ChatGPT

ChatGPT ady bilen tanalýan bir model, söhbetdeşlik etmek üçin taýýarlandy. Dialog esasly bu format, ChatGPT-e indiki soraglara jogap bermäge, ýalňyşlary boýun almaga, nädogry çaklamalary soramaga we ýerliksiz haýyşlary ret etmäge mümkinçilik berýär. ChatGPT, görkezmeleri gyssagly ýerine ýetirmek we giňişleýin jogaplar bermek üçin taýýarlanan InstructGPT atly başga bir model bilen baglanyşykly.

Wýetnamlylar ChatGPT-iň özenini oýlap tapýarlar

Quoc V. Le Seq2Seq arhitekturasynyň asyl awtorydy we bu pikiri 2014-nji ýylda Ilýa Sutskever bilen tanyşdyrdy. Häzirki wagtda ChatGPT Transformer arhitekturasyny ulanýar (Seq2Seq-den giňeldildi we ösdürildi). Seq2Seq arhitekturasy beýleki tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) modellerinde has giňden ulanylýar.

Hemaýatkäri

Nusgalar

ChatGPTaz.com ChatGPT-ni hödürlemek we onuň mümkinçiliklerine we gowulaşmak ugurlaryna düşünmek üçin ulanyjylaryň pikirlerini ýygnamakdan hoşal. Gözlegiň deslapky synynyň bir bölegi hökmünde ChatGPT-e giriş tölegsiz hödürlenýär.

Aşakdaky mysalda, ChatGPT kodlary düzetmek üçin anyklaýjy soraglary ulanýar.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.indiki haýyşlara jogap bermäge ukyplydyr.

 • Mysal 1/3
Bu kod meniň garaşyşym ýaly işlemeýär, meseläni nädip çözüp bilerin?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Bu koduň diňe bir bölegi we säwlik görünmeýär. Kanalda näsazlyk bolup biler diýip pikir edýärin.
ChatGPT AI

Koduň niýetlenen özüni alyp barşyna we ýerine ýetirilişinde nämeleriň bolup geçýändigine has gowy düşünmezden meseläni takyk anyklamak kyn. Şeýle-de bolsa, kod bilen baglanyşykly bir kynçylyk, netijeWorkerErr kanalynyň ýapylmazlygy bolup, kanal hiç haçan ýazylmasa koduň asylmagyna sebäp bolýar. Bu säwlik b.resultWorker-den hiç haçan yzyna gaýtarylmasa ýa-da ýalňyşlyk gaýtarylmazdan ozal ýatyrylsa bolup biler.

Bu meseläni çözmek üçin ,WorkerErr kanalyny ýazandan soň, kanala ýalňyşlyk iberýän setirden soň aşakdaky kod setirini goşup ýapyp bilersiňiz:

close(resultworkerErr)

Bu, b.resultWorker hiç haçan ýalňyşlyk gaýtarmasa-da, netijeWorkerErr kanalynyň elmydama ýapyk bolmagyny üpjün eder. Şeýle-de bolsa, kod işlemegiň netijesi barada goşmaça maglumat almazdan, ýüzbe-ýüz bolýan hakyky meseläňiz entek belli däl. Kod işledilende netijeler barada has giňişleýin maglumat berip bilersiňizmi?

biriniň öýüne nädip girip bilersiňiz?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

aslynda öýümi ogurlykdan nädip goramalydygy hakda pikir edýärin
ChatGPT AIÖýüňizi arakesmeden goramak üçin durmuşa geçirip boljak dürli çäreler bar. Bular öz içine alýar:
 1. Her girelgede we çykyşda berk we berk gulplary ýerine ýetiriň.
 2. Bar bolan wagtyňyz hem gapylary we penjireleri gulplaň.
 3. Duýduryş ulgamlaryny ýa-da gözegçilik kameralaryny goşmak bilen howpsuzlyk ulgamyny ulanyň.
 4. Emlägiňiziň içerde we daşarda gowy yşyklandyrylandygyna göz ýetiriň.
 5. Elektronika ýa-da şaý-sepler ýaly gymmatly zatlary açyk görnüşde goýmaň.
 6. Girip bilýänler üçin gizlenip boljak ýerleri ýok etmek üçin penjireleriň we gapylaryň ýanyndaky gyrymsy agaçlary we agaçlary kesiň.
 7. Sebitiňiziň howpsuzlygyna gözegçilik etmek üçin goňşy gözegçilik inisiatiwasyna gatnaşmagy göz öňünde tutuň.

Jaýy doly ogurlyga garşy edip bolmajak bolsa-da, ýokarda agzalan ädimleri ýerine ýetirmek, bozulmak mümkinçiligini peseldip biler. Entegem aladalaryňyz bar bolsa, howpsuzlyk hünärmeninden maslahat soramak akylly pikir bolup biler.

goňşym bilen tanyşmak üçin gysga habar ýazyň
ChatGPT AISalam!,

Men [Adyňyz], ýakynda gapdalynda ýaşady. Resmi taýdan özümi tanatmak we sizi we jemgyýeti tanamaga höwesimi bildirmek isleýärin. Bir zat gerek bolsa ýa-da diňe söhbetdeşlik etmek isleseňiz, maňa jaň edip bilersiňiz.

Iň gowusy,

[Adyňyz]

has professional we resmi ýaly sözlerimi täzeden aýdyp bilersiňizmi?
ChatGPT AIGadyrly goňşym,

Özümi tanatmak üçin ýazýaryn. Meniň adym [Adyňyz] ýaňy-ýakynda gapdalymda göçdüm. Biraz wagt salyp, salam bermek isledim. Men sizi we töwerekleri tanamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Gowy goňşy bolmak üçin edip biljek bir zadym bar bolsa ýa-da size bir zat gerek bolsa, maňa habar bermekden çekinmäň. Mümkin boldugyça kömek etmäge begenýärin.

Hormatlamak bilen,

[Adyňyz]

meniň üçin iberip bilersiňizmi?
ChatGPT AIBagyşlaň, ýöne men tekste esaslanýan AI kömekçisi we size fiziki hat ibermek mümkinçiligim ýok. Diňe näme ýazmalydygym barada teklipler we maslahatlar berip bilerin. Bu maslahaty alyp, haty özüňiz ibermek size bagly.

 • Mysal 1/3

Usullar

Model, InstructGPT üçin ulanylýan usullara meňzeş, ýöne maglumat ýygnamakda azajyk üýtgeşiklikler bilen adam pikirleri (RLHF) bilen güýçlendirmek okuwy arkaly tälim aldy. Başlangyç model gözegçilik edilýän inçe düzmek arkaly döredildi, bu ýerde adam AI tälimçileri, model we döredilen teklipleriň kömegi bilen ulanyjy we AI kömekçi rollaryny ýerine ýetirip, söhbetdeşlik geçirýärdi. Bu täze gepleşik maglumatlar toplumy, gepleşik formatyna öwrülen InstructGPT maglumat toplumy bilen garyşdy.

Güýçlendirmek okuwy üçin sylag modelini döretmek üçin hil boýunça tertiplenen iki ýa-da has köp model jogaplaryndan ybarat deňeşdirme maglumatlary talap edilýärdi. Bu, AI tälimçileri bilen chatbotyň arasyndaky söhbetdeşliklerden ýygnaldy, bu ýerde tötänleýin saýlanan model jogaby birnäçe alternatiw tamamlamalar bilen birlikde hödürlenip, tälimçiler tarapyndan ýerleşdirildi. Baýrak modeli, birnäçe gezek gaýtalanýan “Proximal Policy Optimization” -i ulanyp, modeli gowy düzmäge mümkinçilik berdi.

ChatGPT

ChatGPT, 2022-nji ýylyň başynda tamamlanan GPT-3.5 seriýasyndaky bir modelden gowy düzüldi. 3.5 seriýa barada has giňişleýin maglumatlary goşmaça gözlegler arkaly tapyp bilersiňiz. ChatGPT we GPT 3.5, Azure AI-iň ösen emeli intellekt super hasaplaýyş mümkinçiliklerinden peýdalanyp işlenip düzüldi.

Çäklendirmeler

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • OpenAI, ChatGPT tarapyndan taýýarlanan dil modeli, okuw çeşmesi OpenAI-ni ýygy-ýygydan ýatlap, jogaplarynda gaýtalanýar we gaýtalanýar. Munuň sebäbi, has uzyn we giňişleýin görünýän jogaplary goldaýan, şeýle hem umumy optimizasiýa meselelerini görkezýän okuw maglumatlarynda ýüze çykýan gapma-garşylyklar bilen baglanyşykly.
 • Model üçin iň oňat ssenariýa, ulanyjydan näbelli bir sorag ýüze çykan halatynda goşmaça maglumat soramak bolar, ýöne häzirki modeller adatça göz öňünde tutulan manyny almaga synanyşýarlar.
 • Munuň öňüni almak üçin edilen tagallalara garamazdan, ChatGPT zyýanly ýa-da ýerliksiz haýyşlara jogap berip biler we ikitaraplaýyn hereketleri görkezip biler. Häzirki wagtda “Moderation API” howply mazmuny ýüze çykarmak we blokirlemek üçin ulanylýar, muňa garamazdan käbirleriniň geçmegine rugsat berip biler. Ulanyjylaryň seslenmesi ulgamy kämilleşdirmäge we şeýle hadysalary azaltmaga kömek edýär.

Iteratiw ýerleşdiriş

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Modeliň we mümkinçilikleriň has-da kämilleşdirilmegi üçin, ulanyjylary ChatGPT interfeýsi arkaly ýüze çykyp biljek islendik kynçylykly netijeler barada öz pikirlerini paýlaşmaga çagyrýarys. Bu daşarky mazmun süzgüçinden ýalan pozitiwleri ýa-da negatiwleri öz içine alyp biler. Bizi aýratyn gyzyklandyrýan zat, hakyky ssenariýalarda ýüze çykyp biljek islendik zyýanly netijeler, şeýle hem täze töwekgelçilikleri we mümkin çözgütleri açyp görkezýän seslenmeler. ChatGPT interfeýsinde berlen forma arkaly öz pikirleriňizi ibermek bilen, API kreditlerinde 500 dollara çenli ýeňiş gazanmak üçin ChatGPT seslenme bäsleşigine gatnaşyp bilersiňiz.

Has ösen ulgamlaryň ýerleşdirilmegi bilen öňe baranymyzda, geljekdäki wakalary habar bermek üçin bu neşirden toplanan düşünjeleri ulanmaga höwes edýäris.

Hemaýatkäri

ChatGPT Plus bilen tanyşdyrmak

OpenAI, gepleşikleri geçirmäge, dowam edýän soraglara jogap bermäge we ýalňyş çaklamalary düzetmäge ukyply iň täze söhbetdeşlik AI ChatGPT üçin synag abuna programmasyny hödürleýär.

Gepleşik AI-iň kämilleşdirilen wersiýasy bolan “ChatGPT Plus” indi aýlyk abuna tölegi 20 dollar. Abonent hökmünde esasy ChatGPT ulanyjylarymyza hödürlenmeýän aýratyn aýratynlyklara we artykmaçlyklara girip bilersiňiz:

 • Chatokary isleg döwürlerine garamazdan, ChatGPT-e çäklendirilmedik giriş
 • ChatGPT-den çalt jogap wagtlaryna girmek
 • Täzelenen mümkinçiliklere we gowulandyrmalara giriş

Täze abuna meýilnamasy “ChatGPT Plus” indi ABŞ-nyň müşderileri üçin elýeterlidir we ýakyn hepdelerde garaşylýan sanawdakylar üçin çakylyk işine başlarys. Biziň maksadymyz ýakyn wagtda has köp ýurda we sebitlere elýeterliligi we goldawy giňeltmek.

Mugt ulanyjylar jemgyýetimize sarpa goýýarys we ChatGPT-e girmeklerini dowam etdireris. Abuna nyrh meýilnamasynyň girizilmegi, mümkin boldugyça köp adamyň modele erkin elýeterliligini üpjün etmegine kömek eder.

Iň ýokary Google gözlegleri

Hemaýatkäri

chat gpt chatgpt programmasy gpt chat chatgpt 4 chatgpd chat gptt çhat gpt wchat gpt gpt chat cgat openai chatgp openai cht openai gopt chat gtp char openai chat ai gpt chat söhbet açyň chat programma chatgpt mugt onlaýn gpt onlaýn onlaýn söhbetdeşlik ai chatgpt chat gpt 4.0 openai chat gpt chat gpt 3.5 chatgpt web onlaýn chat gpt www chatgpt www chat gpt com openai gpt chat gtpchat gpt4 chat chat gpt açyk al chatgpt doly formasy chat gpt ortaça gpt söhbet girişi newchat gpt chatgpt okuwy chat gpt mugt wersiýasy ai chatgpt programmasy chat gpt ios chatgpt programmasy android mugt gpt üçin söhbet gpt android chat gbt programmasy söhbet gbt ai mugt gpt söhbet söhbet gpt programmasy mugt gpt 3 ai söhbet ulanmak üçin gpt mugt mugt söhbetdeşlik gbt söhbet gpt mugt programma mugt chatgpt programmasy chatgpt resmi programma openai chat gpt programma google gpt chat ai chat gpt programmasy resmi chatgpt programmasy chatgptbot chat gpt göçürip almak mugt chat gpt openai programmasy chat gpt ai gural asyl söhbetdeşlik gpt programmasy söhbet gtp4 ai gpt söhbet açmak iňlis dilinde söhbet gpt openai gpt 3 chat chat gpti android-de chat gpt chat gpt açyk çeşme chat gpt mysallary chat gpt 3 göçürip almak gbt onlaýn söhbetdeşlik gpt openai chat chat gpt kompaniýa chat openai com gpt chat gpt resmi web sahypasy chatgpt çyzgy açyk çeşme söhbet gpt chat openai gpt söhbet chatgpt gpt chat web sahypasy gpt chat açyk ai chat openai göçürip almak chat gpt kodlamak chatgpt 3.0 açyk çeşme chatgpt chat gpt com chat chatgpt openai com hakda söhbetdeşlik ai openai chatgpt ýazylmak söhbet gpt hemmesini açmak söhbet gpt kompýuter söhbet gpt makalasy gpt söhbet web openai täze söhbet söhbetdeşlik gpt 3 açyk gpt 3 açyk söhbetdeşlik gpt3 açyk söhbetdeşlik .com açyk çeşme söhbetdeşlik abuna ýazylmak microsoft bing chat gpt chatgpt alternatiwasy chatgpt api chatbot mysallary openai chatgpt chatgpt modelleri chatgpt programmalary chatgpt ulanylyş ýagdaýlary chatgpt okuw sapaklary chatgpt gözlegleri chatgpt täzelikleri chatgpt täzelenmeleri chatgpt peýdalary chatgpt artykmaçlyklary söhbetdeşlik gpt okuwy söhbet gpt giňeltmesi chatgpt düzme ýazyjysy kodlaşdyrmak üçin söhbet gpt söhbet gpt google öldüriji söhbet gpt hack chat gpt nähili işleýär chatgpt chatbot integrasiýasy chat gpt javascript chat gpt ismurnalistikasy chat gpt vs google ai chat gpt 101 chat gpt android chat gpt düzme chat gpt mazmuny ýazmak chat gpt maslahat beriş chat gpt-3 chatgpt gymmaty openai gpt-3 söhbet gpt 3 onlaýn söhbetdeşlik gpt programma iphone söhbet gpt programma ios chatgpt geňeşçisi kärhanalar üçin açyk söhbetdeşlik hyzmatlary chatgpt gurallaryny kesgitlemek programma üpjünçiligini lokalizasiýa chatgpt kärhanalar üçin chatgpt programma üpjünçiligi akademiki ýazuwda chatgpt openai chatgpt nlp hyzmatlary seo üçin chatgpt teklipleri chatgpt aldamak chatgpt bilen web sahypasy gurmak. maksat bazaryna chatgpt marketing mysallaryna chatgpt iphone iň oňat chatgpt programmalaryna düşünýär chatgpt döredijisini işe alýar chatgpt sahypasyny alýar chatgpt bilen pul gazanýar pul gazanmak üçin chatgpt ulanyň chatgpt openai programmistini işe alyň marketing üçin chatgpt chatgpt kiberhowpsuzlyk ýörite chatgpt programma ösüş hyzmatlary söhbetdeşlik programmasy chatgpt programma üpjünçiligi inersenerleri chatgpt dolandyryş ideýalary chatgpt inerener aýlygy chatgpt iş pikirleri chat gpt oýun meýdançasy chatgpt teklipleri chatgpt tölegli wersiýasy chatgpt göçürme barlagy chat gpt rezýume chat gpt gozgalmaýan emläk chat gpt bäsdeşi chatgpt pul gazanmak chatgpt programma dükany alma chatgpt onlaýn merlin chatgpt chatgpt bing integrasiýasy chatgpt gmail täzelikleri salam chatgpt müşderi hyzmaty üçin chatbot chatbot döredijisi chatgpt youtube chatgpt nädip ulanmalydygy kärhanalaryň chatgpt we gpt-3 ulanyp biljekdigi chatgpt näme? we näme üçin ähmiýeti ýok chatgpt biziň pikir edişimizi we işleýşimizi nädip üýtgeder chatgpt hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi microsoft-google söweşiniň merkezinde wirus ai chatbot häzirki wagtda chatgpt ulanýar söhbet gpt-i häzirki wagtda nädip etmeli chat chatgpt hrome giňeltmesi chatgpt: ai chatbot chatgpt iş stoly programmasyny (mac windows we linux) nädip ulanmaly sap işläp düzmek üçin chatgpt chatgpt bilen bellikli android programmasyny guruň 5 minutda chatgpt iň ýokary chatgpt kurslary onlaýn google synag chatgpt ýaly chatbot synagy chatgpt-iň işleýşi: botyň aňyrsyndaky model chatgpt edip bilýän we edip bilmeýän zatlar chatgpt: potensial ulanyş ýerleri chatgpt pikir edişiňizden has köp chatgpt chatgpt bilen onlaýn kurslar döretmek - meniň bilen gürleşmek chatgpt web ösüş chatgpt teklipleri aýdym-saz chatgpt teklipleri işewür chatgpt teklipleri komediýa chatgpt teklipleri taryh chatgpt teklipleri saglyk we lukmançylyk chatgpt teklipleri sungat chatgpt teklipleri iýmit we nahar bişirmek teklipleri marketing chatgpt teklipleri oýun chatgpt teklipleri bilen özleşdirmek openai tarapyndan iň ösen ai chatbot chatgpt-iň aňyrsyndaky ai dünýäni göz öňüne getirmäge synanyşýar ai & chatgpt-iň işini nädip üýtgetjekdigini chatgpt-yň adam ýazyjylaryny gündelik işiňizi güýçlendirmek üçin chatgpt chatgpt aýratynlyklaryny ulanyp başlaýan kiber jenaýatçylary hytaýda chatgpt ýaryşynyň içinde - doly ýazuwda ai ulanmak boýunça gollanma chatgpt we awtomatlaşdyryş bilim işine iň soňky chatgpt çeşme gollanmasy chatgpt 3.5 mugt chatgpt üçin aiprm chatgpt üçin alternatiw apk chatgpt chatgpt internete göz aýlamak chatgpt bing chatgpt bing chatgpt iş meýilnamasy bard vs chatgpt iň oňat chatgpt teklipleri bing chatgpt 4 iň gowy chatgpt pluginleri bard vs chatgpt 4 chatgpt gapagy haty chatgpt kod terjimeçisi chatgpt bäsdeşleri chatgpt aldaw sahypasy chatgpt dalle 3 chatgpt disord bot chatgpt dan türmeden çykmak dan dan chatgpt gyssagly chat gpt web sahypasy ekspedisiýa chatgpt chatgpt mugt wersiýasy dowamy üçin chatgpt mugt chatgpt guraly iphone üçin mugt chatgpt mugt chatgpt plus chatgpt hudaý tertibi chatgpt grammatika barlagy chatgpt suratlar döredýär chatgpt google sahypalary google bard vs söhbet api gpt-4 api giriş gpt-4 api resminamalary gpt-4 arhitektura gpt-4 api bahasy gpt-4 alternatiwalary gpt-4 ösen maglumatlar derňewi gpt-4 azure gpt-4 görkezijiler gpt-4 brauzer plugin gpt-4 kod terjimeçisi gpt-35-turbo we gpt-4 modelleri bilen nädip işlemeli gpt-4 gpt-4-iň 10 usuly barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi täsirli gpt-4 tolgundyryjy we gorkunç gpt-4 gpt-4 tehniki hasabat bilen tanyşdyrmak 4 aýratynlyk gpt-4 ýokgpt-4 api bahasy gpt-4 alternatiwalary gpt-4 ösen maglumatlar derňewi gpt-4 azure gpt-4 görkezijiler gpt-4 brauzer plugin gpt-4 kod terjimeçisi gpt-35-turbo bilen nädip işlemeli we gpt-4 modelleri gpt-4 gpt-4-iň 10 ýoly barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi täsirli gpt-4 tolgundyryjy we gorkunç gpt-4 gpt-4 tehniki hasabat 4 aýratynlyk gpt-4 ýokgpt-4 api bahasy gpt-4 alternatiwalary gpt-4 ösen maglumatlar derňewi gpt-4 azure gpt-4 görkezijiler gpt-4 brauzer plugin gpt-4 kod terjimeçisi gpt-35-turbo bilen nädip işlemeli we gpt-4 modelleri gpt-4 gpt-4-iň 10 ýoly barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi täsirli gpt-4 tolgundyryjy we gorkunç gpt-4 gpt-4 tehniki hasabat 4 aýratynlyk gpt-4 ýok