Grok e ntjhafatswa ka nako ya sebele

Grok e dula e mpshafaditšwe ka tshedimošo ka phihlelelo ya yona go sefala sa X. Se se ra gore e ka fa dikarabo tša dihlogo tšeo di ahlaahlilwego go X. Le ge go le bjalo, go bohlokwa go lemoga gore bogolo bja dimpshafatšo tša yona bo ka lekanyeletšwa go tshedimošo yeo e hwetšagalago sethaleng sa X. Grok e ka no se be le phihlelelo ya tshedimošo goba dipono tšeo di sego gona go X, tšeo di ka lekanyetšago temogo ya yona ya dipono tše di nabilego goba dipono tše di fapanego go tšwa methopong ya ka ntle ga sefala sa X.

Grok e bohlale go swana le dithaka tša yona

Grok e ka šalela morago dikai tšeo di šomišago methopo ye mentši ya khomphutha gomme e tlwaeditšwe ka dibolumo tše kgolo kudu tša datha, go swana le GPT-4. Lega go le bjalo, tshepedišo ya yona e kgahlišago ka nako e kopana e šišinya bokgoni bjo bo holofetšago bja kaonefatšo e tšwelago pele. Go na le kgonagalo ya gore, ka tlhabollo le tlhahlo ye nngwe, Grok e ka feta dithaka tša yona tša bjale go ya ka tshepedišo le bokgoni..

Go kwešiša legohle

Maikemišetšo a kakaretšo a xAI ke go hlabolla Bohlale bja Kakaretšo bja Maitirelo (AGI) ka kgopolo ya go rata go tseba kudu, yeo e hlometšwego go kwešiša le go utolla diphiri tša legohle. Grok, ka go sepelelana le thomo ye, e ikemišeditše go tsenya letsogo go tšwetšopele ya kwešišo ya rena ya kopanelo ya lefase..

Mothekgi wa tšhelete

Grok - Se se kgahlišago & maeto a matelele a xAI

Entšene yeo e lego ka morago ga Grok ke Grok-1, e lego mohlala wa polelo wa maemo a godimo wo o hlamilwego ke sehlopha sa xAI ka dikgwedi tše nne. Nakong ye ka moka, Grok-1 e fetile dipoeletšo tše ntši le dikaonafatšo.
Ge xAI e tsebagatšwa, sehlopha se ile sa tlwaetša mohlala wa polelo ya prototype, Grok-0, yeo e nago le ditekanyetšo tše dimilione tše dikete tše 33. Go sa šetšwe go šomiša seripagare fela sa methopo ya tlwaetšo ya ditekanyetšo tša LM tša maemo, mohlala wo wa mathomo o ile wa batamela bokgoni bja LLaMA 2 (70B). Dikgweding tše pedi tša go feta, dikaonafatšo tše kgolo di dirilwe bokgoning bja go bea mabaka le bja go ngwala dikhoutu, gomme tša fihla seremong ka Grok-1—mohlala wa polelo ya maemo a godimo wo o fihlelelago dintlha tše di kgahlišago tša 63.2% mošomong wa go ngwala dikhoutu wa HumanEval le 73% go MMLU.
Go ela tšwelopele ya bokgoni bja Grok-1, sehlopha sa xAI se dirile ditshekatsheko tše mmalwa ka go šomiša ditekanyetšo tša go ithuta ka motšhene tša maemo tšeo di lebantšhitšwego go ela bokgoni bja dipalo le bja go bea mabaka.

GSM8k

E šupa mathata a mantšu a dipalo tša sekolo sa magareng go tšwa go Cobbe et al. (2021), utilizing ketane-ya-kgopolo kgothaletsa.

MMLU

E emela dipotšišo tša dikgetho tše ntši tša dithuto tše dintši go tšwa go Hendrycks et al. (2021), e fana ka mehlala ya 5-shot ka gare ga seemo.

HumanEval

E akaretša mošomo wa go phethagatša khoutu ya Python wo o hlalošitšwego ka botlalo go Chen et al. (2021), hlahloba lefela-thunngoa bakeng sa feta @ 1.

MATH

E akaretša mathata a dipalo a sekolo sa magareng le a sekolo se se phagamego ao a ngwadilwego ka LaTeX, ao a hweditšwego go tšwa go Hendrycks et al. (2021), ka kgopelo ye e sa fetogego ya 4-shot.

Grok-1 e bontšhitše tshepedišo ye e tiilego go ditekanyetšo, e feta dikai ka sehlopheng sa yona sa go dira dikhomphuthara, go akaretšwa ChatGPT-3.5 le Inflection-1. E wela ka morago ga dikai fela tšeo di tlwaeditšwego ka di-dataset tše kgolo kudu le methopo ya go bala go swana le GPT-4, e bontšha tšwelopele ye e šomago gabotse go xAI ka go tlwaetša di-LLM.

Go netefatša gape mohlala wa rena, sehlopha sa xAI Grok se ile sa hlaola Grok-1, Claude-2, le GPT-4 ka seatla go makgaolakgang a sekolo se se phagamego sa setšhaba sa Hungary sa 2023 ka dipalo, tšeo di phatlaladitšwego ka morago ga kgoboketšo ya rena ya dataset. Grok o hweditše C (59%), Claude-2 o fihleletše mphato wo o bapetšwago (55%), gomme GPT-4 e hweditše B ka 68%. dikai tsohle ba ile ba hlahlojoa ka mocheso 0.1 le tšoanang kgothaletsa. Go bohlokwa go lemoga gore ga go na maitapišo a go tuning ao a dirilwego bakeng sa kelo ye, a šoma bjalo ka teko ya bophelo bja kgonthe go dataset yeo e sego ya tune ka go lebanya bakeng sa mohlala wa sehlopha sa xAI Grok.

Tekanyetšo ya go lekanyetša Grok-0 (33B) LLaMa 2 70B Inflection-1 GPT-3.5 Grok-1 Palm 2 Claude 2 GPT-4
GSM8k 56.8%
8-shot
56.8%
8-shot
62.9%
8-shot
57.1%
8-shot
62.9%
8-shot
80.7%
8-shot
88.0%
8-shot
92.0%
8-shot
MMLU 65.7%
5-shot
68.9%
5-shot
72.7%
5-shot
70.0%
5-shot
73.0%
5-shot
78.0%
5-shot
75.0%
5-shot + CoT
86.4%
5-shot
HumanEval 39.7%
0-shot
29.9%
0-shot
35.4%
0-shot
48.1%
0-shot
63.2%
0-shot
- 70%
0-shot
67%
0-shot
MATH 15.7%
4-shot
13.5%
4-shot
16.0%
4-shot
23.5%
4-shot
23.9%
4-shot
34.6%
4-shot
- 42.5%
4-shot

Karata ya mohlala ya Grok-1 e na le kakaretšo ye kopana ya dintlha tša yona tše bohlokwa tša setegeniki.

Tekolo ya maemo a batho Grok-0 GPT-3.5 Claude 2 Grok-1 GPT-4
Tlhahlobo ya Dipalo ya Sekolo se Segolo sa Setšhaba sa Hungary (Motsheganong 2023) . 37%
1-shot
41%
1-shot
55%
1-shot
59%
1-shot
68%
1-shot

Grok-1 mohlala karete ya

Dintlha tša mohlala Grok-1 ke autoregressive Transformer-thehiloeng mohlala etselitsoeng ponelopele e latelang-letshwao. Ka morago ga tlwaetšo ya pele, e ile ya lokišwa gabotse ka ditšhupetšo go tšwa go bobedi ditshwaotshwao tša batho le dika tša mathomo tša Grok-0. E lokolotšwe ka November 2023, Grok-1 e na le botelele bja mathomo bja seemo bja ditšhupetšo tše 8,192.
Ditirišo tše di reretšwego Kudukudu, Grok-1 e šoma bjalo ka entšene ya Grok, e ikgethile ka mešomo ya go šoma ka polelo ya tlhago go swana le go araba dipotšišo, go hwetša tshedimošo, go ngwala ka boitlhamelo, le thušo ya go ngwala dikhoutu.
Dithibelo Le ge Grok-1 e phala ka tshepedišo ya tshedimošo, tshekatsheko ya batho e bohlokwa bakeng sa go nepagala. Mohlala o hloka bokgoni bjo bo ikemetšego bja go nyaka wepe eupša o holega go tšwa go didirišwa tša ka ntle le dipolokelo tša tshedimošo tšeo di kopantšwego ka gare ga Grok. E ka no ba e sa tšweletša dipoelo tša go bona dilo ka leihlo la kgopolo, go sa šetšwe phihlelelo ya methopo ya tshedimošo ya ka ntle.
ya data thupelo Datha ya tlhahlo ya Grok-1 e akaretša diteng go tšwa go Inthanete go fihla go Q3 2023 le datha yeo e filwego ke AI Tutors.
Tekolo Grok-1 e ile ya hlahlobja ka mešomo ya go fapafapana ya go bea mabaka le dipotšišo tša tlhahlobo ya dipalo tša dinaga dišele. Diteko tša mathomo tša alpha le diteko tša kganetšo di be di swaregile, ka maano a go katološa bao ba amogelago ka pela go tswalela beta ka phihlelelo ya ka pela ya Grok.

 • 1/3

Mabaka a xAI Team e aga Grok?

Grok e eme ka ntle ka tsebo ya nako ya nnete ka sethala sa X, e fana ka bohale bo ikhethang. E lebeletšana le dipotšišo tše di hlohlago tšeo di hlokomologwago ke ditshepedišo tše dintši tša AI. Ge e sa le mogatong wa yona wa mathomo wa beta, Grok e dira dikaonafatšo tša ka mehla. Ditshwayotshwayo tša gago di bohlokwa bakeng sa go kaonefatšwa ga yona ka lebelo.

Thomo ya sehlopha sa xAI ke go hlabolla didirišwa tša AI tšeo di thušago botho go phegeleleng ga bjona kwešišo le tsebo. Diphetho tša Grok & sehlopha:

 • Go kgoboketša ditshwaotshwao go netefatša tlhabollo ya didirišwa tša AI tšeo di holago botho ka botlalo. Re etiša pele go hlama didirišwa tša AI tšeo di fihlelelwago le go ba le mohola go batho ka bomong go ralala le ditlogo tše di fapanego le dipono tša dipolotiki. Re ikemišeditše go matlafatša badiriši ka gare ga mellwane ya molao. Grok e šoma bjalo ka nyakišišo ya setšhaba le pontšho ya boikgafo bjo.
 • Go matlafatša nyakišišo le boitlhamelo: Grok e hlamilwe go šoma bjalo ka mothuši wa nyakišišo yo a tiilego, go nolofatša phihlelelo ya ka pela ya tshedimošo ya maleba, tshepedišo ya datha, le go tšweletša dikgopolo go yo mongwe le yo mongwe.
 • xAI nepo ya mafelelo ke go hlama didirišwa tša AI go kgatha tema ye bohlokwa go tšwetša pele go phegelela tsebo le kwešišo.

Mehla e Mecha ya AI ya Tlhahiso le xAI Chatbot Grok

Benchmark Bohlale bja go swana

Edge khomphutha, go fokotša dinako tša go sepela ga data, e godiša lebelo la go šoma, e dira gore Grok-1 e be le bokgoni. Tlhagelelo ye e tšwelago pele, yeo e fetago Grok-0, e gatelela boikgafo bja xAI bja go hlwekišwa, e bea Grok-1 maemong bjalo ka sebapadi se se fetogago ka go AI.

Bokgoni bja Benchmark ya go Fapafapana

Go fetofetoga ga Grok-1 go phadima ka ditekanyetšo go tšwa go HumanEval go ya go diteko tša dipalo. Ka 8k ya data token seemo fensetere, ke kgetho e matla bakeng sa bahlahisi kopanya AI.

Motheo wa LLM wo o kaonafaditšwego

E agilwe godimo ga Mohlala wa Polelo ye Kgolo (LLM) wo o kaonafaditšwego, lefasetere la seemo le le nabilego la Grok-1 le netefatša kwešišo ye e tseneletšego, e e aroganya ka kopanyo ya AI.

Mothekgi wa tšhelete

Kopanyo ya Leano la Super App

Grok, e abelana pono ye e swanago ya tirišo ya godimodimo, go swana le X go tšwa go Elon Musk, e godiša maitemogelo a mosediriši ka go fa bokgoni bja go nyaka ka diteng, go bopa bokamoso bja go utolla tshedimošo.

Thušo e Matla ya Nyakišišo

Grok e ipona bjalo ka mothuši wa nyakišišo wa nuanced, e tliša dikarabo tša ka pela, tše di nepagetšego, le tše di humilego ka diteng, e hlokomela banyakišiši le barutegi.

Entšene ya AI ya Maemo a Godimo

Tlhagelelo ya Grok-1 ka dikgatong tša tlhabollo le bokgoni bja ditekanyetšo tša go swana le GSM8k le MMLU di e swaya bjalo ka moetapele wa kgokagano yeo e laolwago ke AI.


Dinyakišišo go xAI Grok

Grok e hlometšwe ka phihlelelo ya didirišwa tša go nyaka le tshedimošo ya nako ya nnete. Le ge go le bjalo, go swana le di-LLM tše dingwe tšeo di tlwaeditšwego ka ponelopele ya leswao le le latelago, e ka tšweletša tshedimošo ya maaka goba yeo e ganetšanago. Sehlopha sa xAI Grok chat bot se dumela gore go fihlelela mabaka a ka botwago ke tlhahlo ya bohlokwa kudu ya nyakišišo go rarolla mellwane ya ditshepedišo tša bjale. Mafelo a mangwe ao a holofetšago a nyakišišo ao a ba thabišago go xAI ke a:

Tlhokomelo ye e Kaonafetšego ka Thušo ya AI
Diriša AI bakeng sa tlhokomelo yeo e ka lekanyetšwago ka go šupa methopo ya go selaganya, go netefatša magato ka didirišwa tša ka ntle, le go nyaka ditshwaotshwao tša batho ge go nyakega. Maikemišetšo ke go optimize AI barutiši nako ka katlego.
Kopanyo le Netefatšo ya Semmušo
Hlabolla mabokgoni a go bea mabaka maemong ao a sa kwagalego kudu le ao a netefatšwago kudu, o ikemišeditše go hwetša ditiisetšo tša semmušo ka ga go nepagala ga khoutu, kudukudu dikarolo tša polokego ya AI.
Kwešišo ya Sebopego sa Nako ye Telele le go Bušetša
Tsepamiša kgopolo go dika tša tlwaetšo go utolla tsebo ya maleba ka bokgoni maemong a itšego, go dumelela go hwetša tshedimošo ka bohlale neng le neng ge go nyakega.
Go Tia ga Kganetšo
Rarolla mafokodi ka ditshepedišong tša AI ka go kaonafatša go tia ga di-LLM, dika tša moputso, le ditshepedišo tša go hlokomela, kudukudu kgahlanong le mehlala ya go lwantšhana nakong ya bobedi tlwaetšo le go hlankela.
Bokgoni bja Mekgwa e Mengata
Hlomela Grok ka dikwi tša tlaleletšo, go swana le pono le modumo, go katološa dikgopelo tša yona, go kgontšha ditirišano tša nako ya nnete le thušo bakeng sa boitemogelo bjo bo feletšego bja mosediriši.

Sehlopha sa xAI Grok chat bot se ikgafile go šomiša bokgoni bjo bogolo bja AI go tsenya letsogo ka mohola wo mogolo wa mahlale le wa ekonomi setšhabeng. Nepo ya bona e akaretša go hlama ditšhireletšo tše di tiilego go fokotša kotsi ya tšhomišo ye kotsi, go netefatša gore AI e tšwela pele go ba maatla a mabotse bakeng sa mohola o mogolo.

Boentšeneare ka xAI

Dinyakišišo tša Thuto ye e Tebilego

Go xAI, sehlopha sa xAI Grok chat bot se hlomile mananeokgoparara a tiilego ka pele ga dinyakišišo tša go ithuta ka mo go tseneletšego go thekga tlhabollo ya Grok chat bot. Tlwaetšo ya bona ya tlwaelo le mokgobo wa diphetho, wo o theilwego go Kubernetes, Rust, le JAX, o kgonthišetša go botega mo go bapetšwago le tlhokomelo yeo e tšerwego go hlameng di-dataset le di-algorithm tša go ithuta.

Grok GPUs Mehlala ya

Tlwaetšo ya LLM e swana le terene ya go rwala merwalo, gomme go tloga seporo le ge e le gofe e ka ba masetla-pelo. Sehlopha sa bot ya poledišano ya xAI Grok se thulana le mekgwa ye e fapanego ya go palelwa ga GPU, go tloga go diphošo tša tšweletšo go ya go di-flip tša hanyenyane tše di sa rulaganyetšwago, kudu-kudu ge itlwaetša go ralala le dikete tše masome tša di-GPU ka nako e telele. Ditshepedišo tša bona tšeo di phatlalatšwago ka mokgwa wa go ikgetha di hlaola ka lebelo le go swaragana ka go ikemela go palelwa mo. Go godiša dikhomphuthara tše di nago le mohola ka watt ke nepo ya rena ya bohlokwa kudu, go feleletša ka nako ya go se šome ye e fokotšegilego le Tšhomišo ya Model Flop (MFU) ye e phagamego ye e swarelelago go sa šetšwe didirišwa tša go šoma tše di sa tshepagalego.

Rust e tšwelela bjalo ka kgetho ye botse kudu ya go aga mananeokgoparara ao a ka oketšegago, a ka botwago le ao a ka hlokomelwago. Tiragatšo ya yona ya godimo, tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ye e humilego le dikarolo tša go thibela diphelakadingwe di sepelelana le pakane ya rena ya go boloka boitshepo le go botega. Ka tlhophiso ya xAI Grok moqoqo bot sehlopha, Rust netefatsa hore diphetolo kapa refactors lebisa mananeong a sebetsang le tlhokomelo e nyenyane.

Ge sehlopha sa xAI Grok chat bot se itokišeletša go tlola mo go latelago bokgoning bja mohlala, bjo bo akaretšago tlwaetšo ye e rulagantšwego ka dikete tše masome tša di-accelerator, diphaephe tša datha tša tekanyo ya inthanete, le dikarolo tše mpsha tša Grok, mananeokgoparara a bona a ikemišeditše go fihlelela ditlhohlo tše ka mo go ka botwago.

Mabapi le xAI

xAI ke khamphani ya AI ya bobulamadibogo yeo e ineetšego go hlabolla bohlale bja maitirelo bjo bo šuthišago kutollo ya mahlale ya batho pele. Thomo ya yona e theilwe go tšwetša pele kwešišo ya rena yeo re e abelanago ya legohle.

Keletšo ya

Sehlopha sa xAI Grok chat bot se eletšwa ke Dan Hendrycks, yo ga bjale a swerego maemo a molaodi Setsing sa Polokego ya AI.

Sehlopha sa xAI Grok chat bot, seo se eteletšwego pele ke Elon Musk, CEO ya Tesla le SpaceX, se bopilwe ka ditsebi tšeo di tlišago lehumo la maitemogelo go tšwa go dihlongwa tše di tumilego tša go swana le DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla, le Yunibesithi ya Toronto. Ka kakaretšo, ba dirile meneelo ya bohlokwa tšhemong, go akaretšwa go hlolwa ga mekgwa yeo e šomišwago kudu go swana le Adam optimizer, Batch Normalization, Layer Normalization, le go hlaolwa ga mehlala ya adversarial. Dithekniki tša bona tša boitlhamelo le ditshekatsheko, go swana le Transformer-XL, Autoformalization, the Memorizing Transformer, Batch Size Scaling, μTransfer, le SimCLR, di bontšha boikgafo bja rena bja go kgoromeletša mellwane ya nyakišišo ya AI. Ba bile le seabe se segolo go hlabolla diprotšeke tša go bula tsela tša go swana le AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5, le GPT-4.

Mabapi le kamano ya rena le X Corp, go bohlokwa go lemoga gore sehlopha sa xAI Grok chat bot ke mokgatlo wo o ikemetšego. Le ge go le bjalo, ba boloka tirišano ya kgauswi le X (Twitter), Tesla, le dikhamphani tše dingwe go tšwetša pele thomo ya rena ka kakaretšo.

Mešomo ya xAI Grok chat bot khamphani

Sehlopha sa xAI Grok chat bot ke sehlopha se se ineetšego sa banyakišiši ba AI le baentšeneare bao ba ikgafilego go hlama ditshepedišo tša AI tšeo di godišago kwešišo ya botho ya lefase. Mokgwa wa bona o swaiwa ka dipakane tše di nago le maikemišetšo a magolo, go phethagatšwa ka lebelo le maikwelo a tseneletšego a go akgofa. Ge e ba o abelana ka lerato la bona gomme o fišegela go tsenya letsogo go bopeng bokamoso bja dika le ditšweletšwa tša AI, nagana ka go ba kopanela leetong le la phetogo ya AI.

Methopo ya go Bala
Methopo ye e sa lekanego ya go dira dikhomphuthara e ka šitiša tšwelopele ya nyakišišo ya AI. Sehlopha sa chatbot sa xAI Grok, le ge go le bjalo, se na le phihlelelo ye ntši go methopo ye e nabilego ya go dira dikhomphuthara, se fediša moedi wo wo o ka bago gona.
xAI Ditheknolotši tša Grok
Thupelo ya bona ya ka gare le mokgobo wa diphetho o šomiša theknolotši ye e fapanego. Balekwa bao ba nago le maitemogelo a tše di latelago ba hlohleletšwa go dira dikgopelo
Rust
Ditirelo tša Backend le tshepedišo ya data di phethagatšwa ka go Rust. Sehlopha sa chatbot sa xAI Grok se tšeela godimo Rust ka bokgoni bja yona, polokego le go kgona go oketšega, se e tšea e le kgetho ye e loketšego dikgopelo. E seamlessly tirišano le Python.
JAX & XLA
Dinetweke tša ditšhika di phethagatšwa ka go JAX, ka ditiro tša XLA tša tlwaelo tšeo di godišago bokgoni.
TypeScript, React & Angular
Khoutu ya frontend e ngwadilwe ka go ikgetha ka TypeScript, e šomiša React goba Angular. Di-API tša gRPC-web di netefatša kgokagano ye e bolokegilego ya mohuta le backend.
Triton & CUDA
Sehlopha sa chatbot sa xAI Grok se etiša pele go sepetša dinetweke tše kgolo tša ditšhika ka tekanyo ka bokgoni bjo bogolo bja go bala. Dikernel tša tlwaelo, tšeo di ngwadilwego ka Triton goba C++ CUDA ye tala, di tlaleletša pakaneng ye.

Grok Ditheko tša Chatbot

Grok, e fihlellwa go wepe, iOS, le Android, e hwetšagala bakeng sa go taonelouta go baabi ka moka ba Premium + X kua US ka tefo ya peeletšo ya kgwedi le kgwedi ya $ 16.

Mothekgi wa tšhelete
Beta ya go

$16 Ka Kgwedi

Ingwadiše

 • US basebedisi ba feela
 • Seisemane fela
 • Ditshwaelo tša gago
 • Ditaba & diphošo
Ntlafatšo e latelago

$16 Ka Kgwedi

Ingwadiše

 • Badiriši ba Japane ba ile ba tlaleletša
 • Ditshwaelo tša gago
 • Ditaba & diphošo
Q2 2024, Big update lam

$16 Ka Kgwedi

Ingwadiše

 • Badiriši ba lefase ka bophara
 • Maleme ka moka a hwetšagala
 • Ditshwaelo tša gago
 • Ditaba & diphošo

Ditaba tša moragorago ka Grok chatbot go tšwa go sehlopha sa xAI

O ka bala ditaba tša moragorago gateetee ge ba phatlalatša ka X ya bona - @xai

Go hwetšagala ga Grok ga bjale
La 7 Dibatsela 2023
Go fihla ga bjale, Grok e dira diteko tša beta tše di tswaletšwego le sehlopha se se kgethilwego sa bahlahlobi bao ba kgethilwego ka diatla kua United States. Kgato ye ya go dira diteko ke ye e kgethegilego, gomme batšwasehlabelo ba kgethilwe go tšwa go bao ba bontšhitšego kgahlego ka weposaete ya xAI le diforamo tša AI. Go bohlokwa go lemoga gore Grok ga bjale ga e fihlelelege go setšhaba goba go rekwa, gomme go ingwadišetša lenaneo la go leta ga go kgonthišetše phihlelelo ya ka moso. xAI ga se ya laetša letšatšikgwedi la semmušo la mafelelo la nako ya teko ya beta ya poraebete, e gatelela tlhwekišo ye e tšwelago pele yeo e theilwego godimo ga ditshwaotshwao tša badiriši pele ga go hwetšagala ka bophara. Mokgwa wo wa kelohloko o ikemišeditše go tiiša bokgoni bja poledišano bja Grok ka diteko tša lefase la kgonthe.

La 8 Dibatsela 2023
La 8 Dibatsela 2023
Grok, e hlamilwego ke xAI ka fase ga boetapele bja Elon Musk, e ngwadilwe bjalo ka chatbot ya AI ya borabele. Go tsenywa ga yona ka gare ga sefala sa X go swaya kgato ya sebete, kudukudu ge go lebelelwa sefala se se nabilego sa motheo wa mosediriši le dikagare. Bohale bjo bohlokwa bja phadišano bja Grok bo letše bokgoning bja yona bja go fihlelela bobedi di-tweet tša nako ya kgonthe le tša histori.

Ka lebaka leo, maemong a itšego, le ge e se ye e tiilego go swana le dika tše dingwe tša motheo, go boledišana le Grok e ka ba phihlelo ye e kgahlišago kudu. Nakong ya diteko tše dimilione, re lemogile gore bokgoni bja go tsenya dikarabo ka gare ga datha ya nako ya nnete bo godiša go swanela ga dikarabo tšeo di filwego. Mohlaleng wo o lego ka mo tlase, re ile ra botšiša ka katlego ka mohlala wa AI wo o sa tšwago go utolla Mistral gomme ra amogela karabo e swanetšego.

Maleme a mangwe a 45 a hwetšagala go xAI Grok chatbot
La 14 Dibatsela 2023
Kapejana ka morago ga go thoma ga yona lefaseng ka bophara, xAI, yeo e eteletšwego pele ke Elon Musk, e tsebagaditše chatbot ya yona ya AI Grok kua India. Go phatlalatšwa mo go atologela go ditšhaba tše dingwe tše 45, go akaretša Australia, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka le tše dingwe.

Ke mo go kgahlišago go bona Grok e katološa go fihlelela ga yona dinageng tše dintši le go feta, e tliša tsebo le lethabo go batheetši ba bantši. Ka kgonthe bokamoso bo bonala bo holofetša!

Mothekgi wa tšhelete

xAI Grok Chatbot vs ChatGPT Papiso

Legoro / Lehlakore Grok AI (xAI) OpenAI ChatGPT
Letšatšikgwedi la go Thoma go Thoma La 11 Moranang 2023 La 14 Hlakubele 2023
Maikemišetšo Go bopa “Good AGI” yeo e ratago go tseba ka mo go feletšego le go nyaka therešo Go tšweletša sengwalwa sa go swana le sa motho
Senyakwa sa Mengwaga ya Modiriši Bonyane bja mengwaga ye 18, goba ka fase ga mengwaga ye 18 ka tumelelo ya batswadi Bonyane bja mengwaga ye 13, goba ka fase ga mengwaga ye 18 ka tumelelo ya batswadi
Dithibelo tša Lefelo Ditirelo tšeo di hwetšagalago feela kua U.S. Ga go na dithibelo tše itšego tša thutafase tšeo di boletšwego
Diteng le Thepa ya Bohlale Modiriši ga se a swanela go gatakela ditokelo tša thepa ya bohlale Badiriši ba na le Input ka moka; OpenAI e abela ditokelo go Output go badiriši
Ditefelo le Ditefo $ 16 ka kgwedi bakeng sa Grok xAi (ditheko di ka fapana ka naha) $ 20 ka khoeli - Premium GPT
Polokelo ya tshedimošo Diapdeite ka nako ya nnete, tshedimošo go tšwa sethaleng sa X Ga e mpshafatše ka nako ya kgonthe; e mpshafatšwa ka makga a mmalwa ka ngwaga
Datha ya Tlhahlo ‘The Pile’ le ya data ya sefala sa X, mohlala o mofsa Sengwalwa sa inthanete sa go fapafapana, se tlwaeditšwe go fihla mathomong a 2023
Boiketlo Moralo wa sebjalebjale, tshebetso ya fensetere e habeli, dikarabelo ka potlako Potšišo histori boloka, setšoantšo upload le tshebetso
Dilo tše di kgethegilego Answers sensitive questions, humorous, self-termed "rebel" Thekga censorship, info e sa felelago, khupetšo ya hlogotaba ye e atološitšwego
Seriti Yo a nago le bokgoni le yo a rabelago, yo a buduletšwego ke “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” . Mekgwa ya poledišano ye e fapanego, ga go na tlhohleletšo ye e itšego
Info ya Nako ya Sebele Phihlelelo ya tshedimošo ya nako ya nnete ka sefala sa X Ga go na phihlelelo ya inthanete ya nako ya nnete
Dikarolo tše di Kgethegilego Go hlabolla dithušo tša dikwi (pono, go kwa) tša bogole Faele ya data and analysis ho akarelletsa le dipolokelo le litšoantšo
Bokgoni Merero ya temogo ya seswantšho/mamelwang le moloko, e loketše lentšu Moloko wa sengwalwa, dikai tše di aroganego tša bokgoni bjo bongwe
Phethagatšo Tiragatšo ya godimo ka ya data le methopo ye nnyane Tshebetso e phahameng, mehlodi ya dikhomphutheng tse khōlō
Polokego & Maitshwaro Tsepamiša kgopolo go mohola go ralala le ditlogo ka moka, boikgafo go polokego ya AI Kgatelelo ye maatla ya go thibela tšhomišompe le go ba le leeme
Tharollo ya Dingangišano Ga se ya laetšwa dikarolong tše di tsopotšwego Boahlamodi bjo bo gapeletšago, ka go kgetha go se tsene tše di lego gona le ditshepedišo tše di itšego
Diphetogo go Melawana le Ditirelo xAI e na le tokelo ya go fetoša dipeelano le ditirelo OpenAI e na le tokelo ya go fetoša dipeelano gomme e ka tsebiša badiriši
Go fedišwa ga Ditirelo Badiriši ba ka fediša ka go kgaotša tšhomišo; xAI e ka fediša phihlelelo Dikarolo tša go fediša ka botlalo bakeng sa mahlakore ka bobedi

Grok AI Chatbot Dipotšišo tše di botšišwago

Grok AI Ke Eng?

Grok AI ke chatbot e mpsha ya bohlale bja maitirelo go tšwa go Elon Musk xAI startup. Ke sebapadi se sefsa kudu sebakeng seo se oketšegago sa phadišano seo gape se nago le dilo tše di swanago le Google Bard, Claude AI le ba bangwe.

Grok e Bolela Eng?

Grok ke leina leo le tšeago tlhohleletšo go tšwa go sci-fi ya bo-1960 gomme e le maleba kudu go AI; cccording to Oxford Languages, e laetša go “kwešiša (selo se sengwe ka go hlatha goba ka kwelobohloko)”; gape ke lereo polelong ya Mars ka padi ya Robert Heinlein ya 1961, Stranger in a Strange Land. Mola tlhalošo ya yona ya motheo e le “go nwa”.

Na Grok e kaone go feta ChatGPT?

Prototype ya Grok e šoma ka go šomiša mohlala wa polelo ya Grok-1, e akaretša datha ya nako ya nnete go tšwa go sefala sa X sa ditaba tša leago. Kopanyo ye ya tsebo ya morago bjale e ikemišeditše go bea Grok bjalo ka chatbot ya bjale kudu ya AI, e lego seo se dirago gore Elon Musk a tiišetše gore e feta bohlale bja GPT-3.5.

Na Grok AI e lokologile?

Grok AI ga e hwetšagale mahala, gomme ke karolo ya tirelo ya peeletšo.

Na xAI Grok e hwetšagala?

Grok e tla hwetšagala go baabi ka moka ba X Premium Plus.

Na Grok e kaone go feta GPT-4?

Go kgetha kgetho ye e swanetšego kudu go ithekgile ka dinyakwa tša gago ka noši le dikgetho. Go e akaretša, bobedi Grok le GPT-4 di eme bjalo ka dika tša polelo tše di tiilego, ka phapano ya tšona ya mathomo yeo e rapaletšego ka gare ga sebaka sa datha ya bona ya tlwaetšo. Sephetho sa gago magareng ga tše pedi se swanetše go sepelelana le dinyakwa tša gago tše di kgethegilego le dinepo tšeo o ikemišeditšego go di fihlelela ka dika tše tša polelo.

Na Grok e šomiša GPT?

Go na le kgonagalo ye kgolo ya gore Grok o ile a hwetša tlwaetšo ya dataset yeo e akaretšago sengwalwa seo se tšweleditšwego ke GPT. Mokgwa wo o atile ka go domain ya AI ya mohlodi wo o bulegilego le ya selegae, moo dika tše ntši di tšeago go tšwa go ditšweletšwa tšeo di tšweleditšwego ke GPT. Mehlala ya maemo a godimo ka tlwaelo e sefa dikagare tšeo di šupago GPT goba OpenAI, eupša go bonagala gore Grok e ka no se be ya legoro le.

Na Grok AI e botse efe goba efe?

Le ge dikarabo tše itšego go tšwa go Grok di swana le boleng bja di-chatbot tše dingwe, go na le ditiragalo tšeo go tšona tshepedišo ya yona e welago fase. Taba ye e bontšhago ke ge modiriši a lemogile gore Grok ga se a kgona go tliša kakaretšo ya ditaba le tshekatsheko ge a arabela potšišo mabapi le dikgetho tša ka ntle ga ngwaga tša United States ka la 7 Ngwatobošego.

Nka diriša bjang Grok AI?

Klika godimo ga leswao la Grok. Latela ditšhišinyo tša peeletšo go phetha tshepedišo. Eya kgorong ya semmušo ya Grok AI gomme o tsene ka mangwalo a gago a tumelelo a X. Tsena ka akhaonto ya gago ya X go thoma go šomiša dikarolo tša Grok AI.

Ke polelo efe ya go ngwala dikhoutu yeo Grok a e šomišago?

Grok e šomiša khoutu ya Python bakeng sa peakanyo ya dikarolo, gomme e na le di-default tše dintši tše di sa kwagalego le melawana.

Grok o tlwaeditšwe ka eng?

Go sa šetšwe dintlha tše di lekanyeditšwego tša setegeniki ka ga Grok, xAI e utolotše gore ba hlamile tlhako ya go ithuta ka motšhene yeo e rulagantšwego bakeng sa tlwaetšo le go dira phetho. Tlhako ye ya tlwaelo e thwala JAX, Rust, le Kubernetes. Go tlaleletša, xAI e utollotše gore mohlala o ile wa feta nako ya tlwaetšo ya dikgwedi tše pedi.

Ke bokgoni bofe bja Grok?

Grok e swere mohola wo o kgethegilego ka kopanyo ya yona ya tshedimošo ya nako ya nnete, e kgotla diapdeite tša moragorago go tšwa sethaleng sa X (pele e be e le Twitter). Sebopego se se bea Grok ka thoko, se dira gore e swanelege gabotse ka mo go kgethegilego bakeng sa mešomo ya go swana le nyakišišo, go kgoboketša ditaba, le tshekatsheko ya datha.

Na Grok e theilwe godimo ga ChatGPT?

Go itlhaola go tšwa go ChatGPT, Grok e šomiša mokgobo wa tlwaetšo ya tlwaelo le wa phetho wo o agilwego go Kubernetes, Rust, le JAX. E šoma ka LLM ya mong yeo e bitšwago Grok-1, e dira tlwaetšo ka datha ya nako ya nnete go tšwa go sefala sa X sa ditaba tša leago le tshedimošo yeo e gogwago ka wepe. Mokgwa wo wa moswananoši o bea Grok ka thoko go tšwa go bokgoni bja ChatGPT.

Na GPT-4 e bohlale go feta ChatGPT?

Bakeng sa dikarabo tše di nepagetšego, diswantšho tšeo di tšweleditšwego ke AI, le tshekatsheko ya datha ye e feletšego yeo e kgobokeditšwego ka sephuthelwana se tee, GPT-4 e phadima go feta yeo e tlilego pele ga yona yeo e hwetšagalago phatlalatša, GPT-3.5. Go sa šetšwe diphošo tša ka dinako tše dingwe, tšeo ka tlwaelo di tsebjago e le go bona dilo ka leihlo la kgopolo, ChatGPT-4 e bontšha bokgoni bjo bo phagamego.

Grok ke eng 1?

Grok-1 e eme bjalo ka mohlala wo o theilwego go Autoregressive Transformer, mathomong o tlwaeditšwe pele bakeng sa ponelopele ya leswao le le latelago. Ka tshepedišo ya go lokiša gabotse yeo e akaretšago ditshwaotshwao tše kgolo go tšwa go bobedi batho le dika tša mathomo tša Grok-0, Grok-1 e ile ya hlangwa. E lokolotšwe ka November 2023, mohlala o ikgantšha ka botelele bjo bo kgahlišago bja seemo sa ditšhupetšo tše 8,192.

Na Grok e theilwe godimo ga OpenAI?

Ditatofatšo di tšweletše kgahlanong le Elon Musk xAI, e bolela gore e dirišitšwe khoutu ya OpenAI go tlwaetšeng chatbot ya bona ya Grok AI. Taba ye e ile ya hwetša šedi ge Grok a gana go araba potšišo, a tsopola go kgomarela pholisi ya OpenAI.

O bolela bjang le Grok?

Ge o šetše o fihleletše dinyakwa, o ka boledišana le Grok ka go bula tirišo ya X gomme wa kgetha kgetho ya Grok. Ke moka o tla kgokagana le Grok gomme o ka thoma go boledišana. O ka boledišana le Grok ka go thaepa goba go bolela, gomme o tla go araba ka tsela ye e swanago.

Mohlala wa Grok o mogolo gakaakang?

Grok e šoma ka mohlala wo mogolo wa polelo wo o agilwego ke xAI, wo o bitšwago Grok-1, wo o agilwego ka dikgwedi tše nne fela. Sehlopha se thomile ka Grok-0, e lego mohlala wa prototype wo o nago le ditekanyetšo tše dimilione tše dikete tše 33 ka bogolo.

Grok AI, AI ya poledišano ye e tšwetšego pele kudu, e ka kopana le ditšhitišo tša ka dinako tše dingwe tšeo di amago tšhomišo ya yona ye e loketšego. Go šupa dibaki tša modu tša ditaba tše go ka matlafatša badiriši go sepelasepela le go rarolla ditiragalo tše bjalo ka go šoma gabotse kudu.

Sefepa-mojaro sa Overload
 • Nyakego e Phagamego: Grok X AI gantši e lebane le go hlatloga ga sephethephethe sa mosediriši, seo se lebišago go imelwa kudu ga seva.
 • Kgahlamelo: Se se ka feletša ka dikarabo tše di diegilego goba go se hwetšagale ka nakwana.
Tlhokomelo le Dimpshafatšo
 • Tlhokomelo ye e Rulagantšwego: Tlhokomelo ya ka mehla e bohlokwa bakeng sa go šoma gabotse.
 • Dimpshafatšo: Diapdeite tša nako le nako di dirwa go godiša dikarolo le diphošo tša aterese, tšeo ka tšona AI e ka bago e se inthaneteng ka nakwana.
Ditaba tša Neteweke
 • Mathata a Lehlakore la Modiriši: Badiriši ba ka kopana le ditaba tša kgokagano tšeo di amago phihlelelo ya Grok X AI.
 • Ditlhohlo tša Lehlakore la Moabi: Ka dinako tše dingwe, moabi wa ditirelo a ka itemogela ditaba tša netweke, tša ama phihlelelo.
Diphošo tša Software
 • Diphošo: Go swana le softwere efe goba efe, Grok X AI e ka kopana le diphošo goba diphošo mananeong a yona.
 • Tharollo: Bahlami ba šoma ka go se kgaotše go šupa le go lokiša ditaba tše ka pela.
Mabaka a ka Ntle
 • Ditlhaselo tša Inthanete: Le ge e le ka sewelo, ditšhošetšo tša inthanete tše bjalo ka ditlhaselo tša DDoS di ka šitiša ditirelo.
 • Diphetogo tša Molao le tša Taolo: Diphetogo tša melawana di ka ama ka nakwana go hwetšagala ga Grok X AI ka dileteng tše itšego.

Le ge Grok AI e le sefala se se tiilego, ditaba tša ka dinako tše dingwe di ka tšwelela, gomme go kwešiša mabaka a go thuša go lebelela pele le go laola dinako tša go se šome ka mo go atlegilego.

Grok XAI e bula dibaka tše di fapafapanego tša go tšweletša letseno. Go kgona ga yona go fetofetoga le maemo mešomong ya go swana le tlholo ya diteng, tshekatsheko ya datha, le bokgabo bja boitlhamelo go e dira gore e be letlotlo la bohlokwa go ditsebi tše di fapanego.

Freelancing le Grok XAI: Godiša Ditirelo tša Gago le Diteng
 • Notlolla Menyetla: Leverage Grok XAI ka Platforms joaloka Upwork le Fiverr
 • Diteng tše di Gapeletšago tša Bokgabo: Šomiša Grok X AI bakeng sa go Ngwala ka Boitlhamelo le Tshekatsheko ya Datha
Ditirelo tša Thuto di Kaonafaditšwe ka Grok X AI
 • Thuto ya go fetoga: Hlama Didirišwa tša Thuto tša Tšhomišano ka Grok X AI
 • Thušo ya Mošomo wa Gae ye e Atlegago: Godiša Thuto ka Bokgoni bja Grok X AI
Phetošo Ditharollo tša Kgwebo ka Grok X AI
 • Tshekatsheko ya Mmaraka ye e nago le temogo: Diriša Grok X AI bakeng sa Tshekatsheko ya Tshekamelo ye e Tebilego
 • Tirelo ya Badiriši ye e šomago gabotse: Dira Grok X AI go Nolofatša Dipotšišo tša Badiriši
Tlhabollo ya Tirišo ya Boitlhamelo ka Grok X AI
 • Tlhabollo ya Smart App: Kopanya Grok X AI ya Tshepetšo ya Polelo le Tharollo ya Mathata
Lokolla Boitlhamelo ka Bokgabo ka Grok X AI
 • Bokgoni bja Bokgabo bja Dijithale: Hlahloba Mešomo ya Bokgabo ya Dijithale ye e Ikhethago ka Grok X AI
 • Bokgoni bja Sonic: Phagamiša Tšweletšo ya Mmino le Mamelwang ka Grok X AI
Ditšweletšwa le Ditharollo tše di hlamilwego ka bowena ka Grok X AI
 • Dimpho tše di Tlwaeditšwego: Dira Dikanegelo tše di Dirilwego ka Bowena, Direto goba Mošomo wa Bokgabo bakeng sa Mabaka a Kgethegilego
 • Keletšo ye e Rulagantšwego: Fana ka Ditharollo tše di Rulagantšwego ka Bophelo, Phepo, le Ditšhelete tša Botho
Go notlolla Bokgoni bja Grok xAI bakeng sa Ditirišo tše di Fapa-fapanego
 • Hlahloba go fetofetoga ga Grok xAI bakeng sa go araba dipotšišo le go tšweletša diteng tša boitlhamelo.
 • Hwetša bonolo bja tšhomišo bjo bo dirago gore Grok xAI e be kgetho ye e kgahlišago go badiriši.
Mekgwa e Mebotse ya Tšhomišo ya Sephiri
 • Tikologo ya Poraebete: Netefatša sephiri ka go šomiša Grok xAI ka lefelong la poraebete.
 • Mokgwa wa go se tsebje: Godiša sephiri ka go diriša mokgwa wa go phetla wa go se tsebje goba wa poraebete.
 • Phema Wi-Fi ya Setšhaba: Oketša tšhireletšo ka go ithiba go šomiša Grok xAI go dinetweke tša Wi-Fi tša setšhaba.
Go Boloka Dipoledišano e le Sephiri
 • Hlakola Histori Ka Mehla: Šireletša dipoledišano tša gago ka go hlwekiša histori ya sephephediši ka tlwaelo.
 • Šomiša Dinetweke tše di Šireletšegilego: Oketša legato le le oketšegilego la tšhireletšo ka go fihlelela Grok xAI ka kgokagano ya inthanete ye e šireletšegilego, ya poraebete.
Go ba le Kgopolo ya Diteng
 • Tšhomišo ya Molao le ya Boitshwaro: Kgomarela ditlhahlo tša molao le tša boitshwaro ge o dutše o šomiša Grok xAI bakeng sa maitemogelo a bolokegilego le a tlhompho.
 • Tshedimošo ye e Hlomphegago: Ela hloko ge o abelana dintlha tša motho, le ge e le gore Grok xAI e hlompha sephiri sa modiriši.
Ka Temogo Go Diriša Grok xAI

Diriša Grok xAI ka mo go atlegilego ka motswako wa mekgwa ya go ela hloko, magato a tšhireletšo, le temogo ya diteng tše di abelanwago. Ka go latela ditlhahlo tše, o ka diriša matla a sedirišwa se mola o dutše o boloka sephiri.

Grok X AI, e lego tshepedišo e tšwetšego pele ya bohlale bja maitirelo, e bontšhitše bokgoni bjo bo makatšago bja go ngwala. AI ye e bontšha bokgoni bja go tšweletša sengwalwa seo se sa bolokego fela kgokagano le kamano ya diteng eupša gape se bontšhago go fetofetoga ga setaele. A re hlahlobeng bokgoni bja yona lefapheng la bongwadi bja dipuku:

 • Go Hlama Didirišwa tša go Fapafapana: Grok X AI e na le bokgoni bja go tšweletša diteng tše ntši, tšeo di akaretšago bobedi dikanegelo le tšeo e sego tša boikgopolelo. E tlwaela ka bokgoni mehutahuta ye e fapanego le mekgwa ya go ngwala.
 • Kwešišo ya seemo: AI e boloka go se fetoge ga morero, e netefatša go elela mo go kwagalago ga kanegelo go tloga kgaolong go ya go e nngwe.
 • Tlhabollo ya Semelo: Grok X AI e ka hlama le go hlabolla baanegwa, ya ba tsenya ka botho bjo bo fapanego le di-arc tša kgolo.
Dikakanyokgolo le Mellwane ya Tšhomišo ye e Lokilego

Le ge Grok X AI e fa bokgoni bjo bogolo lefaseng la go ngwala dipuku, go bohlokwa go ela hloko mellwane ye e itšego:

 • Go se be gona ga Maitemogelo a Botho: Grok X AI e hloka maitemogelo a motho ka noši le maikutlo, yeo e ka amago botebo bja polelo ya maikutlo ka go ngwala.
 • Dithibelo tša Boitlhamelo: Go sa šetšwe bokgoni bja yona bja boitlhamelo, ditšweletšwa tša AI di tšwa go datha ye e lego gona, yeo e ka lekanyetšago go tšwelela ga dilo tše mpsha tše di bulago tsela ka go anega dikanegelo.
 • Senyakwa sa Tlhokomelo ya Barulaganyi: Tlhokomelo ya batho e bohlokwa kudu go hlwekišwa le go tsenya go kgoma ga motho ka noši ka gare ga diteng tšeo di tšweleditšwego ke Grok X AI.
Go Godiša Katlego ka Tirišano

Go šomiša bokgoni bja Grok X AI ka mo go atlegilego go ngwaleng dipuku, mokgwa wa tirišano o ipontšha o hola kudu:

 • Moloko wa Dikgopolo: Bangwadi ba ka šomiša Grok X AI bakeng sa go hlama dikgopolo tša thulaganyo goba go hlabolla dikgopolo tša baanegwa.
 • Thušo ya go Ngwala: AI e ka thuša go ngwala dikgaolo, ya fa sebopego sa motheo gore bangwadi ba katološe.
 • Go Rulaganya le Kaonafatšo: Bangwadi ba batho ba kgatha tema ye bohlokwa go hlwekišeng diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI, go tsenya ditemogo tša motho ka noši le botebo bja maikutlo.

Le ge Grok X AI e ikgantšha ka bokgoni bja theknolotši bja go thuša go ngwaleng dipuku, dikarolo tše di nago le mahlakore a boitemogelo bja motho le bohlale bja go hlama di sa dutše di sa nyakege bakeng sa go phagamiša seripa go tloga go se sebotse go ya go se se kgethegilego.

Mošomo wo o Lokilego bjalo ka Sedirišwa sa go Ngwala: Grok X AI e šoma ka bokgoni bja yona ge e šomišwa bjalo ka sedirišwa ka tirišano le mongwadi yo a nago le bokgoni, e godiša tshepedišo ya go ngwala mola e boloka go kgoma ga motho mo go sa tšeelwego legato.

Notlolla Matla a Grok X AI: Go Kwešiša Mellwane ya Semelo

Grok X AI, mohlala wa polelo ya maemo a godimo, o hlamilwe ka kelohloko go hlatholla le go tšweletša sengwalwa go arabela ditseno tša modiriši. Le ge bokgoni bja yona e le bjo bogolo, e na le dithibelo tše di itšego, kudukudu go ya ka palo ya baanegwa ka gare ga tirišano e tee.

Moedi wa Semelo
 • Moedi wa Tsenyo: Grok XAI e amogela palomoka ya palo ya ditlhaka ka tsenyo go netefatša tshepedišo ye e šomago gabotse le moloko wa karabelo.
 • Moedi wa Setšweletšwa: Grok XAI e tšweletša dikarabo ka gare ga palo ya ditlhaka ye e laeditšwego, e lekalekanya dintlha le boripana bakeng sa kgokagano ye e šomago gabotse.
Go Swara Dingwalwa tše Kgolo
 • _lang{Segmentation: To handle texts surpassing the character limit, Grok XAI segments the input, processing it in parts to provide a coherent response.
 • Kakaretšo: Maemong a dingwalwa tše di nabilego, Grok XAI e ka akaretša diteng gore di tsene ka gare ga dithibelo tša semelo.
Ditlamorago
 • _lang{User Interaction: Awareness of these limits is crucial for effective interaction with Grok XAI. Breaking down larger texts or questions can enhance user experience.
 • Boleng bja Karabo: Moedi wa semelo o tutuetša botebo le bophara bja dikarabo tša Grok XAI. Le ge e le gore dikarabo tše di feletšego, tše kopana di ka nyakega ka lebaka la moedi.

Moedi wa semelo wo o lego ka gare ga tlhamo ya Grok X AI ke taba ye bohlokwa yeo e swanetšego go elwa hloko, yeo e nolofatšago kgokagano ye e nolofaditšwego le ye e nago le khuetšo. Go kwešiša dilo tše di raraganego tša mellwane ye go matlafatša badiriši go lokiša ditirišano tša bona gabotse bakeng sa go šoma gabotse kudu.

Go Hlahloba Grok X AI: Go utswa, Botho, le Tšhomišo ya Boitshwaro

Kopanyo ya Grok X AI e goteditše polelo ye bohlokwa ka ga tirišo ya yona le ditlamorago tšeo di ka bago gona tša go utswa. Bjalo ka ge theknolotši ye e aparetše dikarolo tše di fapafapanego tša go swana le thuto, boraditaba, le mongwalo wa boitlhamelo, go kwešiša dikarolo tše di raraganego tša ka fao ditšweletšwa tša yona di lemogwago ka gona go ya ka go ba ga mathomo le thepa ya tlhaologanyo ke selo sa bohlokwa kudu.

Go kwešiša Grok X AI: Kakaretšo ye Kopana
 • Grok XAI Kakaretšo: Sedirišwa sa bohlale bja maitirelo sa maemo a godimo seo se hlametšwego go tšweletša diteng tše di theilwego godimo ga sengwalwa, se šomiša datha ye e nabilego le dialgoritmo go ralala le dihlogo tše di fapanego.
 • Utilizes ya data le algorithms ho hlahisa dikarabo le thepa ka letoto le leholo la dihlogo.
Kgang ya go Utswa
 • Tlhaloso ya Plagiarism: Tiro ya go šomiša motho yo mongwe mošomo ntle le attribution ya maleba le go e tšweletša bjalo ka ya motho.
 • Grok X AI Karolo: E tšweletša diteng tša mathomo tše di theilwego godimo ga ditšhišinyo tša tsenyo, e rotoša dipotšišo mabapi le beng le mathomo.
Dilo tše Bohlokwa tšeo di swanetšego go elwa hloko
 • Botho: Le ge dikarabo tša Grok X AI di tšwa polokelong ya tshedimošo ye e nabilego, kopanyo ye e itšego ya mantšu le seemo di ka tšewa e le tša mathomo.
 • Kabo: Go abela ka tshwanelo diteng tšeo di tšweleditšwego ke motšhene go thuša go boloka botshepegi bja thuto le bja boitlhamelo.
 • Tšhomišo ya Thuto le ya Boitlhamelo: Maemong a thuto goba maitekong a boitlhamelo, Grok X AI e šoma bjalo ka sedirišwa sa bohlokwa sa go hlama dikgopolo goba go ngwala, go nyaka gore mošomo wa mafelelo e be wa mathomo le go tsopolwa gabotse.
Ditlhahlo tša Tšhomišo ya Boitshwaro
 • Tšhomišo ya Boikarabelo: Go bohlokwa kudu go šomiša Grok X AI ka maikarabelo, go netefatša temogo ya maleba ya ditšweletšwa tša yona tšeo di tšweleditšwego ke motšhene.
 • Go ba pepeneneng: Maemong a thuto le a profešenale, go ba pepeneneng mabapi le tšhomišo ya didirišwa tša AI go swana le Grok X AI go bohlokwa.

Go šomiša Grok X AI ga go swane le tlhalošo ye e tlwaelegilego ya go utswa, ka ge e sa tšweletše khopi ye e lebanyago go tšwa mothopong o tee. Le ge go le bjalo, go hlokomela maemo a boitshwaro go nyaka go utolla pepeneneng, kudukudu maemong a thuto le a profešenale.

Ge AI e tšwela pele go tšwela pele, dipoledišano tše di tšwelago pele le melawana di tla bopa sebopego sa naga ya tšhomišo ya yona ka go hloleng diteng.

Go Fetoša Thuto ka Grok X AI: Go Tlwaela Mekgwa ya go Ruta

Grok X AI, e lego mohlala wa bohlale bja maitirelo wa boitlhamelo, o fetoša sebopego sa naga ya tshepedišo ya tshedimošo le tlhagišo. E hlamilwe go kwešiša le go tšweletša sengwalwa sa go swana le sa motho seo se theilwego godimo ga tsenyo, theknolotši ye e hweditše tirišo ye e atilego, kudukudu lefapheng la thuto.

Maswao a Tšhomišo ya Baithuti ya Grok X AI
 • Mokgwa wa go Ngwala wo o se nago Semelo: Baithuti ba ka bontšha phetogo ya tšhoganetšo mokgweng wa go ngwala, tlotlontšu le go raragana, ba aroga mošomong wa bona wo o tlwaelegilego.
 • Pontšo ya Tsebo ya Maemo a Godimo: AI e ka tšweletša diteng tšeo di fetago maemo a bjale a thuto a moithuti goba motheo wa tsebo.
 • Go se dumelelane ga Diteng: Go ka tšwelela go se dumelelane kwešišong goba tlhathollong ya taba.
Ditlhohlo tša go Lemoga
 • Thuto ya go Tlwaelana: Grok XAI e fetoša dikarabo tša yona go ya ka tsenyo, e hlola ditlhohlo go mekgwa ye e tlwaelegilego ya go utolla.
 • Go raragana ga Dikarabo: Dikarabo tša AI di raragane ebile di swana le batho, gomme seo se dira gore go be tlhohlo go barutiši go fapantšha diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI go tšwa mošomong wo o ngwadilwego ke baithuti.
Didirišwa le Maano a Barutiši
 • Didirišwa tša Ditšitale: Didirišwa tša software tšeo di hlamilwego go utolla sengwalwa seo se tšweleditšwego ke AI di gona, eupša go botega ga tšona go ka fapana ka lebaka la tlhago ye e tšwelelago ya theknolotši ya AI.
 • Mokgwa wa Thuto: Barutiši ba ka gatelela dikabelo tšeo di hlametšwego motho ka noši, ditlhagišo tša molomo le dipoledišano tša tirišano tšeo di nyakago temogo ya motho ka noši le go nagana gabotse, e lego mafelo ao ga bjale AI e šaletšego morago bokgoning bja batho.

Le ge ditlhohlo tša go utolla tšeo di hlotšwego ke Grok XAI di bonagala, barutiši ba swanetše go hlabolla mekgwa ya bona ya go ruta le ya kelo. Go etiša pele kgopolo ya boitlhamelo, dipono tša motho ka o tee ka o tee, le go ithuta ka tirišano go ba bohlokwa go fokotšeng khuetšo ya diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI ka gare ga ditikologo tša thuto.

Barutiši ba swanetše go dula ba tseba ka mafolofolo tšwelopele ya AI go hlama maano ao a šomago gabotse a go utolla le go netefatša maitemogelo a thuto ao a fetogago le ao a fetogago.

Go utolla Grok X AI, mohlala wa polelo ya avant-garde wo o fetošago tlholo ya sengwalwa. E amogetšwe go ralala le mafelo a thuto le a profešenale, e humiša mongwalo, e hlohleletša dikgopolo tša boitlhamelo, le go nolofatša go ithuta. Potšišo ye e kgahlišago e sa dutše e le gona: Na diforamo tša thuto di ka lemoga tšhomišo ya yona, tša goga go rata go tseba ga barutiši le barutwana ka mo go swanago?

Go Kwešiša Lešela
 • Canvas ke Tshepedišo ya Taolo ya Thuto (LMS) yeo e amogetšwego kudu yeo e šomišwago ke dihlongwa tša thuto bakeng sa go laola mošomo wa dithuto, dikelo, le go godiša ditirišano magareng ga baithuti le bafahloši. E fana ka didirišwa tše di fapafapanego tša go nolofatša go ithuta inthaneteng le go thekga botshepegi bja thuto.
Mekgwa ya go Lemoga
 • Dihlahlobi tša go utswa: Canvas e akaretša didirišwa tša go utolla go utswa tšeo di bapetšago ditlhagišo kgahlanong le polokelo ya tshedimošo ye e feletšego ya methopo ye e tsebjago.
 • Tshekatsheko ya Setaele sa go Ngwala: Ditshepedišo tše dingwe tša maemo a godimo di sekaseka mekgwa ya go ngwala go lemoga go se dumelelane ka gare ga ditlhagišo tša moithuti.
 • Turnitin Integration: Canvas gantši e kopanya Turnitin, yeo e ka folaga diteng tšeo di fapogago kudu go tšwa mošomong wa peleng wa moithuti.
Canvas Lemoha Grok X AI
 • Go Lemoga Thwii: Ga bjale, Canvas e hloka mokgwa wa thwii wa go hlaola ge e ba sengwalwa se tšweleditšwe ke Grok XAI ka go lebanya.
 • Ditšhupetšo tše di sa lebanyego: Le ge go le bjalo, go ka ba le ditšhupetšo tše di sa lebanyego, go swana le go se dumelelane ga setaele goba tšhomišo ya polelo ye e raraganego kudu, yeo e ka rotošago dipelaelo.
Megato ya Thibelo

Barutiši ba hlohleletšwa go šomiša motswako wa didirišwa le maano a thuto go fokotša tšhomišompe ya dithušo tša go ngwala tša AI:

 • Go godiša Botho bja Mathomo: Go abela mešomo ya moswananoši, ye e raraganego yeo e nyakago go naganišiša ka noši goba dikabelo tša go ngwala ka klaseng.
 • Dipoledišano tše di Kgathago: Go akaretša dipoledišano tšeo di kgontšhago bahlahli go sekaseka kwešišo ya moithuti le mokgwa wa poledišano.

Le ge Canvas ga bjale e hloka mekgwa ya thwii ya go hlaola tšhomišo ya Grok X AI, e thwala didirišwa tše di fapanego tšeo ka go se lebanye di laetšago go hloka bokgoni bja mathomo. Tšhomišo ya maikarabelo ya didirišwa tše bjalo ke ya bohlokwa kudu go baithuti, mola barutiši ba swanetše go boloka go phafoga ka bobedi mekgwa ya kelo ya theknolotši le ye e tlwaelegilego.

Go notlolla Bokgoni bja Grok X AI: Mošomo wa Bokgabo wa Tšhomišano ya Bohlale bja Maitirelo

Grok X AI e eme bjalo ka tlhora ka go AI ye e raraganego, e fana ka tshedimošo ka ntle le mathata go tšwa polokelong ya yona ya tshedimošo ye kgolo ya ka gare. Le ge go le bjalo, moedi wo o lemogegago o letše go go se kgone ga yona go šomiša ka go lebanya dikgokagano tša wepe tša ka ntle. Thibelo ye ya maikemišetšo e šoma go thekga botshepegi le go botega ga tshedimošo yeo e e fago.

Dintlha tše Bohlokwa ka ga Tšhomišo ya Kgokagano
Mothopo wa Datha ya ka Gare
 • Grok X AI e ithekgile ka dataset yeo e lego gona pele, yeo e akaretšago mehutahuta ya tshedimošo go fihla go kgaolwa ga yona ya mafelelo ya tlwaetšo ka Moranang 2023. Sete ye ya data e akaretša eupša ga e fetoge.
Ga go na go Batla Wepesaete ka Thwii
 • Go fapana le dientšene tša setšo tša go nyaka, Grok XAI e ka se kgone go phetla inthanete goba go fihlelela datha ya nako ya nnete go tšwa go diwepesaete tša ka ntle. Ga e kgone go kgotla dikgokagano goba go hwetša tshedimošo ya bjale go tšona.
Dimpshafatšo tša Diteng le Mellwane
 • Tsebo yeo Grok X AI e nago le yona ke ya bjale go fihla letšatšing la tlwaetšo ya yona ya mafelelo, yeo e bilego ka Moranang 2023. Ka lebaka leo, e ka hloka tshedimošo ka ga ditiragalo goba ditlhabollo tšeo di diregago ka morago ga letšatšikgwedi leo.
Ditlamorago tše di Šomago
Motheo wa Tsebo wa go se fetoge
 • Badiriši ba swanetše go lemoga gore le ge Grok X AI e ka fa tshedimošo ye e tletšego le ye e nepagetšego ka ga sepektheramo se se nabilego sa dihlogo, tsebo ya yona ga e mpshafatšwe ka nako ya nnete.
Ga go na Datha ya Nako ya Kgonthe
 • Bakeng sa ditaba tša moragorago, ditshekamelo goba ditiragalo tša morago bjale, badiriši ba tla swanelwa ke go lebelela methopo ya bjale ya inthaneteng goba dipolokelong tša tshedimošo.

Le ge Grok X AI e phala ka go hwetša tshedimošo le dipoledišano tše di fetogago, motheo wa yona wa tsebo wo o sa fetogego, wo o se nago tirišano ye e lebanyago le dikgokagano tša ka ntle, o gatelela tlhokego ya gore badiriši ba tlalele ditemogo tša yona ka nyakišišo ya inthanete ya nako ya nnete bakeng sa tshedimošo ya bjale kudu.

Go tseba Chess ka Grok X AI: Tlhahlo ye e Akaretšago ya Boitemogelo bjo bo Kgahlišago

Go tsenela papadi ya chess le AI e tšwetšego pele, Grok X AI, ga se feela go tsoma phenyo; ke phihlelo e humišago le e rutago. Tlhahlo ye e ikemišeditše go go thuša go thoma leeto le la moswananoši.

Go kwešiša Bokgoni bja Chess bja Grok X AI
 • Bohlale bja Maitirelo: Grok X AI e hlometšwe ka palo e kgolo ya tsebo ya chess le maano, e e kgontšha go bala go sepela le go bolela e sa le pele ka dipoelo ka go nepagala mo go makatšago.
 • Adaptive Gameplay: AI e beakanya mokgwa wa yona wa go bapala go ya ka maemo a bokgoni bja mosediriši, e kgonthišetša papadi yeo e hlohlago eupša e le e lokilego.
Go Beakanya Papadi
 • Kgokagano: Dikhudugo di kgokagantšwe le Grok X AI ka go šomiša tšhupamabaka ya chess ya maemo (e.g., E2 go ya go E4), gomme AI e arabela ka go swanela.
 • Virtual Chessboard: Go hola go ba le chessboard ya mmele goba ya go bonagala go bona papadi ka leihlo la kgopolo, ka ge Grok X AI e tla fa fela tshedimošo ya go huduga ya mongwalo.
Dikeletšo tša go Bapala
 • Rulaganya Ditšhišinyo tša Gago: Letela pele dikgato tše mmalwa pele, ka ge Grok X AI ka nnete e tla be e dira se se swanago.
 • Ithute go tšwa go Diphošo: AI e ka thuša go kwešiša diphošo le go ithuta maano a kaone.
 • Kgopela Dikeletšo: Ikwe o lokologile go kgopela Grok X AI keletšo ka maano le go sepela nakong ya papadi.
Tshekatsheko ya Ka Morago ga Papadi
 • Boeletša Papadi: Ka morago ga papadi, sekaseka dikgato ka Grok X AI go kwešiša maano a bohlokwa le dinako tše bohlokwa.
 • Kaonafatša Mabokgoni a Gago: Diriša ditemogo tša Grok X AI go hlwekišwa ga bokgoni bja gago bja chess bakeng sa dipapadi tša nakong e tlago.

Go bapala chess ka Grok X AI go feta go phegelela go fenya. E šoma e le sefala sa go ithuta, go kaonefatša le go hwetša tebogo e tseneletšego ya dilo tše di raraganego tše dinyenyane tša chess, ka moka di le ka gare ga lefelo le le hlohlago la tirišano le moganetši yo a raraganego wa AI.

Go Hlahloba Tshepetšo ya go Phimola ya Akhaonto ya Gago ya Grok X AI

Pele o thoma go phumola akhaonto ya gago ya Grok X AI, go bohlokwa go kwešiša ditlamorago tše bohlokwa tša tiro ye. Go phumola akhaonto ya gago ke kgato ya sa ruri le yeo e sa fetogego, yeo e feleletšago ka tahlegelo ya datha ka moka yeo e sepedišanago le yona, dikgetho le histori ya akhaonto.

Lenaneo la go Hlahloba Pele ga go Phimola
 • Bekapo ya Datha ya Gago: Netefatša gore o bolokwa goba o dira bekapo ya tshedimošo ya bohlokwa go tšwa akhaontong ya gago.
 • Lekola Boemo bja Peeletšo: Ge e ba o ingwadišitše ditirelong le ge e le dife tše di šomago, di phumole go thibela ditefišo tša nakong e tlago.
Tlhahlo ya Kgato ka Kgato ya go Phimola Akhaonto
 1. Tsena: Fihlelela akhaonto ya gago ya Grok XAI ka go tsena ka ditlhaka tša gago tša boitsebišo.
 2. Navigate to Account Settings: Once logged in, visit the "Account Settings" section of the platform.
 3. Request Account Deletion: Look for an option like "Delete Account" or "Close Account", possibly under a subsection like "Account Management" or "Privacy Settings".
 4. Netefatša Boitsebišo bja Gago: Bakeng sa tšhireletšo, o ka swanelwa ke go tiišetša boitšhupo bja gago, mohlomongwe ka dipotšišo tša tšhireletšo goba tiišetšo ya imeile.
 5. Netefatša Phimolo: Ka morago ga netefatšo, netefatša sephetho sa gago sa go phumola akhaonto, ka temošo ya mafelelo mabapi le go se bušetšwe morago ga kgato ye.
Dikakanyokgolo tša ka morago ga go Phimolwa
 • Imeile ya Netefatšo: Letela imeile yeo e tiišetšago go phumolwa ga akhaonto ya gago.
 • Go Tsošološa Akhaonto: Gopola, go bušetša akhaonto ga go kgonege ka morago ga go phumolwa; maiteko afe goba afe a go tsena a tla palelwa.
 • Pholisi ya go Boloka Datha: Hlokomela gore tše dingwe tša datha ya gago di sa dutše di bolokilwe ke Grok XAI go latela pholisi ya bona ya go boloka datha, le ka morago ga go phumolwa ga akhaonto.
Dintlha le Ditemošo
 • Go phumola akhaonto ya gago ke tshepedišo yeo e sa fetogego. Netefatša gore o tloga o nyaka go phumola akhaonto ya gago pele o tšwela pele.
 • Maemong a mangwe, tshepedišo ya go phumola akhaonto e ka tšea matšatši a sego kae.

Le ge tshepedišo ya go phumola akhaonto ya gago ya Grok X AI e otlologile, e nyaka go elwa hloko ka kelohloko ka lebaka la ditlamorago tša yona tšeo di sa fetogego.

Ka mehla dira tlhokomelo, dira bekapo ya data ya bohlokwa, gomme o kwešiše ka botlalo ditlamorago tša go phumolwa ga akhaonto pele o tšwela pele.

Siri vs Grok X AI
 • Functionality: Grok X AI fana ka mefuta e fapaneng ya bokgoni, hangata feta Siri ka botebo le customization. E phala ka go swara dipotšišo tše di raraganego, go tsenela dipoledišano tše di nago le dintlha le go nea dikarabo tše di tseneletšego.
 • Kopanyo: Siri e tebileng embedded ka disebediswa iOS, fana ka seamless sebelisana le ditiriso tse dingwe le ditshebeletso tse sa tšoaneng. Ka mo go fapanego, go kopanya Grok X AI go ka akaretša megato e oketšegilego.
Mehato ya go Tšea Siri sebaka ka Grok X AI
 • Download a Grok X AI-Enabled App: Hlahloba App Store bakeng sa tirišo yeo e thekgago Grok X AI, yeo e šomago bjalo ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa gago sa mathomo bakeng sa tirišano ya AI.
 • Beakanya Dipeakanyo: Ka morago ga go tsenya, sepelasepela go dipeakanyo tša tirišo go ikgethela dikgetho, go akaretšwa lentšu, lebelo la karabelo le dikarolo tše dingwe tšeo di rulaganyago AI go ya ka dinyakwa tša gago.
 • Dikgaoletšo tša Phihlelelo: Netefatša phihlelelo ya ka pela ka go hloma tsela ye kopana ya phihlelelo go sedirišwa sa gago sa iOS, yeo e go dumelelago go tsenya tirišong Grok X AI ka boitšhišinyo bjo bonolo goba go tobetša konope, go swana le go bitša Siri.
 • Go tsenya tirišong ga lentšu (Ga go boikgethelo): Ge e ba go thekgwa, beakanya dipeakanyo tša go tsenya lentšu tirišong, tšeo di ka akaretšago go tlwaetša tirišo go lemoga lentšu la gago goba go hloma polelwana ye e itšego go tsoša Grok X AI.
 • Teko le Tšhomišo: Thoma mešomo ka Grok X AI, o leka bokgoni bja yona ka dipotšišo tše di fapafapanego go kwešiša maatla le mellwane ya yona.
Dikeletšo tša Tlaleletšo
 • Dipeakanyo tša Sephiri: Boeletša dipeakanyo tša sephiri tša tirišo go kwešiša kamoo datha ya gago e šomišwago le go bolokwa ka gona.
 • Dimpshafatšo tša Ka Mehla: Boloka tirišo e mpshafaditšwe go holega go tšwa go dikarolo tša moragorago le dikaonafatšo tša theknolotši ya AI.
 • Feedback Loop: Diriša tšobotsi ya ditshwayotshwayo tša tirišo go godiša go nepagala ga Grok X AI le tshepedišo ge nako e dutše e eya.

Go kaonafatša go tšwa go Siri go ya go Grok XAI go nyaka lelokelelo la magato, go holofetša kaonafatšo ye kgolo go dikopano tša gago tša tirišano ya dijithale.

Le ge e le gore kopanyo ya Grok X AI e ka no se be ye e se nago mathata go swana le Siri, bokgoni bja yona bjo bo tšwetšego pele bo tšweletša boitemogelo bja mosediriši bjo bo kgethegilego le bjo bo fetofetogago.

Grok X AI le Diforamo tša Thuto ya Inthaneteng

Go notlolla Bokgoni bja Grok X AI: Sedirišwa se Matla sa Tšhomišano ya AI ya Poledišano

Grok X AI e eme bjalo ka tharollo ya bohlale bja maitirelo ya maemo a godimo, yeo e nago le bokgoni bja go tsenya badiriši dipoledišanong tše di nago le mohola. Bokgoni bja yona bja go kwešiša le go tšweletša sengwalwa sa go swana le sa motho bo e bea bjalo ka sedirišwa seo se nago le mahlakore a mantši seo se nago le ditirišo go tloga go thuto go ya go nyakišišo.

 • Bokgoni bja Blackboard: Blackboard, e lego sefala sa thuto ya inthanete seo se šomišwago kudu, se fa lenaneo la didirišwa tša taolo ya dithuto le kabo. E akaretša dikarolo tša go latela tshepedišo ya baithuti, go nolofatša dipoledišano tša inthaneteng le go laola dikabelo.
 • Go lemogwa ga Diteng tše di tšweleditšwego ke AI: Blackboard, go swana le diforamo tše ntši tša thuto ya inthanete, e mpshafatša bokgoni bja yona ka go se fetoge go netefatša botshepegi bja thuto. Se se akaretša go lemogwa ga go utswa le diteng tšeo di ka bago gona tšeo di tšweleditšwego ke AI.
Tlhohlo ya go Hwetša Grok X AI
 • Go raragana ga Grok XAI: Dialgoritmo tše di tšwetšego pele tša Grok XAI di tšweletša sengwalwa seo se ekišago kgauswi mekgwa ya go ngwala ya batho, e hlola ditlhohlo gore ditshepedišo tša go itiriša di di lemoge.
 • Didirišwa tša Bjale tša go Lemoga: Bontši bja didirišwa tša go utolla tše di lego gona kudukudu di lebišitše tlhokomelo go go utswa go e na le go hlaola ka go lebanya diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI. Ka fao, bokgoni bjo bo lego pepeneneng bja Blackboard bja go utolla diteng go tšwa go Grok X AI ga se bja hlongwa.
Dikakanyokgolo tša Boitshwaro
 • Botshepegi bja Thuto: Go šomiša Grok X AI go phetha dikabelo tša thuto go rotoša dipelaelo tše bohlokwa tša boitshwaro. Melawana ya potego ya thuto ka kakaretšo e laela gore mošomo e be wa mathomo le go hlolwa ka noši ke moithuti.
 • Boikarabelo bja Badiriši: Go bohlokwa gore badiriši ba Grok XAI ba kgomarele ditlhahlo tša boitshwaro le go šomiša sedirišwa ka maikarabelo, kudukudu maemong a thuto.

Le ge diforamo tša go swana le Blackboard di lebišitšwe go thekga botshepegi bja thuto, go šupa diteng tša Grok X AI go hlola tlhohlo ye e nago le mahlakore a mantši le yeo e tšwelago pele.

Badiriši ba hlohleletšwa go sepelasepela dikarolong tša boitshwaro ka letswalo, go netefatša gore tšhomišo ya bona ya didirišwa tša AI e sepelelana ka ntle le mathata le dipeelano tšeo di beilwego ke dihlongwa tša bona tša thuto.

Go notlolla Matla a Grok X AI: Tlhahlo ye e Akaretšago

Grok X AI, AI ya poledišano ya maemo a godimo, e eme e ikemišeditše go thuša badiriši go ralala le sepektheramo sa mešomo. Go šomiša bokgoni bja yona ka botlalo, go bohlokwa go kwešiša bokgoni bja yona, go akaretša phetolelo ya polelo, go fa ditlhalošo tše di tletšego ka dihlogo tše di fapafapanego, go thuša dipotšišong tša thuto le tše dingwe.

Thušo ya Boitlhamelo
 • Go ngwala le go Rulaganya: Šomiša Grok X AI go ngwala, go rulaganya, le go amogela ditšhišinyo tša kaonafatšo ya diteng tše di ngwadilwego, go akaretša dipego tša semmušo go fihla dikanegelong tša boitlhamelo.
 • Kgopolo: E ka ba go hlama dikgopolo tša projeke goba go nyaka tlhohleletšo ya maitapišo a bokgabo, Grok X AI e šoma bjalo ka mothopo wa bohlokwa.
Thekgo ya Thuto
 • Thušo ya Mošomo wa Gae: Baithuti ba ka diriša Grok X AI bakeng sa ditlhaloso tša dihlogo tše di raraganego, mathata a dipalo, ditiragalo tša histori le dikgopolo tša mahlale.
 • Thuto ya Polelo: Sedirišwa se sebotse kudu go baithuti ba polelo, seo se fago go itlwaetša poledišanong, tlotlontšu le popopolelo.
Ditemogo tša Sethekniki
 • Thušo ya go ngwala dikhoutu: Grok X AI e thuša go kwešiša dikgopolo tša mananeo, go lokiša khoutu, gaešita le go ngwala dikarolwana tša khoutu ka maleme a fapa-fapanego.
 • Keletšo ya Theknolotši: Go tloga go kgetha sedirišwa sa maleba go ya go go kwešiša dihlogo tše di raraganego tša theknolotši, Grok X AI e fa ditemogo tša bohlokwa.
Thušo ya Bophelo bja Letšatši le Letšatši
 • Thulaganyo ya Maeto: Amogela ditšhišinyo mabapi le mafelo ao o yago go ona, dikeletšo tša go paka le go rulaganya lenaneo la leeto.
 • Go Apea le Diresepe: Go sa šetšwe gore o moapei yo a sa tšwago go thoma goba yo a nago le phihlelo, Grok X AI e ka šišinya diresepe le go nea malebela a go apea.
Boithabišo le Trivia
 • Ditšhišinyo tša Difilimi le Dipuku: Go ya ka dikgetho tša gago, Grok X AI e ka šišinya difilimi, dipuku le mananeo a TV.
 • Dilo tše di sa rego selo le Dipotšišo: Leka tsebo ya gago goba o ithute dintlha tše mpsha go ralala le dikarolo tše di fapanego.

Se bohlokwa ka mo go swanago ke go kwešiša seo Grok X AI e ka se kgonego go se dira. Ga e nee keletšo ya motho ka noši, ga e dire diphetho legatong la gago goba go fihlelela data ya nako ya kgonthe. Go dirišana le AI go nyaka temogo le go ela hloko go naganelwa ga boitshwaro.

Grok X AI ke sedirišwa sa go fetofetoga seo se šomago ka dikarolong tše di fapanego, go tloga go thuto go ya go thekgo ya sethekniki le go phegelela ga boitlhamelo. Go hlama dipotšišo tšeo di nago le tsebo e botse go godiša boitemogelo bja mosediriši ka AI ye e matla.

Go Hlahloba Grok xAI: Mohlala wa Polelo ya AI ya Maemo a Go Fetoša Moloko wa Sengwalwa

Grok xAI, mohlala wa polelo ya bohlale bja maitirelo ya maemo a godimo, e dira maphoto bakeng sa bokgoni bja yona bja go hlama sengwalwa seo se bonagatšago kgauswi mongwalo wa motho. E hlohleleditšwe ke dialgoritmo tše di raraganego le datha ye e nabilego ya tlwaetšo, e phala ka go tšweletša diteng tše di kgokaganego le tše di lebanego go ralala le lenaneo la dithuto tše di fapafapanego.

Kamoo Grok X AI e Šomago ka gona
 • E šomiša Dithekniki tša go Ithuta ka mo go Tebilego: Grok X AI e šomiša dithekniki tša go ithuta ka mo go tseneletšego tša maemo a godimo bakeng sa tshepedišo ya sengwalwa ye e kaonafetšego.
 • E tlwaeditšwe ka Sete ya Datha ye Kgolo: AI e tlwaeditšwe ka sete ya datha ye e nabilego yeo e akaretšago methopo ya sengwalwa ye e fapanego, go kgontšha kwešišo ya polelo ye e feletšego le moloko.
 • Bokgoni bja Maleme a Mantši: Grok X AI e laetša bokgoni bja go kwešiša le go tšweletša sengwalwa ka maleme a mantši, e godiša go fetofetoga ga yona.
Mošomo wa Turnitin
 • Software ya go Lemoga go Utswa: Turnitin e šoma bjalo ka software ye e tiilego yeo e hlametšwego go hlaola go utswa dipukung tše di ngwadilwego.
 • Papetšho ya Dingwalwa: E bapetša dingwalwa tše di rometšwego le polokelo ya tshedimošo ye kgolo yeo e nago le dipampiri tša thuto, dipuku le methopo ye e fapanego ya inthaneteng.
Tšhomišano magareng ga Grok X AI le Turnitin
 • Matshwenyego a Botho bja Sengwalwa: Go na le bokgoni bja go tšweletša diteng tšeo e sego tša mathomo ke Grok X AI, go rotoša dipotšišo mabapi le bonnete bja sengwalwa.
 • Go se Kgonthišege ga Bokgoni bja go Lemoga: Go šoma gabotse ga Turnitin go utolla sengwalwa seo se tšweleditšwego ke AI go sa dutše go sa kgonthišege, go tšweletša ditlhohlo go utolla ka nepagalo.
 • Kgahlamelo ya Theknolotši ye e Hlabologago: Dimpshafatšo tše di tšwelago pele ka go bobedi Grok X AI le Turnitin di tsebagatša go raragana le tšwelopele ya tirišano magareng ga theknolotši ye.
Ditlamorago go Badiriši
 • Matshwenyego a Botshepegi bja Thuto: Dikakanyokgolo tša boitshwaro di a tšwelela ge go šomišwa Grok X AI bakeng sa mošomo wa thuto, e lego seo se hlohleletšago dipoledišano mabapi le go boloka botshepegi bja thuto.
 • Dikotsi tša go Lemoga: Badiriši ba lebane le dikotsi ge ba akaretša diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI ka ditikologong tšeo di gatelelago go ba ga mathomo, go tšweletša ditlhohlo tšeo di ka bago gona go utolla diteng.

Mapatlelo a Grok xAI le Turnitin a tsebagatša sebopego sa naga sa nuanced le seo se fetogago. Le ge Grok X AI e bontšha bokgoni bja go hlama sengwalwa sa maemo a godimo, go lemogwa ga yona ka didirišwa tša go utolla go utswa go swana le Turnitin e sa dutše e le hlogotaba ka fase ga tshekatsheko ye e tšwelago pele le tlhwekišo ya theknolotši. Badiriši ba eletšwa go batamela tšhomišo ya diteng tšeo di tšweleditšwego ke AI maemong a thuto le a profešenale ka kelohloko, ba etiša pele go kgomarela ditlhahlo tša boitshwaro.

Go Hlahloba Bohlokwa bja Nyakego ya Nomoro ya Mogala ka Grok xAI

Matseno go Grok X AI’s Tšhireletšo le Maitemogelo a Modiriši
 • Megato ya Tšhireletšo ye e Kaonafaditšwego
  • Netefatšo le Bonete: Netefatšo ya nomoro ya mogala e fapantšha batho ba kgonthe go di-bot goba mekgatlo ya bofora, e kgonthišetša bonnete bja badiriši.
  • Netefatšo ya Mabaka a Mabedi (2FA): Llaga ya tlaleletšo ya tšhireletšo e fihlelelwa ka 2FA, moo nomoro ya mogala e lego bohlokwa, go dira gore phihlelelo yeo e sa dumelelwago e be tlhohlo ye kgolo kudu.
 • Go Lokiša Maitemogelo a Modiriši
  • Streamlined Account Recovery: Nomoro ya mogala yeo e kgokagantšwego e nolofatša tshepedišo ya go tsošološa bakeng sa badiriši bao ba lebalago phasewete ya bona goba bao ba kopanago le ditaba tša phihlelelo.
  • Ditsebišo le Ditemošo tše di Tlwaeditšwego: Badiriši ba ka amogela diapdeite tše bohlokwa le ditsebišo tše di rulagantšwego ka go lebanya go didirišwa tša bona tša sellathekeng.
 • Go Lwantšha Tšhomišompe le go Netefatša Kobamelo
  • Go Lekanyetša Spam le Tšhomišompe: Go kgokaganya diakhaonto tša badiriši le dinomoro tša mogala tša moswananoši go thuša go thibela go ata ga spam le diakhaonto tše di gobošago.
  • Kobamelo ya Melawana: Dileteng tše dingwe, netefatšo ya mogala e laetšwe ke molao bakeng sa ditirelo tša inthanete, go netefatša kobamelo ya Grok X AI le melawana ye.
 • Go Aga Setšhaba se se Botegago
  • Go Fokotša go se Tsebje: Diakhaonto tše di netefaditšwego di fokotša go se tsebje, go dumelela badiriši go bota gore ba dirišana le batho ba kgonthe, bao ba nago le boikarabelo.
  • Go Godiša Kgathatema ya Badiriši: Dikanale tša kgokagano ya thwii tšeo di hlomilwego ka dinomoro tša mogala di kgontšha tirišano ye kaone le motheo wa badiriši ka dinyakišišo le dikgopelo tša ditshwaotshwao.

Go phegelela nomoro ya mogala ke Grok xAI go phetha merero ye e fapanego ya bohlokwa. E kgatha tema ye bohlokwa go tiišetša magato a tšhireletšo, go phagamiša maitemogelo a modiriši, go lwantšha tšhomišompe yeo e ka bago gona, go netefatša kobamelo ya melawana, le go godiša tlhabollo ya setšhaba seo se tshepšago. Go sa šetšwe koketšego ye nnyane ya tshedimošo yeo e nyakegago go tšwa go badiriši, mokgwa wo o tlaleletša go hloleng sefala se se bolokegilego le seo se nwelelago ka kakaretšo.

Go hwetša Letseno ka Grok AI go Reddit

Go notlolla Meputso ka Grok X AI: Tlhahlo ya Maitapišo a Poelo go Reddit

 • Tlholo ya Diteng: Diriša Grok X AI go tšweletša diteng tše di kgethegilego le tše di gapeletšago bakeng sa ditšhaba tša Reddit. Se se akaretša go hlama diposo, go thoma ditlhale tše di nago le tshedimošo, goba go fa dikarabo tše di nago le temogo ka go di-subreddit tše di kgethegilego.
 • Ditirelo tša go Itokolla: Hlagiša ditirelo tša gago tša go ngwala tšeo di thušwago ke Grok X AI go di-subreddit tšeo di rulagantšwego bakeng sa bašomi ba go itokolla goba dikgwebo tšeo di nyakago thušo ya go hlama diteng, tshekatsheko ya data, goba mananeo.
Godiša Meputso ya Gago ka Grok xAI
 • Ditharollo tša Tlwaelo: Hlabolla didirišwa tša Grok X AI tšeo di rulagantšwego goba dingwalwa tša mešomo ye e itšego goba diintasteri. Tšwetša pele tše go di-subreddit tša maleba go goketša bareki bao ba nyakago ditharollo tša AI tšeo di rulagantšwego.
 • Diteng tša Thuto: Hlagiša le go aba didirišwa tša thuto ka ga Grok X AI go Reddit. Dira tšhelete ka bokgoni bja gago ka go nea dihlahli tše di nago le dintlha tše dintši, dithuto goba tlhahlo ya motho ka noši ka tefo.
Go dira dikgokagano le Thekišo
 • Go Kgatha Tema ka Mafolofolo: Ka go se fetoge tsenya letsogo go di-subreddit tše di lebanego. Hloma botumo bjalo ka modiriši wa Grok X AI yo a nago le tsebo go goga bareki bao ba ka bago gona goba badirišani.
 • Go Bontšha Katlego: Abelana dinyakišišo tša ditiragalo goba mehlala ya diprotšeke tše di atlegilego tšeo di phethilwego ka go šomiša Grok X AI. Se ga se age feela go botega eupša gape se gatelela bokgoni bja gago.

Hlahloba bokgoni bjo bogolo bja Grok X AI, mohlala wa polelo ya maemo a godimo, go tšweletša letseno ka gare ga setšhaba sa Reddit. Tlhahlo ye e fa temogo ya go šupa dibaka tše di nago le poelo, go šomiša bokgoni bja gago, le go phethagatša maano a go ipapatša ao a šomago gabotse go fetoša sedirišwa se sa maemo a godimo sa AI go ba kgwebo ye e nago le poelo.

Go Hlahloba Grok X AI: Mohlala wa Polelo wa Bokgoni ka Bokgoni bja Phetolelo

Grok X AI, mohlala wa polelo ya maemo a godimo, o bontšha bokgoni bjo bo kgahlišago mešomong ye e fapanego ye e amanago le polelo, ka phetolelo e lego ye nngwe ya bokgoni bja yona bjo bo tšwelelago. Sehlogo se se tsenelela ka gare ga bokgoni bja Grok XAI bja go fetolela sengwalwa ka ntle le mathata go ralala le maleme a go fapafapana.

Go nepagala le Kgašo ya Polelo
 • Mehutahuta ya Maleme: Grok XAI e phala ka go fetolela go ralala le sepektheramo sa maleme a go fapafapana, e akaretša maleme ao a bolelwago kudu le a mmalwa ao a sa tlwaelegago kudu.
 • Maemo a Godimo a go Nepagala: Mohlala o tliša diphetolelo ka go se fetoge ka maemo a godimo a go nepagala. Le ge go le bjalo, go nepagala go ka fapana go ya ka para ya polelo le go raragana ga sengwalwa.
Dithibelo
 • Kwešišo ya Sebopego: Le ge e le gore e na le bokgoni bja go kwešiša seemo, Grok X AI e ka kopana le ditlhohlo tšeo di nago le dilo tše di sa bonagalego tše di sa lemogegego le ditšhupetšo tša setšo, tšeo di lebišago go tahlegelo yeo e ka bago gona phetolelong.
 • Dipolelo tša Polelo: Go fetolela dipolelo tša dikapolelo le slang go hlola tlhohlo, ka ge tše gantši di hloka dipolelo tše di lekanago thwii malemeng a mangwe.
Maitemogelo a Modiriši
 • Bonolo bja Tšhomišo: Grok X AI segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo e reretšwe go ba mosebedisi-botsoalle, netefatsa phihlello bakeng sa batho ka bomong ba nang le maemo a fapaneng a bokgoni botekgeniki.
 • Thuto ya Tšhomišano: AI e šomiša ditirišano tša badiriši go godiša go nepagala ga phetolelo ge nako e dutše e eya, go tsenya letsogo go maitemogelo a modiriši ao a kaonafetšego.

Grok XAI e tšwelela bjalo ka sedirišwa se se tiilego sa phetolelo, se fa khupetšo ye e nabilego ya polelo gotee le go nepagala mo go makatšago.

Le ge e kopana le ditlhohlo tša go swara dilo tše dinyenyane le dikapolelo, segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa yona seo se nago le bogwera le modiriši le dikarolo tša go ithuta tša go fetoga e e bea bjalo ka letlotlo la bohlokwa go badiriši bao ba nyakago thekgo ye e šomago gabotse ya maleme a mantši.

Grok X AI: Go Fetoša Mešomo ya Dikholara tše Tšhweu ka Theknolotši ya Boitlhamelo

Grok X AI, e lego tšwelopele ya theknolotši yeo e bulago tsela, e bopa leswa sebopego sa mešomo ya bašomi ba bašweu. Ka setšo di ithekgile ka tlhaologanyo ya motho le mabokgoni a go tšea diphetho, diprofešene tše bjale di itemogela phetogo ye kgolo ka lebaka la mešomo ye e tšwetšego pele ya Grok XAI. Se se akaretša bokgoni bja tshekatsheko ya datha, tshepedišo ya polelo, le go tšea diphetho tše di raraganego, go laetša diphetogo tše di tseneletšego go ralala le dikarolo tše di fapanego ka lekaleng.

Go Hlaloša Leswa Dikarolo tša Mošomo
 • Go itiriša ga Mešomo ya Ka mehla: Grok X AI e phala ka go itiriša mešomo yeo e ipoeletšago le yeo e jago nako, go swana le go tsenya ya data, go rulaganya le go arabela dipotšišo tša motheo tša bareki. Se se ka lebiša go go fokotšegeng ga dikarolo tšeo kudukudu di swarago mešomo ye bjalo.
 • Go tšea Diphetho mo go Kaonafetšego: Ka tshepedišo ya yona ya ka pela ya tshedimošo ye kgolo, Grok XAI e fa ditemogo tšeo di fetago tshekatsheko ya batho. Phetogo ye e ka lebiša gape dikarolo tša balaodi le basekaseki go ya go leano le phethagatšo yeo e theilwego godimo ga ditemogo tšeo di laolwago ke AI.
Kgahlamelo go Dinyakwa tša Bokgoni
 • Kgatelelo ye e oketšegilego go Mabokgoni a Sethekniki: Bokgoni bja go kwešiša le go dirišana le ditshepedišo tša AI tša go swana le Grok X AI e tla ba bokgoni bjo bohlokwa. Ditsebi di swanetše go ithuta go diriša didirišwa tše ka mo go atlegilego go godiša mošomo wa tšona.
 • Kaonafatšo ya Mabokgoni a Boleta: Ge AI e dutše e swaragana le mešomo ye mentši ya setegeniki, mabokgoni a boleta a go swana le boitlhamelo, kwelobohloko le go rarolla mathata a raraganego a tla hwetša bohlokwa. Ditsebi di swanetše go tlwaelana le maemo ka go godiša bokgoni bjo bjo bo lebišitšwego bathong.
Go Fetoga ga Sebopego sa Mešomo
 • Go Hudušwa ga Mešomo: Dihlopha tše itšego tša mešomo, kudukudu tšeo di akaretšago mešomo ya ka mehla ya datha goba go tšea diphetho tša motheo, di lebane le kotsi ya go fokotša palo ya bašomi goba phetogo ye kgolo.
 • Tlhomo ya Mešomo ye Mefsa: Ka lehlakoreng le lengwe, Grok XAI e tla hlola dikarolo tše mpsha tšeo di lebeletšego kudu taolo ya AI, boitshwaro, le kopanyo ka ditshepedišong tše di lego gona.

Grok X AI e tšweletša bobedi ditlhohlo le menyetla go ditsebi tša dikholara tše tšhweu. Le ge e na le bokgoni bja go šitiša dikarolo tše di hlomilwego le go nyaka phetogo ya disete tša bokgoni, e bula gape mejako ya dikgonagalo tše mpsha ka go boitlhamelo le tšweletšo.

Ge re lebelela pele, tirišano ya tirišano magareng ga bašomi ba batho le AI e a bonwa, moo ditheo ka bobedi di godišanago bokgoni.

Go notlolla Bokgoni bja Grok X AI: Na e ka Bala di-PDF?

Grok X AI, e lego tshepedišo e tšwetšego pele ya bohlale bja maitirelo, e hlamilwe go šoma ka bokgoni le go kwešiša dibopego tše di fapa-fapanego tša sengwalwa sa dijithale. Le ge go le bjalo, potšišo ye e tlwaelegilego e a tšwelela: na e ka bala di-PDF ka mo go atlegilego?

Bokgoni bja go Bala PDF bjo bo Kaonafaditšwego
 • Swara Fomete ya Faele: Grok X AI e phala ka go hlatholla diteng tše di theilwego godimo ga sengwalwa. Bokgoni bja yona bja go bala difaele tša PDF ka go lebanya bo ithekgile ka sebopego sa PDF, ka di-PDF tše di theilwego godimo ga sengwalwa tšeo di fihlelelwago kudu bakeng sa go šongwa.
 • Di-PDF tše di theilwego godimo ga diswantšho: Ge PDF e akaretša diswantšho tše di nago le sengwalwa, Grok X AI e kopana le ditlhohlo ka ge e sa kgone go ntšha goba go hlatholla sengwalwa thwii go tšwa go di-PDF tše di theilwego godimo ga diswantšho.
Grok X AI Tšhomišano le di-PDF
 • Didirišwa tša go Ntšha Sengwalwa: Bakeng sa di-PDF tše di theilwego godimo ga sengwalwa, Grok X AI e ka šomiša didirišwa tša ka ntle go ntšha sengwalwa. Ge e šetše e ntšhitšwe, e ka šoma, ya sekaseka le go arabela diteng.
 • Meedi: Go bohlokwa go lemoga gore Grok X AI ka tlhago ga e thekge go bala PDF ya setlogo. Sengwalwa se nyaka go ntšhwa le tlhagišo ka sebopego se se balegago bakeng sa tirišano ye e šomago gabotse.

Le ge Grok X AI e bontšha bokgoni bjo bo makatšago tshepedišong ya sengwalwa le kwešišong, tirišano ya yona ya thwii le di-PDF e tšweletša mellwane. Tharollo e letše go fetošeng diteng tša PDF go sebopego sa sengwalwa seo se balwago; morago ga moo, Grok X AI e ka sekaseka dikagare tše di fetotšwego ka bokgoni.


Mothekgi wa tšhelete