ChatGPT

चॅटजीपीटी ह्या नांवान वळखतात त्या मॉडेलाक संवादांत वांटो घेवपाचें प्रशिक्षण दिलां. हो संवाद-आधारीत स्वरूप ChatGPT कडेन फालोअप प्रस्नांक जाप दिवपाक, चुको मान्य करपाक, चुकीच्या गृहीतकांचेर प्रस्न करपाक आनी अयोग्य विनंती न्हयकारपाक सक्षम करता. ChatGPT हें InstructGPT नांवाच्या आनीक एका मॉडेला कडेन संबंदीत आसा, जें सुचोवण्यो बेगीन चालीक लावपाक आनी व्यापक जापो दिवपाक प्रशिक्षण दिल्लें आसा.

एक व्हिएतनामी चॅटजीपीटीचो कोर सोदून काडटा

Quoc V. Le हो Seq2Seq आर्किटेक्चरचो मूळ लेखक आशिल्लो आनी ताणें 2014 वर्सा इल्या सुत्स्केव्हराक ही कल्पना वळख करून दिली.सद्या ChatGPT Transformer आर्किटेक्चर (Seq2Seq कडल्यान विस्तारीत आनी विकसीत केल्ली) वापरता. Seq2Seq आर्किटेक्चर हेर सैमीक भास प्रक्रिया (NLP) मॉडेलांतय चड व्यापकपणान वापरतात.

प्रायोजक

नमुने घेवप

ChatGPTaz.com ChatGPT सादर करपाक आनी वापरप्यांचो प्रतिसाद एकठांय करून ताचीं क्षमता आनी सुदारणा करपा खातीर वाठार समजून घेवपाक रोमांचित आसा. संशोधन पूर्वावलोकनाचो एक भाग म्हूण, ChatGPT चो प्रवेश फुकट दितात.

सकयल दिल्ल्या उदाहरणांत, ChatGPT कोड डिबग करपाक स्पश्टीकरण दिवपी प्रस्न वापरता.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.उपरांतच्या विनंतींक जाप दिवपाक सक्षम आसा.

 • नमूनो 1/3
हो कोड हांवें अदमास केल्ले प्रमाण काम करीना, हांव प्रस्न कसो सोडोवंक शकता?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

हो फकत कोडांतलो एक भाग, आनी त्रुटी दिसना. चॅनलांत कसलोच प्रॉब्लेम आसूं येता असो म्हाका दुबाव आसा.
ChatGPT AI

संहितेची हेतू आशिल्ली वागणूक आनी कार्यान्वयन करतना कितें घडटा हाची बरी समजूत नासतना प्रस्नाचें अचूक निदान करप आव्हानात्मक आसा. पूण, कोडाची एक संभाव्य समस्या म्हळ्यार resultWorkerErr चॅनल बंद उरता, जाका लागून चॅनल केन्नाच बरयल्लें ना जाल्यार कोड लटकपाची शक्यताय निर्माण जाता. एक तर b.resultWorker कडल्यान केन्नाच त्रुटी परत मेळना जाल्यार वा त्रुटी परत करचे पयलीं ती रद्द केल्यार हें घडूंक शकता.

ही समस्या सोडोवपाक, तुमी resultWorkerErr चॅनल ताका बरयल्या उपरांत बंद करूंक शकतले, चॅनलाक त्रुटी धाडपी ओळी उपरांत सकयल दिल्ले कोड ओळ जोडून:

close(resultworkerErr)

हाका लागून resultWorkerErr चॅनल सदांच बंद आसा हाची खात्री जातली, जरी b.resultWorker केन्नाच त्रुटी परत दिना. पूण, कोड चालीक लावपाच्या परिणामा विशीं चड म्हायती नासतना तुमकां तोंड दिवपी प्रत्यक्ष समस्या हीच आसा काय ना हें अजून स्पश्ट ना. उपकार करून कोड चालीक लायतना परिणामां विशीं चड तपशील दिवंक शकतले?

कोणाच्याय घरांत कशें घुसपतात?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

खरेंच हांव विचारतां म्हज्या घराची घरफोडी पासून कशी राखण करप
ChatGPT AIतुमचें घर घरांतल्यान घरांतल्यान घरांतल्यान सुरक्षीत दवरपा खातीर तुमी वेगवेगळे उपाय चालीक लावंक शकतात. तातूंत आस्पावता:
 1. दरेक प्रवेश आनी भायर सरपाचेर घटमूट आनी घटमूट कुलूप चालीक लावप.
 2. तुमी हाजीर आसतना लेगीत दारां आनी जनेलां कुलूप लायिल्लीं दवरात.
 3. गजर प्रणाली वा देखरेख कॅमेरे सयत सुरक्षा प्रणाली वापरात.
 4. तुमची मालमत्ता घरांत आनी भायल्यान बरी उजवाड आसा हाची खात्री करात.
 5. इलॅक्ट्रॉनिक्स वा दागिने सारकिल्ल्यो मोलादीक वस्तू उक्त्या नदरेक सोडप टाळचें.
 6. जनेलां आनी दारां लागसार आशिल्लीं झाडां आनी झाडां कापून उडोवप, जाका लागून घुसखोरांक लिपपाची शक्यताय ना.
 7. तुमच्या वाठाराचे सुरक्षेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर शेजारच्या पळोवपाच्या उपक्रमांत वांटो घेवपाचो विचार करात.

घर पुरायपणान चोर-प्रूफ करप अशक्य आसलें तरी वयल्यान सांगिल्लीं पावलां चालीक लायल्यार घरांत घुसपाची शक्यताय उणी जावंक शकता. तुमकां अजूनय हुस्को आसल्यार सुरक्षा तज्ञा कडल्यान सल्लो घेवप ही एक हुशार कल्पना आसूं येता.

शेजाऱ्याची वळख करून घेवपाक थोडो संदेश बरोवचो
ChatGPT AIहे नमस्कार,

हांव आसा [तुमचें नांव], हालींच शेजारच्या घरांत राबितो घेतलो. हांव म्हजी औपचारीक वळख करून दिवपाक हात वाडयता आनी तुमकां आनी समाजाक वळखपाची उमेद उक्तायतां. तुमकां कितेंय जाय जाल्यार वा फकत गप्पा मारपाची इत्सा आसल्यार मेकळेपणान म्हाका भेट दिवची वा फोन करचो.

उत्तम,

[तुमचें नांव]

तुमी म्हज्या वाक्यांक चड वेवसायीक आनी औपचारीक आवाज करपाक परतून वाक्यांश सांगूं येता?
ChatGPT AIप्रिय शेजारी,

हांव म्हजी वळख करून दिवपा खातीर बरयता. म्हजें नांव आसा [तुमचें नांव] आनी हांव हालींच शेजारच्या घरांत रावपाक लागलां. म्हाका एक खीण घेवन हात वाडोवन नमस्कार करपाचो आशिल्लो. तुमकां आनी शेजाराक वळखून घेवपाची आस्त बाळगता.

बरो शेजारी जावपाक म्हाका कितेंय करपाक मेळटा जाल्यार, वा तुमकां केन्ना कितेंय जाय जाल्यार म्हाका कळोवंक फाटीं सरचें न्हय. हांव खंयच्याय तरेन मदत करपाक खोशी आसां.

विस्वासू,

[तुमचें नांव]

म्हाका धाडूंक शकता?
ChatGPT AIमाफ करात, पूण हांव मजकूर आदारीत एआय सहाय्यक आनी तुमकां भौतिक पत्र धाडपाची तांक ना. कितें बरोवचें हाचेर फकत सुचोवण्यो आनी सल्लो दिवंक शकता. तो सल्लो घेवन स्वता पत्र धाडप हें तुमचेर थारता.

 • नमूनो 1/3

पद्दती

मॉडेलाक रिनफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबॅक (आरएलएचएफ) वरवीं प्रशिक्षण दिल्लें, जें इंस्ट्रक्टजीपीटी खातीर वापरिल्ल्या तंत्रां प्रमाण पूण डेटा एकठांय करपाक मात्शे बदल आशिल्ले. देखरेखीखाला बारीकसाणीन ट्यूनिंगांतल्यान सुरवातीचें मॉडेल स्थापन केलें, जंय मनीस एआय प्रशिक्षक संवादांत वांटो घेताले, वापरपी आनी एआय सहाय्यक दोनूय भुमिका करताले, मॉडेल तयार केल्ल्या सुचोवण्यांच्या आदारान. हो नवो संवाद डेटासेट संवादात्मक स्वरूपांत रुपांतरीत केल्ल्या InstructGPT डेटासेटा वांगडा भरसलो.

मजबुती शिकपा खातीर इनाम मॉडेल तयार करपाक, गुणवत्ते प्रमाण क्रमवारी केल्ल्या दोन वा चड मॉडेल प्रतिसादांचो आस्पाव आशिल्लो तुळा डेटा जाय आशिल्लो. हें एआय प्रशिक्षक आनी चॅटबॉट हांचे मदल्या संवादांतल्यान एकठांय केल्लें, जंय यादस्तिकपणान वेंचून काडिल्लो मॉडेल प्रतिसाद जायत्या पर्यायी पूर्णताये वांगडा सादर केल्लो, आनी प्रशिक्षकांनी क्रमवारी केल्ली. इनाम मॉडेलांत प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमायझेशन वापरून मॉडेलाचें बारीक ट्यूनिंग करपाक मेळटालें, जें जायते फावटीं परतून परतून केल्लें.

ChatGPT

चॅटजीपीटी जीपीटी-3.5 मालिके भितरल्या मॉडेला वयल्यान बारीकसाणीन ट्यून केल्ली, जी 2022 वर्साचे सुरवेक पुराय जाली.3.5 मालिके विशीं चड तपशील अतिरिक्त संशोधनांतल्यान मेळूं येता. Azure AI च्या प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपरकंप्यूटिंग क्षमतांचो उपेग करून ChatGPT आनी GPT 3.5 हे दोनूय प्रकार तयार केल्ले.

मर्यादा

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • OpenAI कडल्यान प्रशिक्षीत केल्लें भास मॉडेल, ChatGPT, ताच्या प्रतिसादांत वाक्पटु आनी पुनरावर्तनशील आसपाची प्रवृत्ती आसता, ताच्या प्रशिक्षण स्रोताचो, OpenAI चो वारंवार उल्लेख करता. हाका कारण प्रशिक्षण डेटांतल्या पूर्वग्रहांक लागून जे चड काळ आनी व्यापक दिसपी जाप दिवपाक फाव जातात, आनी तशेंच सामान्य अति-अनुकूलीकरणाच्या प्रस्नांचें प्रतिबिंबीत करता.
 • वापरप्या कडल्यान अस्पश्ट क्वेरी जाल्यार फुडली म्हायती मागप ही मॉडेला खातीर परिपूर्ण परिस्थिती आसतली, पूण सद्याचे मॉडेल चड करून ताचे बदला हेतू आशिल्लो अर्थ घेवपाचो यत्न करतात.
 • ताका आडावपाचे यत्न जाले तरी, ChatGPT अजूनय हानीकारक वा अयोग्य विनंतींक प्रतिसाद दिवंक शकता आनी पक्षपाती वागणूक दाखोवंक शकता. सद्या, असुरक्षित सामुग्री सोदून काडपाक आनी आडावंक मॉडरेशन एपीआय वापरला, जरी तातूंतल्यान अजूनय कांय जाणांक घुसपाक मेळूं येता. प्रणाली सुदारपाक आनी अशीं घडणुको उणी करपाक मदत करपाक वापरप्यांच्या प्रतिसादाक खूब मोल आसा.

पुनरावर्तनात्मक उपयोजन

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

मॉडेल आनी ताची क्षमता आनीक सुदारपा खातीर, आमी वापरप्यांक ChatGPT संवादांतल्यान तांकां मेळपी खंयच्याय समस्याप्रधान उत्पादनांचेर तांचे प्रतिसाद वांटपाक आमंत्रण दितात. हातूंत भायल्या सामुग्री फिल्टरांतल्यान खोटे पॉझिटिव्ह वा नकारात्मक आसपावूं येतात. आमकां खाशेली आवड म्हळ्यार खऱ्या संवसारांतल्या परिस्थितींत घडूंक शकता अशे खंयचेय हानीकारक उत्पादन, तशेंच नव्या जोखमीचेर आनी संभाव्य उपायांचेर उजवाड घालपी प्रतिसाद. फकत ChatGPT संवादांत दिल्ल्या फॉर्मा वरवीं तुमचो प्रतिसाद सादर करून, एपीआय क्रेडिटांत $500 मेरेन जिखपाची संद मेळोवपा खातीर तुमकां ChatGPT प्रतिसाद सर्तींत वांटो घेवपाची संद आसा.

आमी आनीकय प्रगत प्रणालींच्या उपयोजना वांगडा मुखार वतात तेन्ना, फुडल्या घडामोडींची म्हायती दिवपाक ह्या प्रकाशनांतल्यान एकठांय केल्ली अंतर्दृष्टी वापरपाची आमी उत्सुक आसात.

प्रायोजक

ChatGPT Plus ची वळख करून दितां

OpenAI ChatGPT खातीर चांचणी सदस्यताय कार्यावळ सुरू करता, जो संवाद चालू दवरपाक, फाटल्यान येवपी प्रस्नांक जाप दिवपाक आनी चुकीच्या गृहीतकांक दुरुस्त करपाक सक्षम असो अत्याधुनीक संवादात्मक AI आसा.

आमच्या संवादात्मक AI ची अपग्रेडेड आवृत्ती ChatGPT Plus आतां $20 म्हयन्याळ्या सबस्क्रिप्शन शुल्का खातीर उपलब्ध आसा. ग्राहक म्हूण, तुमकां आमच्या मुळाव्या ChatGPT वापरप्यांक दिवंक नाशिल्लीं खाशेलीं वैशिश्ट्यां आनी फायदे मेळटले:

 • चड मागणी काळाची पर्वा करिनासतना, ChatGPT चेर अनिर्बंध प्रवेश
 • ChatGPT कडल्यान बेगीन प्रतिसाद वेळांचो प्रवेश
 • अद्ययावत क्षमता आनी सुदारणांचो आगाऊ प्रवेश

नवी सदस्यताय येवजण, ChatGPT Plus, आतां अमेरिकेंतल्या गिरायकांक उपलब्ध आसा, आनी आमी येवपी सप्तकांत वेटलिस्टांत आशिल्ल्यां खातीर आमंत्रण प्रक्रिया सुरू करतले. फुडल्या काळांत चड देशांनी आनी प्रदेशांनी प्रवेश आनी आदार दिवप हो आमचो हेत आसा.

आमी आमच्या फुकट वापरप्यांच्या समुदायाक मोल दितात आनी तांचो ChatGPT ऍक्सॅस सांबाळटले. आमची सबस्क्रिप्शन किंमत येवजण सुरू केल्यार शक्य तितल्या लोकांक मॉडेलाचो फुकट प्रवेश मेळत रावचो हाची खात्री करपाक मदत जातली.

पयल्या क्रमांकाचेर गूगल सोद

प्रायोजक

गप्पा जीपीटी चॅटजीपीटी अॅप जीपीटी गप्पा गप्पा 4 गप्पा जीपीडी गप्पा जीपीटी çhat जीपीटी wchat जीपीटी जीपीटी गप्पा cgat openai गप्पा ओपनाई cht openai गोप्ट गप्पा जीटीपी चार openai गप्पा गप्पा ai gpt गप्पा जीपीटी आय गप्पा ओपनाई जीपीटी ओपन आय गप्पा जीपीटी गप्पा जीपीटी ओपन आय गप्पा ओपनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स गप्पा जीपीटी गप्पा ओपन आय गप्पा ओपनाई गप्पा जीटीपी गप्पा जीटीपी ओपन आय ओपन आय गप्पा जीपी गप्पा जीडीपी ओपन आय ओपन आय गप्पा गप्पा जीपीटी ओपनी गप्पा ओपनिया गप्पा ओपन आय गप्पा जीपीटी ओपन आय गप्पा सीपीटी ओपन आयचॅट जीपीटी गप्पा जीपीटी मुक्त गप्पा जीपीटी अॅप डाउनलोड गप्पा जीपीटी अॅप एंड्रॉयड ओपन गप्पा जीपीटी ओपन आय गप्पा जीटीपी गप्पा ओपनाई कॉम अॅप चॅटजीपीटी मुक्त ऑनलायन जीपीटी गप्पा ऑनलायन ओपन आय चॅटजीपीटी गप्पा जीपीटी 4.0 ओपनआय गप्पा जीपीटी गप्पा जीपीटी 3.5 गप्पा वेब ऑनलायन गप्पा जीपीटी www चॅटजीपीटी www गप्पा जीपीटी कॉम ओपनआय जीपीटी गप्पा जीटीपीचॅट जीपीटी4 गप्पा गप्पा जीपीटी ओपन अल गप्पा जीपीटी पुराय फॉर्म गप्पा जीपीटी म्हणल्यार जीपीटी गप्पा लॉग इन न्यूचॅट जीपीटी चॅटजीपीटी प्रशिक्षण गप्पा जीपीटी मुक्त आवृत्ती ओपन आय चॅटजीपीटी अॅप गप्पा जीपीटी आयओएस गप्पा जीपीटी ऍप्लिकेशन एंड्रॉयड गप्पा जीपीटी फुकट गप्पा जीपीटी खातीर एंड्रॉयड गप्पा जीबीटी ऍप्लिकेशन गप्पा जीबीटी आय मुक्त जीपीटी गप्पा गप्पा जीपीटी ऍप्लिकेशन मुक्त जीपीटी 3 आय गप्पा गप्पा जीपीटी वापरपाक मुक्त मुक्त गप्पा जीबीटी गप्पा जीपीटी मुक्त ऍप्लिकेशन मुक्त गप्पा जीबीटी अॅप गप्पा जीपीटी अधिकृत अॅप openai गप्पा जीपीटी अॅप गूगल जीपीटी गप्पा ओपन आय गप्पा जीपीटी अॅप अधिकृत गप्पा जीपीटी अॅप चॅटजीपीटीबॉट गप्पा जीपीटी डाउनलोड मुक्त गप्पा जीपीटी ओपनआय अॅप गप्पा जीपीटी आय साधन मूळ गप्पा जीपीटी अॅप गप्पा जीटीपी4 ओपन आय जीपीटी गप्पा गप्पा जीपीटी इंग्लीश openai gpt 3 गप्पा गप्पा जीपीटी एंड्रॉयडाचेर गप्पा जीपीटी गप्पा जीपीटी मुक्त स्रोत गप्पा जीपीटी उदाहरणां गप्पा जीपीटी 3 डाउनलोड गप्पा जीबीटी ऑनलायन जीपीटी openai गप्पा गप्पा जीपीटी कंपनी गप्पा ओपनाई कॉम जीपीटी गप्पा जीपीटी अधिकृत वेबसाइट गप्पा जीपीटी रेखांकन मुक्त स्रोत गप्पा जीपीटी गप्पा ओपनआय जीपीटी गप्पा सायन अप गप्पा जीपीटी जीपीटी गप्पा वेबसायट जीपीटी गप्पा ओपन आय गप्पा ओपनआय डाउनलोड गप्पा जीपीटी कोडिंग गप्पा 3.0 मुक्त स्रोत गप्पा जीपीटी गप्पा जीपीटी कॉम गप्पा चॅटजीपीटी ओपनआय कॉम विशीं चॅटजीपीटी ओपन आय गप्पा जीपीटी3 आयचॅट ओपनाई गप्पा जीपीआरटी गप्पा जीटीपी कॉम जीपीटी गप्पा कॉम ओपन आय गप्पा जीपीटी 3 गप्पा जीपीटी नवी आवृत्ती गप्पा कॉम जीपीटी जीपीटीबॉट गप्पा जीपीटी ओपनाई कॉम गप्पा जीपीटी बीटा गूगल गप्पा जीपीटी ai openai chatgpt सायन अप गप्पा जीपीटी सगळें उगडप गप्पा जीपीटी पीसी गप्पा जीपीटी लेख जीपीटी गप्पा वेब openai नवी गप्पा गप्पा जीपीटी ऍक्सॅस करप openai गप्पा जीपीटी 3 गप्पा जीपीटी 3 openai openai गप्पा जीपीटी 3 गप्पा जीपीटी ओपन ai कॉम गप्पा जीबीटी ओपनाई गप्पा जीपीटी भास गप्पा जीपीटी पेपर गप्पा जीपीटी पंगड गप्पा जीपीटी ओपनाई गप्पा जीटीपी ओपनाई जीपीटी 3 कडेन गप्पा गप्पा जीपीटी कॉम गप्पा गप्पा जीपीटी ओपनसोर्स सीटी ओपनाई कॉम जीपीटी गप्पा 3 एचसीएटी जीपीटी ओपनआय जीपीटी 3 गप्पा ओपनसोर्स चॅटजीपीटी चॅटजीपीटी आवाज गप्पा चॅटजीपीटी गप्पा आवाज चॅटजीपीटी उलोवप चॅटजीपीटी उलोवप चॅटबॉट मुक्त खातें गप्पा जीपीटी खातें गप्पा जीपीटी डाउनलोड गप्पा जीपीटी ऍप्लिकेशन गप्पा जीपीटी सायन अप चॅटजीपीटी मायक्रोसॉफ्ट गप्पा जीपीटी डिटेक्टर चॅटजीपीटी चॅटबॉट चॅटबॉट सदस्यताय मायक्रोसॉफ्ट बिंग गप्पा जीपीटी चॅटजीपीटी पर्यायी चॅटजीपीटी एपीआय चॅटबॉट उदाहरणां ओपनआय चॅटजीपीटी चॅटजीपीटी मॉडेल चॅटजीपीटी ऍप्लिकेशनां चॅटजीपीटी वापर प्रकरणां चॅटजीपीटी ट्युटोरियल्स चॅटजीपीटी संशोधन चॅटजीपीटी खबरो चॅटजीपीटी अद्ययावत चॅटजीपीटी सुदारणां चॅटजीपीटी फायदे chatgpt फायदे गप्पा जीपीटी शिक्षण गप्पा जीपीटी विस्तार गप्पा जीपीटी निबंद लेखक कोडिंग खातीर गप्पा जीपीटी गप्पा जीपीटी गूगल किलर गप्पा जीपीटी हॅक गप्पा जीपीटी कशें काम करता चॅटजीपीटी चॅटबॉट एकीकरण गप्पा जीपीटी जावास्क्रिप्ट गप्पा जीपीटी पत्रकारिता गप्पा जीपीटी विरुद्ध गूगल आय गप्पा जीपीटी 101 गप्पा जीपीटी एंड्रॉयड गप्पा जीपीटी निबंद गप्पा जीपीटी सामुग्री लेखन गप्पा जीपीटी सल्लागार गप्पा जीपीटी-3 गप्पा जीपीटी खर्च openai जीपीटी-3 गप्पा जीपीटी 3 गप्पा ऑनलायन गप्पा जीपीटी अॅप आयफोन गप्पा gpt app ios chatgpt सल्लागार वेवसायांक openai chatgpt सेवा chatgpt साधनां सोदून काडप सॉफ्टवॅर थळाव्याकरण chatgpt वेवसायांक chatgpt सॉफ्टवॅर शिक्षणीक लेखनांत chatgpt openai chatgpt nlp सेवा seo खातीर chatgpt प्रॉम्प्ट chatgpt फटोवप chatgpt कडेन वेबसायट तयार करप chatgpt लक्ष्य बाजारपेठ chatgpt विपणन उदाहरणां chatgpt iphone उत्तम chatgpt ऍप्लिकेशनां chatgpt विकसक भाड्यान घेवप chatgpt cheatsheet chatgpt वरवीं पयशे जोडप पयशे जोडपाक chatgpt वापरप chatgpt openai प्रोग्रामर भाड्यान घेवप marketing खातीर chatgpt chatgpt सायबर सुरक्षा सानुकूल chatgpt ऍप्लिकेशन विकास सेवा समजता chatgpt मालवेयर chatgpt जाप ईमेल chatgpt shopify chatgpt भलायकी जतनाय पयशे जोडपा खातीर chatgpt सामुग्री निर्मात्यां खातीर chatgpt chatgpt सामुग्री लेखक chatgpt google विस्तार सामुग्री खातीर chatgpt chatgpt openai एकठांय करपाच्यो सेवा chatgpt लेखकाची सुवात घेतले chatgpt च्या आदारान पायथन शिकतले chatgpt सॉफ्टवेअर अभियंते chatgpt वेवस्थापन कल्पना chatgpt अभियंतो पगार chatgpt वेवसाय कल्पना गप्पा gpt खेळां मैदान chatgpt प्रॉम्प्ट chatgpt फारीक केल्ली आवृत्ती chatgpt साहित्यचोरी तपासक गप्पा जीपीटी रेझ्युमे गप्पा जीपीटी रियल इस्टेट गप्पा जीपीटी प्रतिस्पर्धी गप्पा जीपीटी पयशे कमावप चॅटजीपीटी app store apple chatgpt ऑनलायन merlin chatgpt chatgpt bing integration chatgpt gmail news hello chatgpt गिरायक सेवे खातीर chatbot chatbot creator chatgpt youtube chatgpt कसो वापरचो उद्देगांनी chatgpt आनी gpt-3 कसो वापरूं येता chatgpt म्हणल्यार कितें आनी कित्याक म्हत्वाचें chatgpt आमी विचार करपाची आनी काम करपाची पद्दत कशी बदलतली chatgpt विशीं तुमकां कळपाक जाय तें सगळें microsoft-google fight च्या काळजांत viral ai chatbot bing chatgpt वापरता काय cpt सध्या क्षमतेन गप्पा मारता कशें गप्पा chatgpt क्रोम विस्तार chatgpt वरवीं पयशे जोडप: ai chatbot chatgpt डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन (mac windows आनी linux) कसो वापरचो sap विकासां खातीर chatgpt chatgpt chatgpt च्या आदारान नोट एंड्रॉयड अॅप तयार करप 5 मिनटांनी chatgpt शीर्ष chatgpt अभ्यासक्रम ऑनलायन गूगल चांचणी chatgpt-सारको chatbot chatgpt कसो काम करता: बॉट फाटल्यान आशिल्लें मॉडेल chatgpt करूंक शकता आनी करूंक शकना अशीं गजाली chatgpt: संभाव्य usecases chatgpt तुमकां दिसता ताचे परस गडबड आसा chatgpt chatgpt कडेन ऑनलायन अभ्यासक्रम तयार करप - म्हाका उलोवप chatgpt वेब विकास chatgpt प्रॉम्प्ट संगीत chatgpt प्रॉम्प्ट वेवसाय chatgpt प्रॉम्प्ट शिक्षणीक chatgpt प्रॉम्प्ट विनोदी chatgpt प्रॉम्प्ट इतिहास chatgpt प्रॉम्प्ट भलायकी आनी वैजकी chatgpt प्रॉम्प्ट कला chatgpt प्रॉम्प्ट खाण आनी रांदप chatgpt प्रॉम्प्ट मार्केटिंग chatgpt प्रॉम्प्ट गेम chatgpt प्रॉम्प्ट हांचे कडेन संकश्ट संवादाचेर प्रभुत्व मेळोवप openai कडल्यान सगळ्यांत प्रगत ai chatbot chatgpt फाटल्यान आशिल्लो ai संवसाराची कल्पना करपाक पळयता कसो जननात्मक ai & chatgpt वेवसाय बदलतलो chatgpt मनीस लेखकांची सुवात घेतलो chatgpt वापरपाक लागपी सायबर गुन्यांवकार तुमच्या दिसपट्ट्या कामाक चालना दिवपाक chatgpt वैशिश्ट्यां चीनांतल्या chatgpt सर्ती भितर chatgpt - एक पुराय बरोवपाक ai वापरपाचो मार्गदर्शक chatgpt आनी ऑटोमेशन गिन्यानाच्या कामाक येतात निमाणो chatgpt संसाधन मार्गदर्शक chatgpt 3.5 फुकट chatgpt खातीर aiprm chatgpt चो पर्याय apk chatgpt chatgpt इंटरनॅट ब्राउझ करप bing कडेन chatgpt ब्राउझ करप chatgpt bing chatgpt वेवसाय येवजण बार्ड विरुद्ध चॅटजीपीटी बेस्ट चॅटजीपीटी प्रॉम्प्ट बिंग चॅटजीपीटी 4 बेस्ट चॅटजीपीटी प्लगइन बार्ड विरुद्ध चॅटजीपीटी 4 चॅटजीपीटी कव्हर लेटर चॅटजीपीटी कोड इंटरप्रेटर चॅटजीपीटी सर्तक चॅटजीपीटी फटोवपाचें पत्रक चॅटजीपीटी डॅले 3 चॅटजीपीटी डिसकॉर्ड बॉट चॅटजीपीटी डॅन जेलब्रेक डॅन chatgpt प्रॉम्प्ट गप्पा gpt वेबसायट expedia chatgpt chatgpt मुक्त आवृत्ती रेझ्युमे खातीर chatgpt फुकट chatgpt साधन iphone खातीर फुकट chatgpt मुक्त chatgpt प्लस chatgpt देव मोड chatgpt व्याकरण तपासणी chatgpt प्रतिमा निर्माण करप chatgpt google शीट गूगल बार्ड विरुद्ध chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt मनशाचो आवाज chatgpt हॅक प्रॉम्प्ट गप्पा gpt 4 गप्पा gpt 4 कसो वापरचो बिंग गप्पा gpt 4 gpt 4 कसो ऍक्सॅस करचो openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api प्रवेश gpt-4 api दस्तावेजीकरण gpt-4 आर्किटेक्चर gpt-4 api खर्च gpt-4 पर्याय gpt-4 प्रगत डेटा विश्लेशण gpt-4 azure gpt-4 बेंचमार्क gpt-4 ब्राउझर प्लगइन gpt-4 कोड इंटरप्रेटर gpt-35-turbo आनी gpt-4 मॉडेलां कडेन कशें काम करप gpt-4 विशीं तुमकां कळपाक जाय तें सगळें 10 मार्ग gpt-4 प्रभावी आसा gpt-4 रोमांचक आनी भंयकर आसा gpt-4 gpt-4 तंत्रीक अहवालाची वळख करून दिवपी 4 वैशिश्ट्यां gpt-4 गळून पडलांgpt-4 api खर्च gpt-4 पर्याय gpt-4 प्रगत डेटा विश्लेशण gpt-4 azure gpt-4 बेंचमार्क gpt-4 ब्राउझर प्लगइन gpt-4 कोड दुभाषी gpt-35-turbo कडेन कशें काम करप आनी gpt-4 मॉडेल gpt-4 विशीं तुमकां कळपाक जाय तें सगळें 10 मार्ग gpt-4 प्रभावी आसा gpt-4 रोमांचक आनी भंयकर आसा gpt-4 वळख करून दिता gpt-4 तंत्रीक अहवाल 4 वैशिश्ट्यां gpt-4 गळून पडलांgpt-4 api खर्च gpt-4 पर्याय gpt-4 प्रगत डेटा विश्लेशण gpt-4 azure gpt-4 बेंचमार्क gpt-4 ब्राउझर प्लगइन gpt-4 कोड दुभाषी gpt-35-turbo कडेन कशें काम करप आनी gpt-4 मॉडेल gpt-4 विशीं तुमकां कळपाक जाय तें सगळें 10 मार्ग gpt-4 प्रभावी आसा gpt-4 रोमांचक आनी भंयकर आसा gpt-4 वळख करून दिता gpt-4 तंत्रीक अहवाल 4 वैशिश्ट्यां gpt-4 गळून पडलां