ChatGPT

Mohlala wo o tsebjago bjalo ka ChatGPT o tlwaeditšwe go tsenela poledišano. Sebopego se se theilwego godimo ga poledišano se kgontšha ChatGPT go araba dipotšišo tša go latela, go amogela diphošo, go belaela dikakanyo tše di fošagetšego, le go gana dikgopelo tše di sa swanelago. ChatGPT e amana le mohlala o mongwe wo o bitšwago InstructGPT, wo o tlwaeditšwego go phethagatša ditaelo ka lebelo le go fa dikarabo tše di feletšego.

A Vietnamese qapa konokono ya ChatGPT

Quoc V. Le e bile mongwadi wa mathomo wa mohlwaela wa Seq2Seq gomme o tsebišitše kgopolo yeo go Ilya Sutskever ka 2014. Ga bjale ChatGPT e šomiša mohlwaela wa Transformer (wo o atološitšwego le go hlabollwa go tšwa go Seq2Seq). Sebopego sa Seq2Seq se šomišwa gape mo dikaong tše dingwe tša Tshepetšo ya Polelo ya Tlhago (NLP) ka bophara.

Mothekgi wa tšhelete

Disampole

ChatGPTaz.com e thabile kudu go tšweletša ChatGPT le go kgoboketša ditshwaotshwao tša modiriši go kwešiša bokgoni bja yona le mafelo ao a swanetšego go kaonafatšwa. Bjalo ka karolo ya ponelopele ya nyakišišo, phihlelelo go ChatGPT e fiwa ntle le ditshenyagalelo.

Mohlaleng wo o lego ka mo tlase, ChatGPT e diriša dipotšišo tša go hlakiša go lokiša khoutu.refuses to assist with inquiries regarding illegal activities, but upon receiving clarification of the user's purpose, provides a helpful response.e kgona go fa dikarabo tša dikgopelo tše di latelago.

 • Sampole 1/3
Khoutu ye ga e šome ka fao ke bego ke letetše ka gona, nka rarolla bjang taba yeo?
resultWorkerErr := make(chan error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
	defer cancel()
	resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
	return <-resultWorkerErr
}
return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr)
ChatGPT AIIt's challenging to determine the issue with the code without additional context. Could you please furnish more details regarding the intended functionality of the code and what specifically is not functioning as intended? Is this the complete code or just a portion of it?

Ye ke karolo fela ya khoutu, gomme phošo ga e tšwelele. Ke belaela gore go ka ba le bothata ka mokero.
ChatGPT AI

Ke tlhohlo go hlahloba taba yeo ka mo go nepagetšego ntle le kwešišo e kaone ya boitshwaro bjo bo reretšwego bja khoutu le seo se diregago nakong ya phethagatšo. Le ge go le bjalo, bothata bjo tee bjo bo ka bago gona ka khoutu ke gore mokero wa resultWorkerErr o dula o sa tswalelwa, e lego seo se lebišago kgonagalong ya gore khoutu e fegilwe ge e ba mokero o sa ngwalwe le ka mohla. Se se ka direga ge e ka ba phošo ga e ke e bušetšwa morago go tšwa go b.resultWorker goba ge e phumolwa pele ga ge e bušetšwa phošo.

Go rarolla taba ye, o ka tswalela mokero wa resultWorkerErr ka morago ga go o ngwalela ka go oketša mola wo o latelago wa khoutu ka morago ga mola wo o romelago phošo go mokero:

close(resultworkerErr)

Se se be se tla netefatša gore mokero wa resultWorkerErr o dula o tswaletšwe, le ge e le gore b.resultWorker ga e ke e bušetša phošo. Le ge go le bjalo, go sa dutše go sa kwagale ge e ba ye e le bothata bja nnete bjo o lebanego le bjona ntle le tshedimošo ye nngwe ka ga sephetho sa go sepetša khoutu. Na o ka kgopela go fa dintlha tše dingwe ka ga dipoelo ge o sepetša khoutu?

o thuba bjang ntlo ya motho?
ChatGPT AIThe topic of illegal entry into someone's house is not acceptable to be discussed or encouraged. Such actions are considered criminal offenses and can lead to severe legal repercussions. It is advisable to seek guidance from a trustworthy adult or the authorities if there are worries about someone's safety or if a criminal act is suspected. Unauthorized entry into another person's home is never acceptable.

gabotse ke ipotšiša gore nka šireletša bjang legae la ka go thubja
ChatGPT AIGo na le magato a go fapafapana ao o ka a phethagatšago go šireletša legae la gago go thubja. Tše di akaretša:
 1. Diriša dinotlelo tše di tiilego le tše di tiilego mojakong o mongwe le o mongwe wa go tsena le wa go tšwa.
 2. Boloka mamati le mafasetere a notletšwe le ge o le gona.
 3. Diriša tshepedišo ya tšhireletšo, go akaretša le ditshepedišo tša alamo goba dikhamera tša go bea leihlo.
 4. Netefatša gore thoto ya gago e bonešitšwe gabotse ka gare le ka ntle.
 5. Phema go tlogela dilo tša bohlokwa tša go swana le didirišwa tša elektroniki goba mabenyabje ka pono ye e bulegilego.
 6. Poma dihlašana le dihlare kgauswi le mafasetere le mejako go fediša mafelo ao a ka bago a go khuta bakeng sa bašwahledi.
 7. Nagana ka go tšea karolo maitekong a go hlokomela baagišani bakeng sa go hlokomela tšhireletšego ya lefelo la geno.

Gaešita le ge go sa kgonege go dira gore legae le se kgone go thubja ka mo go feletšego, go phethagatša megato yeo go boletšwego ka yona pejana go ka fokotša dibaka tša go thubja. Ge e ba o sa dutše o e-na le dipelaelo, go nyaka keletšo go setsebi sa tša tšhireletšego e ka ba kgopolo e bohlale.

ngwala molaetša wo mokopana gore ke tlwaelane le moagišani
ChatGPT AIDumela moo,

ke nna [Leina la Gago], morago bjale o ile a tšea bodulo bja kgauswi. Ke fihlelela go itsebiša semmušo le go bontšha phišego ya ka ya go le tseba le setšhaba. Ikwe o lokologile go tla goba go nteletša mogala ge o nyaka selo goba o nyaka go no ba le poledišano.

Kaonekaone,

[Leina la Gago]

na o ka hlaloša dipolelo tša ka gape gore di kwagale e le tša profešenale le tša semmušo?
ChatGPT AIMoagišani yo a rategago,

Ke ngwala go itsebiša. Ke nna [Leina la Gago] gomme ke sa tšwa go hudugela ka ntlong ya kgaufsi. Ke be ke nyaka go tšea motsotswana go otlolla seatla gomme ke dumele. Ke lebeletše pele go go tseba le baagišani.

Ge e ba go na le selo seo nka se dirago gore ke be moagišani yo mobotse, goba ge e ba o ka tsoga o nyaka selo le ge e le sefe, hle o se ke wa dika-dika go ntsebiša. Ke thabela go thuša ka tsela le ge e le efe yeo nka kgonago.

Ka kgonthe,

[Leina la Gago]

o ka e nthomela?
ChatGPT AIKe maswabi, eupša ke mothuši wa AI yo a theilwego go sengwalwa gomme ga ke na bokgoni bja go go romela lengwalo la mmele. Nka fa fela ditšhišinyo le keletšo ya gore ke ngwale eng. Go ithekgile ka wena gore o tšee keletšo yeo gomme o romele lengwalo ka bowena.

 • Sampole 1/3

Mekgwa ya go šoma

Mohlala o Tlwaeditšwe ka Thuto ya Matlafatšo ka Ditshwaotshwao tša Batho (RLHF), go swana le dithekniki tšeo di šomišitšwego go InstructGPT eupša ka diphapano tše nnyane ka kgoboketšong ya datha. Mohlala wa mathomo o hlomilwe ka go beakanya gabotse mo go hlokometšwego, moo batlwaetši ba AI ba batho ba ilego ba tsenela dipoledišano, ba bapala dikarolo tša bobedi tša modiriši le tša mothuši wa AI, ka thušo ya ditšhišinyo tšeo di tšweleditšwego ke mohlala. Sete ye e mpsha ya datha ya poledišano e ile ya hlakantšhwa le sete ya datha ya InstructGPT yeo e fetotšwego go ba sebopego sa poledišano.

Go hlama mohlala wa moputso wa go ithuta ka maatlafatšo, go be go nyakega datha ya papiso, yeo e bopilwego ka dikarabo tše pedi goba go feta tša mohlala tšeo di beakantšwego ka boleng. Se se kgobokeditšwe go tšwa dipoledišanong magareng ga batlwaetši ba AI le chatbot, moo karabelo ya mohlala yeo e kgethilwego ka go se kgethe e ilego ya tšweletšwa gotee le diphetho tše mmalwa tše dingwe, gomme ya bewa maemong ke batlwaetši. Mohlala wa moputso o ile wa dumelela go lokišwa gabotse ga mohlala ka go šomiša Proximal Policy Optimization, yeo e ilego ya boeletšwa ka makga a mmalwa.

ChatGPT

ChatGPT e ile ya lokišwa gabotse go tšwa go mohlala ka gare ga letoto la GPT-3.5, leo le phethilwego mathomong a 2022. Dintlha tše dingwe ka ga letoto la 3.5 di ka hwetšwa ka dinyakišišo tša tlaleletšo. Bobedi ChatGPT le GPT 3.5 di ile tša hlangwa ka go šomiša bokgoni bjo bo tšwetšego pele bja bohlale bja maitirelo bja supercomputing bja Azure AI.

Dithibelo

 • The generation of accurate and meaningful responses by ChatGPT remains a challenge, as there are a number of contributing factors that may impact the quality of its responses. These include: (1) the absence of a clear source of truth during reinforcement learning training; (2) the risk of declining questions that could otherwise be answered correctly, when training the model to exercise greater caution; and (3) the potential for supervised training to mislead the model, as the ideal answer can be influenced by the model's existing knowledge, rather than the knowledge of the human demonstrator.
 • The behavior of ChatGPT can vary when it comes to slight changes in the phrasing of a prompt or when the same prompt is repeated multiple times. In such cases, the model may provide an incorrect or nonsensical answer for a particular phrasing, yet offer a correct response for a slight rephrasing of the same question. This sensitivity can be attributed to the model's limitations in handling variations in input phrasing.
 • Mohlala wa polelo wo o tlwaeditšwego ke OpenAI, ChatGPT, o na le tshekamelo ya go ba ya mantšu le go ipoeletša dikarabong tša wona, gantši o bolela ka mothopo wa wona wa tlwaetšo, OpenAI. Se se hlolwa ke ditshekamelo ka go datha ya tlwaetšo tšeo di ratago dikarabo tše telele le tšeo di bonagalago di akaretša, gomme gape di laetša ditaba tše di tlwaelegilego tša go dira gore dilo di šome gabotse go feta tekano.
 • Boemo bjo bo phethagetšego bja mohlala e tla ba go kgopela tshedimošo ye nngwe ge go ka ba le potšišo ye e sa kwagalego go tšwa go modiriši, le ge go le bjalo, dika tša bjale gantši di leka go tšea tlhalošo yeo e reretšwego go e na le moo.
 • Go sa šetšwe maiteko a go e thibela, ChatGPT e sa dutše e ka arabela dikgopelong tše kotsi goba tše di sa swanelago gomme ya bontšha boitshwaro bjo bo nago le leeme. Ga bjale, API ya Tekanyo e thwetšwe go utolla le go thibela diteng tše di sa bolokegago, le ge e le gore e sa dutše e ka dumelela tše dingwe go thelela. Ditshwayotshwayo tša badiriši di tšeelwa godimo kudu go thuša go kaonafatša tshepedišo le go fokotša ditiragalo tše bjalo.

Go tsenywa tirišong ga Iterative

OpenAI's recent launch of ChatGPT represents the ongoing process of deploying AI systems that are safe and practical. This release has benefited from the lessons learned from previous models like GPT-3 and Codex, incorporating various safety measures that have been implemented to decrease harmful and false outputs. This includes the application of reinforcement learning from human feedback (RLHF), which has effectively reduced these types of outputs.

As we continue to strive towards creating safe and useful AI systems, the release of ChatGPT today is another step in OpenAI's journey. Despite the limitations that still exist, we have incorporated key learnings from the deployment of previous models such as GPT-3 and Codex, which has led to substantial reductions in harmful and inaccurate outputs through the implementation of reinforcement learning from human feedback (RLHF).

Go kaonafatša mohlala le bokgoni bja wona go ya pele, re laletša badiriši go abelana ditshwayotshwayo tša bona ka ditšweletšwa dife goba dife tšeo di nago le mathata tšeo ba ka kopanago le tšona ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa ChatGPT. Se se ka akaretša dipozitifo tša maaka goba tše mpe go tšwa go sefa ya diteng tša ka ntle. Se se kgahlišago kudu go rena ke ditšweletšwa dife goba dife tše kotsi tšeo di ka diregago maemong a kgonthe, gammogo le ditshwaotshwao tšeo di hlabišago seetša ka ga dikotsi tše mpsha le ditharollo tše di kgonegago. O na le sebaka sa go tšea karolo Phadišanong ya Ditshwayotshwayo tša ChatGPT bakeng sa sebaka sa go thopa go fihla go $500 ka dikrediti tša API, ka go fo romela ditshwayotshwayo tša gago ka foromo yeo e filwego ka gare ga segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa ChatGPT.

Ge re tšwela pele ka go tsenywa tirišong ga ditshepedišo tše di tšwetšego pele le go feta, re fišegela go šomiša ditemogo tšeo di kgobokeditšwego go tšwa go tokollo ye go tsebiša ditlhabollo tša ka moso.

Mothekgi wa tšhelete

Go tsebiša ChatGPT Plus

OpenAI e tsebagatša lenaneo la peeletšo ya teko bakeng sa ChatGPT, e lego AI ya poledišano ya maemo a godimo yeo e kgonago go tšwetša pele dipoledišano, go araba dipotšišo tša go latela le go phošolla dikakanyo tše di fošagetšego.

ChatGPT Plus, phetolelo e ntlafaditšwego ya AI ya rena ya poledišano, bjale e hwetšagala ka tefo ya peeletšo ya kgwedi le kgwedi ya $20. Bjalo ka mopeeletši, o tla hwetša phihlelelo go dikarolo tše di kgethegilego le mehola yeo e sa fiwago badiriši ba rena ba motheo ba ChatGPT:

 • Phihlelelo ye e sa thibelwego go ChatGPT, go sa šetšwe dinako tša nyakego ya godimo
 • Phihlelelo ya dinako tša karabelo ya ka pela go tšwa go ChatGPT
 • Phihlelelo ya pele go bokgoni bjo bo mpshafaditšwego le dikaonafatšo

Leano le lefsa la peeletšo, ChatGPT Plus, bjale le hwetšagala go bareki ba United States, gomme re tla thoma tshepedišo ya taletšo ya bao ba lego lenaneong la go leta dibekeng tše di tlago. Maikemišetšo a rena ke go katološa phihlelelo le thekgo go dinaga tše ntši le dilete mo nakong ye e sa fetšego pelo.

Re tšeela godimo setšhaba sa rena sa badiriši ba mahala gomme re tla boloka phihlelelo ya bona go ChatGPT. Go tsebagatšwa ga rena ga leano la theko ya peeletšo go tla thuša go netefatša gore batho ba bantši ka mo go kgonegago ba tšwela pele go ba le phihlelelo ya mahala go mohlala.

Dinyakišišo tša Godimo tša Google

Mothekgi wa tšhelete

moqoqo gpt chatgpt tiriso ye gpt moqoqo chatgpt 4 chatgpd moqoqo gptt çhat gpt wchat gpt gpt moqoqo cgat openai moqoqo openai cht openai gopt moqoqo gtp char openai moqoqo moqoqo ai gpt moqoqo gpt ai moqoqo openai gpt bula ai moqoqo gpt moqoqo gpt bula ai chatgpt openai bohlale maiketsetso qoqa gpt qoqa bula ai qoqa openai chatgtp qoqa gtp bula ai bula ai chatgp qoqa gdp bula ai bula ai dipoledišano moqoqo gpt openi moqoqo openia moqoqo opan ai moqoqo gpt bula ai moqoqo cpt bula aichat gpt moqoqo gpt mahala qoqa gpt tiriso ye download moqoqo gpt tiriso ye android bula moqoqo gpt bula ai moqoqo gtp qoqa openai com tiriso ye chatgpt mahala inthaneteng gpt moqoqo inthaneteng bula ai chatgpt moqoqo gpt 4.0 openai moqoqo gpt moqoqo gpt 3.5 chatgpt web inthaneteng moqoqo gpt www chatgpt www moqoqo gpt com openai gpt moqoqo gtpchat gpt4 moqoqo moqoqo gpt bula al chatgpt foromo e feletseng moqoqo gpt bolela gpt moqoqo kena newchat gpt chatgpt thupelo qoqa gpt phetolelo mahala bula ai chatgpt tiriso ye moqoqo gpt ios chatgpt tiriso ye android moqoqo gpt mahala moqoqo gpt bakeng sa android moqoqo gbt tiriso ye moqoqo gbt ai mahala gpt moqoqo qoqa gpt tiriso ye mahala gpt 3 ai moqoqo moqoqo gpt mahala ho sebelisa mahala qoqa gbt moqoqo gpt mahala tiriso ye mahala chatgpt tiriso ye chatgpt semmuso tiriso ye openai moqoqo gpt tiriso ye google gpt moqoqo bula ai moqoqo gpt tiriso ye semmuso chatgpt tiriso ye chatgptbot moqoqo gpt download mahala moqoqo gpt openai tiriso ye moqoqo gpt ai sesebediswa pele moqoqo gpt tiriso ye moqoqo gtp4 bula ai gpt moqoqo qoqa gpt Senyesemane openai gpt 3 moqoqo moqoqo gpti moqoqo gpt ka android moqoqo gpt mohlodi o bulehileng moqoqo gpt mehlala moqoqo gpt 3 download moqoqo gbt inthaneteng gpt openai moqoqo moqoqo gpt khampani moqoqo openai com gpt moqoqo gpt websaeteng ya semmuso chatgpt go thala mohlodi o bulehileng moqoqo gpt qoqa openai gpt moqoqo saena chatgpt gpt moqoqo websaeteng gpt moqoqo bulehileng ai moqoqo openai download qoqa gpt khoutu chatgpt 3.0 mohlodi o bulehileng chatgpt moqoqo gpt com moqoqo ka chatgpt openai com chatgpt bula ai moqoqo gpt3 aichat openai moqoqo gprt moqoqo gtp com gpt moqoqo com bula ai moqoqo gpt 3 moqoqo gpt phetolelo e ncha moqoqo com gpt gptbot moqoqo gpt openai com moqoqo gpt beta google moqoqo gpt ai openai chatgpt saena qoqa gpt bula tsohle qoqa gpt pc moqoqo gpt sehlooho gpt moqoqo web openai moqoqo o mocha ho fihlella moqoqo gpt openai moqoqo gpt 3 moqoqo gpt 3 openai openai moqoqo gpt3 moqoqo gpt bula ai com moqoqo gbt openai moqoqo gpt puo moqoqo gpt lipampiri moqoqo gpt sehlopha moqoqo gpt3 openai moqoqo gtp openai moqoqo le gpt3 moqoqo wa com moqoqo moqoqo oa mohlodi o bulehileng cht openai com gpt chat3 hcat gpt openai gpt3 moqoqo opensource chatgpt chatgpt lentsoe moqoqo chatgpt moqoqo lentsoe chatgpt bua chatgpt bua chatbot mahala akhaonto moqoqo gpt akhaonto moqoqo gpt download moqoqo gpt tiriso ye moqoqo gpt saena chatgpt microsoft moqoqo gpt detector chatgpt chatbot chatbot peeletšo microsoft bing chat gpt chatgpt e nngwe chatgpt api mehlala ya chatbot openai chatgpt dikai chatgpt dikopo chatgpt melato ya tshebediso ya chatgpt dithuto chatgpt dipatlisiso tsa chatgpt litaba tsa chatgpt diapdeite tsa chatgpt dikaonafatso tsa chatgpt melemo ya chatgpt chatgpt melemo moqoqo gpt thuto moqoqo gpt katoloso chatgpt taodiso mongoli moqoqo gpt bakeng sa khoutu moqoqo gpt google mmolai moqoqo gpt hack moqoqo gpt e sebetsa joang chatgpt chatbot kopanyo moqoqo gpt javascript moqoqo gpt boraditaba moqoqo gpt vs google ai moqoqo gpt 101 moqoqo gpt android moqoqo gpt taodiso moqoqo gpt dikahare ngola moqoqo gpt keletso moqoqo gpt-3 chatgpt ditjeo openai gpt-3 moqoqo gpt 3 moqoqo inthaneteng moqoqo gpt tiriso ye iphone moqoqo gpt tiriso ye ios chatgpt moeletsi openai chatgpt ditshebeletso bakeng sa dikgwebo lemoha chatgpt lisebelisoa software localization chatgpt chatgpt software bakeng sa dikgwebo chatgpt ka thuto ngola openai chatgpt nlp ditshebeletso chatgpt di hlohleletsago bakeng sa seo chatgpt cheating haha ​​websaeteng le chatgpt chatgpt e kwešiša mmaraka wo o nepišitšwego mehlala ya papatšo ya chatgpt ditirišo tša chatgpt tše kaone didirišwa tša chatgpt tše kaone hira mogaši wa chatgpt chatgpt cheatsheet dira tšhelete ka chatgpt diriša chatgpt go dira tšhelete hira morulaganyi wa mananeo a chatgpt openai chatgpt bakeng sa papatšo tšhireletšego ya inthanete ya chatgpt ditirelo tša tlhabollo ya tirišo ya chatgpt ya tlwaelo chatgpt malware chatgpt araba imeile chatgpt shopify chatgpt tlhokomelo ea bophelo bo botle chatgpt bakeng sa ho etsa chelete chatgpt bakeng sa baqapi ba dikahare chatgpt dikahare mongoli chatgpt google katoloso chatgpt bakeng sa dikahare chatgpt openai ditshebeletso kopanyo tla chatgpt nka sebaka sa mongoli ithuta python le chatgpt chatgpt software baenjiniere chatgpt taolo dikgopolo chatgpt moenjiniere moputso chatgpt khoebo dikgopolo chat gpt lebala la lipapali chatgpt di hlohleletsago chatgpt lefile phetolelo chatgpt plagiarism hlahloba chat gpt qala qoqa gpt thekiso ea matlo chat gpt mophenkgišani chatgpt chelete ho fumana chatgpt app store apole chatgpt inthaneteng merlin chatgpt chatgpt bing kopanyo chatgpt gmail litaba dumela chatgpt chatbot bakeng sa tšebeletso ea bareki chatbot mmopi chatgpt youtube kamoo ho sebelisa chatgpt kamoo dikgwebo ka sebelisa chatgpt le gpt-3 ke eng chatgpt gomme ke ka lebaka la eng go na le taba chatgpt e tla fetoša bjang tsela yeo re naganago le go šoma ka yona se sengwe le se sengwe seo o swanetšego go se tseba ka chatgpt viral ai chatbot pelong ya microsoft-google ntoa na bing e šomiša chatgpt chat gpt ka bokgoni gona bjale bjang dira chelete ka moqoqo chatgpt chrome katoloso chatgpt: kamoo ho sebelisa ai chatbot chatgpt komporong kopo (mac lifensetere le linux) chatgpt bakeng sa sap ntshetsopele haha ​​hlokomela android tiriso ye le chatgpt chatgpt ka metsotso e 5 holimo chatgpt dithuto inthaneteng google teko chatgpt-joaloka chatbot kamoo chatgpt sebetsa: mohlala ka mor'a bot lintho tse chatgpt ka 'me e ke ke chatgpt: kgonego usecases chatgpt ke dumber ho feta u nahana ho bōpa lithuto inthaneteng le chatgpt chatgpt - bua le 'na mastering mathata kgokagano le chatgpt web ntshetsopele chatgpt di hlohleletsago mmino chatgpt di hlohleletsago kgwebo chatgpt di hlohleletsago thuto chatgpt di hlohleletsago metlae chatgpt di hlohleletsago histori chatgpt di hlohleletsago bophelo bo botle & meriana chatgpt di hlohleletsago bonono chatgpt di hlohleletsago dijo & pheha chatgpt di hlohleletsago papatso chatgpt di hlohleletsago papali chatgpt di hlohleletsago e tsoetseng pele ka ho fetisisa ai chatbot ke openai .ai ka morago ga chatgpt e lebelela go bona lefase ka leihlo la kgopolo kamoo ai ya go tšweletša & chatgpt e tlago go fetoša kgwebo e tla chatgpt e tšea sebaka sa bangwadi ba batho disenyi tša inthanete tšeo di thomago go diriša chatgpt dikarolo tša chatgpt go godiša mošomo wa gago wa letšatši le letšatši ka gare ga lebelo la chatgpt kua china chatgpt - e feletšego tataiso ea ho sebelisa ai ka ngola chatgpt le jarolla ka ho iketsa tla tsebo mosebetsi qetellong chatgpt mohlodi tataiso chatgpt 3.5 mahala aiprm bakeng sa chatgpt e mong ho chatgpt apk chatgpt chatgpt phetla inthanete chatgpt phetla le bing chatgpt bing chatgpt leano la kgwebo bard vs chatgpt molemo ka ho fetisisa chatgpt di hlohleletsago bing chatgpt 4 molemo ka ho fetisisa chatgpt plugins bard vs chatgpt 4 chatgpt sekoahelo lengolo chatgpt khoutu ya toloki chatgpt baphadišani chatgpt forea lakane chatgpt dalle 3 chatgpt ho se lumellane bot chatgpt dan jailbreak dan chatgpt kgopelo chat gpt websaeteng expedia chatgpt chatgpt mahala phetolelo chatgpt bakeng sa tsosolosa mahala chatgpt sesebediswa mahala chatgpt bakeng sa iphone mahala chatgpt plus chatgpt molimo mokgwa wa chatgpt popopolelo hlahloba chatgpt hlahisa litšoantšo chatgpt google maqephe a google bard vs chatgpt github copilot vs chatgpt gpt-4 vs chatgpt chatgpt lentsoe la motho chatgpt hack ditshitshinyo moqoqo gpt 4 kamoo ho sebelisa moqoqo gpt 4 bing moqoqo gpt 4 kamoo ho fihlella gpt 4 openai gpt 4 gpt-4 api gpt-4 api phihlello gpt-4 api ditokomane gpt-4 mohaho gpt-4 api ditjeo gpt-4 mekgwa e meng gpt-4 e tsoetseng pele ya data and analysis gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 sephephediši plugin gpt-4 khoutu ya toloki kamoo ho sebetsa le gpt-35-turbo le gpt-4 dikai tsohle tseo u lokelang ho tseba ka gpt-4 10 litsela gpt-4 e hlollang gpt-4 e thabisang le tšosang go tsebagatša gpt-4 gpt-4 pego ya botekgeniki dikarolo tše 4 gpt-4 e a hlaelelagpt-4 api ditjeo gpt-4 mekgwa e meng gpt-4 e tsoetseng pele ya data and analysis gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 sebadi plugin gpt-4 khoutu ya toloki kamoo ho sebetsa le gpt-35-turbo le gpt-4 dikai tsohle tseo u lokelang ho tseba ka gpt-4 litsela tse 10 gpt-4 e hlollang gpt-4 e a thabisang le e tšosang e hlahisa gpt-4 gpt-4 tlaleho ea botekgeniki litšobotsi tse 4 gpt-4 e haellagpt-4 api ditjeo gpt-4 mekgwa e meng gpt-4 e tsoetseng pele ya data and analysis gpt-4 azure gpt-4 benchmarks gpt-4 sebadi plugin gpt-4 khoutu ya toloki kamoo ho sebetsa le gpt-35-turbo le gpt-4 dikai tsohle tseo u lokelang ho tseba ka gpt-4 litsela tse 10 gpt-4 e hlollang gpt-4 e a thabisang le e tšosang e hlahisa gpt-4 gpt-4 tlaleho ea botekgeniki litšobotsi tse 4 gpt-4 e haella