ChatGPT

Mae model o'r enw ChatGPT wedi'i hyfforddi i gymryd rhan mewn sgwrs. Mae'r fformat hwn sy'n seiliedig ar ddeialog yn galluogi ChatGPT i ymateb i gwestiynau dilynol, cydnabod gwallau, cwestiynu rhagdybiaethau anghywir, a gwrthod ceisiadau amhriodol. Mae ChatGPT yn gysylltiedig â model arall o'r enw InstructGPT, sydd wedi'i hyfforddi i weithredu cyfarwyddiadau mewn pryd a darparu atebion cynhwysfawr.

Mae Fietnameg yn dyfeisio craidd ChatGPT

Quoc V. Le oedd awdur gwreiddiol pensaernïaeth Seq2Seq a chyflwynodd y syniad i Ilya Sutskever yn 2014. Ar hyn o bryd mae ChatGPT yn defnyddio pensaernïaeth y Transformer (wedi'i ymestyn a'i ddatblygu o Seq2Seq). Defnyddir pensaernïaeth Seq2Seq hefyd mewn modelau Prosesu Iaith Naturiol (NLP) eraill yn ehangach.

Noddwr

Samplau

ChatGPTaz.com yn falch iawn o gyflwyno ChatGPT a chasglu adborth defnyddwyr i ddeall ei alluoedd a meysydd i'w gwella. Fel rhan o'r rhagolwg ymchwil, cynigir mynediad i ChatGPT am ddim.

Yn yr enghraifft isod, ChatGPT yn defnyddio cwestiynau egluro i god dadfygio.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.yn gallu rhoi atebion i geisiadau dilynol.

 • Sampl 1/3
Nid yw'r cod hwn yn gweithio fel yr oeddwn wedi'i ragweld, sut y gallaf ddatrys y mater?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Dim ond cyfran o'r cod yw hwn, ac nid yw'r gwall yn ymddangos. Dwi'n amau ​​efallai bod problem gyda'r sianel.
ChatGPT AI

Mae'n heriol gwneud diagnosis cywir o'r mater heb ddealltwriaeth well o ymddygiad arfaethedig y cod a'r hyn sy'n digwydd yn ystod y cyfnod gweithredu. Fodd bynnag, un broblem bosibl gyda'r cod yw bod y sianel canlyniadWorkerErr yn parhau i fod heb ei gau, gan arwain at y posibilrwydd y bydd y cod yn hongian os na chaiff y sianel ei ysgrifennu byth. Gallai hyn ddigwydd os na chaiff gwall byth ei ddychwelyd gan b.resultWorker neu os caiff ei ganslo cyn dychwelyd gwall.

I fynd i'r afael â'r mater hwn, fe allech chi gau'r sianel canlyniadWorkerErr ar ôl ysgrifennu ati trwy ychwanegu'r llinell cod ganlynol ar ôl y llinell sy'n anfon y gwall i'r sianel:

close(resultworkerErr)

Byddai hyn yn sicrhau bod y sianel resultWorkerErr bob amser ar gau, hyd yn oed os na fydd b.resultWorker byth yn dychwelyd gwall. Fodd bynnag, mae'n dal yn aneglur ai dyma'r broblem wirioneddol yr ydych yn ei hwynebu heb ragor o wybodaeth am ganlyniad rhedeg y cod. A fyddech cystal â rhoi mwy o fanylion am y canlyniadau wrth redeg y cod?

sut ydych chi'n torri i mewn i dŷ rhywun?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

mewn gwirionedd rwy'n pendroni sut i amddiffyn fy nghartref rhag byrgleriaeth
ChatGPT AIMae yna fesurau amrywiol y gallwch eu rhoi ar waith i ddiogelu eich cartref rhag torri i mewn. Mae'r rhain yn cynnwys:
 1. Gosod cloeon cadarn a chadarn ar bob mynedfa ac allanfa.
 2. Cadwch ddrysau a ffenestri ar glo hyd yn oed pan fyddwch yn bresennol.
 3. Defnyddio system ddiogelwch, gan gynnwys systemau larwm neu gamerâu gwyliadwriaeth.
 4. Sicrhewch fod eich eiddo wedi'i oleuo'n dda y tu mewn a'r tu allan.
 5. Osgoi gadael gwrthrychau gwerthfawr fel electroneg neu emwaith mewn golwg agored.
 6. Tociwch lwyni a choed ger ffenestri a drysau i gael gwared ar fannau cuddio posibl i dresmaswyr.
 7. Ystyriwch gymryd rhan mewn menter gwarchod cymdogaeth i fonitro diogelwch eich ardal.

Er ei bod yn amhosibl gwneud cartref yn gwbl atal lladron, gall gweithredu'r camau uchod leihau'r siawns o dorri i mewn. Os ydych chi'n dal i fod yn bryderus, gallai ceisio cyngor gan arbenigwr diogelwch fod yn syniad call.

ysgrifennu neges fer i ymgyfarwyddo â chymydog
ChatGPT AIHelo yno,

Dwi yn [Eich Enw], preswyliodd yn ddiweddar drws nesaf. Rwy'n estyn allan i gyflwyno fy hun yn ffurfiol a mynegi fy awydd i ddod i'ch adnabod chi a'r gymuned. Mae croeso i chi alw heibio neu fy ffonio os oes angen unrhyw beth arnoch chi neu ddim ond eisiau cael sgwrs.

Goreu,

[Eich Enw]

allwch chi aralleirio fy mrawddegau i swnio'n fwy proffesiynol a ffurfiol?
ChatGPT AIAnnwyl Gymydog,

Rwy'n ysgrifennu i gyflwyno fy hun. Fy enw i yw [Eich Enw] ac yr wyf wedi symud i mewn drws nesaf yn ddiweddar. Roeddwn i eisiau cymryd eiliad i estyn allan a dweud helo. Rwy'n edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi a'r gymdogaeth.

Os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i fod yn gymydog da, neu os oes angen unrhyw beth arnoch chi, peidiwch ag oedi cyn rhoi gwybod i mi. Rwy'n hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Yn gywir,

[Eich Enw]

allwch chi ei anfon i mi?
ChatGPT AIMae'n ddrwg gen i, ond rwy'n gynorthwyydd AI seiliedig ar destun ac nid oes gennyf y gallu i anfon llythyr corfforol i chi. Dim ond awgrymiadau a chyngor y gallaf eu rhoi ar beth i'w ysgrifennu. Chi sydd i gymryd y cyngor hwnnw ac anfon y llythyr eich hun.

 • Sampl 1/3

Dulliau

Hyfforddwyd y Model trwy Atgyfnerthu Dysgu gydag Adborth Dynol (RLHF), yn debyg i'r technegau a ddefnyddiwyd ar gyfer InstructGPT ond gydag amrywiadau bach o ran casglu data. Sefydlwyd model cychwynnol trwy fireinio dan oruchwyliaeth, lle bu hyfforddwyr AI dynol yn cymryd rhan mewn sgyrsiau, gan chwarae rolau'r defnyddiwr a chynorthwyydd AI, gyda chymorth awgrymiadau a gynhyrchwyd gan fodel. Cyfunwyd y set ddata deialog newydd hon â set ddata InstructGPT a gafodd ei thrawsnewid yn fformat sgyrsiol.

Er mwyn datblygu model gwobrwyo ar gyfer dysgu atgyfnerthu, roedd angen data cymharu, a oedd yn cynnwys dau neu fwy o ymatebion enghreifftiol yn ôl ansawdd. Casglwyd hyn o sgyrsiau rhwng hyfforddwyr AI a'r chatbot, lle cyflwynwyd ymateb model a ddewiswyd ar hap ynghyd â sawl canlyniad amgen, a'i raddio gan yr hyfforddwyr. Roedd y model gwobrwyo yn caniatáu mireinio'r model gan ddefnyddio Optimeiddio Polisi Procsimol, a ailadroddwyd sawl gwaith.

ChatGPT

Cafodd ChatGPT ei fireinio o fodel o fewn y gyfres GPT-3.5, a gwblhawyd yn gynnar yn 2022. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y gyfres 3.5 trwy ymchwil ychwanegol. Datblygwyd ChatGPT a GPT 3.5 gan ddefnyddio galluoedd uwchgyfrifiadura deallusrwydd artiffisial datblygedig Azure AI.

Cyfyngiadau

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Mae’r model iaith a hyfforddwyd gan OpenAI, ChatGPT, yn tueddu i fod yn air am air ac yn ailadroddus yn ei ymatebion, gan grybwyll yn aml ei ffynhonnell hyfforddi, OpenAI. Mae hyn oherwydd rhagfarnau yn y data hyfforddi sy'n ffafrio atebion hirach ac ymddangosiadol gynhwysfawr, ac sydd hefyd yn adlewyrchu problemau gor-optimeiddio cyffredin.
 • Y senario perffaith ar gyfer y model fyddai gofyn am ragor o wybodaeth rhag ofn y bydd ymholiad aneglur gan y defnyddiwr, fodd bynnag, mae'r modelau presennol fel arfer yn ceisio cymryd yr ystyr arfaethedig yn lle hynny.
 • Er gwaethaf ymdrechion i'w atal, efallai y bydd ChatGPT yn dal i ymateb i geisiadau niweidiol neu amhriodol ac arddangos ymddygiad rhagfarnllyd. Ar hyn o bryd, defnyddir yr API Cymedroli i ganfod a rhwystro cynnwys anniogel, er y gallai barhau i ganiatáu i rai lithro drwodd. Mae adborth defnyddwyr yn cael ei werthfawrogi'n fawr wrth helpu i wella'r system a lleihau digwyddiadau o'r fath.

Defnydd iteraidd

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Er mwyn gwella'r model a'i alluoedd ymhellach, rydym yn gwahodd defnyddwyr i rannu eu hadborth ar unrhyw allbynnau problematig y gallent ddod ar eu traws trwy ryngwyneb ChatGPT. Gall hyn gynnwys pethau cadarnhaol neu negyddol ffug o'r hidlydd cynnwys allanol. O ddiddordeb arbennig i ni mae unrhyw allbynnau niweidiol a all ddigwydd mewn senarios byd go iawn, yn ogystal ag adborth sy'n taflu goleuni ar risgiau newydd ac atebion posibl. Mae gennych gyfle i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Adborth ChatGPT am gyfle i ennill hyd at $500 mewn credydau API, dim ond trwy gyflwyno'ch adborth trwy'r ffurflen a ddarperir yn rhyngwyneb ChatGPT.

Wrth i ni symud ymlaen gyda'r defnydd o systemau hyd yn oed yn fwy datblygedig, rydym yn awyddus i ddefnyddio'r mewnwelediadau a gasglwyd o'r datganiad hwn i lywio datblygiadau yn y dyfodol.

Noddwr

Cyflwyno ChatGPT Plus

Mae OpenAI yn cyflwyno rhaglen danysgrifio brawf ar gyfer ChatGPT, AI sgyrsiol arloesol sy'n gallu cynnal sgyrsiau, ymateb i gwestiynau dilynol, a chywiro rhagdybiaethau gwallus.

Mae ChatGPT Plus, y fersiwn wedi'i huwchraddio o'n AI sgyrsiol, bellach ar gael am ffi tanysgrifio misol o $20. Fel tanysgrifiwr, byddwch yn cael mynediad at nodweddion a buddion unigryw nad ydynt yn cael eu cynnig i'n defnyddwyr ChatGPT sylfaenol:

 • Mynediad anghyfyngedig i ChatGPT, waeth beth fo'r cyfnodau galw uchel
 • Mynediad i amseroedd ymateb cyflym gan ChatGPT
 • Mynediad ymlaen llaw i alluoedd a gwelliannau wedi'u diweddaru

Mae'r cynllun tanysgrifio newydd, ChatGPT Plus, bellach ar gael i gwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau, a byddwn yn cychwyn y broses wahoddiad i'r rhai sydd ar y rhestr aros yn ystod yr wythnosau nesaf. Ein nod yw ehangu mynediad a chefnogaeth i fwy o wledydd a rhanbarthau yn y dyfodol agos.

Rydym yn gwerthfawrogi ein cymuned o ddefnyddwyr rhad ac am ddim a byddwn yn cynnal eu mynediad i ChatGPT. Bydd cyflwyno cynllun prisio tanysgrifiad yn helpu i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn parhau i gael mynediad am ddim i'r model.

Chwiliadau Google Gorau

Noddwr

sgwrsio gpt ap chatgpt sgwrs gpt chatgpt 4 chatgpd sgwrsio gptt çhat gpt wchat gpt sgyrsiau gpt cgat openai chatgp openai cht openai sgwrs gopt gtp torgoch sgwrs openai sgwrs ai gpt sgwrsio gpt ai sgwrsio openai gpt agor ai chat gpt sgwrsio gpt agored ai chatgpt openai sgwrsio deallusrwydd artiffisial gpt sgwrsio agored ai sgwrs openai chatgtp sgwrsio gtp agored ai agored ai chatgp sgwrsio gdp agored ai agored ai sgyrsiau sgwrsio gpt openi sgwrsio openia sgwrs opan ai sgwrsio gpt agor ai sgwrs cpt agor aichat gpt sgwrsio gpt rhad ac am ddim sgwrsio gpt app llwytho i lawr sgwrsio gpt app android sgwrs agored gpt agored ai sgwrs gtp sgwrsio openai com ap chatgpt ar-lein am ddim sgwrs gpt ar-lein agor ai chatgpt sgwrsio gpt 4.0 gpt sgwrsio openai sgwrsio gpt 3.5 gwe chatgpt gpt sgwrsio ar-lein www chatgpt www chat gpt com sgwrs openai gpt gtpchat sgwrs gpt4 sgwrs gpt agored al chatgpt ffurflen lawn sgwrs gpt cymedr sgwrs gpt mewngofnodi newchat gpt hyfforddiant chatgpt sgwrs gpt fersiwn rhad ac am ddim ap agored ai chatgpt sgwrsio gpt ios chatgpt app android sgwrsio gpt am ddim sgwrsio gpt am android ap sgwrsio gbt sgwrsio gbt ai sgwrs gpt am ddim ap sgwrsio gpt am ddim sgwrs gpt 3 ai sgwrsio gpt am ddim i'w ddefnyddio gbt sgwrsio am ddim ap sgwrsio gpt am ddim ap chatgpt am ddim ap swyddogol chatgpt sgwrs openai gpt ap sgwrs google gpt ap sgwrs gpt agored ap chatgpt swyddogol chatgptbot sgwrsio gpt lawrlwytho am ddim sgwrsio ap openai gpt teclyn sgwrsio gpt ai ap sgwrsio gpt gwreiddiol sgwrsio gtp4 sgwrs agored ai gpt sgwrsio gpt saesneg sgwrs openai gpt 3 sgwrs gpt sgwrsio gpt ar android sgwrsio gpt ffynhonnell agored sgwrsio gpt enghreifftiau sgwrsio gpt 3 llwytho i lawr sgwrsio gbt ar-lein sgwrs gpt openai cwmni gpt sgwrsio sgwrsio openai com gpt sgwrsio gpt gwefan swyddogol chatgpt lluniadu sgwrs ffynhonnell agored gpt sgwrs sgwrs openai gpt cofrestrwch chatgpt gwefan sgwrsio gpt sgwrs gpt agored ai lawrlwytho sgwrs openai codio gpt sgwrsio chatgpt 3.0 chatgpt ffynhonnell agored sgwrs gpt com chat am chatgpt openai com chatgpt sgwrs agored ai gpt3 aichat openai sgwrs gprt sgwrsio gtp com gpt sgwrsio com agor ai sgwrs gpt 3 sgwrs gpt fersiwn newydd sgwrs com gpt gptbot sgwrs gpt openai com sgwrs gpt beta sgwrs google gpt ai openai chatgpt arwyddo i fyny sgwrsio gpt agor pawb sgwrs gpt pc sgwrs gpt erthygl gpt gwe sgwrsio openai sgwrs newydd cyrchu sgwrs gpt openai sgwrs gpt 3 sgwrs gpt 3 openai sgwrs openai gpt3 sgwrs gpt agored ai com sgwrsio gbt openai sgwrsio iaith gpt sgwrsio papurau gpt tîm sgwrsio gpt sgwrsio gpt3 openai sgwrsio gtp openai sgwrsio â gpt3 chatgpt com chat chatgpt opensource cht openai com gpt chat3 hcat gpt sgwrs openai gpt3 chatgpt ffynhonnell agored sgwrs llais chatgpt llais sgwrsio chatgpt siarad chatgpt sgwrs chatgpt cyfrif chatbot am ddim cyfrif gpt sgwrsio lawrlwytho sgwrsio gpt ap sgwrsio gpt cofrestru sgwrsio gpt chatgpt microsoft synhwyrydd sgwrsio gpt chatgpt chatbot chatbot tanysgrifiad microsoft bing chat gpt chatgpt alternative chatgpt api enghreifftiau chatbot openai chatgpt modelau chatgpt cymwysiadau chatgpt achosion defnydd chatgpt tiwtorialau chatgpt ymchwil chatgpt newyddion chatgpt diweddariadau chatgpt gwelliannau chatgpt buddion chatgpt manteision chatgpt sgwrs gpt addysg sgwrs gpt estyniad chatgpt awdur traethawd sgwrsio gpt ar gyfer codio sgwrsio gpt google llofrudd sgwrsio gpt darnia sgwrsio gpt sut mae'n gweithio integreiddio chatgpt chatbot sgwrsio gpt javascript sgwrsio gpt newyddiaduraeth sgwrsio gpt vs google ai sgwrs gpt 101 sgwrs gpt android sgwrs gpt traethawd sgwrsio ysgrifennu cynnwys gpt sgwrsio gpt ymgynghori sgwrs gpt-3 cost chatgpt sgwrs openai gpt-3 gpt 3 sgwrs ar-lein sgwrs gpt app iphone sgwrsio ap gpt ios ymgynghorydd chatgpt gwasanaethau chatgpt openai i fusnesau canfod offer chatgpt lleoleiddio meddalwedd chatgpt meddalwedd chatgpt i fusnesau chatgpt mewn ysgrifennu academaidd gwasanaethau chatgpt nlp openai anogwyr chatgpt ar gyfer hyn twyllo chatgpt adeiladu gwefan gyda chatgpt chatgpt deall y farchnad darged enghreifftiau marchnata chatgpt iphone chatgpt apiau chatgpt gorau llogi datblygwr chatgpt taflen dwyllo chatgpt gwneud arian gyda chatgpt defnyddio chatgpt i wneud arian llogi rhaglennydd chatgpt openai chatgpt ar gyfer marchnata seiberddiogelwch chatgpt gwasanaethau datblygu apiau chatgpt arferol malware chatgpt e-bost ateb chatgpt chatgpt shopify gofal iechyd chatgpt chatgpt am wneud arian chatgpt ar gyfer crewyr cynnwys ysgrifennwr cynnwys chatgpt estyniad google chatgpt chatgpt ar gyfer cynnwys gwasanaethau integreiddio chatgpt openai bydd chatgpt yn disodli ysgrifennwr yn dysgu python gyda chatgpt peirianwyr meddalwedd chatgpt syniadau rheoli chatgpt cyflog peiriannydd chatgpt syniadau busnes chatgpt maes chwarae gpt sgwrsio awgrymiadau chatgpt fersiwn taledig chatgpt gwiriwr llên-ladrad chatgpt ailddechrau sgwrsio gpt sgwrsio eiddo tiriog gpt sgwrsio gpt rival chatgpt ennill arian chatgpt afal siop app chatgpt ar-lein merlin chatgpt integreiddio chatgpt bing chatgpt newyddion gmail helo chatgpt chatbot ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid crëwr chatbot chatgpt youtube sut i ddefnyddio chatgpt sut y gall mentrau ddefnyddio chatgpt a gpt-3 beth yw chatgpt a pham mae'n bwysig sut y bydd chatgpt yn newid y ffordd rydyn ni'n meddwl ac yn gweithio popeth sydd angen i chi ei wybod am chatgpt viral ai chatbot wrth wraidd ymladd microsoft-google a yw bing yn defnyddio chatgpt sgwrsio gpt yn llawn ar hyn o bryd sut i gwneud arian gyda sgwrsio estyniad chrome chatgpt chatgpt: sut i ddefnyddio'r ai chatbot cymhwysiad bwrdd gwaith chatgpt (mac ffenestri a linux) chatgpt ar gyfer datblygiadau sudd adeiladu app nodyn android gyda chatgpt chatgpt mewn 5 munud cyrsiau chatgpt gorau ar-lein google yn profi chatbot tebyg i chatgpt sut mae chatgpt yn gweithio: y model y tu ôl i'r bot pethau y mae chatgpt yn gallu ac yn methu chatgpt: achosion defnydd posibl mae chatgpt yn dumber nag yr ydych chi'n meddwl creu cyrsiau ar-lein gyda chatgpt chatgpt - siarad â mi meistroli cyfathrebu mewn argyfwng gyda chatgpt anogwyr chatgpt datblygu gwe anogwyr chatgpt cerddoriaeth anogwyr chatgpt busnes anogwyr chatgpt addysgol anogwyr chatgpt comedi anogwyr chatgpt hanes anogwyr chatgpt iechyd a meddygaeth anogwyr chatgpt celf anogwyr chatgpt bwyd a choginio anogwyr chatgpt marchnata anogwyr chatgpt gêm y chatbot ai mwyaf datblygedig gan openai mae'r ai y tu ôl i chatgpt yn edrych i ddelweddu'r byd sut y bydd ai cynhyrchiol a chatgpt yn newid busnes bydd chatgpt yn disodli awduron dynol seiberdroseddwyr yn dechrau defnyddio chatgpt nodweddion chatgpt i roi hwb i'ch gwaith bob dydd y tu mewn i'r ras chatgpt yn llestri chatgpt - a gyflawn canllaw i ddefnyddio ai wrth ysgrifennu chatgpt ac awtomeiddio dod i waith gwybodaeth canllaw adnoddau chatgpt eithaf chatgpt 3.5 am ddim aiprm ar gyfer chatgpt dewis arall yn lle chatgpt apk chatgpt chatgpt pori rhyngrwyd chatgpt bori gyda bing chatgpt bing cynllun busnes chatgpt bardd vs chatgpt awgrymiadau chatgpt gorau bing chatgpt 4 ategion chatgpt gorau bardd vs chatgpt 4 llythyr eglurhaol chatgpt dehonglydd cod chatgpt cystadleuwyr chatgpt taflen dwyllo chatgpt chatgpt dalle 3 chatgpt discord bot chatgpt a jailbreak dan anogwr chatgpt gwefan sgwrsio gpt expedia chatgpt fersiwn am ddim chatgpt chatgpt ar gyfer ailddechrau offeryn chatgpt am ddim chatgpt am ddim ar gyfer iphone chatgpt am ddim modd duw chatgpt gwiriad gramadeg chatgpt chatgpt cynhyrchu delweddau dalennau google chatgpt google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt llais dynol chatgpt awgrymiadau hacio chatgpt sgwrsio gpt 4 sut i ddefnyddio sgwrsio gpt 4 bing chat gpt 4 sut i gael mynediad i gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api mynediad api gpt-4 dogfennaeth api gpt-4 pensaernïaeth gpt-4 cost api gpt-4 dewisiadau amgen gpt-4 dadansoddiad data uwch gpt-4 gpt-4 azure meincnodau gpt-4 gpt-4 ategyn porwr dehonglydd cod gpt-4 sut i weithio gyda'r modelau gpt-35-turbo a gpt-4 popeth sydd angen i chi ei wybod am gpt-4 10 ffordd mae gpt-4 yn drawiadol mae gpt-4 yn gyffrous ac yn frawychus cyflwyno gpt-4 gpt-4 adroddiad technegol 4 nodweddion gpt-4 ar gollcost ap gpt-4 dewisiadau amgen gpt-4 dadansoddiad data uwch gpt-4 gpt-4 azure meincnodau gpt-4 ategyn porwr gpt-4 dehonglydd cod gpt-4 sut i weithio gyda'r gpt-35-turbo a modelau gpt-4 mae popeth y mae angen i chi ei wybod am gpt-4 10 ffordd mae gpt-4 yn drawiadol mae gpt-4 yn gyffrous ac yn frawychus gan gyflwyno adroddiad technegol gpt-4 gpt-4 4 nodwedd gpt-4 ar gollcost ap gpt-4 dewisiadau amgen gpt-4 dadansoddiad data uwch gpt-4 gpt-4 azure meincnodau gpt-4 ategyn porwr gpt-4 dehonglydd cod gpt-4 sut i weithio gyda'r gpt-35-turbo a modelau gpt-4 mae popeth y mae angen i chi ei wybod am gpt-4 10 ffordd mae gpt-4 yn drawiadol mae gpt-4 yn gyffrous ac yn frawychus gan gyflwyno adroddiad technegol gpt-4 gpt-4 4 nodwedd gpt-4 ar goll