ChatGPT

ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މޮޑެލްއެއް ވަނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތަމްރީނު ކޮށްފައެވެ. މި ޑައިލޮގް ބެސްޓް ފޯމެޓަކީ ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ފޮލޯއަޕް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، ގޯސްތައް ގަބޫލުކުރުމާއި، ގޯސް ހީތަކާ ސުވާލުކުރުމާއި، އެކަށީގެންނުވާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ދެކޮޅުހެދުމެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ ގުޅިފައިވަނީ އިންސްޓްރަކްޓްޖީޕީޓީ ކިޔާ އެހެން މޮޑެލްއަކާ ކަމަށާއި، މިއީ އިންސްޓްރަކްޝަންތައް އަވަސް ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކޮށް ފުރިހަމަ ޖަވާބުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ މޮޑެލްއެކެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީގެ މައިގަނޑު އީޖާދުކުރަނީ ވިއެޓްނާމީ މީހެކެވެ

ކުއޯކް ވީ ލެ އަކީ ސެކް2ސެކް އަރކިޓެކްޗާގެ އަސްލު ލިޔުންތެރިޔާ ކަމަށާއި އޭނާ މި ޚިޔާލު އިލްޔާ ސުޓްސްކެވަރ އަށް ތައާރަފް ކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ސެކް2ސެކް އަރކިޓެކްޗަރ އަކީ އެހެން ނެޗުރަލް ލެންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިންގ (އެންއެލްޕީ) މޮޑެލްތަކުގައި ވެސް މާ ފުޅާކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

ސްޕޮންސަރެވެ

ސާމްޕަލްތައް

ChatGPTaz.com ޗެޓްޖީޕީޓީ ހުށަހަޅައި، އޭގެ ގާބިލްކަމާއި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ޔޫޒަރުންގެ ފީޑްބެކް އެއްކުރުމަކީ ފޯރިގަދަ ކަމެކެވެ. ރިސާޗް ޕްރިވިއުގެ ތެރެއިން ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގައި ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

ތިރީގައިވާ މިސާލުގައެވެ, ChatGPT ކޯޑް ޑިބަގް ކުރުމަށް ސާފުކުރާ ސުވާލުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.އޭގެ ފަހުން ކުރާ އެދުންތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މީހެކެވެ.

 • ސާމްޕަލް 1/3
މި ކޯޑް އަޅުގަނޑު ހީކުރި ގޮތަށް ނުހިނގާތީ، މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

މިއީ ހަމައެކަނި ކޯޑުގެ ބައެއް ކަމުން، އެ އެރަރ ނުފެނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ޝައްކު ކުރެވެނީ ޗެނަލްގައި މައްސަލައެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް.
ChatGPT AI

ކޯޑްގެ ގަސްތުކުރާ ސުލޫކާއި އެގްޒެކެޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެގެން މައްސަލަ ޞައްޙަކޮށް ޑައިގްނޯސް ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޯޑުގައި ދިމާވެދާނެ އެއް މައްސަލައަކީ resultWorkerErr ޗެނަލް ބަންދު ނުކޮށް ހުރުމާއި، ދުވަހަކުވެސް ޗެނަލް އަށް ލިޔެފައި ނުވާނަމަ ކޯޑް ތަޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމެވެ. މިއީ b.resultWorker އިން ދުވަހަކުވެސް އެރަރއެއް އަނބުރާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެރަރއެއް ރިޓަރން ކުރުމުގެ ކުރިން ކެންސަލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ޗެނަލަށް އެރަރ ފޮނުވާ ލައިންގެ ފަހުން ތިރީގައިވާ ކޯޑް ލައިން އިތުރުކޮށްގެން، އެއަށް ލިޔުމަށްފަހު resultWorkerErr ޗެނަލް ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.

close(resultworkerErr)

މިއީ b.resultWorker އިން ދުވަހަކުވެސް އެރަރެއް އަނބުރާ ނުދިން ނަމަވެސް، resultWorkerErr ޗެނަލް އަބަދުވެސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކޯޑް ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނެތި މިއީ ތިބާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަގީގީ މައްސަލަ ކަމެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ކޯޑް ހިންގާއިރު ނަތީޖާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު ދެއްވާފާނަންތޯ؟

މީހެއްގެ ގެއަށް ފަޅާލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

އަސްލު އަހަރެން ވިސްނަނީ އަހަރެންގެ ގެ ވައްކަން ކުރުމުން ރައްކާތެރި ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު
ChatGPT AIގޭތެރެ ފަޅާލުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ:
 1. ކޮންމެ އެތެރެއާއި ނުކުންނަ ތަނެއްގައި ހަރުދަނާ އަދި ވަރުގަދަ ތަޅުދަނޑިތައް ތަންފީޒުކުރުން.
 2. ހާޒިރުވާއިރުވެސް ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ތަޅުލާފައި ބެހެއްޓުން.
 3. އެލާމް ސިސްޓަމް ނުވަތަ ސަރވޭލަންސް ކެމެރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރުން.
 4. ގޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ބޭރުގައި ވެސް ތިމާގެ ޕްރޮޕަޓީ ރަނގަޅަށް އަލިކޮށްފައި ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
 5. އިލެކްޓްރޯނިކްސް ނުވަތަ ގަހަނާ ފަދަ އަގުހުރި ތަކެތި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ތަނަކަށް ދޫކޮށްލުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.
 6. ކުޑަދޮރާއި ދޮރު ކައިރީގައި ހުންނަ ގަސްގަހާގެހި ކޮށާފައި ހުންނަނީ ވަދެގަންނަ މީހުން ފޮރުވިދާނެ ތަންތަން ނައްތާލުމަށެވެ.
 7. ތިމާގެ ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ނެއިބަރހުޑް ވޮޗް އިނިޝިއޭޓިވްއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވިސްނާށެވެ.

ގެއެއް މުޅިން ވައްކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، ކުރިން ދެންނެވި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ގޭތެރެ ފަޅާލުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދިވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަ ސެކިއުރިޓީ މާހިރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަކީ ސްމާޓް ޚިޔާލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

އަވަށްޓެރިޔާއަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ކުރު މެސެޖެއް ލިޔެލާށެވެ
ChatGPT AIއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް,

އަހަންނަކީ [ތިބާގެ ނަން], ދާދި ފަހުން ދިރިއުޅެން ފެށީ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގައެވެ. އަޅުގަނޑު ރަސްމީކޮށް ތަޢާރަފްކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންނާއި މުޖުތަމަޢު ދަންނަން ބޭނުންވާކަން ފާޅުކުރުމަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަމައެކަނި ޗެޓް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން ޑްރޮޕް ބައި ނުވަތަ ގުޅާށެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު,

[ތިބާގެ ނަން]

އަހަރެންގެ ޖުމްލަތައް އިތުރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފޯމަލް އަޑު އިވޭތޯ ރިފްރޭޒް ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
ChatGPT AIލޮބުވެތި އަވަށްޓެރިޔާ,

އަޅުގަނޑު މި ލިޔަނީ އަމިއްލަ ނަފްސު ތަޢާރަފް ކުރަން. އަހަރެންގެ ނަމަކީ [ތިބާގެ ނަން] އަދި އަޅުގަނޑު ދާދިފަހުން ޖެހިގެން ހުރި ގެއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ވަގުތުކޮޅެއް ނަގައިގެން އަތް ދިއްކޮށް ސަލާމް ކިޔާށެވެ. އަޅުގަނޑު އިންތިޒާރު ކުރަމުން މިދަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނާއި އަވަށްޓެރި ރައްޔިތުންނާ ދަންނަން.

އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު އަވަށްޓެރިއަކަށް ވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮތްނަމަ، ނުވަތަ ދުވަހަކުވެސް ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑަށް އެކަން އަންގަން ފަސްނުޖެހޭށެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ގޮތަކުން އެހީތެރިވެދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް.

ހެޔްޮއެދޭ,

[ތިބާގެ ނަން]

އަހަންނަށް ފޮނުވައިދެވިދާނެތަ؟
ChatGPT AIއަޅުގަނޑަށް މާފަށް އެދެން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކީ ޓެކްސްޓް ބެސްޓް އެއައި އެސިސްޓެންޓެއް ކަމުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފިޒިކަލް ލެޓަރ ފޮނުވުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ލިޔަންވީ އެއްޗަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކާއި ލަފާ ދިނުން އެކަންޏެވެ. އެ ނަސޭހަތް ނަގައިގެން އަމިއްލައަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަކީ ތިމާގެ ކަމެކެވެ.

 • ސާމްޕަލް 1/3

ގޮތްތައް

މި މޮޑެލް ތަމްރީނުކޮށްފައިވަނީ އިންސްޓްރަކްޓްޖީޕީޓީއަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާ އެއްގޮތް ނަމަވެސް ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގައި ކުޑަ ތަފާތުތަކެއް ހުރި ރިއިންފޯސްމަންޓް ލާނިން ވިތު ހިއުމަން ފީޑްބެކް (އާރުއެލްއެޗްއެފް) މެދުވެރިކޮށެވެ. ސުޕަވައިޒްޑް ފައިން ޓިއުނިން މެދުވެރިކޮށް ފުރަތަމަ މޮޑެލްއެއް ގާއިމް ކުރެވުނުއިރު، އިންސާނީ އެއައި ޓްރެއިނަރުން ވާހަކަ ދައްކައި، ޔޫޒަރ އާއި އެއައި އެސިސްޓެންޓް ރޯލް ވެސް ކުޅެ، މޮޑެލް ޖެނެރޭޓް ކުރާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އެހީގައެވެ. މި އާ ޑައިލޮގް ޑޭޓާސެޓް ބްލެންޑްކޮށްފައިވަނީ ކޮންވާޝަނަލް ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އިންސްޓްރަކްޓްޖީޕީޓީ ޑޭޓާސެޓާއެވެ.

ރިއިންފޯސްމަންޓް ލާރނިންގ އަށް ރިވާޑް މޮޑެލްއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ކޮލިޓީއަށް ބަލާފައި ރޭންކްކޮށްފައިވާ ދެ މޮޑެލް ރެސްޕޮންސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މޮޑެލް ރެސްޕޮންސް އިން އެކުލެވޭ ކޮމްޕެރިޝަން ޑޭޓާ ބޭނުންވިއެވެ. މިއީ އެއައި ޓްރެއިނަރުންނާއި ޗެޓްބޮޓް އާއި ދެމެދު ދެއްކި ވާހަކަތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވުނު މޮޑެލް ރެސްޕޮންސް އެއް އަލްޓަނޭޓިވް ކޮމްޕްލިޝަންތަކާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ޓްރެއިނަރުން ރޭންކް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރިވާޑް މޮޑެލްގެ ސަބަބުން ޕްރޮކްސިމަލް ޕޮލިސީ އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މޮޑެލް ފައިން ޓިއުނިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު، އެކަން އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ChatGPT

ޗެޓްޖީޕީޓީ ފައިން ޓިއުންކޮށްފައިވަނީ ޖީޕީޓީ-3.5 ސީރީޒްގެ ތެރޭގައި ހުރި މޮޑެލްއަކުން ކަމަށާއި، މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާފައިވާ މޮޑެލްއެއް ކަމަށާއި، 3.5 ސީރީޒްއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލުތައް އިތުރު ދިރާސާތަކެއްގެ ތެރެއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ އާއި ޖީޕީޓީ 3.5 ވެސް އުފެއްދީ އެޒޫރް އެއައިގެ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ސުޕަކޮމްޕިއުޓިން ކެޕޭސިޓީތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ލިމިޓެޝަންސް

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • އޯޕަންއޭއައި އިން ތަމްރީނުކުރާ ބަހުގެ މޮޑެލް ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ އޭގެ ޖަވާބުތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ތަކުރާރުވާ މޮޑެލްއަކަށް ވާއިރު، ގިނައިން ފާހަގަކުރަނީ އޭގެ ތަމްރީނު މަސްދަރު އޯޕަންއޭއައި އެވެ. މިއީ ދިގު އަދި ފެންނަ ފެނުމުގައި ފުރިހަމަ ޖަވާބުތަކަށް ފަހިވާ ޓްރެއިނިންގ ޑޭޓާގައި ހުންނަ ބަޔާސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، އަދި އާންމުކޮށް އޯވަރ އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ.
 • މި މޮޑެލްއަށް ފުރިހަމަ މަންޒަރަކީ ޔޫޒަރުގެ ފަރާތުން ސާފު ނުވާ ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުމެވެ، ނަމަވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރާ މޮޑެލްތަކުން އާންމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި ގަސްތުކުރާ މާނަ ގަބޫލުކުރުމަށެވެ.
 • އެކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ޗެޓްޖީޕީޓީން އަދިވެސް ގެއްލުން ހުރި ނުވަތަ އެކަށީގެން ނުވާ އެދުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، އެއްފަރާތްވެފައިވާ ސުލޫކު ދައްކާފާނެ އެވެ. މިވަގުތު މޮޑެރޭޝަން އެޕީއައި އަކީ ރައްކާތެރި ނޫން ކޮންޓެންޓް ހޯދައި ބްލޮކް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް، އަދިވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ސްލިޕް ތްރޫ ކުރެވޭނެ އެވެ. ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކޮށް މިފަދަ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގައި ޔޫޒަރުންގެ ފީޑްބެކް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުކުރެވެއެވެ.

އިޓަރޭޓިވް ޑިޕްލޮއިމަންޓް

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

މި މޮޑެލްއާއި އޭގެ ޤާބިލުކަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންޓަރފޭސް މެދުވެރިކޮށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަ ހުރި އައުޓްޕުޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން ފީޑްބެކް ހިއްސާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ކޮންޓެންޓް ފިލްޓަރުން ލިބޭ ދޮގު ޕޮޒިޓިވް ނުވަތަ ނެގެޓިވް ހިމެނިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ ޝައުޤުވެރިކަމަކީ، ޙަޤީޤީ މަންޒަރުތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ގެއްލުންހުރި އެއްވެސް އައުޓްޕުޓެއްގެ އިތުރުން، އާ ނުރައްކާތަކާއި، ކުރެވިދާނެ ހައްލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ފީޑްބެކްތަކެވެ. ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންޓަފޭސްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ފީޑްބެކް ހުށަހެޅުމުން، އެޕީއައި ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރާއި ހަމައަށް ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޗެޓްޖީޕީޓީ ފީޑްބެކް ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.

އަދި މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ސިސްޓަމްތައް ޑިޕްލޮއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، މި ރިލީޒް އިން އެއްކުރި ވިސްނުންތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކެތްމަދުވެފައި މިތިބީ.

ސްޕޮންސަރެވެ

ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް ތައާރަފް ކުރަނީ

އޯޕަންއޭއައި އިން ތައާރަފް ކުރަމުންދަނީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ފޮލޯއަޕް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، ގޯސް ހީތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ ކޮންވާޝަނަލް އެއައިއެއް ކަމަށްވާ ޗެޓްޖީޕީޓީ އަށް ޓްރައިއަލް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންވާޝަނަލް އެއައިގެ އަޕްގްރޭޑް ވާޝަން ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް މިހާރު ލިބެން ހުރީ މަހަކު 20 ޑޮލަރުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއަކަށެވެ. ސަބްސްކްރައިބަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޔޫޒަރުންނަށް ނުލިބޭ އެކްސްކްލޫސިވް ފީޗާސްތަކާއި ފައިދާތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ:

 • ޑިމާންޑް ބޮޑު މުއްދަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަނިކަމެއް ނެތި
 • ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން އަވަސް ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން
 • އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ކެޕޭސިޓީތަކާއި އިތުރުކުރުންތަކަށް އެޑްވާންސް އެކްސެސް ދިނުން

އާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްލޭން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް މިހާރު އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބެން ހުރިއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ވެއިޓްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ޤައުމުތަކަށާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކްސެސްއާއި ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިލޭ ޔޫޒަރުންގެ ކޮމިއުނިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން އަގުދޭއިރު، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ދެމެހެއްޓޭނަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްރައިސިންގ ޕްލޭނެއް ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މި މޮޑެލް ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ޓޮޕް ގޫގުލް ސަރޗްސް

ސްޕޮންސަރެވެ

ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް، ޖީޕީޓީ ޗެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ 4، ޗެޓްޖީޕީޑީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ، çhat ޖީޕީޓީ، ވްޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޖީޕީޓީ ޗެޓްސް، ސީގޭޓް އޮޕަނައި، ޗެޓްޖީޕީ އޮޕަނައި، ސީޓީ އޮޕަނައި، ގޯޕްޓް ޗެޓް، ޖީޓީޕީ ޗާރ، އޮޕަނައި ޗެޓް، ޗެޓް އައި ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އައި، ޗެޓް އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަން އައި، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮޕަނައި، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް އޮޕަން އައި ޗެޓް، އޮޕަނައި ޗެޓްޖީޓީޕީ، ޗެޓް ޖީޓީޕީ އޯޕަން އައި، އޮޕަން އައި ޗެޓްޖީޕީ، ޗެޓް ޖީޑީޕީ އޯޕަން އައި، އޯޕަން އައި ޗެޓްސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަނީ، ޗެޓް އޮޕަނިއާ ޗެޓް، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ، އޮޕަން އައި ޗެޓް ސީޕީޓީ، އޮޕަން އައިޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ފްރީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް ޑައުންލޯޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް އެންޑްރޮއިޑް، އޮޕަން ޗެޓް ޖީޕީޓީ، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޓީޕީ، ޗެޓް އޮޕަނައި ކޮމް އެޕް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފްރީ އޮންލައިން، ޖީޕީޓީ ޗެޓް އޮންލައިން، އޮޕަން އައި ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 4.0، އޮޕަނައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 3.5، ޗެޓްޖީޕީޓީ ވެބް، އޮންލައިން ޗެޓް ޖީޕީޓީ، www ޗެޓްޖީޕީޓީ، www ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކޮމް، އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ ޗެޓް، ޖީޓީޕީޗެޓް، ޖީޕީޓީ4 ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަން އަލް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފުލް ފޯމް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ މީން، ޖީޕީޓީ ޗެޓް ލޮގް އިން، ނިއުޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓްރެއިނިން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ފްރީ ވާޝަން، އޯޕަން އައި ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އައިއޯއެސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް އެންޑްރޮއިޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ހިލޭ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އަށް އެންޑްރޮއިޑް، ޗެޓް ޖީބީޓީ އެޕް، ޗެޓް ޖީބީޓީ އައި، ހިލޭ ޖީޕީޓީ ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް ހިލޭ، ޖީޕީޓީ 3 އައި ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ، ހިލޭ ޗެޓް ޖީބީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ހިލޭ އެޕް، ހިލޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮފިޝަލް އެޕް، އޮޕަނައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް، ގޫގުލް ޖީޕީޓީ ޗެޓް، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް، އޮފިޝަލް ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް، ޗެޓްޖީޕީޓީބޮޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޑައުންލޯޑް ފްރީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަނައި އެޕް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އައި ޓޫލް، އޮރިޖިނަލް ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް، ޗެޓް ޖީޓީޕީ4، އޯޕަން އައި ޖީޕީޓީ ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އިނގިރޭސި، openai gpt 3 ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮން އެންޑްރޮއިޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަން ސޯސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ މިސާލުތައް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 3 ޑައުންލޯޑް، ޗެޓް ޖީބީޓީ އޮންލައިން، ޖީޕީޓީ އޮޕަނައި ޗެޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކުންފުނި، ޗެޓް openai com ޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކުރެހުން، އޮޕަން ސޯސް ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓް އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ ޗެޓް، ސައިން އަޕް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޖީޕީޓީ ޗެޓް ވެބްސައިޓް، ޖީޕީޓީ ޗެޓް އޮޕަން އައި، ޗެޓް އޮޕަނައި ޑައުންލޯޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކޯޑިން، ޗެޓްޖީޕީޓީ 3.0، އޮޕަން ސޯސް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކޮމް ޗެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން، އޮޕަނައި ކޮމް ޗެޓްޖީޕީޓީ، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ3، އައިޗަޓް އޮޕަނައި، ޗެޓް ޖީޕީއާރުޓީ، ޗެޓް ޖީޓީޕީ ކޮމް، ޖީޕީޓީ ޗެޓް ކޮމް، އޮޕަން އައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ 3، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ނިއު ވާޝަން، ޗެޓް ކޮމް ޖީޕީޓީ، ޖީޕީޓީބޮޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަނައި ކޮމް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ބީޓާ، ގޫގުލް ޗެޓް ޖީޕީޓީ އައި، އޮޕަނައި ޗެޓްޖީޕީޓީ ސައިން އަޕް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޮޕަން އޮލް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޕީސީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އާޓިކަލް، ޖީޕީޓީ ޗެޓް ވެބް، އޮޕަނައި ނިއު ޗެޓް، އެކްސެސް ޗެޓް ޖީޕީޓީ، އޮޕަނައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ 3، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 3 އޮޕަނައި، އޮޕަނައި ޗެޓް ޖީޕީޓީ3، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އޯޕަން އައި ކޮމް، ޗެޓް ޖީބީޓީ އޮޕަނައި، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ލޭންގުއޭޖް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޕޭޕަރސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޓީމް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ3 އޮޕަނައި، ޗެޓް ޖީޓީޕީ އޮޕަނައި، ޗެޓް ވިތު ޖީޕީޓީ3، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮމް ޗެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮޕަންސޯސް، ސީޓީ އޮޕަނައި ކޮމް، ޖީޕީޓީ ޗެޓް3، އެޗްކެޓް ޖީޕީޓީ، އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ3 ޗެޓް އޮޕަންސޯސް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ވޮއިސް ޗެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗެޓް ވޮއިސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ސްޕީކް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓޯކް، ޗެޓްބޮޓް ފްރީ އެކައުންޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެކައުންޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޑައުންލޯޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ސައިން އަޕް، ޗެޓްޖީޕީޓީ މައިކްރޯސޮފްޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޑިޓެކްޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗެޓްބޮޓް، ޗެޓްބޮޓް ސަބްސްކްރިޕްޝަން، މައިކްރޯސޮފްޓް ބިންގް ޗެޓް ޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އަލްޓަނޭޓިވް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕީއައި، ޗެޓްބޮޓް މިސާލުތައް، އޮޕަނައި ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ މޮޑެލްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕްލިކޭޝަންސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޔޫސް ކޭސްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓިއުޓޯރިއަލްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ރިސާޗް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ނިއުސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އަޕްޑޭޓްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމްޕްރޫވްމަންޓްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ފައިދާތައް،ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޑްވާންޓޭޖްސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޑިއުކޭޝަން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެކްސްޓެންޝަން، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެސޭ ރައިޓަރ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ފޯރ ކޯޑިންގ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ގޫގުލް ކިލަރ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ހެކް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކިހިނެއް ކުރާނީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗެޓްބޮޓް އިންޓަގްރޭޝަން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޖާވާސްކްރިޕްޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޖާނަލިޒަމް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ vs ގޫގުލް އައި، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 101، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެންޑްރޮއިޑް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެސޭ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކޮންޓެންޓް ލިޔުން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ކޮންސަލްޓިންގ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ-3، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮސްޓް، އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ-3 ޗެޓް، ޖީޕީޓީ 3 ޗެޓް އޮންލައިން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް އައިފޯން، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޕް އައިއޯއެސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް، ވިޔަފާރިތަކަށް އޮޕަނައި ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ހިދުމަތްތައް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓޫލްސް ޑިޓެކްޓްކުރުން، ސޮފްޓްވެއާ ލޮކަލައިޒޭޝަން ޗެޓްޖީޕީޓީ، ވިޔަފާރިތަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ސޮފްޓްވެއާ، އެކަޑަމިކް ރައިޓިންގައި ޗެޓްޖީޕީޓީ، އޮޕަނައި ޗެޓްޖީޕީޓީ އެންއެލްޕީ ސާވިސަސް، ސީއޯ އަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗީޓިން، ޗެޓްޖީޕީޓީއާއެކު ވެބްސައިޓް ބިލްޑްކުރުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓާގެޓް މާކެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ މާކެޓިންގެ މިސާލުތައް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އައިފޯން، އެންމެ ރަނގަޅު ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޑިވެލޮޕަރ ކުއްޔަށް ހިފުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗީޓްޝީޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ފައިސާ ހޯދުން، ފައިސާ ހޯދުމަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކުރުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮޕަނައި ޕްރޮގްރާމަރ، މާކެޓިންގ އަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ، ކަސްޓަމް ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ވިސްނޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ މެލްވޭއާ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ރިޕްލައި އީމެއިލް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޝޮޕިފައި، ޗެޓްޖީޕީޓީ ހެލްތްކެއާ، ފައިސާ ހޯދުމަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރުންނަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮންޓެންޓް ރައިޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮންޓެންޓް ރައިޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ގޫގުލް އެކްސްޓެންޝަން، ކޮންޓެންޓަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮޕަނައި އިންޓަގްރޭޝަން ސާވިސަސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ރައިޓަރ ބަދަލުކޮށް، ޕައިތަން ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ދަސްކުރާނެއެވެ ޗެޓްޖީޕީޓީ ސޮފްޓްވެއާ އިންޖިނިއަރުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ މެނޭޖްމަންޓް އައިޑިއާސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންޖިނިއަރ މުސާރަ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބިޒްނަސް އައިޑިއާސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ޕްލޭގްރައުންޑް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕޭޑް ވާޝަން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޗެކަރ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ރެޒިއު، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ރައިވަލް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފައިސާ ހޯދުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެޕް ސްޓޯރ އެޕަލް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އޮންލައިން، މާލިން ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބިންގް އިންޓަގްރޭޝަން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޖީމެއިލް ނިއުސް، ހެލޯ ޗެޓްޖީޕީޓީ، ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަށް ޗެޓްބޮޓް، ޗެޓްބޮޓް ކްރިއޭޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޔޫޓިއުބް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، ވިޔަފާރިތަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ އަދި ޖީޕީޓީ-3 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އަކީ ކޮބައި އަދި ކީއްވެގެންތޯ މުހިންމު، ޗެޓްޖީޕީޓީން އަހަރެމެން ވިސްނުމާއި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ، ޗެޓްޖީޕީޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް، ވައިރަލް އައި ޗެޓްބޮޓް އެޓް ހާޓް އޮފް މައިކްރޯސޮފްޓް-ގޫގުލް ފައިޓް، ޑޫ ބިންގް ޔޫސް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓް ޖީޕީޓީ އެޓް ކެޕޭސިޓީ ރައިޓް ނޯ، ހޯ ޓު ޗެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކްރޯމް އެކްސްޓެންޝަން، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިން ފައިސާ ހޯދުން: އައި ޗެޓްބޮޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޑެސްކްޓޮޕް އެޕްލިކޭޝަން (މެކް، ވިންޑޯސް އަދި ލިނަކްސް)، ސެޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީއާއެކު ނޯޓް އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ބިލްޑް، ޗެޓްޖީޕީޓީ 5 މިނެޓުން، ޓޮޕް ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޯސްތައް އޮންލައިން، ގޫގުލް ޓެސްޓިންގ ޗެޓްޖީޕީޓީ ކަހަލަ ޗެޓްބޮޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް: ބޮޓްގެ ފަހަތުގައިވާ މޮޑެލް، ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ކުރެވޭނެ އަދި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް، ޗެޓްޖީޕީޓީ: ޕޮޓެންޝަލް ޔޫސްކޭސްސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ތިމާ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ޑަމްބަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީއާއެކު އޮންލައިން ކޯސްތައް އުފެއްދުން، ޗެޓްޖީޕީޓީ - އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާ، މާސްޓަރިންގ ކްރައިސިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ވިތު ޗެޓްޖީޕީޓީ، ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، މިއުޒިކް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ބިޒްނަސް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، އެޑިއުކޭޝަނަލް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ކޮމެޑީ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ހީސްޓްރީ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ހެލްތު އެންޑް މެޑިސިން ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، އާޓް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ފުޑް އެންޑް ކޫކިންގ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، މާކެޓިންގ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ގޭމް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައި ޗެޓްބޮޓް by openai the ai behind chatgpt looks to visualize the world how generative ai & chatgpt will change business will chatgpt replace human writers ސައިބަރ ކްރިމިނަލްސް ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުން ކުރަން ފަށާ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފީޗާސް އިން ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް، ޗައިނާގައި ޗެޓްޖީޕީޓީ ރޭހުގެ ތެރޭގައި، ޗެޓްޖީޕީޓީ - ފުރިހަމަ ގައިޑް ޓު ޔޫޒިންގ އެއައި އިން ރައިޓިންގ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އެންޑް އޮޓޮމޭޝަން ކަމް ޓު ނޮލެޖް ވޯކް، އަލްޓިމޭޓް ޗެޓްޖީޕީޓީ ރިސޯސް ގައިޑް، ޗެޓްޖީޕީޓީ 3.5 ފްރީ، އައިޕީއާރްއެމް ފޯރ ޗެޓްޖީޕީޓީ، އަލްޓަރނޭޓިވް ޓު ޗެޓްޖީޕީޓީ، އެޕްކޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބްރައުޒް އިންޓަރނެޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބްރައުޒް ވިތު ބިންގް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބިންގް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ބާޑް ވްސް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ބެސްޓް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓްސް، ބިންގް ޗެޓްޖީޕީޓީ 4، ބެސްޓް ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަގިންސް، ބާޑް ވްސް ޗެޓްޖީޕީޓީ 4، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކަވަރ ލެޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޯޑް އިންޓަޕްރިޓަރ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ކޮމްޕެޓިޓަރސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޗީޓް ޝީޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޑަލް 3، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޑިސްކޯޑް ބޮޓް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޑޭން ޖެއިލްބްރޭކް، ޑޭން ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްރޮމްޕްޓް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ ވެބްސައިޓް، އެކްސްޕީޑިއާ ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފްރީ ވާޝަން، ޗެޓްޖީޕީޓީ ފޯ ރެޒިއު، ހިލޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޓޫލް، އައިފޯނަށް ހިލޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ، ހިލޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ގޯޑް މޯޑް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ގްރެމަރީ ޗެކް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ޖެނެރޭޓް އިމޭޖް، ޗެޓްޖީޕީޓީ ގޫގުލް ޝީޓްސް، ގޫގުލް ބާޑް ވްސް ޗެޓްޖީޕީޓީ، ގިތަބް ކޮޕައިލަޓް އާއި ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޖީޕީޓީ-4 އާއި ޗެޓްޖީޕީޓީ، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިންސާނީ އަޑު، ޗެޓްޖީޕީޓީ ހެކް ޕްރޮމްޕްޓްސް، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 4، ޗެޓް ޖީޕީޓީ 4 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް، ބިންގް ޗެޓް ޖީޕީޓީ 4، ޖީޕީޓީ 4 އަށް އެކްސެސް ކުރާނެ ގޮތް، އޮޕަނައި ޖީޕީޓީ 4، ޖީޕީޓީ-4 api، gpt-4 api އެކްސެސް، gpt-4 api ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން، gpt-4 އަރކިޓެކްޗަރ، gpt-4 api ކޮސްޓް، gpt-4 އަލްޓަރނޭޓިވްސް، gpt-4 އެޑްވާންސްޑް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، gpt-4 azure، gpt-4 ބެންޗްމާކްސް، gpt-4 އެވެ ބްރައުޒާ ޕްލަގިން، ޖީޕީޓީ-4 ކޯޑް އިންޓަޕްރިޓަރ، ޖީޕީޓީ-35-ޓާރބޯ އަދި ޖީޕީޓީ-4 މޮޑެލްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް، ޖީޕީޓީ-4 އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް، 10 ގޮތެއް ޖީޕީޓީ-4 އިންޕްރެސް ކުރާ، ޖީޕީޓީ-4 އަކީ ފޯރިގަދަ އަދި ބިރުވެރި އެއްޗެކެވެ ޖީޕީޓީ-4 ތަޢާރަފްކޮށް، ޖީޕީޓީ-4 ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް، 4 ފީޗާސް gpt-4 ގެއްލިއްޖެއެވެޖީޕީޓީ-4 އެޕީއައި ކޮސްޓް، ޖީޕީޓީ-4 އަލްޓަރނޭޓިވްސް، ޖީޕީޓީ-4 އެޑްވާންސްޑް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، ޖީޕީޓީ-4 އެޒޫރ، ޖީޕީޓީ-4 ބެންޗްމާކްސް، ޖީޕީޓީ-4 ބްރައުޒާ ޕްލަގިން، ޖީޕީޓީ-4 ކޯޑް އިންޓަޕްރިޓަރ، ޖީޕީޓީ-35-ޓަރބޯ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް އަދި ޖީޕީޓީ-4 މޮޑެލްތަކުގައި، ޖީޕީޓީ-4 އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް، 10 ގޮތެއް ޖީޕީޓީ-4 އިން އިންޕްރެސް ކުރާ، ޖީޕީޓީ-4 އަކީ ފޯރިގަދަ އަދި ބިރުވެރި، ޖީޕީޓީ-4 ތައާރަފްކޮށް، ޖީޕީޓީ-4 ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް، 4 ފީޗާސް ޖީޕީޓީ-4 އަށް ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެކެވެޖީޕީޓީ-4 އެޕީއައި ކޮސްޓް، ޖީޕީޓީ-4 އަލްޓަރނޭޓިވްސް، ޖީޕީޓީ-4 އެޑްވާންސްޑް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، ޖީޕީޓީ-4 އެޒޫރ، ޖީޕީޓީ-4 ބެންޗްމާކްސް، ޖީޕީޓީ-4 ބްރައުޒާ ޕްލަގިން، ޖީޕީޓީ-4 ކޯޑް އިންޓަޕްރިޓަރ، ޖީޕީޓީ-35-ޓަރބޯ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް އަދި ޖީޕީޓީ-4 މޮޑެލްތަކުގައި، ޖީޕީޓީ-4 އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް، 10 ގޮތެއް ޖީޕީޓީ-4 އިން އިންޕްރެސް ކުރާ، ޖީޕީޓީ-4 އަކީ ފޯރިގަދަ އަދި ބިރުވެރި، ޖީޕީޓީ-4 ތައާރަފްކޮށް، ޖީޕީޓީ-4 ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓް، 4 ފީޗާސް ޖީޕީޓީ-4 އަށް ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެކެވެ