ChatGPT

Dɛn dɔn tren wan mɔdel we dɛn kɔl ChatGPT fɔ tɔk to pipul dɛn. Dis fɔmat we de bays pan dayalɔg de mek ChatGPT ebul fɔ ansa kwɛstyɔn dɛn we dɛn kin aks fɔ fala, gri se dɛn mek mistek, aks kwɛstyɔn dɛn we nɔ kɔrɛkt, ɛn nɔ gri fɔ aks fɔ kwɛstyɔn dɛn we nɔ fayn. ChatGPT gɛt fɔ du wit wan ɔda mɔdel we dɛn kɔl InstructGPT, we dɛn tren fɔ ɛksɛkutiv instrɔkshɔn dɛn kwik kwik wan ɛn fɔ gi kɔmprɛhɛnsif ansa dɛn.

Wan Vietnamese invent di kor fɔ ChatGPT

Quoc V. Le na bin di ɔrijinal ɔda pɔsin we rayt di Seq2Seq akitɛkɛt ɛn i bin introduks di aidia to Ilya Sutskever insay 2014. Naw ChatGPT de yuz di Transfɔma akitɛkɛt (we dɛn ɛkstɛnd ɛn divɛlɔp frɔm Seq2Seq). Di Seq2Seq akitekchɔ de yuz bak insay ɔda Natural Language Processing (NLP) mɔdel dɛn mɔ brayt wan.

Spɔnsɔ

Sampul dɛn

ChatGPTaz.com gladi fɔ prisent ChatGPT ɛn gɛda yuz fidbak fɔ ɔndastand in kapabiliti ɛn eria fɔ impɔtant. As pat pan di risach prɛviu, dɛn de gi yu akses to ChatGPT fɔ fri.

Insay di ɛgzampul we de dɔŋ ya, ChatGPT utilizes klarifying kweshon dem fo dibug kod.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.ebul fɔ gi ansa to di tin dɛn we dɛn aks fɔ afta dat.

 • Ɛgzampul 1/3
Dis kod nɔ de wok lɛk aw a bin dɔn tink, aw a go sɔlv di prɔblɛm?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Dis na jɔs wan pat pan di kɔd, ɛn di mistek nɔ de apia. a saspek se prɔblɛm kin de wit di chanɛl.
ChatGPT AI

I nɔ izi fɔ no di prɔblɛm kɔrɛkt wan we yu nɔ ɔndastand di kɔd we dɛn want fɔ biev ɛn wetin de apin we dɛn de du am. Bɔt wan prɔblɛm we kin apin wit di kɔd na dat di resultWorkerErr chanɛl nɔ kin lɔk, we kin mek di kɔd hang if dɛn nɔ ɛva rayt di chanɛl to. Dis kin apin if ɛni wan pan di mistek dɛn nɔ ɛva kam bak frɔm b.resultWorker ɔ if dɛn kansel am bifo dɛn gi bak wan mistek.

Fɔ adrɛs dis prɔblɛm, yu kin lɔk di resultWorkerErr chanɛl afta yu rayt to am bay we yu ad dis layn fɔ kɔd afta di layn we de sɛn di mistek to di chanɛl:

close(resultworkerErr)

Dis go mek shɔ se di resultWorkerErr chanɛl de lɔk ɔltɛm, ivin if b.resultWorker nɔ ɛva ritɔn mistek. Bɔt i stil nɔ klia if dis na di rial prɔblɛm we yu de gɛt if yu nɔ gɛt mɔ infɔmeshɔn bɔt di tin we go apin we yu rɔn di kɔd. Duya yu kin gi mɔ ditil bɔt di rizɔlt dɛn we yu de rɔn di kɔd?

aw yu kin brok insay pɔsin in os?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

akchuali a de wohnda aw fo protehkt mi os fo burglary
ChatGPT AIDifrɛn tin dɛn de we yu kin du fɔ mek pipul dɛn nɔ brok yu os. Dɛn tin ya na:
 1. Implimɛnt strɔng ɛn strɔng lɔk dɛn na ɛvri ɛntrɛ ɛn ɛkzit.
 2. Mek di domɔt ɛn winda dɛn lɔk ivin we yu de de.
 3. Yuz wan sikyɔriti sistem, inklud alam sistem ɔ sɔvɛlayshɔn kamɛra.
 4. Mek shɔ se yu prɔpati gɛt layt fayn fayn wan insay ɛn na do.
 5. Nɔ lɛf valyu tin dɛn lɛk ilɛktronik tin ɔ jɔyri usay pipul dɛn kin si.
 6. Prun bush ɛn tik dɛn nia winda ɛn domɔt fɔ mek yu nɔ gɛt ples fɔ ayd fɔ pipul dɛn we de kam insay.
 7. Tink bɔt fɔ tek pat pan wan neba wach initiativ fɔ wach aw yu eria sef.

Pan ɔl we i nɔ pɔsibul fɔ mek di os nɔ go tif, if yu du di tin dɛn we wi bin dɔn tɔk bɔt, dat kin mek di chans fɔ mek pɔsin brok in os nɔ bɔku. If yu stil de wɔri, fɔ aks fɔ advays frɔm pɔsin we sabi bɔt sikyɔriti kin bi fayn tin.

rayt wan shɔt mɛsej fɔ mek a no mi neba
ChatGPT AIkushɛ-o,

mi na [Yu Nem], i nɔ tu te yet we i tek ples fɔ de nia di os. A de rich fɔ introduks misɛf fɔmal wan ɛn sho se a rili want fɔ no una ɛn di kɔmyuniti. Fil fri fɔ kam ɔ kɔl mi if yu nid ɛnitin ɔ jɔs want fɔ gɛt chat.

Bɛst,

[Yu Nem]

yu kin riphrase mi sentens dem fo saund mo profeshonal en fomal?
ChatGPT AIDiya Neba,

A de rayt fɔ introduks misɛf. Mi nem na [Yu Nem] ɛn i nɔ tu te yet we a muf go de nia mi. A bin want fɔ tek smɔl tɛm fɔ es mi an ɛn tɛl am ɔlo. A de wet fɔ no yu ɛn di neba dɛn.

If ɛnitin de we a go du fɔ bi gud neba, ɔ if yu ɛva nid ɛnitin, duya nɔ shem fɔ mek a no. A kin gladi fɔ ɛp ɛni we we a ebul.

Wit yu at,

[Yu Nem]

yu kin sen am fo mi?
ChatGPT AIA sɔri, bɔt a na tɛks-based AI ɛsista ɛn a nɔ gɛt di abiliti fɔ sɛn fizik lɛta fɔ yu. A kin jɔs gi advays ɛn advays bɔt wetin fɔ rayt. I lɛf to yu fɔ tek da advays de ɛn sɛn di lɛta yusɛf.

 • Ɛgzampul 1/3

Di we aw dɛn de du am

Di Mɔdal bin Trenin tru Riinfɔsmɛnt Lanin wit Yuman Fidbak (RLHF), we fiba di tɛknik dɛn we dɛn yuz fɔ InstructGPT bɔt wit smɔl chenj dɛn pan di data kɔlɛkshɔn. Dɛn bin mek wan fɔs mɔdel tru supavayz fayn-tyuning, usay mɔtalman AI trena dɛn bin de tɔk, dɛn bin de ple ɔl tu di yuza ɛn AI ɛstɛt rol dɛn, wit di ɛp we di mɔdel-jɛnarɛt sɔgzhɛshɔn dɛn bin de gi. Dis nyu dayalɔg datasɛt bin blɛnd wit di InstructGPT dataset we dɛn bin transfɔm to kɔnvɛshɔnal fɔmat.

Fɔ divɛlɔp wan riwɔd mɔdel fɔ riinfɔsmɛnt lanin, dɛn bin nid fɔ kɔmpia data, we gɛt tu ɔ mɔ mɔdel ansa dɛn we dɛn rank bay kwaliti. Dis bin kɔlɛkt frɔm tɔk-tɔk bitwin AI trena dɛn ɛn di chatbot, usay dɛn bin prɛzɛnt wan randomly sɛlɛkɛt mɔdel rispɔns wit sɔm ɔda kɔmplitmɛnt dɛn, ɛn di trena dɛn bin rank am. Di riwɔd mɔdel bin alaw fɔ fayn-tyu di mɔdel yuz Prɔksimal Polisi Ɔptimayzeshɔn, we dɛn bin ripit bɔku tɛm.

ChatGPT

ChatGPT bin fayn-tyun frɔm wan mɔdel insay di GPT-3.5 siriɔs, we dɛn dɔn kɔmplit insay di fɔs pat pan 2022. Yu kin fɛn mɔ ditil bɔt di 3.5 siriɔs tru ɔda risach. Ɔl tu di ChatGPT ɛn GPT 3.5 bin divɛlɔp yuz di advans atifishal intɛlijɛns supakompyutin kapabiliti dɛn fɔ Azure AI.

Di tin dɛn we pɔsin nɔ ebul fɔ du

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Di langwej mɔdel we OpenAI tren, ChatGPT, kin tɛnd fɔ bi verbose ɛn ripit insay in ansa dɛn, bɔku tɛm i kin tɔk bɔt in trenin sɔs, OpenAI. Dis na bikɔs ɔf bias dɛn na di trenin data we de favɔret lɔng ɛn we tan lɛk se dɛn kɔmprɛhnsiv ansa, ɛn i de sho bak kɔmɔn ɔva-ɔptimayzeshɔn ishu dɛn.
 • Di pafɛkt sɛnɛriɔ fɔ di mɔdel go bi fɔ aks fɔ mɔ infɔmeshɔn if di pɔsin we de yuz am aks kwɛstyɔn we nɔ klia, bɔt di mɔdel dɛn we de naw kin tray fɔ tek di minin we dɛn bin want insted.
 • Pan ɔl we dɛn de tray fɔ mek i nɔ apin, ChatGPT kin stil ansa to riŋwe we de ambɔg ɔ we nɔ fayn ɛn sho se i de biev we nɔ de tek wan pɔsin bɛtɛ pas ɔda pɔsin. Naw, dɛn de yuz di Moderation API fɔ no ɛn blok tin dɛn we nɔ sef, pan ɔl we i kin stil alaw sɔm fɔ slip tru. Yuz fidbak na tin we dɛn rili valyu fɔ ɛp fɔ mek di sistɛm bɛtɛ ɛn fɔ ridyus dɛn kayn tin dɛn ya.

Iterativ Diploymɛnt fɔ di wok

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Fɔ mek di mɔdel ɛn di tin dɛn we i ebul fɔ du bɛtɛ, wi de invayt di wan dɛn we de yuz am fɔ sheb dɛn fidbak pan ɛni prɔblɛm autput we dɛn go mit tru di ChatGPT intafɛs. Dis kin inklud lay lay pɔsitiv ɔ nɛgitiv frɔm di ɛksternal kɔntinyu filta. Wi spɛshal intres na ɛni bad bad tin we kin apin na rial wɔl sɛnɛriɔ, ɛn bak di fidbak we de sho layt pan nyu risk ɛn pɔsibul sɔlvishɔn. Yu gɛt di chans fɔ tek pat pan di ChatGPT Fidbak Kɔntɛst fɔ gɛt chans fɔ win te to $500 insay API kredit, jɔs bay we yu sɛn yu fidbak tru di fɔm we dɛn gi yu na di ChatGPT intafɛs.

As wi de go bifo wit di diploymɛnt fɔ ivin mɔ advans sistɛm dɛn, wi rili want fɔ yuz di tin dɛn we wi dɔn gɛda frɔm dis rilis fɔ no bɔt di tin dɛn we go apin tumara bambay.

Spɔnsɔ

We wi de introduks ChatGPT Plus

OpenAI de introduks wan trayal sabskripshɔn program fɔ ChatGPT, we na wan kɔt-ɛj kɔnvɛshɔnal AI we ebul fɔ kɔntinyu fɔ tɔk to pipul dɛn, ansa kwɛstyɔn dɛn we dɛn kin aks fɔ fala, ɛn fɔ kɔrɛkt di mistek dɛn we dɛn kin tink bɔt.

ChatGPT Plus, di ɔpgrɛd vɛshɔn fɔ wi kɔnvɛshɔnal AI, de naw fɔ wan mɔnt sabskripshɔn fi we na $20. As pɔsin we de sabskrip, yu go gɛt akses to spɛshal ficha ɛn bɛnifit dɛn we dɛn nɔ de gi wi bɛsik ChatGPT yuza dɛn:

 • Akses we nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit ChatGPT, ilɛksɛf di tɛm we pipul dɛn de aks fɔ am bɔku
 • Akses to kwik rispɔns tɛm frɔm ChatGPT
 • Advans akses to ɔpdet kapabiliti ɛn ɛnhansmɛnt dɛn

Di nyu sabskripshɔn plan, ChatGPT Plus, de naw fɔ di kɔstɔma dɛn na Amɛrika, ɛn wi go bigin di inviteshɔn prɔses fɔ di wan dɛn we de na di wetlist insay di wik dɛn we de kam. Wi gol na fɔ mek pipul dɛn gɛt akses ɛn sɔpɔt to mɔ kɔntri ɛn rijyɔn dɛn insay di nɛks tɛm.

Wi valyu wi kɔmyuniti fɔ fri yuza dɛn ɛn wi go kip dɛn akses to ChatGPT. We wi introduks wan sabskripshɔn prayz plan go ɛp fɔ mek shɔ se bɔku pipul dɛn kɔntinyu fɔ gɛt fri akses to di mɔdel.

Top Google Searches

Spɔnsɔ

chat gpt chatgpt ap gpt chat chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt gpt chat cgat openai chatgp openai cht openai gopt chat gtp char openai chat chat ai gpt chat gpt ai chat openai gpt opin ai chat gpt chat gpt opin ai chatgpt openai atifishal intɛlijɛns chat gpt chat opin ai chat openai chatgtp chat gtp opin ai opin ai chatgp chat gdp opin ai opin ai chat chat gpt openi chat openia chat opan ai chat gpt opin ai chat cpt opin aichat gpt chat gpt fri chat gpt ap dawnlod chat gpt ap android opin chat gpt opin ai chat gtp chat openai com ap chatgpt fri onlain gpt chat onlain opin ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 chatgpt web onlain chat gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt opin al chatgpt ful fɔm chat gpt min gpt chat lɔg in nyuchat gpt chatgpt trenin chat gpt fri vɛshɔn opin ai chatgpt ap chat gpt ios chatgpt ap andrɔyd chat gpt fɔ fri chat gpt fɔ android chat gbt ap chat gbt ai fri gpt chat chat gpt ap fri gpt 3 ai chat chat gpt fri fɔ yuz fri chat gbt chat gpt fri ap fri chatgpt ap chatgpt ɔfishal ap openai chat gpt ap google gpt chat opin ai chat gpt ap ofishal chatgpt ap chatgptbot chat gpt daunlod fri chat gpt openai ap chat gpt ai tul orijinal chat gpt ap chat gtp4 opin ai gpt chat chat gpt inglish openai gpt 3 chat chat gpti chat gpt na android chat gpt opin sos chat gpt ɛgzampul chat gpt 3 dawnlod chat gbt onlayn gpt openai chat chat gpt kɔmni chat openai com gpt chat gpt ɔfishal wɛbsayt chatgpt drɔin opin sos chat gpt chat openai gpt chat sayn ap chatgpt gpt chat wɛbsayt gpt chat opin ai chat openai dawnlod chat gpt kɔdin chatgpt 3.0 opin sos chatgpt chat gpt kɔm chat bɔt chatgpt openai kɔm chatgpt opin ai chat gpt3 aichat openai chat gprt chat gtp kɔm gpt chat kɔm opin ai chat gpt 3 chat gpt nyu vɛshɔn chat kɔm gpt gptbot chat gpt openai kɔm chat gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt sayn ap chat gpt opin ɔl chat gpt pc chat gpt atikul gpt chat wɛb openai nyu chat akses chat gpt openai chat gpt 3 chat gpt 3 openai openai chat gpt3 chat gpt opin ai com chat gbt openai chat gpt langwej chat gpt pepa dɛn chat gpt tim chat gpt3 openai chat gtp openai chat wit gpt3 chatgpt kɔm chat chatgpt opinsɔs cht openai kɔm gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 chat opinsɔs chatgpt chatgpt vɔys chat chatgpt chat vɔys chatgpt tɔk chatgpt tɔk chatbot fri akɔn chat gpt akɔn chat gpt dawlod chat gpt ap chat gpt sayn ap chatgpt maykrosɔft chat gpt ditektɔ chatgpt chatbot chatbot sabskripshɔn maykrosɔft bing chat gpt chatgpt ɔltɛrnativ chatgpt api chatbot ɛgzampul openai chatgpt chatgpt mɔdel chatgpt aplikeshɔn chatgpt yuz kes chatgpt tich chatgpt risach chatgpt nyuz chatgpt ɔpdet chatgpt impɔtant chatgpt bɛnifit chatgpt advantej chat gpt ɛdyukeshɔn chat gpt ɛkstenshɔn chatgpt ɛsay rayta chat gpt fɔ kɔdin chat gpt google kil chat gpt hack chat gpt aw i de wok chatgpt chatbot intagreshɔn chat gpt javaskript chat gpt jɔnalistik chat gpt vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt ɛsay chat gpt kɔntinyu raytin chat gpt kɔnsaltin chat gpt-3 chatgpt kɔst openai gpt-3 chat gpt 3 chat onlayn chat gpt ap iphone chat gpt ap ios chatgpt kɔnsult openai chatgpt savis fɔ biznɛs detekt chatgpt tul softwe lokalizɛshɔn chatgpt chatgpt softwe fɔ biznɛs chatgpt insay akademik raytin openai chatgpt nlp savis chatgpt prɔmpt fɔ seo chatgpt tif bil wɛbsayt wit chatgpt chatgpt ɔndastand target makit chatgpt makɛt ɛgzampul chatgpt ayfon bɛst chatgpt ap haya chatgpt divɛlɔpa chatgpt cheatsheet mek mɔni wit chatgpt yuz chatgpt fɔ mek mɔni haya chatgpt openai programma chatgpt fɔ makɛt chatgpt sayba sikyɔriti kɔstɔm chatgpt ap divɛlɔpmɛnt savis chatgpt malwea chatgpt riply email chatgpt shopify chatgpt heltkeya chatgpt fɔ mek mɔni chatgpt fɔ kɔntinyu krieta chatgpt kɔntinyu rayta chatgpt google ɛkstenshɔn chatgpt fɔ kɔntinyu chatgpt openai intagreshɔn savis go chatgpt riples rayta lan paytɔn wit chatgpt chatgpt softwea injinia chatgpt manejmɛnt aydia chatgpt injinia salari chatgpt biznɛs aydia chat gpt plegrɔun chatgpt prɔmpt chatgpt pe vɛshɔn chatgpt plagiarism chɛk chat gpt rizyum chat gpt rial ɛstate chat gpt rival chatgpt mɔni ɛnjɔymɛnt chatgpt ap stoa apul chatgpt onlain merlin chatgpt chatgpt bing intagreshɔn chatgpt gmail nyus hello chatgpt chatbot fɔ kastoma savis chatbot krieta chatgpt youtube aw fɔ yuz chatgpt aw ɛntapraiz dɛn kin yuz chatgpt ɛn gpt-3 wetin na chatgpt ɛn wetin mek i impɔtant aw chatgpt go chenj di we aw wi de tink ɛn wok ɔl wetin yu nid fɔ no bɔt chatgpt viral ai chatbot na at fɔ microsoft-google fɛt du bing yuz chatgpt chat gpt na kapasiti rayt naw aw fɔ mek mɔni wit chat chatgpt krom ɛkstenshɔn chatgpt: aw fɔ yuz di ai chatbot chatgpt dɛsktɔp aplikeshɔn (mac windo ɛn linux) chatgpt fɔ sap divɛlɔpmɛnt bil wan not android ap wit chatgpt chatgpt insay 5 minit tɔp chatgpt kɔs onlain google testing chatgpt-layk chatbot aw chatgpt de wok: di model bihain di bot tins chatgpt kin en no kin chatgpt: potential usecases chatgpt na dumber pas aw yu tink kriet onlain kos wit chatgpt chatgpt - tok to mi masta kraysis kɔmyunikeshɔn wit chatgpt wɛb divɛlɔpmɛnt chatgpt prɔmpt myuzik chatgpt prɔmpt biznɛs chatgpt prɔmpt ɛdyukeshɔn chatgpt prɔmpt kɔmɛdi chatgpt prɔmpt istri chatgpt prɔmpt wɛlbɔdi&mɛdisin chatgpt prɔmpt art chatgpt prɔmpt it&kuk chatgpt prɔmpt makɛt chatgpt prɔmpt gem chatgpt prɔmpt di ai chatbot we dɔn advans pas ɔl we openai mek .di ai bihayn chatgpt luk fɔ visualize di wɔl aw jenɛrativ ai & chatgpt go chenj biznɛs go chatgpt riples mɔtalman rayta sayba kriminal dɛn we bigin fɔ yuz chatgpt chatgpt ficha fɔ bɔst yu ɛvride wok insay di chatgpt rɛs na china chatgpt - wan kɔmplit gayd fɔ yuz ai fɔ rayt chatgpt ɛn ɔtomɛshɔn kam to no wok ɔltimat chatgpt risɔs gayd chatgpt 3.5 fri aiprm fɔ chatgpt ɔltɛrnativ to chatgpt apk chatgpt chatgpt browz intanɛt chatgpt browz wit bing chatgpt bing chatgpt biznɛs plan bard vs chatgpt bɛst chatgpt prɔmpt bing chatgpt 4 bɛst chatgpt plɔgin bard vs chatgpt 4 chatgpt kɔva lɛta chatgpt kɔd intaprita chatgpt kɔmpitishɔn chatgpt chit shit chatgpt dalle 3 chatgpt diskɔrd bot chatgpt dan jelbrɛk dan chatgpt prompt chat gpt wɛbsayt expedia chatgpt chatgpt fri vɛshɔn chatgpt fɔ rizyum fri chatgpt tul fri chatgpt fɔ iphone fri chatgpt plus chatgpt gɔd mɔd chatgpt grama chɛk chatgpt jenarayz imej chatgpt google shit google bard vs chatgpt github kɔpilɔt vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt mɔtalman vɔys chatgpt hak prɔmpt chat gpt 4 aw fɔ yuz chat gpt 4 bing chat gpt 4 aw fɔ akses gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api akses gpt-4 api dokumɛnt gpt-4 akitɛkɛt gpt-4 api kɔst gpt-4 ɔltɛrnativ gpt-4 advans data analisis gpt-4 azure gpt-4 bɛnchmak gpt-4 brawza plɔgin gpt-4 kɔd intaprita aw fɔ wok wit di gpt-35-turbo ɛn gpt-4 mɔdel dɛn ɔl wetin yu nid fɔ no bɔt gpt-4 10 we dɛn we gpt-4 impɔtant gpt-4 na fayn ɛn mek pɔsin fred we de introduks gpt-4 gpt-4 teknikol ripɔt 4 ficha dɛn gpt-4 nɔ degpt-4 api kɔst gpt-4 ɔltɛrnativ gpt-4 advans data analisis gpt-4 azure gpt-4 bɛnchmak gpt-4 brawza plɔgin gpt-4 kɔd intaprita aw fɔ wok wit di gpt-35-turbo ɛn gpt-4 mɔdel dɛn ɔltin we yu nid fɔ no bɔt gpt-4 10 we dɛn we gpt-4 impɔtant gpt-4 na fayn ɛn mek pɔsin fred we de introduks gpt-4 gpt-4 tɛknikal ripɔt 4 ficha dɛn we gpt-4 nɔ degpt-4 api kɔst gpt-4 ɔltɛrnativ gpt-4 advans data analisis gpt-4 azure gpt-4 bɛnchmak gpt-4 brawza plɔgin gpt-4 kɔd intaprita aw fɔ wok wit di gpt-35-turbo ɛn gpt-4 mɔdel dɛn ɔltin we yu nid fɔ no bɔt gpt-4 10 we dɛn we gpt-4 impɔtant gpt-4 na fayn ɛn mek pɔsin fred we de introduks gpt-4 gpt-4 tɛknikal ripɔt 4 ficha dɛn we gpt-4 nɔ de