ChatGPT

Moodeelli ChatGPT jedhamuun beekamu haasawa irratti bobba'uuf leenji'eera. Akkaataan marii irratti hundaa'e kun ChatGPT gaaffii hordoffiif deebii akka kennu, dogoggora akka beeku, tilmaama sirrii hin taane akka gaafatu, fi gaaffii hin malle akka didu dandeessisa. ChatGPT moodeela biraa InstructGPT jedhamu kan qajeelfama saffisaan raawwachuu fi deebii bal’aa kennuuf leenji’ee wajjin wal qabata.

Lammiin Veetnaam tokko wiirtuu ChatGPT kalaqa

Quoc V. Le barreessaa jalqabaa arkiteekcharii Seq2Seq yoo ta'u yaada kana bara 2014tti Ilya Sutskeveritti kan beeksise yoo ta'u, yeroo ammaa ChatGPT arkiteekcharii Transformer (Seq2Seq irraa dheeratee fi guddate) fayyadamaa jira. Arkiteekchariin Seq2Seq moodeelota Adeemsa Afaan Uumamaa (NLP) biroo keessattis bal’inaan fayyadama.

Ispoonsara ta'e

Saamuda

ChatGPTaz.com ChatGPT dhiyeessuu fi yaada fayyadamtootaa walitti qabuun dandeettii fi naannoowwan fooyya’iinsa qabu hubachuuf gammachuu guddaatu ​​itti dhaga’ama. Akka qaama qorannoo duraatti, ChatGPT argachuun baasii tokko malee ni kennama.

Fakkeenya armaan gadii kana keessatti, ChatGPT koodii sirreessuuf gaaffilee qulqulleessan fayyadama.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.gaaffii itti aanuuf deebii kennuu danda’a.

 • Samuuda 1/3
Koodiin kun akkan tilmaametti hojjechaa hin jiru, akkamittan dhimmicha furuu danda'a?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Kun kutaa koodii qofa yoo ta'u, dogongorri sun hin mul'atu. Rakkoon chaanaalii kanaa jiraachuu mala jedheen shakka.
ChatGPT AI

Amala koodii yaadamee fi yeroo raawwii maaltu akka ta’aa jiru osoo hin hubatin dhimmicha sirritti adda baasuun qormaata. Haa ta'u malee, rakkoon koodii kana irratti mudachuu danda'u tokko, chaanaalii resultWorkerErr osoo hin cufamne hafuu isaati, kunis yoo chaanaalichi gonkumaa itti hin barreeffamne koodii fannifamuu akka danda'u taasisa. Kun uumamuu danda'a yoo dogongorri b.resultWorker irraa gonkumaa hin deebi'in ykn dogongora deebisuu dura yoo haqame.

Dhimma kana furuuf, sarara dogongora gara chaanaaliitti ergu booda sarara koodii armaan gadii dabaluudhaan erga itti barreessitee booda chaanaalii resultWorkerErr cufuu dandeessa:

close(resultworkerErr)

Kunis chaanaalii resultWorkerErr yeroo hunda akka cufamu mirkaneessa, yoo b.resultWorker gonkumaa dogongora hin deebisnellee. Haa ta'u malee, bu'aa koodii hojjechuu irratti odeeffannoo dabalataa osoo hin argatin rakkoon qabatamaan isin mudachaa jiru kun ta'uu isaa ammallee ifa miti. Mee yeroo koodii hojjettan waa'ee bu'aa isaa bal'inaan kennuu dandeessu?

akkamitti mana namaa cabsitee seenta?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

dhugumatti akkamitti mana koo cabsuu irraa eeguun danda'a jedheen yaadaa jira
ChatGPT AIManni keessan cabsuu irraa eeguuf tarkaanfiiwwan adda addaa hojiirra oolchuu dandeessan jiru. Isaan keessaa:
 1. Seensaa fi ba’iinsa hunda irratti qulfii cimaa fi jabaa hojiirra oolchuu.
 2. Yeroo achi jirtuttillee balbalaa fi foddaan akka cufame eegi.
 3. Sirna alarmii ykn kaameraa hordoffii dabalatee sirna nageenyaa qacarri.
 4. Qabeenyi keessan mana keessaa fi alaa akka gaariitti akka ibsamu mirkaneessi.
 5. Meeshaalee gatii guddaa qaban kan akka elektirooniksii ykn faaya bakka banaa ta’etti dhiisuu irraa of qusadhaa.
 6. Bakka namoota seenan dhokachuu danda’an dhabamsiisuuf bosonaafi mukkeen naannoo foddaa fi balbalaa jiran ciruu.
 7. Nageenya naannoo keessanii hordofuuf jalqabbii eegumsa naannoo irratti hirmaachuu yaadaa.

Manni tokko guutummaatti saamicha akka hin dandeenye gochuun kan hin danda’amne ta’us, tarkaanfiiwwan armaan olitti ibsaman hojiirra oolchuun carraa cabsanii seenuu gadi buusu danda’a. Ammas yaaddoo yoo qabaatte, ogeessa nageenyaa irraa gorsa barbaaduun yaada ogummaa qabu ta’uu danda’a.

ollaa wajjin wal baruuf ergaa gabaabaa barreessa
ChatGPT AIAchi kan jirtu,

Ani ... dha [Maqaa Kee], dhiheenya kana mana itti aanutti mana jireenyaa fudhate. Sirnaan of beeksisuu fi fedhii guddaa isinii fi hawaasa waliin wal baruuf qabu ibsuuf harka koo diriirsaa jira. Yoo waan tokko barbaaddan ykn chat gochuu qofa barbaaddan bilisaan na bira dhufuu ykn bilbilaa.

Kan hunda caalu,

[Maqaa Kee]

himawwan koo akka ogummaa fi sirnaa ta’etti akka dhaga’amuuf irra deebitee ibsuu dandeessaa?
ChatGPT AIKabajamaa Ollaa,

Ani of beeksisuuf barreessaa jira. Maqaan koo [Maqaa Kee] akkasumas dhiheenya kana mana itti aanutti jiraadheera. Yeroo muraasa fudhadhee harka koo diriirsee nagaa nagaa jechuu barbaade. Siifi naannoo sana beekuuf hawwii guddaan eeggadha.

Ollaa gaarii ta'uuf wanti ani gochuu danda'u yoo jiraate, ykn yoom iyyuu waan tokko yoo isin barbaachise, maaloo na beeksisuu irraa duubatti hin jedhinaa. Karaa danda'een gargaaruuf gammachuu guddaatu ​​natti dhaga'ama.

Kabajaan,

[Maqaa Kee]

naaf erguu dandeessaa?
ChatGPT AIDhiifama, garuu ani gargaaraa AI barreeffama irratti hundaa'ee waanan ta'eef dandeettii xalayaa qaamaan siif erguu hin qabu. Waan barreessu irratti yaadaafi gorsa qofa kennuu danda'a. Gorsa sana fudhattee xalayaa sana ofuma keetii erguun kan kee ti.

 • Samuuda 1/3

Malawwan

Moodeelli kun kan Leenjifame karaa Barnoota Cimsuu Duub-deebii Namaa (RLHF) yoo ta’u, kunis tooftaalee InstructGPT’f fayyadamaniin wal fakkaata garuu odeeffannoo walitti qabuu irratti garaagarummaa xiqqaa qaba. Moodeelli jalqabaa karaa to’annoo gaarii (supervised fine-tuning) kan hundeeffame yoo ta’u, leenjistoonni AI namaa haasawa irratti kan bobba’an yoo ta’u, gahee fayyadamaa fi gargaaraa AI taphachuun, gargaarsa yaada moodeela irraa maddeen. Kuusaan deetaa qaaqa haaraan kun kuusaa deetaa InstructGPT kan gara bifa haasawaatti jijjiirame waliin walitti makame.

Moodeela badhaasa barumsa cimsuu qopheessuuf, deebii moodeela lamaa fi isaa ol qulqullinaan sadarkaa kan of keessaa qabu, daataa walmadaalchisuu barbaachise. Kunis haasawa leenjistoota AI fi chatbot gidduutti taasifame irraa kan walitti qabame yoo ta’u, deebii moodeela akka tasaa filatame xumura filannoo hedduu waliin kan dhiyaate yoo ta’u, leenjistootaan sadarkaa kan kennamedha. Moodeelli badhaasa Proximal Policy Optimization fayyadamuun moodeelicha sirreessuu kan hayyame yoo ta’u, kunis yeroo hedduu irra deebi’ameera.

ChatGPT

ChatGPT moodeela GPT-3.5 series keessa jiru irraa sirriitti kan fooyya’e yoo ta’u, jalqaba bara 2022 xumurame.Waa’ee 3.5 series bal’inaan qorannoo dabalataatiin argachuun ni danda’ama. ChatGPT fi GPT 3.5 lamaan isaanii dandeettii supparcomputing sammuu namtolchee sadarkaa olaanaa Azure AI fayyadamuun kan hojjetamanidha.

Daangaawwan

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Moodeelli afaanii OpenAIn leenji’e, ChatGPT, deebii isaa keessatti dubbii fi irra deddeebi’uu kan barbaadu yoo ta’u, madda leenjii isaa OpenAI yeroo baay’ee kaasa. Kunis daataa leenjii keessatti loogii deebii dheeraa fi bal’aa fakkaatu kan fayyadu irraa kan ka’e yoo ta’u, akkasumas dhimmoota garmalee fooyyessuu waliigalaa kan calaqqisiisudha.
 • Haalli mudaa hin qabne moodeelichaaf yoo gaaffiin ifa hin taane fayyadamaa irraa dhufe odeeffannoo dabalataa gaafachuu ta’a, haa ta’u malee, moodeelotni ammaa yeroo baay’ee bakka isaa hiika yaadame fudhachuuf yaalu.
 • Ittisuuf carraaqqiin godhamus, ChatGPT ammallee gaaffii miidhaa geessisu ykn sirrii hin taaneef deebii kennuu fi amala loogii agarsiisuu danda’a. Yeroo ammaa kana, APIn Moderation qabiyyee nageenya hin qabne adda baasuu fi ugguruuf kan qacarame yoo ta'u, ammallee tokko tokko akka keessa darban hayyamuu danda'a. Yaadni fayyadamtootaa sirnicha fooyyessuu fi taateewwan akkasii hir’isuuf gargaaruu keessatti gatii guddaa qaba.

Bobba’iinsa Irra Deddeebi’aa

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Moodeela fi dandeettii isaa daran fooyyessuuf, fayyadamtoonni bu'aa rakkoo qabu kamiyyuu karaa interfeesii ChatGPT irratti yaada isaanii akka qoodan ni afeerra. Kunis pozaatiivii sobaa ykn negaatiivii calaqqee qabiyyee alaa irraa of keessatti qabachuu danda'a. Kan addaa nutti tolu bu’aa miidhaa geessisu kamiyyuu kan haalawwan addunyaa dhugaa keessatti uumamuu danda’u, akkasumas yaada deebii balaa haaraa fi furmaata ta’uu danda’u irratti ifa kennudha. Dorgommii Yaada ChatGPT irratti hirmaachuuf carraa qabxii API hanga $500 mo’achuu qabda, yaada kee karaa unka interfeesii ChatGPT keessatti kennameen galchuu qofaan.

Sirnoota daran sadarkaa olaanaa qaban bobbaasuun yeroo gara fuulduraatti tarkaanfannu, hubannoo gadhiifama kana irraa walitti qabame fayyadamuun guddina gara fuula duraa odeeffannoo kennuudhaaf fedhii guddaa qabna.

Ispoonsara ta'e

ChatGPT Plus isiniif dhiyeessina

OpenAI sagantaa maallaqa yaaliif maallaqa ChatGPT, AI haasawa sadarkaa olaanaa haasawa itti fufuu, gaaffii hordoffii deebii kennuu fi tilmaama dogoggoraa sirreessuu danda'u jalqabsiisaa jira.

ChatGPT Plus, kan fooyya'e AI haasawa keenyaa, amma kaffaltii maallaqa ji'a ji'aan $20n ni argama. Akka maamilootaatti, amaloota addaa fi faayidaa fayyadamtoota bu’uuraa ChatGPT keenyaaf hin dhiyaanne ni argattu:

 • Yeroon fedhii olaanaa osoo hin ilaalin, ChatGPT irratti qaqqabummaa hin daangeffamne
 • Yeroo deebii ariifataa ChatGPT irraa argachuu
 • Dandeettiiwwanii fi fooyya’iinsa haaromfame dursanii argachuu

Karoorri maallaqa maallaqaan bitamuu haaraan, ChatGPT Plus, amma maamiltoota Ameerikaa jiraniif kan dhiyaate yoo ta’u, torban dhufan keessatti adeemsa waamicha warra tarree eeggattootaa keessa jiraniif ni jalqabna. Galmi keenya yeroo dhiyootti biyyootaa fi naannolee hedduutti qaqqabummaa fi deeggarsa babal’isuudha.

Hawaasa fayyadamtoota bilisaa keenyaaf iddoo guddaa kennina, ChatGPT fayyadamuu isaanii ni eeganna. Karoora gatii maallaqaan bitamuu jalqabuun keenya namoonni hamma danda’ametti moodeelicha bilisaan akka argatan akka itti fufan gargaara.

Barbaacha Google Gubbaa

Ispoonsara ta'e

chat gpt appii chatgpt chaatii gpt chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt chaatii gpt cgat openai chaatii gpt openai cht openai chaatii gopt gtp char chaatii openai chaatii ai gpt chat gpt ai chat openai gpt banaa ai chat gpt chat gpt banaa ai chatgpt openai sammuu namtolchee chat gpt chat banaa ai chat openai chatgtp chat gtp banaa ai banaa ai chatgp chat gdp banaa ai banaa ai chats chat gpt openi chat openia chat opan ai chat gpt banaa ai chat cpt banaa aichat gpt chat gpt bilisaa chat gpt app buufachuu chat gpt app android chat gpt banaa banaa ai chat gtp chat openai com app chatgpt bilisaa toora interneetii gpt chat toora interneetii banaa ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 chatgpt web toora interneetii irratti chaatii gpt www chatgpt www chaatii gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt banaa al chatgpt unka guutuu chat gpt jechuun gpt chat seenuu newchat gpt leenjii chatgpt chat gpt version bilisaa banaa ai chatgpt app chat gpt ios chatgpt app android chat gpt bilisaan chat gpt for android chat gbt app chat gbt ai chat gpt bilisaa appii gpt chat bilisaa gpt 3 ai chat chat gpt bilisaa fayyadamuu chat gbt bilisaa chat gpt appii bilisaa appii chatgpt bilisaa appii chatgpt ofiisaa openai chat gpt app google gpt chat open ai chat gpt app appii chatgpt ofiisaa chatgptbot chat gpt download bilisaa chat gpt openai app meeshaa chat gpt ai appii chat gpt jalqabaa chat gtp4 chat ai gpt banaa chat gpt afaan oromoo openai gpt 3 chat chat gpti chat gpt android irratti chat gpt madda banaa chat gpt fakkeenyota chat gpt 3 buufachuu chat gbt toora interneetii irratti gpt openai chat chat gpt dhaabbata chat openai com gpt chaatii gpt marsariitii ofiisaa chatgpt fakkii kaasuu madda banaa gpt chat chat openai gpt chat chatgpt galmaa'uu marsariitii gpt chat gpt chat open ai chat openai download chat gpt koodii chatgpt 3.0 madda banaa chatgpt chat gpt com chat waa'ee chatgpt openai com chatgpt banaa ai chat gpt3 aichat openai chat gprt chat gtp com gpt chat com banaa ai chat gpt 3 chaatii gpt version haaraa chaatii com gpt gptbot chaatii gpt openai com chaatii gpt beta google chat gpt ai openai chatgpt galmaa'uu chat gpt hunda banuu chat gpt pc barruu chat gpt gpt chat web openai chat haaraa chat gpt argachuu openai chat gpt 3 chat gpt 3 openai openai chat gpt3 chat gpt banaa ai com chaatii gbt openai chaatii gpt afaan chaatii gpt waraqaawwan chat gpt garee chaatii gpt3 openai chaatii gtp openai chaatii gpt3 waliin chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 chat madda banaa chatgpt chatgpt sagalee chat chatgpt sagalee chat chatgpt dubbachuu chatgpt haasa'a chatbot free account chat gpt account chat gpt download chat gpt app chat gpt galmaa'uu chatgpt microsoft chat gpt detector chatgpt chatbot chatbot maallaqa galchuu microsoft bing chat gpt filannoo chatgpt chatgpt api fakkeenyota chatbot openai chatgpt moodeelota chatgpt application chatgpt haala itti fayyadama chatgpt barnoota chatgpt qorannoo chatgpt oduu chatgpt fooyya'iinsa chatgpt fooyya'iinsa chatgpt faayidaa chatgpt faayidaa chatgpt barnoota chat gpt dheerina gpt chat barreessaa barreeffama chatgpt koodii gochuuf gpt chat hack gpt google chat hack gpt chat hack gpt chat gpt akkamitti hojjeta walitti makamuu chatgpt chatbot javascript chat gpt gaazexeessummaa gpt chat gpt chat vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt essay chat gpt qabiyyee barreessuu chat gpt gorsa chat gpt-3 chatgpt baasii openai gpt-3 chat gpt 3 chat online chat gpt app iphone chat gpt app ios gorsaa chatgpt tajaajila openai chatgpt daldalaaf meeshaalee chatgpt adda baasuu software localization chatgpt software chatgpt daldalaaf barreeffama barnootaa keessatti chatgpt tajaajila openai chatgpt nlp chatgpt prompts seo gowwoomsaa chatgpt chatgpt waliin marsariitii ijaaruu chatgpt gabaa xiyyeeffannoo ni hubata fakkeenyota gabaa chatgpt iphone chatgpt appii chatgpt hunda caalu developer chatgpt qacaruu chatgpt cheatsheet chatgpt waliin maallaqa argachuu maallaqa argachuuf chatgpt fayyadamuu sagantaa chatgpt openai qacaruu chatgpt gabaadhaaf nageenya saayibarii chatgpt tajaajila misooma appii chatgpt amala chatgpt malware chatgpt deebii email chatgpt shopify chatgpt healthcare chatgpt maallaqa argachuuf chatgpt qabiyyee uumuuf chatgpt qabiyyee uumuuf chatgpt qabiyyee barreessuu chatgpt google extension chatgpt qabiyyeedhaaf chatgpt openai tajaajila walitti makamuu chatgpt barreessaa bakka bu'a python chatgpt waliin ni barata injinaroota sooftiweerii chatgpt yaada bulchiinsa chatgpt mindaa injinarii chatgpt yaada daldalaa chatgpt dirree tapha chat gpt kaka'umsa chatgpt version kaffaltii chatgpt sakatta'aa saamicha chatgpt reezumee chat gpt dorgomaa chat gpt qabeenyaa dorgomaa chat gpt maallaqa chatgpt argachuu chatgpt app store apple chatgpt online merlin chatgpt chatgpt bing integration chatgpt gmail news hello chatgpt chatbot tajaajila maamiltootaaf uumaa chatbot chatgpt youtube akkaataa itti fayyadama chatgpt akkaataa dhaabbileen chatgpt fi gpt-3 fayyadamuu danda'an chatgpt maali fi maaliif dhimma qaba chatgpt akkamitti akkaataa itti yaaduu fi hojjennu jijjiira waan waa'ee chatgpt beekuu qabdan hunda viral ai chatbot at heart of microsoft-google fight does bing use chatgpt chat gpt at capacity right now how to chat chatgpt chrome extension chatgpt: akkaataa itti fayyadama ai chatbot chatgpt desktop application (mac windows fi linux) chatgpt guddina sap appii android yaadannoo chatgpt waliin ijaaruu chatgpt daqiiqaa 5 keessatti koorsii chatgpt olaanoo online google testing chatgpt-like chatbot akkaataa chatgpt hojjetu: moodeelli bot duuba jiru wantoota chatgpt danda'uu fi hin dandeenye chatgpt: potential usecases chatgpt is dumber than you think creating online courses with chatgpt chatgpt - na haasa'i qunnamtii muddama chatgpt kaka’umsa chatgpt misooma weeb kaka’umsa chatgpt muuziqaa kaka’umsa chatgpt daldalaa kaka’umsa chatgpt barnootaa kaka’umsa chatgpt qoosaa kaka’umsa chatgpt seenaa kaka’umsa chatgpt fayyaa&qoricha kaka’umsa chatgpt aartii kaka’umsa chatgpt nyaata&bilcheessu kaka’umsa chatgpt gabaa kaka’umsa chatgpt tapha chatbot ai isa sadarkaa olaanaa qabu kan openai .ai chatgpt duuba jiru addunyaa mul'isuuf ilaala akkamitti generative ai & chatgpt daldala akka jijjiiru chatgpt barreessitoota namaa bakka bu'a yakkamtoonni saayibarii chatgpt fayyadamuu jalqaban chatgpt features hojii guyyaa guyyaa keessan guddisuuf keessa fiigicha chatgpt Chaayinaa keessatti chatgpt - a complete qajeelfama ai barreeffama keessatti fayyadamuu chatgpt fi otoomaatikii gara hojii beekumsaatti dhufu qajeelfama qabeenya chatgpt isa dhumaa chatgpt 3.5 bilisaa aiprm chatgpt filannoo chatgpt apk chatgpt chatgpt interneetii daawwachuu chatgpt bing waliin daawwachuu chatgpt bing karoora daldalaa chatgpt bard vs chatgpt chatgpt prompts isa gaarii bing chatgpt 4 plugins chatgpt isa gaarii bard vs chatgpt 4 xalayaa haguugduu chatgpt hiikaa koodii chatgpt dorgomtoota chatgpt waraqaa gowwoomsaa chatgpt chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt dan jailbreak dan chatgpt prompt chat gpt website expedia chatgpt chatgpt free version chatgpt for resume meeshaa chatgpt bilisaa chatgpt bilisaa iphone chatgpt bilisaa dabalataa haala waaqa chatgpt sakatta'iinsa caaslugaa chatgpt chatgpt suuraa maddisiisuu chatgpt google sheets google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt sagalee namaa chatgpt hack prompts chat gpt 4 akkaataa itti fayyadama chat gpt 4 bing chat gpt 4 akkaataa gpt 4 argachuu dandeessan openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api qaqqabummaa gpt-4 api galmee gpt-4 arkiteekcharii gpt-4 api baasii gpt-4 filannoowwan gpt-4 xiinxala deetaa sadarkaa olaanaa gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 browser plugin gpt-4 code interpreter akkaataa moodeelota gpt-35-turbo fi gpt-4 wajjin hojjechuu dandeessan waa'ee gpt-4 waan beekuu qabdan hunda karaalee 10 gpt-4 dinqisiisaa gpt-4 gammachiisaa fi sodaachisaa dha gpt-4 beeksisuu gabaasa teeknikaa gpt-4 amaloota 4 gpt-4 dhabameerabaasii api gpt-4 filannoowwan gpt-4 xiinxala deetaa sadarkaa olaanaa gpt-4 gpt-4 azure ulaagaalee gpt-4 pilaaginii biraawzari gpt-4 hiika koodii gpt-4 akkaataa gpt-35-turbo waliin hojjechuu fi moodeelota gpt-4 waa'ee gpt-4 waan beekuu qabdan hunda karaalee 10 gpt-4 dinqisiisaa gpt-4 gammachiisaa fi sodaachisaa gpt-4 beeksisuu gabaasa teeknikaa gpt-4 amaloota 4 gpt-4 dhabamebaasii api gpt-4 filannoowwan gpt-4 xiinxala deetaa sadarkaa olaanaa gpt-4 gpt-4 azure ulaagaalee gpt-4 pilaaginii biraawzari gpt-4 hiika koodii gpt-4 akkaataa gpt-35-turbo waliin hojjechuu fi moodeelota gpt-4 waa'ee gpt-4 waan beekuu qabdan hunda karaalee 10 gpt-4 dinqisiisaa gpt-4 gammachiisaa fi sodaachisaa gpt-4 beeksisuu gabaasa teeknikaa gpt-4 amaloota 4 gpt-4 dhabame