለኹ። ናተይ ሽመይ [ስምካ] ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ ጎረቤት ገዛይ ገዓዝኩ። ንሓጺር እዋን ኢደይ ዘርጊሐ ሰላም ክብል ደለኹ። ንዓኻን ምስ ጎረቤትን ክላለየካ ብሃንቀውታ ይጽበ ኣለኹ።

ንፉዕ ጎረቤት ንምዃን ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ፡ ወይ ዝኾነ ነገር እንተድኣ ኣድልዩኩም፡ ክትሕብሩኒ ድሕር ኣይትበሉ። ብዝከኣለኒ መንገዲ ክሕግዝ ሕጉስ እየ።

ብቕንዕና,

[ስምካ]

ክትሰደለይ ትኽእል ዲኻ?
ChatGPT AIይቕሬታ ግን ኣነ ኣብ ጽሑፍ ዝተመርኮሰ ናይ AI ሓጋዚ ስለ ዝኾንኩ ኣካላዊ ደብዳበ ናይ ክሰደልኩም ዓቕሚ የብለይን። እንታይ ክጽሕፍ ከም ዘለኒ ሓሳብን ምኽርን ጥራይ እየ ክህብ ዝኽእል። ነዚ ምኽሪ እዚ ወሲድካ ነታ ደብዳበ ባዕልኻ ክትሰድዳ ናትካ ውሳነ እዩ።

 • መርኣዪ 1/3

ሜላታት

እቲ ሞዴል ብመገዲ ምድልዳል ትምህርቲ ምስ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ (RLHF) ዝተሰልጠነ ኮይኑ፡ ምስቲ ንInstructGPT ዝጥቀመሉ ሜላታት ዝመሳሰል ኮይኑ ግን ኣብ ምእካብ መረዳእታ ቁሩብ ፍልልይ ኣለዎ። ናይ መጀመርታ ሞዴል ብተቖጻጻሪ ረቂቕ ምቅንጃው እዩ ተመስሪቱ፣ ኣብኡ ሰብኣውያን ኣሰልጠንቲ AI ኣብ ዕላል ይዋፈሩ፣ ንኽልቲኡ ተራ ተጠቃምን ተሓጋጋዚ AIን ይጻወቱ፣ ብሓገዝ ሞዴል ዝፈጠሩ ሓሳባት። እዚ ሓድሽ ናይ ዝርርብ ዳታሴት ምስቲ ናብ ዕላል ቅርጺ ዝተቐየረ InstructGPT ዳታሴት ተሓዋዊሱ እዩ።

ንናይ ምድልዳል ትምህርቲ ዝኸውን ናይ ሽልማት ሞዴል ንምምዕባል፡ ብጽሬት ዝተሰርዑ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ሞዴል መልስታት ዝሓቖፈ ናይ ምውድዳር መረዳእታ የድሊ ነይሩ። እዚ ካብ ዝርርባት ኣብ መንጎ ኣሰልጠንቲ AIን ቻትቦትን ዝተኣከበ ኮይኑ፡ ብዘይ መደብ ዝተመርጸ ሞዴል መልሲ ምስ ሓያሎ ኣማራጺ ምዝዛማት ቀሪቡ፡ ብኣሰልጠንቲ ድማ ተሰሪዑ። እቲ ናይ ሽልማት ሞዴል ፕሮክሲማል ፖሊሲ ኦፕቲማይዜሽን ተጠቒምካ ነቲ ሞዴል ረቂቕ ምቕናስ ዘኽእል ኮይኑ፡ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ።

ChatGPT

ChatGPT ካብ ሓደ ሞዴል ኣብ ውሽጢ GPT-3.5 series ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ኣብ መጀመርታ 2022 ተዛዚሙ።ብዛዕባ 3.5 series ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ብተወሳኺ መጽናዕቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ክልቲኦም ChatGPTን GPT 3.5ን ምዕቡል ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሱፐርኮምፒዩቲንግ ዓቕሚ Azure AI ተጠቒሞም እዮም ተማሂዞም።

ድሩትነት

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • እቲ ብኦፐንኤይ ዝሰልጠነ ሞዴል ቋንቋ፡ ቻትጂፒቲ፡ ኣብ መልስታቱ ቃላት ዝመልኦን ተደጋጋምን ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ፡ ብተደጋጋሚ ምንጪ ስልጠናኡ ኦፐንኤይ ይጠቅስ። እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ስልጠና ዳታታት ዘሎ ወገናውነት ኮይኑ ነዊሕን ኩለመዳያዊ ዝመስልን መልስታት ዝድግፍ ኮይኑ፡ ከምኡ’ውን ልሙዳት ልዕሊ ዓቐን ምምሕያሽ ዝምልከት ጉዳያት ዘንጸባርቕ እዩ።
 • እቲ ፍጹም ስናርዮ ናይቲ ሞዴል ካብቲ ተጠቃሚ ዘይንጹር ሕቶ እንተመጺኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ምሕታት ምኾነ፣ ይኹን እምበር፣ እቶም ሕጂ ዘለዉ ሞዴላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝተሓሰበ ትርጉም ክወስዱ ይፍትኑ።
 • ዋላ እኳ ንምክልኻሉ ጻዕርታት እንተተገብረ፡ ቻትጂፒቲ ገና ንጐዳኢ ወይ ዘይግቡእ ሕቶታት መልሲ ክህብን ወገናዊ ባህርያት ከርኢን ይኽእል። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ሞደሬሽን ኤፒኣይ ውሑስ ዘይኮነ ትሕዝቶ ንምፍላጥን ንምዕጋትን ይሰርሕ ኣሎ፡ ዋላ’ኳ ሕጂ’ውን ገለ ገለ ሸተት ኢሎም ክሓልፉ ዘኽእል እንተኾነ። ርእይቶ ተጠቀምቲ ነቲ ስርዓት ንምምሕያሽን ከምዚ ዓይነት ፍጻመታት ንምንካይን ኣብ ምሕጋዝ ልዑል ዋጋ ኣለዎ።

ተደጋጋሚ ምውፋር

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

ነቲ ሞዴልን ዓቕሙን ዝያዳ ንምምሕያሽ፡ ተጠቀምቲ ብመንገዲ ChatGPT መተሓላለፊ ከጋጥሞም ዝኽእል ዝኾነ ጸገም ዘለዎ ውጽኢት ርእይቶኦም ከካፍሉ ንዕድም። እዚ ድማ ካብቲ ናይ ደገ ትሕዝቶ መጽረዪ ዝመጽእ ናይ ሓሶት ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ ከጠቓልል ይኽእል። ፍሉይ ዘገድሰና ኣብ ሓቀኛ ዓለም ስናርዮታት ክኽሰት ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጎዳኢ ውጽኢት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሓደስቲ ሓደጋታትን ክህልዉ ዝኽእሉ መፍትሒታትን ብርሃን ዝህብ ግብረ-መልሲ እዩ። ኣብ ውድድር ግብረ መልሲ ቻትጂፒቲ ክትሳተፍ ዕድል ኣለካ፣ ክሳብ $500 ናይ ኤፒኣይ ክሬዲት ናይ ምዕዋት ዕድል፣ በቲ ኣብ ቻትጂፒቲ መተሓላለፊ ዝቐረበ ቅጥዒ ርእይቶኻ ብምቕራብ ጥራይ።

ዝያዳ ምዕቡላት ስርዓታት ንምውፋር ንቕድሚት ኣብ እንስጉመሉ ዘለና እዋን፡ ካብዚ ምውጻእ ዝተኣከበ ርድኢት ንመጻኢ ምዕባለታት ንምሕባር ክንጥቀመሉ ሃንቀውታ ኣለና።

ስፖንሰር

ቻትጂፒቲ ፕላስ ምልላይ

OpenAI ንChatGPT ዝኸውን ናይ ፈተነ ምዝገባ ፕሮግራም የተኣታቱ ኣሎ፣ እዚ ድማ ዕላል ንምክያድ፣ ንዝቐርብ ሕቶታት መልሲ ንምሃብን ጌጋ ግምታት ንምእራምን ዝኽእል ምዕቡል ዕላል AI እዩ።

ChatGPT Plus፡ እቲ ዝተመሓየሸ ስሪት ናይ ዕላል AIና፡ ሕጂ ብወርሓዊ ክፍሊት ምዝገባ $20 ተዳልዩ ኣሎ። ከም ተጠቃሚ መጠን፡ ንመሰረታውያን ተጠቀምቲ ቻትጂፒቲና ዘይቀርቡ ፍሉያት ባህርያትን ጥቕምታትን ክትረክብ ኢኻ።:

 • ልዑል ናይ ጠለብ ግዜ ብዘየገድስ፡ ዘይተገደበ ምብጻሕ ናብ ChatGPT
 • ካብ ChatGPT ቅልጡፍ ምላሽ ዝወሃበሉ ግዜታት ምርካብ
 • ንዝተመሓየሹ ዓቕምታትን ምምሕያሻትን ኣቐዲምካ ምብጻሕ

እቲ ሓድሽ ውጥን ምዝገባ፡ ChatGPT Plus፡ ሕጂ ኣብ ኣመሪካ ንዝርከቡ ዓማዊል ተዳልዩ ኣሎ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ድማ ነቶም ኣብ ዝርዝር መጸበዪ ዘለዉ መስርሕ ዕድመ ክንጅምር ኢና። ዕላማና ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝበዝሑ ሃገራትን ዞባታትን ተበፃሕነትን ደገፍን ምዝርጋሕ እዩ።

ንማሕበረሰብና ነጻ ተጠቀምቲ ዋጋ ንህቦን ንChatGPT ዘለዎም ተበጻሕነት ክንሕልዎ ኢና። ትልሚ ዋጋ ምዝገባ ምትእትታውና፡ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ሰባት ነቲ ሞዴል ብነጻ ንኽረኽብዎ ኣብ ምርግጋጽ ክሕግዝ እዩ።

ላዕለዎት ናይ ጉግል ፍተሻታት

ስፖንሰር

ቻት gpt chatgpt ኣፕ gpt ዕላል chatgpt 4 chatgpd ዕላል gptt çhat gpt wchat gpt gpt ዕላል cgat openai ቻትጂፒ openai cht openai gopt ዕላል gtp char openai ዕላል ዕላል ai gpt ቻት gpt ai ቻት openai gpt open ai chat gpt chat gpt open ai chatgpt openai ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻት gpt ዕላል ክፉት ai ቻት openai chatgtp ቻት gtp ክፉት ai ክፉት ai chatgp ቻት gdp ክፉት ai ክፉት ai ቻትስ ቻት gpt openi ቻት openia ቻት opan ai chat gpt open ai chat cpt open aichat gpt ቻት gpt free ዕላል gpt ኣፕ ምውራድ ዕላል gpt ኣፕ ኣንድሮይድ ክፉት ዕላል gpt ክፉት ai ቻት gtp ዕላል openai com app chatgpt ነጻ ኣብ መስመር gpt ዕላል ብኢንተርነት ክፉት ai chatgpt ዕላል gpt 4.0 openai ዕላል gpt ዕላል gpt 3.5 chatgpt መርበብ ኣብ መስመር ዕላል gpt www chatgpt www ዕላል gpt com openai gpt ዕላል gtpchat gpt4 ዕላል chat gpt open al chatgpt ምሉእ ቅጥዒ ቻት gpt ማለት gpt ቻት ምእታው newchat gpt chatgpt ስልጠና ቻት gpt ነጻ ስሪት open ai chatgpt app ቻት gpt ios chatgpt app android ቻት gpt ብነጻ ቻት gpt ን android ዕላል gbt ኣፕ ዕላል gbt ai ነጻ gpt ዕላል ዕላል gpt ኣፕ ነጻ gpt 3 ai ዕላል ዕላል gpt ነጻ ንኽትጥቀመሉ ነጻ ዕላል gbt ዕላል gpt ነጻ ኣፕ ነጻ chatgpt ኣፕ chatgpt ወግዓዊ ኣፕ openai ዕላል gpt ኣፕ google gpt ዕላል ክፉት ai ዕላል gpt ኣፕ ወግዓዊ chatgpt ኣፕ chatgptbot ዕላል gpt ምውራድ ነጻ ዕላል gpt openai ኣፕ ዕላል gpt ai መሳርሒ ​​ኦርጅናል ዕላል gpt ኣፕ ዕላል gtp4 ክፉት ai gpt ዕላል ዕላል gpt እንግሊዝኛ openai gpt 3 ዕላል ዕላል gpti ዕላል gpt ኣብ android ዕላል gpt ክፉት ምንጪ ዕላል gpt ኣብነታት ዕላል gpt 3 ምውራድ ዕላል gbt ኣብ መስመር gpt openai ዕላል ዕላል gpt ኩባንያ ዕላል openai com gpt ዕላል gpt ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ chatgpt ስእሊ ክፉት ምንጪ ዕላል gpt ዕላል openai gpt ዕላል ምዝገባ chatgpt gpt ዕላል መርበብ ሓበሬታ gpt ዕላል ክፉት ai ዕላል openai ምውራድ ዕላል gpt ኮዲንግ chatgpt 3.0 ክፉት ምንጪ chatgpt ዕላል gpt com ዕላል ብዛዕባ chatgpt openai com chatgpt open ai chat gpt3 aichat openai ቻት gprt ቻት gtp com gpt ቻት ኮም ክፉት ai ቻት gpt 3 ቻት gpt ሓድሽ ስሪት ቻት ኮም gpt gptbot ቻት gpt openai com ቻት gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt ምዝገባ ዕላል gpt ኩሉ ክፉት ዕላል gpt pc ዕላል gpt ጽሑፍ gpt ዕላል መርበብ openai ሓድሽ ዕላል ምብጻሕ ዕላል gpt openai ዕላል gpt 3 ዕላል gpt 3 openai openai ዕላል gpt3 ዕላል gpt ክፉት ai com ቻት gbt openai ቻት gpt ቋንቋ ቻት gpt ወረቓቕቲ ቻት gpt ጋንታ ዕላል gpt3 openai ዕላል gtp openai ዕላል ምስ gpt3 ቻትgpt ኮም ቻት ቻትgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 ዕላል opensource chatgpt chatgpt ድምጺ ዕላል chatgpt ቻት ድምጺ chatgpt ምዝራብ chatgpt ዘረባ ቻትቦት ነጻ ኣካውንት ቻት gpt ኣካውንት ቻት gpt ምውራድ ቻት gpt ኣፕ ቻት gpt ምዝገባ chatgpt ማይክሮሶፍት ቻት gpt ዲቴክተር chatgpt ቻትቦት ቻትቦት። ምዝገባ microsoft bing chat gpt chatgpt ኣማራጺ chatgpt api ኣብነታት ቻትቦት openai chatgpt ቻትግፒቲ ሞዴላት ቻትጂፒቲ መተግበሪታት ቻትጂፒቲ ኣጠቓቕማ ጉዳያት ቻትጂፒቲ ትምህርቲ ቻትጂፒቲ መጽናዕቲ ቻትጂፒቲ ዜና ቻትጂፒቲ ምዕባለታት ቻትጂፒቲ ምምሕያሻት ቻትጂፒቲ ረብሓታት ብልጫታት chatgpt ትምህርቲ ቻት gpt መናውሒ ቻት gpt ጸሓፊ ድርሰት chatgpt ቀታሊ ቻት gpt ቻት gpt google killer ቻት gpt hack ቻት gpt ከመይ ይሰርሕ ምውህሃድ chatgpt ቻትቦት ቻት gpt ጃቫስክሪፕት ጋዜጠኝነት ቻት gpt ቻት gpt vs google ai ቻት gpt 101 ቻት gpt android ቻት gpt ድርሰት ቻት gpt ትሕዝቶ ጽሑፍ ቻት gpt ምኽሪ ቻት gpt-3 chatgpt ወጻኢታት openai gpt-3 ዕላል gpt 3 ዕላል ብኢንተርነት ዕላል gpt app iphone ዕላል gpt app ios chatgpt consultant openai chatgpt services for businesses detect chatgpt tools software localization chatgpt chatgpt software for businesses chatgpt ኣብ ኣካዳሚያዊ ጽሑፍ openai chatgpt nlp ኣገልግሎታት chatgpt prompts for seo chatgpt ምትላል ዌብሳይት ምስ chatgpt ምህናጽ chatgpt ዕላማ ዕዳጋ ይርዳእ፣ ኣብነታት ዕዳጋ chatgpt፣ chatgpt iphone፣ ዝበለጹ chatgpt ኣፕስ፣ chatgpt ዲቨሎፐር ምቑጻር፣ chatgpt cheatsheet፣ ብ chatgpt ገንዘብ ምእካብ፣ ገንዘብ ንምእካብ chatgpt ምጥቃም፣ chatgpt openai ፕሮግራመር ምቑጻር፣ chatgpt ንማርኬቲንግ፣ chatgpt ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ብሕታዊ chatgpt ኣፕ ዲቨሎፕመንት ኣገልግሎታት ይርዳእ እዩ። ፣ chatgpt malware፣ chatgpt reply email፣ chatgpt shopify፣ chatgpt healthcare፣ chatgpt ገንዘብ ንምርካብ፣ chatgpt ንፈጠርቲ ትሕዝቶ፣ chatgpt ትሕዝቶ ጸሓፊ፣ chatgpt google extension፣ chatgpt ንትሕዝቶ፣ chatgpt openai ምውህሃድ ኣገልግሎታት፣ chatgpt ንጸሓፊ ክቕይሮ እዩ፣ ፓይቶን ብ chatgpt ክመሃር እዩ። chatgpt ሶፍትዌር መሃንድሳት chatgpt ምሕደራ ሓሳባት chatgpt መሃንድስ ደሞዝ chatgpt ንግዲ ሓሳባት ቻት gpt መጻወቲ chatgpt ምልዕዓል chatgpt ዝኽፈል ስሪት chatgpt ስርቂ መርማሪ ቻት gpt ሪዝዩም ቻት gpt ንብረት ቻት gpt ተቐናቓኒ chatgpt ገንዘብ ምእካብ chatgpt app store apple chatgpt online merlin chatgpt chatgpt bing integration chatgpt gmail news hello chatgpt chatbot for customer service chatbot creator chatgpt youtube ከመይ ጌርና chatgpt ንጥቀም ትካላት ከመይ ጌርና chatgptን gpt-3ን ክጥቀሙ ከምዝኽእሉ chatgpt እንታይ እዩ። ከምኡ ውን ስለምንታይ ኣገዳሲ እዩ፣ chatgpt ከመይ ጌሩ እዩ ኣተሓሳስባናን ስራሕናን ክቕይሮ፣ ኩሉ ብዛዕባ chatgpt ክትፈልጥዎ ዘለኩም፣ viral ai chatbot at heart of microsoft-google fight does bing use chatgpt chat gpt at capacity right now how to ብchat chatgpt chrome extension chatgpt ገንዘብ ምእካብ: ከመይ ጌርና ai chatbot ንጥቀም፣ chatgpt desktop application (mac windows and linux)፣ chatgpt ን sap developments፣ ብ chatgpt note android app ምህናጽ፣ chatgpt ኣብ 5 ደቓይቕ፣ ላዕለዎት chatgpt ኮርሳት online google testing chatgpt-like chatbot how chatgpt works: the model behind the bot things chatgpt can and can not chatgpt: potential usecases chatgpt ካብቲ እትሓስቦ ንላዕሊ ድብዝዝ ዝበለ እዩ ብ chatgpt ብኢንተርነት ኮርሳት ምፍጣር chatgpt - ምሳይ ተዘራረቡ mastering crisis communication with chatgpt web development chatgpt prompts music chatgpt prompts business chatgpt prompts educational chatgpt prompts comedy chatgpt prompts ታሪኽ chatgpt ምልክታት ጥዕናን ሕክምናን chatgpt ምልክታት ስነ-ጥበብ chatgpt ምልክታት መግቢ&ምብሳል chatgpt ምልክታት ዕዳጋ chatgpt ምልክታት ጸወታ chatgpt ምልክታት ፣ እቲ ዝበለጸ ምዕቡል ai chatbot ብ openai እቲ ድሕሪ chatgpt ዘሎ ai ንዓለም ንምስኣል ይመስል፣ ከመይ ጌሩ ጀነሬቲቭ ai & chatgpt ንግዲ ክቕይር እዩ፣ chatgpt ንሰብኣውያን ጸሓፍቲ ክቕይር እዩ፣ ሳይበር ገበነኛታት chatgpt ክጥቀሙ ዝጅምሩ፣ መዓልታዊ ስራሕካ ንምዕባይ chatgpt ባህርያት፣ ኣብ ውሽጢ ውድድር chatgpt ኣብ ቻይና፣ chatgpt - a complete መምርሒ ምጥቃም ai ኣብ ጽሑፍ፣ chatgptን ኣውቶማቲክን ናብ ስራሕ ፍልጠት ምጹ፣ ናይ መወዳእታ chatgpt ጸጋ መምርሒ፣ chatgpt 3.5 ነጻ፣ aiprm ን chatgpt፣ ኣማራጺ ን chatgpt፣ apk chatgpt፣ chatgpt ኢንተርነት ምድህሳስ፣ chatgpt ብbing ምድህሳስ፣ chatgpt bing፣ chatgpt ትልሚ ንግዲ bard vs chatgpt best chatgpt prompts bing chatgpt 4 best chatgpt plugins bard vs chatgpt 4 chatgpt ሽፋን ደብዳቤ ተርጓሚ ኮድ chatgpt ተወዳደርቲ chatgpt chatgpt ምትላል ወረቐት chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt dan jailbreak dan chatgpt ምልክት ቻት gpt መርበብ ሓበሬታ expedia chatgpt chatgpt ነጻ ስሪት chatgpt ንሪዝዩም ነጻ chatgpt መሳርሒ ​​ነጻ chatgpt ን iphone ነጻ chatgpt ፕላስ chatgpt ኣምላኽ ሞድ chatgpt ሰዋስው ምፍታሽ chatgpt ምስልታት ምፍጣር chatgpt google sheets google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt ድምጺ ሰብ chatgpt hack prompts chat gpt 4 ከመይ ጌርና ቻት gpt 4 ንጥቀም bing chat gpt 4 ከመይ ጌርና gpt 4 ንበጽሕ openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api access gpt-4 api documentation gpt-4 architecture gpt-4 api cost gpt-4 ኣማራጺታት gpt-4 ምዕቡል ዳታ ትንተና፣ gpt-4 azure፣ gpt-4 መዐቀኒታት፣ gpt-4 browser plugin gpt-4 code interpreter ከመይ ጌርካ ምስ gpt-35-turboን gpt-4ን ሞዴላት ትሰርሕ፣ ኩሉ ክትፈልጦ ዘለካ ብዛዕባ gpt-4፣ 10 መንገድታት gpt-4 ዝድነቕ፣ gpt-4 መሳጥን ዘፍርሕን እዩ። ፣ gpt-4 ዘተኣታቱ፣ gpt-4 ቴክኒካዊ ጸብጻብ፣ 4 ባህርያት gpt-4 ጎዲሉ ኣሎ።gpt-4 api ዋጋ፣ gpt-4 ኣማራጺታት፣ gpt-4 ምዕቡል ዳታ ትንተና፣ gpt-4 azure፣ gpt-4 benchmarks፣ gpt-4 browser plugin፣ gpt-4 code interpreter፣ ከመይ ጌርካ ምስ gpt-35-turbo ትሰርሕ ከምኡ ውን gpt-4 ሞዴላት፡ ብዛዕባ gpt-4 ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኩሉ፡ 10 መንገድታት gpt-4 ዝድነቕ፡ gpt-4 መሳጥን ዘፍርሕን እዩ፡ gpt-4 ዘተኣታቱ፡ gpt-4 ቴክኒካዊ ጸብጻብ፡ 4 ባህርያት gpt-4 ዝጎደለ እዩ።gpt-4 api ዋጋ፣ gpt-4 ኣማራጺታት፣ gpt-4 ምዕቡል ዳታ ትንተና፣ gpt-4 azure፣ gpt-4 benchmarks፣ gpt-4 browser plugin፣ gpt-4 code interpreter፣ ከመይ ጌርካ ምስ gpt-35-turbo ትሰርሕ ከምኡ ውን gpt-4 ሞዴላት፡ ብዛዕባ gpt-4 ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኩሉ፡ 10 መንገድታት gpt-4 ዝድነቕ፡ gpt-4 መሳጥን ዘፍርሕን እዩ፡ gpt-4 ዘተኣታቱ፡ gpt-4 ቴክኒካዊ ጸብጻብ፡ 4 ባህርያት gpt-4 ዝጎደለ እዩ።