ގްރޮކް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ ރިއަލް ޓައިމްގައެވެ

ގްރޮކް އިން އެކްސް ޕްލެޓްފޯމަށް އެކްސެސް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރެވެ އެވެ. މާނައަކީ އެކްސްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ މައުޟޫއުތަކަށް ޖަވާބު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމެވެ.ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އޭގެ އަޕްޑޭޓްތަކުގެ މިންވަރު އެކްސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ލިބެން ހުންނަ މައުލޫމާތަށް ނިސްބަތްވެދާނެ ކަމެވެ. އެކްސްގައި ނެތް މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ވިސްނުންތަކެއް ގްރޮކްއަށް ނުލިބިދާނެތީ، އެކްސް ޕްލެޓްފޯމުން ބޭރުގެ މަސްދަރުތަކުން ފުޅާ ނަޒަރިއްޔާތުތަކެއް ނުވަތަ އިދިކޮޅު ވިސްނުންތަކެއްގެ ހޭލުންތެރިކަން ހަނިވެދާނެ އެވެ.

ގްރޮކް އަކީ އެކުވެރިން ފަދައިން ސްމާޓް މީހެކެވެ

ކޮމްޕިއުޓިން ރިސޯސްތައް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އަދި ޖީޕީޓީ-4 ފަދަ މާބޮޑު ވޮލިއުމްތަކެއްގެ ޑޭޓާއަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މޮޑެލްތަކުން ގްރޮކް ފަހަތަށް ޖެހިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނިސްބަތުން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުން ދޭހަވަނީ މެދުނުކެނޑި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް އުއްމީދީ ފުރުސަތެކެވެ. އިތުރު ތަރައްގީއާއި ތަމްރީނު ލިބުމުން، ޕާފޯމަންސާއި ކެޕޭސިޓީގެ ގޮތުން ގްރޮކް މިހާރުގެ އެކުވެރިން ފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ..

ކައުނު ދެނެގަތުން

އެކްސްއޭއައިގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކީ ކައުނުގެ ސިއްރުތައް ވިސްނައި ހާމަކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ، ވަރަށް ޝައުގުވެރި ވިސްނުމަކާއެކު އާޓިފިޝަލް ޖެނެރަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭޖީއައި) ތަރައްގީ ކުރުމެވެ. މި މިޝަނާ އެއްގޮތަށް ގްރޮކްގެ އަމާޒަކީ، ދުނިޔެއާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަމާޢަތުގެ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުމަށް ޙިއްޞާކުރުމެވެ..

ސްޕޮންސަރެވެ

ގްރޮކް - ދަ ފޯރިގަދަ & އެކްސްއޭއައިގެ ދިގު ދަތުރުތަކެވެ

ގްރޮކްގެ ފަހަތުގައިވާ އިންޖީނަކީ ގްރޮކް-1 ކަމަށްވާއިރު، މިއީ އެކްސްއޭއައި ޓީމުން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރައްގީކުރި ޒަމާނީ ބަހުގެ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މުޅި މުއްދަތުގައި ގްރޮކް-1 އަށް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކުރާރުތަކާއި ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.
އެކްސްއޭއައި ތައާރަފްވުމާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ 33 ބިލިއަން ޕެރަމިޓަރު ހިމެނޭ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ލޭންގުއޭޖް މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް-0 ތަމްރީނުކޮށްފަ އެވެ. ސްޓޭންޑަރޑް އެލްއެމް ބެންޗްމާކްސް ޓްރެއިނިންގ ރިސޯސްތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް، މި ކުރީގެ މޮޑެލް އެލްއެލްއޭއެމްއޭ 2 (70ބީ) ގެ ޤާބިލުކަމާ ގާތްވިއެވެ. މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޒޯނިންގ އަދި ކޯޑިންގ ކެޕޭސިޓީއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސް، ގްރޮކް-1 އިން ނިމުނީ- ހިއުމަންއީވަލް ކޯޑިންގ ޓާސްކްގައި %63.2 އަދި އެމްއެމްއެލްޔޫގައި %73 ގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޯތަކެއް ހޯދާފައިވާ އެންމެ ޒަމާނީ ބަހުގެ މޮޑެލްއެކެވެ.
ގްރޮކް-1 ގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، އެކްސްއޭއައި ޓީމުން ވަނީ ހިސާބާއި ރިޒަނިންގ ޤާބިލުކަން މިންކުރުމަށް ފޯކަސްކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް މެޝިން ލާރނިންގ ބެންޗްމާކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް އިވެލުއޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

GSM8k

ކޮބް އެޓް އަލް އިން މީޑިއަލް ސްކޫލް މެތު ވޯޑް މައްސަލަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރެއެވެ. (2021)، ޗޭން އޮފް ތޯޓް ޕްރޮމްޕްޓް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

MMLU

ހެންޑްރިކްސް އާއި އެކުވެރިންގެ މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ މަލްޓިޕަލް ޗޮއިސް ސުވާލުތަކަށް މާނަކުރެއެވެ. (2021)، 5 ޝޮޓް އިން-ކޮންޓެކްސްޓް މިސާލުތައް ހުށަހަޅައިދެއެވެ.

HumanEval

ޗެން އެޓް އަލް ގައި ތަފްސީލުކޮށްފައިވާ ޕައިތަން ކޯޑް ކޮމްޕްލިޝަން ޓާސްކެއް ހިމެނެއެވެ. (2021)، ޕާސް@1 އަށް ޒީރޯ-ޝޮޓް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

MATH

ހެންޑްރިކްސް އެޓް އަލް އިން ލިބިފައިވާ ލެޓެކްސް އިން ލިޔެފައިވާ މީޑިއަލް ސްކޫލް އަދި ހައި ސްކޫލް ހިސާބުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. (2021)، ފިކްސްޑް 4 ޝޮޓް ޕްރޮމްޕްޓެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ގްރޮކް-1 އިން ބެންޗްމާކްތަކުގައި ވަރުގަދަ ޕާފޯމަންސެއް ދައްކާފައިވާއިރު، ޗެޓްޖީޕީޓީ-3.5 އަދި އިންފްލެކްޝަން-1 ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓް ކްލާހުގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެފައިވެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި މާބޮޑު ޑޭޓާސެޓްތަކާއި ޖީޕީޓީ-4 ފަދަ ކޮމްޕިއުޓް ރިސޯސްތަކާއެކު ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ މޮޑެލްތަކުގެ ފަހަތަށް ކަމުން، އެލްއެލްއެމް ތަމްރީނުކުރުމުގައި އެކްސްއޭއައިގައި ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ ކުރިއެރުންތައް ދައްކުވައިދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޑެލް އިތުރަށް ސައްހަ ކުރުމަށްޓަކައި، އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޓީމުން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހަންގޭރީގެ ގައުމީ ހައި ސްކޫލް ފައިނަލްގައި ހިސާބުން ގްރޮކް-1، ކްލޯޑް-2، އަދި ޖީޕީޓީ-4 އަތުން ގްރޭޑްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާސެޓް އެއްކުރުމަށްފަހު ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. ގްރޮކް އަށް ސީ (59%) ލިބިފައިވާއިރު، ކްލޯޑް-2 އަށް އަޅާކިޔާލެވޭ ގްރޭޑެއް (55%) ލިބިފައިވާއިރު، ޖީޕީޓީ-4 އަށް ބީ ލިބިފައިވަނީ %68 އާއެކުގައެވެ. ހުރިހާ މޮޑެލްތަކެއް ވެސް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ޓެމްޕަރޭޗަރ 0.1 ގައި އަދި އެއް ޕްރޮމްޕްޓެއްގައެވެ. މި އިވެލުއޭޝަނަށް ޓިއުނިންގ އަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނުކަން ފާހަގަކޮށް، އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޓީމުގެ މޮޑެލްއަށް ސާފުކޮށް ޓިއުން ނުކުރެވި ހުރި ޑޭޓާސެޓެއްގެ މައްޗަށް ރިއަލް ލައިފް ޓެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރިއެވެ.

ބެންޗްމާކް އެވެ Grok-0 (33B) LLaMa 2 70B Inflection-1 GPT-3.5 Grok-1 Palm 2 Claude 2 GPT-4
GSM8k 56.8%
8-shot
56.8%
8-shot
62.9%
8-shot
57.1%
8-shot
62.9%
8-shot
80.7%
8-shot
88.0%
8-shot
92.0%
8-shot
MMLU 65.7%
5-shot
68.9%
5-shot
72.7%
5-shot
70.0%
5-shot
73.0%
5-shot
78.0%
5-shot
75.0%
5-shot + CoT
86.4%
5-shot
HumanEval 39.7%
0-shot
29.9%
0-shot
35.4%
0-shot
48.1%
0-shot
63.2%
0-shot
- 70%
0-shot
67%
0-shot
MATH 15.7%
4-shot
13.5%
4-shot
16.0%
4-shot
23.5%
4-shot
23.9%
4-shot
34.6%
4-shot
- 42.5%
4-shot

ގްރޮކް-1 ގެ މޮޑެލް ކާޑުގައި އޭގެ މުހިންމު ފަންނީ ތަފްސީލުތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

އިންސާނުން ގްރޭޑް ކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން Grok-0 GPT-3.5 Claude 2 Grok-1 GPT-4
ހަންގޭރީގެ ގައުމީ ހައި ސްކޫލް ހިސާބު އިމްތިހާނު (މެއި 2023) 37%
1-shot
41%
1-shot
55%
1-shot
59%
1-shot
68%
1-shot

ގްރޮކް-1 މޮޑެލް ކާޑެވެ

މޮޑެލް ތަފްސީލް ގްރޮކް-1 އަކީ ނެކްސްޓް ޓޯކަން ޕްރިޑިކްޝަން އަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޮޓޯރިގްރެސިވް ޓްރާންސްފޯމަރ އަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ މޮޑެލެކެވެ. ޕްރީ ޓްރެއިނިން އަށް ފަހު އިންސާނުންގެ ފީޑްބެކާއި ކުރީގެ ގްރޮކް-0 މޮޑެލްތަކުން ވެސް އިންޕުޓާއެކު ފައިން ޓިއުނިން ހެދި އެވެ. ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި ރިލީޒްކުރި ގްރޮކް-1 ގެ ފުރަތަމަ ކޮންޓެކްސްޓް ދިގުމިނަކީ 8،192 ޓޯކަން އެވެ.
ގަސްތުކުރާ ބޭނުންތަކެވެ މުހިންމު ގޮތެއްގައި ގްރޮކް-1 އަކީ ގްރޮކްގެ އިންޖީނެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، މިއީ ސުވާލު ޖަވާބުދިނުމާއި، މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި، އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމާއި، ކޯޑިންގ އެހީތެރިކަން ފަދަ ގުދުރަތީ ބަސް ޕްރޮސެސިންގ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެކެވެ.
ލިމިޓެޝަންސް މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ގްރޮކް-1 މޮޅު ނަމަވެސް، ޞައްޙަކަމަށް އިންސާނީ ރިވިއުއަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މި މޮޑެލްގައި މިނިވަން ވެބް ސަރޗިން ކެޕޭސިޓީ ނެތް ނަމަވެސް ގްރޮކް އަށް އިންޓަގްރޭޓް ކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ ޓޫލްތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތަކުގެ ފައިދާ ލިބެ އެވެ. ބޭރުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ މަސްދަރުތަކަށް ވަދެވުނު ނަމަވެސް، އަދިވެސް ހޭލޫސިނޭޓެޑް އައުޓްޕުޓްތައް އުފެދިދާނެ އެވެ.
ޓްރެއިނިންގ ޑޭޓާ ގްރޮކް-1 އަށް ތަމްރީނު ޑޭޓާގައި ހިމެނެނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް އިންޓަނެޓުން ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓާއި އެއައި ޓިއުޓަރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑޭޓާ އެވެ.
އިވެލުއޭޝަން ގްރޮކް-1 އިން ވަނީ އެކި ރިޒަނިން ބެންޗްމާކް ޓާސްކްތަކާއި ބޭރުގެ ހިސާބު އިމްތިހާނުގެ ސުވާލުތަކުގެ މައްޗަށް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައެވެ. ކުރީގެ އަލްފާ ޓެސްޓަރުންނާއި އެޑްވާސަރިއަލް ޓެސްޓިން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ގްރޮކް އަވަސް އެކްސެސް މެދުވެރިކޮށް ބީޓާ ބަންދުކުރުމަށް އަވަސް އެޑޮޕްޓަރުން ފުޅާކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

 • 1/3

އެކްސްއޭއައި ޓީމުން ގްރޮކް ބިނާކުރަމުންދާ ސަބަބުތައް؟

އެކްސް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރިއަލް ޓައިމް ނޮލެޖް އާއި އެކު ގްރޮކް ފާހަގަކޮށްލެވޭއިރު، އެއީ ތަފާތު ކުރިއެރުމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ. އެއީ ގިނަ އޭއައި ސިސްޓަމްތަކުން ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިލާ އެއްޗެކެވެ. އަދިވެސް ބީޓާ މަރުހަލާގެ ކުރީކޮޅު އޮތްއިރު، ގްރޮކް ދަނީ ގަވާއިދުން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އޭގެ އަވަސް ކުރިއެރުމަކަށްޓަކައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިއެވެ.

އެކްސްއޭއައި ޓީމުގެ މިޝަނަކީ އިންސާނިއްޔަތުގެ ވިސްނުމާއި ޢިލްމު ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއައި ޓޫލްސް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ގްރޮކް އެންޑް އެމް. ޓީމު:

 • އިންސާނިއްޔަތަށް ފުރިހަމައަށް ފައިދާހުރި އޭއައި ޓޫލްސް ތަރައްގީކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ފީޑްބެކް އެއްކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދެނީ ތަފާތު ފަސްގަނޑުތަކާއި ސިޔާސީ ނަޒަރިއްޔާތުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުދުންނަށް ލިބޭނެ އަދި ބޭނުންތެރި އެއައި ޓޫލްސް ޑިޒައިން ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޤާނޫނުގެ ޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫޒަރުން ބާރުވެރިކުރުވުން. ގްރޮކް އަކީ މި ކޮމިޓްމަންޓް އާންމު ތަހުގީގުކޮށް ދައްކުވައިދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރާ ތަނެކެވެ.
 • ރިސާޗާއި އިނޮވޭޝަން ބާރުވެރިކުރުން: ގްރޮކް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހަރުދަނާ ރިސާޗް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އަވަހަށް ހޯދުމާއި، ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އާއި، އެންމެންނަށް ޚިޔާލު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ.
 • xއޭއައިގެ އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ ޢިލްމާއި ވިސްނުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ އޭއައި ޓޫލްސް އުފެއްދުމެވެ.

ނިއު އީރާ އޮފް ޖެނެރޭޓިވް އެއައި ވިތު xAI ޗެޓްބޮޓް ގްރޮކް

ބެންޗްމާކް ބްރިލިއަންސް އެވެ

އެޖް ކޮމްޕިއުޓިން، ޑޭޓާ ޓްރާންސިޓް ވަގުތު އެންމެ ކުޑަކޮށް، ޕްރޮސެސިން ސްޕީޑް އިތުރުކޮށް، ގްރޮކް-1 އަށް ފަރިތަކޮށްދެއެވެ. ގްރޮކް-0 އަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާ ކޮންޓިނިއު އިވޮލޫޝަން އިން ރިފައިންމަންޓަށް އެކްސްއޭއައި އިން ކުރާ ކޮމިޓްމަންޓަށް އަލިއަޅުވާލާއިރު، ގްރޮކް-1 އަކީ އެއައިގައި ޑައިނަމިކް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޕޮޒިޝަން ކުރުމެވެ.

ޑައިވަރސް ބެންޗްމާކް މާސްޓަރީ

ގްރޮކް-1 ގެ ވަރސެޓިލިޓީ ވިދާލަނީ ހިއުމަންއީވަލް އިން ފެށިގެން ހިސާބު ޓެސްޓްތަކާ ހަމައަށް ބެންޗްމާކްތަކުގަ އެވެ. 8k ޑޭޓާ ޓޯކަން ކޮންޓެކްސްޓް ވިންޑޯއަކާއެކު، އެއީ އެއައި އިންޓަގްރޭޓް ކުރާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ވަރުގަދަ ޗޮއިސްއެކެވެ.

އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައިވަނީ އެލްއެލްއެމް ފައުންޑޭޝަން އެވެ

އެންހަންސްޑް ލާޖް ލެންގުއޭޖް މޮޑެލް (އެލްއެލްއެމް) އެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގްރޮކް-1 އެކްސްޓެންސިވް ކޮންޓެކްސްޓް ވިންޑޯ އިން ފުން ވިސްނުމެއް ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެއައި އިންޓަގްރޭޝަންގައި ވަކިކޮށްދެ އެވެ.

ސްޕޮންސަރެވެ

ސުޕަރ އެޕް ސްޓްރެޓެޖީ އިންޓަގްރޭޝަން

އެލޮން މާސްކްގެ އެކްސް ފަދައިން ސުޕަ އެޕްގެ އެއް ތަސައްވުރެއް ހިއްސާކުރާ ގްރޮކް އިން ކޮންޓެކްސްޗުއަލް ސަރޗް ކެޕޭސިޓީތައް ހުށަހަޅައިދީ، މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކޮށް، ޔޫޒަރުންގެ ތަޖުރިބާތައް އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

ވަރުގަދަ ރިސާޗް އެސިސްޓެންސް

ގްރޮކް އަމިއްލައަށް ތަޞައްވުރު ކުރަނީ ނިއުއަންސްޑް ރިސާޗް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި، ރިސާޗަރުންނާއި ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަވަސް، ޞައްޙަ، އަދި ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ޖަވާބުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެޑްވާންސްޑް އެއައި އިންޖީނެވެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަރުހަލާތަކުގައި ގްރޮކް-1 ގެ އީވޮލޫޝަން އާއި ޖީއެސްއެމް8ކޭ އަދި އެމްއެމްއެލްޔޫ ފަދަ ބެންޗްމާކްތަކަށް ފަރިތަވުމަކީ އެއައި ޑްރައިވަން ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.


ރިސާޗް އެޓް އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް

ގްރޮކްގައި ސަރޗް ޓޫލްސް އާއި ރިއަލް ޓައިމް މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ނެކްސްޓް ޓޯކަން ޕްރިޑިކްޝަން އަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ އެހެން އެލްއެލްއެމްތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިކަމުން ދޮގު ނުވަތަ ފުށުއަރާ މައުލޫމާތު އުފެދިދާނެ އެވެ. އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިތުބާރު ހުރި ރިޒަނިން ހޯދުމަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުތަކުގެ ލިމިޓެޝަންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދިރާސާ މިސްރާބެވެ. މިއީ އެކްސްއޭއައިގައި އެމީހުން ފޯރިގަދަކުރާ ދިރާސާތަކުގެ އުއްމީދީ ދާއިރާތަކެވެ.

އެއައި އެސިސްޓެންސް އާއި އެކު އެންހަންސްޑް އޮވަރސައިޓް
ސޯސްތައް ކްރޮސް ރެފަރެންސްކޮށް، ބޭރުގެ ވަސީލަތްތަކުން ފިޔަވަޅުތައް ޔަގީންކޮށް، ބޭނުންވާ ވަގުތު އިންސާނުންގެ ފީޑްބެކް ހޯދުމުން ސްކޭލަބަލް އޮވަރސައިޓަށް އޭއައި ބޭނުންކުރުން. އަމާޒަކީ އޭއައި ޓިއުޓަރުންގެ ވަގުތު ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އޮޕްޓިމައިޒް ކުރުމެވެ.
ފޯމަލް ވެރިފިކޭޝަން އާއި އެކު އިންޓަގްރޭޝަން
ކޯޑް ޞައްޙަކަމާއި، ޚާއްޞަކޮށް އެއައި ސޭފްޓީގެ ކަންކަމުގައި ރަސްމީ ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް އަމާޒު ހިފައިގެން، މާނަ ނޭނގޭ އަދި ޔަޤީންކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ރިޒަނިންގ ސްކިލްސް ތަރައްޤީކުރުން.
ލޯންގް ކޮންޓެކްސްޓް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެންޑް ރިޓްރީވް
ވަކި ކޮންޓެކްސްޓްތަކެއްގައި ކަމާގުޅޭ ޢިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު މޮޑެލްތަކަށް ފޯކަސްކޮށް، ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ބުއްދިވެރި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.
އެޑްވާސަރިއަލް ރޮބަސްޓްނެސް އެވެ
ޚާއްޞަކޮށް ތަމްރީނާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވެސް ވާދަވެރި މިސާލުތަކާ ދެކޮޅަށް އެލްއެލްއެމްތަކާއި، އިނާމު މޮޑެލްތަކާއި، މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމްތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން އޭއައި ސިސްޓަމްތަކުގައި ހުންނަ ވަލްނަރެބިލިޓީތައް ހައްލުކުރުން.
މަލްޓިމޯޑަލް ކެޕޭސިޓީސް
ގްރޮކްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފުޅާކުރުމަށް ވިޝަން އަދި އޯޑިއޯ ފަދަ އިތުރު ހިއްސުތައް ތަރުތީބުކޮށް، ރިއަލް ޓައިމް އިންޓަރެކްޝަންތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް މާ ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމަކީ އެއައިގެ ފުޅާ ގާބިލްކަން ބޭނުންކޮށްގެން މުޖުތަމައަށް ބޮޑު ސައިންޓިފިކް އަދި އިގްތިސާދީ އަގުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވައުދުވެފައިވާ ޓީމެކެވެ. އެމީހުންގެ ފޯކަސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގޯސްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް ހަރުދަނާ ސޭފްގާޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، އޭއައި އަކީ ބޮޑު ހެޔޮކަމަށް ހެޔޮ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން.

އެކްސްއޭއައިގައި އިންޖިނިއަރިން ހެދުމެވެ

ޑީޕް ލާނިން ރިސާޗް

އެކްސްއޭއައިގައި އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމުން ވަނީ ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޑީޕް ލާނިން ރިސާޗްގެ އެންމެ ކުރީގައި ހަރުދަނާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުންގެ ކަސްޓަމް ޓްރެއިނިންގ އަދި އިންފެރެންސް ސްޓޭކް، ކުބަރނެޓްސް، ރަސްޓް، އަދި ޖޭއެކްސް އަށް ބިނާކޮށް، ޑޭޓާސެޓްތައް ކްރާފްޓްކުރުމާއި ލާރނިންގ އެލްގޮރިޒަމްސް ކްރާފްޓްކުރުމުގައި ކުރާ ފަރުވާއާ އަޅާކިޔާއިރު އިތުބާރު ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.

ގްރޮކް ޖީޕީޔޫސް މޮޑެލްސް

އެލްއެލްއެމް ތަމްރީނަކީ މުދާ އުފުލާ ރޭލަކާ އެއްގޮތް ތަމްރީނެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރެއިލްއަކުން ވެސް ޑިރެއިލް ވުމަކީ މުސީބާތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމުން ޖީޕީޔޫ ފެއިލްވުމުގެ އެކި މޯޑްތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، އުފެއްދުމުގެ ޑިފެކްޓްތަކުން ފެށިގެން ރެންޑަމް ބިޓް ފްލިޕްތަކާ ހަމައަށް ހާއްސަކޮށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިހަހާސް ޖީޕީޔޫތަކުގައި ޓްރެއިނިން ކުރާއިރު އެވެ. އެމީހުންގެ ކަސްޓަމް ޑިސްޓްރިބިއުޓްޑް ސިސްޓަމްތަކުން މި ފެއިލްވުންތައް އަވަހަށް ދެނެގަނެ، އޮޓޮނޮމިކް ގޮތެއްގައި ޙައްލުކުރެއެވެ. ވޮޓަކަށް ބޭނުންތެރި ކޮމްޕިއުޓް މެކްސިމަޒް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސް، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ހާޑްވެއާ ހުރި ނަމަވެސް ޑައުންޓައިމް އެންމެ ކުޑަވެ، ހައި މޮޑެލް ފްލޮޕް ޔުޓިލައިޒޭޝަން (އެމްއެފްޔޫ) ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ރަސްޓް އުފެދެނީ ސްކޭލް ކުރެވޭ، އިތުބާރު ކުރެވޭ، އަދި ބެލެހެއްޓޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުމަށް މޮޅު ޗޮއިސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ މަތީ ޕާފޯމަންސާއި، މުއްސަނދި އިކޯސިސްޓަމްއާއި، ބަގް ޕްރިވެންޓިންގ ފީޗާސްތައް އިތުބާރާއި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒާ އެއްގޮތްވެއެވެ. އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމްގެ ސެޓަޕްގައި ރަސްޓް އިން ކަށަވަރުކޮށްދެނީ މޮޑިފިކޭޝަން ނުވަތަ ރީފެކްޓަރ ތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ސުޕަވައިޒަރީއާއެކު ފަންކްޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށެވެ.

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމުން މޮޑެލް ކެޕޭސިޓީތަކުގައި ދެން އޮތް ލީޕަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ދިހަހާސް އެކްސެލެރޭޓަރުތަކާއި އިންޓަނެޓް ސްކޭލް ޑޭޓާ ޕައިޕްލައިންތަކާއި ގްރޮކްއަށް އާ ފީޗާސްތަކުގެ ކޯޑިނޭޓްޑް ޓްރެއިނިންތައް ހިމެނޭއިރު، އެމީހުންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވަނީ މި ގޮންޖެހުންތަކާ އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

xAI އާއި ބެހޭގޮތުން

xAI އަކީ އިންސާނުންގެ ސައިންޓިފިކް ހޯދުން ކުރިއަށް ގެންދާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އޭއައިގެ ކުރިއަރާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ މިޝަން ބިނާވެފައިވަނީ ކައުނާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުރެވޭ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުމުގައެވެ.

އެޑްވައިޒަރީ

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމަށް ލަފާދެނީ ސެންޓަރ ފޯ އެއައި ސޭފްޓީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު މިހާރު އަދާކުރަމުން އަންނަ ޑޭން ހެންޑްރިކްސް އެވެ.

ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސީއީއޯ އެލޮން މާސްކް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދާފައިވާ އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޑީޕްމައިންޑް، އޮޕަންއޭއައި، ގޫގުލް ރިސާޗް، މައިކްރޮސޮފްޓް ރިސާޗް، ޓެސްލާ، އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޓޮރޮންޓޯ ފަދަ މަޝްހޫރު މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްސަނދިކަން ގެނެސްދޭ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ބަލާއިރު، އޭޑަމް އޮޕްޓިމައިޒާ، ބެޗް ނޯމަލައިޒޭޝަން، ލޭޔަރ ނޯމަލައިޒޭޝަން، އަދި އެޑްވާސަރިއަލް މިސާލުތައް ދެނެގަތުން ފަދަ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް އުފެއްދުމާއި، އެ ދާއިރާއަށް މުހިންމު ޙިއްޞާތަކެއް ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެމީހުންގެ އާ އުކުޅުތަކާއި ތަޙުލީލުތައް ކަމަށްވާ ޓްރާންސްފޯމަރ-އެކްސްއެލް، އޮޓޯފޯމަލައިޒޭޝަން، ދަ މެމޮރައިޒިންގ ޓްރާންސްފޯމަރ، ބެޗް ސައިޒް ސްކޭލިންގ، μޓްރާންސްފާ، އަދި ސިމްސީއެލްއާރު ފަދަ ތަޙުލީލުތަކުން އެއައި ރިސާޗްގެ ޙައްދުތައް ކޮއްޕާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ވަޢުދު ހާމަވެގެންދެއެވެ. އެމީހުން ވަނީ އަލްފާސްޓާ، އަލްފާކޯޑް، އިންސެޕްޝަން، މިނަރވާ، ޖީޕީޓީ-3.5، އަދި ޖީޕީޓީ-4 ފަދަ ބިންގާ އަޅާ މަޝްރޫއުތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެކްސް ކޯޕް އާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކީ އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމަކީ މިނިވަން ފަރާތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުންގެ މިޝަން ޖަމާޢަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އެކްސް (ޓްވިޓަރ)، ޓެސްލާ، އަދި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވައެވެ.

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމެވެ

ސްޕޮންސަރެވެ

Elon Musk

Igor Babuschkin
ފަހަރެއްގައި އަސްލު އޭޖީއައި އަކީ އަހަރެމެންނަށް މަގުމަތީގައި ލިބުނު ރައްޓެހިން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ

Manuel Kroiss

Yuhuai (Tony) Wu
ރީޒަނިންގ @xAI. އޮޓޯފޯމަލައިޒޭޝަން، މިނަރވާ، މެމޮރައިޒިންގ ޓްރާންސްފޯމަރ، އެސްޓީއޭއާރ، އަލްފާސްޓާ، ލައިމް.

Christian Szegedy
#deeplearning، #ai ރިސާޗް ސައިންސްވެރިއެކެވެ. ޚިޔާލުތައް އަހަރެންގެ.

Jimmy Ba
އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ޕޯސްޓެއް ވެސް ޖެނެރޭޓް ކުރަނީ ޖީޕީޓީ އިންނެވެ.

Toby Pohlen
ފައުންޑިންގ މެމްބަރު @xAI. ކުރިން @GoogleDeepMind. @RWTH ގެ ކުރީގެ ދަރިވަރެކެވެ.

Ross Nordeen

Kyle Kosic
ކުރިން @OpenAI

Greg Yang
ހިސާބު http://x.ai އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މޯގަން ޕްރައިޒް އޮނަރަބަލް މެންޝަން 2018. #ޓެންސަރޕްރޮގްރާމްސްގެ ތިއަރީއާއި #neuralnetworks ސްކޭލް ކުރުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ތަރައްޤީކުރުން.

Guodong Zhang
ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން @xai

Zihang Dai

Xiao Sun

Fabio Aguilera-Convers

Ting Chen

Szymon Tworkowski
ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު @UniWarszawski | ކުރިން. @ގޫގުލްއޭއައި | ލޯންގްއެލްލާމާ | ލޯންގް ކޮންޓެކްސްޓް އެލްއެލްއެމްސް އަދި މެތު ރިޒަނިންގ | ސްކޭލިންގ މެކްސިމަލިސްޓް

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ކުންފުނީގައި ކެރިއަރު

އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓް ބޮޓް ޓީމަކީ ދުނިޔޭގެ އިންސާނިއްޔަތުގެ ވިސްނުން އިތުރުކޮށްދޭ އެއައި ސިސްޓަމްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވައުދުވެފައިވާ އެއައި ރިސާޗަރުންނާއި އިންޖިނިއަރުންގެ ޚާއްސަ ޓީމެކެވެ. އެމީހުންގެ އުސޫލުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަވަސް އަމަލެއް ހިންގުމާއި، އަވަސްކަމުގެ ފުން އިހުސާސެއް ކުރެވެއެވެ. އެމީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހިއްސާކޮށް، އެއައި މޮޑެލްތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމުގައި ޙިއްޞާ ކުރަން ކެތްމަދުވެފައިވާނަމަ، އެއައި ޓްރާންސްފޯމަޓިވް މި ދަތުރުގައި އެމީހުންނާ ގުޅެން ވިސްނާށެވެ.

ކޮމްޕިއުޓް ރިސޯސަސް
އެކަށީގެންވާ ކޮމްޕިއުޓް ރިސޯސްތައް ނެތުމަކީ އެއައި ރިސާޗްގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓް ޓީމަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓް ރިސޯސްތަކަށް ފުދޭވަރަކަށް އެކްސެސް ލިބިފައިވާތީ، މި ޕޮޓެންޝަލް ލިމިޓެޝަން ނައްތާލެވިފައިވެ އެވެ.
xAI ގްރޮކް ޓެކްނޮލޮޖީސް
އެމީހުންގެ އިން-ހައުސް ޓްރެއިނިންގ އަދި އިންފެރެންސް ސްޓޭކްގައި ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބާރުއަޅަމެވެ
Rust
ބެކްއެންޑް ސާވިސްތަކާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން ތަންފީޒު ކުރަނީ ރަސްޓްގަ އެވެ. އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓް ޓީމުން ރަސްޓްގެ އަގުވަޒަން ކުރަނީ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް ކަމަށް ދެކި، އޭގެ ވަރުގަދަކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، ސްކޭލަބިލިޓީ އަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެއީ ޕައިތަން އާއި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިންޓައޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
JAX & XLA
ޖޭއެކްސްގައި ނިއުރަލް ނެޓްވޯކްތައް ތަންފީޒުކުރާއިރު، ކަސްޓަމް އެކްސްއެލްއޭ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
TypeScript, React & Angular
ފްރަންޓެންޑް ކޯޑް ލިޔެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓައިޕްސްކްރިޕްޓްގައި، ރިއެކްޓް ނުވަތަ އެންގްއުލާރ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. gRPC-web APIs އިން ބެކްއެންޑާއެކު ޓައިޕް-ސޭފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
Triton & CUDA
އެކްސްއޭއައި ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓް ޓީމުން އިސްކަންދެނީ ބޮޑެތި ނިއުރަލް ނެޓްވޯކްތައް އެންމެ ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓް އެފިޝަންސީއާއެކު ސްކޭލްގައި ހިންގުމަށެވެ. ޓްރައިޓަން ނުވަތަ ރޯ ސީ++ ސީޔޫޑީއޭ އިން ލިޔެފައިވާ ކަސްޓަމް ކާރނަލްސް އަކީ މި މަޤްޞަދަށް ބާރުފޯރުވާ އެއްޗެކެވެ.

ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓްގެ އަގުތައް

ވެބް، އައިއޯއެސް، އަދި އެންޑްރޮއިޑް އިން ލިބެން ހުންނަ ގްރޮކް އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ޕްރީމިއަމް+ އެކްސް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭއިރު، މަހަކު 16 ޑޮލަރުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

ސްޕޮންސަރެވެ
ބީޓާ އެވެ

$16 މަހަކު

ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާ

 • އެމެރިކާގެ ޔޫޒަރުންނަށް އެކަންޏެވެ
 • އިނގިރޭސި ބަހުން އެކަންޏެވެ
 • ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކްތައް
 • މައްސަލަތައް & ގޯސްތަކެވެ
ދެން އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

$16 މަހަކު

ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާ

 • ޖަޕާނުގެ ޔޫޒަރުން އިތުރަށް ބުންޏެވެ
 • ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކްތައް
 • މައްސަލަތައް & ގޯސްތަކެވެ
Q2 2024, ބޮޑު އަޕްޑޭޓެއް

$16 މަހަކު

ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލައްވާ

 • ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މީހުންނެވެ
 • ހުރިހާ ބަހެއް ލިބެން ހުރެއެވެ
 • ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފީޑްބެކްތައް
 • މައްސަލަތައް & ގޯސްތަކެވެ

އެކްސްއޭއައި ޓީމުން ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އެމީހުންގެ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް ޝާއިއު ކުރިއިރު ވަގުތުން އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ކިޔައިލެވިދާނެއެވެ - @xai

މިހާރުގެ ގްރޮކް އެވޭލަބިލިޓީ
ޑިސެމްބަރު 7، 2023 ގައެވެ
މިހާރުގެ ނިޔަލަށް ގްރޮކް އިން ދަނީ އެމެރިކާގައި އަތުން ހޮވާފައިވާ ޓެސްޓަރުންގެ ސެލެކްޓް ގްރޫޕަކާ އެކު ކްލޯޒްޑް ބީޓާ ޓެސްޓިން ކުރަމުންނެވެ. މި ޓެސްޓިން މަރުހަލާއަކީ އެކްސްކްލޫސިވް މަރުހަލާއެއް ކަމަށާއި، ބައިވެރިން ހޮވާފައިވަނީ އެކްސްއޭއައި ވެބްސައިޓާއި އެއައި ފޯރަމްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކީ ގްރޮކް އަކީ މިވަގުތު އާންމުންނަށް ނުވަތަ ގަންނަން ލިބޭނެ ތަނެއް ނޫން ކަމާއި، ވެއިޓްލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވަދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. އެކްސްއޭއައި އިން ޕްރައިވެޓް ބީޓާ ޓެސްޓިން މުއްދަތަށް ރަސްމީކޮށް ނިމޭނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާއިރު، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ޔޫޒަރުންގެ ފީޑްބެކަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށްދާ ރީފައިންމަންޓަށް ބާރު އަޅާފައިވެ އެވެ. މި ފަރުވާތެރި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ޙަޤީޤީ ދުނިޔޭގެ ޓެސްޓިންގ މެދުވެރިކޮށް ގްރޮކްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ.

ޑިސެމްބަރު 8، 2023 ގައެވެ
ޑިސެމްބަރު 8، 2023 ގައެވެ
އެލޮން މާސްކްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ދަށުން އެކްސްއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ގްރޮކް އަކީ ބާޣީ އެއައި ޗެޓްބޮޓެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކްސް ޕްލެޓްފޯމަށް އެ ޕްލެޓްފޯމް ހިމެނުމަކީ ޚާއްސަކޮށް ޕްލެޓްފޯމްގެ ފުޅާ ޔޫޒަރ ބޭސް އާއި ކޮންޓެންޓް އަށް ބަލާއިރު ކެރިގެން ކުރި ފިޔަވަޅެކެވެ. ގްރޮކްގެ މުހިއްމު ވާދަވެރި ކުރިއެރުމަކީ ރިއަލް ޓައިމް އަދި ތާރީހީ ޓްވީޓްތައް ވެސް އެކްސެސް ކުރެވޭނެ ގާބިލްކަމެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި، އެހެން ފައުންޑޭޝަނަލް މޮޑެލްތަކާ އެއްވަރަށް ވަރުގަދަ ނޫން ނަމަވެސް، ގްރޮކް އާއި ގުޅިގެން އުޅުމަކީ މިއަށްވުރެ އުފާވެރި ތަޖުރިބާއަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެތައް މިލިއަން ޓެސްޓްތަކެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާގައި ޖަވާބުތައް އެންކަރ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމުން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަވާބުތަކުގެ ގުޅުން އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ތިރީގައިވާ މިސާލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިސްޓްރަލް އިން ދާދިފަހުން ތައާރަފްކުރި އެއައި މޮޑެލްއާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް ފިޓިން ޖަވާބެއް ލިބުނެވެ.

އިތުރު 45 ބަހެއް xAI Grok ޗެޓްބޮޓުން ލިބެން ހުރެއެވެ
ޑިސެމްބަރު 14، 2023
ގްލޯބަލް ޑެބިއު އަށް ފަހު މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެލޮން މާސްކް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އެކްސްއޭއައި އިން ވަނީ އިންޑިއާގައި އެއައި ޗެޓްބޮޓް ގްރޮކް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. މި ރޯލްއައުޓް އިތުރު 45 ގައުމަކަށް ފުޅާވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއުޒީލެންޑް، ޕާކިސްތާން، ރާއްޖެ، އަދި އިތުރު ގައުމެއް ހިމެނެ އެވެ.

ގްރޮކްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ގައުމުތަކަށް ފުޅާކޮށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޢިލްމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭތަން ފެނުމަކީ ފޯރިގަދަ ކަމެކެވެ. މުސްތަޤްބަލް ހަމަގައިމުވެސް އުއްމީދީ ގޮތަކަށް ފެނެއެވެ!

ސްޕޮންސަރެވެ

xAI ގްރޮކް ޗެޓްބޮޓް އާއި ޗެޓްޖީޕީޓީ އަޅާކިޔުން

ކެޓަގަރީ / އެސްޕެކްޓް Grok AI (xAI) OpenAI ChatGPT
އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚެވެ އޭޕްރީލް 11، 2023 ގައެވެ މާރޗް 14، 2023 ގައެވެ
ނިޔަތް މެކްސިމަމް ކިއުރިއަސް އަދި ހަގީގަތް ހޯދާ “ރަނގަޅު އޭޖީއައި” އުފެއްދުމަށެވެ އިންސާނާ ފަދަ ލިޔުމެއް އުފެއްދުމަށެވެ
ޔޫޒަރ އެޖް ރިކުއަރމަންޓް މަދުވެގެން 18 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ރުހުމާއެކު 18 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން މަދުވެގެން 13 އަހަރު، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންގެ ރުހުމާއެކު 18 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން
ޖިއޮގްރަފިކަލް ރެސްޓްރިކްޝަންސް ހަމައެކަނި އެމެރިކާގައި ލިބޭ ހިދުމަތްތަކެވެ. ވަކި ޖިއޮގްރަފިކަލް ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ
ކޮންޓެންޓާއި ފިކުރީ މުދަލެވެ ޔޫޒަރ ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ ޔޫޒަރުންގެ އަމިއްލަ ހުރިހާ އިންޕުޓެއް؛ އޯޕަންއޭއައި އިން އައުޓްޕުޓް އަށް ރައިޓްސް ޔޫޒަރުންނަށް ޙަވާލުކުރެއެވެ
ފީއާއި ޕޭމަންޓްސް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަށް މަހަކު 16 ޑޮލަރު (ގައުމުތަކަށް ބަލާފައި އަގުތައް ތަފާތުވެދާނެ) މަހަކު 20 ޑޮލަރު - ޕްރީމިއަމް ޖީޕީޓީ
ޑޭޓާބޭސް ރިއަލް ޓައިމްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރުން، ޕްލެޓްފޯމް އެކްސް އިން މައުލޫމާތު ރިއަލް ޓައިމްގައި އަޕްޑޭޓް ނުކުރެއެވެ؛ އަހަރަކު އެތައް ފަހަރަކު އަޕްޑޭޓް ކުރެވެ އެވެ
ޓްރެއިނިންގ ޑޭޓާ ‘ދަ ޕައިލް’ އަދި އެކްސް ޕްލެޓްފޯމް ޑޭޓާ، އާ މޮޑެލް ޑައިވަރސް އިންޓަނެޓް ޓެކްސްޓެއް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ
ފަސޭހަ ޒަމާނީ ޑިޒައިން، ޑައުއަލް ވިންޑޯ އޮޕަރޭޝަން، އަވަސް ޖަވާބުތަކެއް ކިއުއަރީ ހީސްޓްރީ ސޭވިންގ، އިމޭޖް އަޕްލޯޑް އަދި ޕްރޮސެސިންގ
ވަކި ކަންތައްތަކެވެ Answers sensitive questions, humorous, self-termed "rebel" ސެންސަރޝިޕް، އިންކޮމްޕްލީޓް އިންފޯ، އެކްސްޕެންސިވް ޓޮޕިކް ކަވަރޭޖް އަށް ސަޕޯޓް ކުރެއެވެ
ޝަޚުސިއްޔަތު ވިޓީ އަދި ބާޣީ، “ދަ ހިޗިކަރސް ގައިޑް ޓު ދަ ގެލެކްސީ” އިން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްގެން އެކި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސްޓައިލްތައް، ވަކި އިންސްޕިރޭޝަނެއް ނެތެވެ
ރިއަލް ޓައިމް އިންފޯ އެކްސް ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރިއަލް ޓައިމް މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން ރިއަލް ޓައިމް އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ
ޚާއްޞަ ސިފަތަކެވެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޙިއްސީ އެހީތެރިކަން (ފެން، އަޑުއިވުން) ތަރައްޤީކުރުން އަރުޝީފްތަކާއި ތަސްވީރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފައިލް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް
ޤާބިލުކަން އިމޭޖް/އޯޑިއޯ ދެނެގަތުމާއި ޖެނެރޭޝަންގެ ޕްލޭންތައް، އަޑު ތައްޔާރަށް ޓެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން، އެހެން ކެޕޭސިޓީތަކަށް ވަކި މޮޑެލްތައް
ހުށަހެޅުން ޑޭޓާއާއި ރިސޯސް މަދުވުމާއެކު މަތީ ޕާފޯމަންސެއް ހައި ޕާފޯމަންސް، ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓޭޝަނަލް ރިސޯސްތަކެއް
ސޭފްޓީ އެންޑް އެމް. ސުލޫކު ހުރިހާ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ބޭނުންތެރިކަމަށް ފޯކަސްކުރުން، އެއައި ސޭފްޓީއަށް ކޮމިޓްވުން ނުބައިކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި އެއްފަރާތްވުން ހުއްޓުވުމަށް ވަރުގަދަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން
މައްސަލަ ހައްލުކުރުން ކޯޓްކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އާބިޓްރޭޝަން، އޮޕްޓް-އައުޓް ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން
ޝަރުތުތަކާއި ހިދުމަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޝަރުތުތަކާއި ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހައްގު xAI އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހައްގު އޮޕަންއޭއައި އަށް ލިބިގެންވާއިރު، އެކަން ޔޫޒަރުންނަށް އެކަން އަންގާފާނެ އެވެ
ޚިދުމަތްތައް ނިންމާލުން ޔޫޒަރުންނަށް ޓާމިނޭޓް ކުރެވޭނީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިގެން؛ xAI އަށް އެކްސެސް ޓާމިނޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ތަފްސީލީ ޓާމިނޭޝަން ކްލޯޒްތައް

ގްރޮކް އެއައި ޗެޓްބޮޓް އެފްއޭކިއު

ވަޓް އިޒް ގްރޮކް އެއައި?

ގްރޮކް އެއައި އަކީ އެލޮން މާސްކް އެކްސްއޭއައި ސްޓާޓްއަޕްގެ އާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޗެޓްބޮޓެކެވެ. އެއީ ގޫގުލް ބާޑް، ކްލޯޑް އެއައި، އަދި އެހެނިހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނޭ ވާދަވެރި ޖާގައެއްގައި އެންމެ އާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ގްރޮކް މީން ވަޓް ޑޫސް?

ގްރޮކް އަކީ 1960 ގެ އަހަރުތަކުގެ ސައި-ފައި އިން އިންސްޕިރޭޝަން ނަގާ އަދި އެއައި އާއި ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ނަމެކެވެ؛ އޮކްސްފޯޑް ލެންގުއޭޖްސް އަށް ބަލާއިރު، އެއީ “ވިސްނުން (އިންޓިއުޓިވްކޮށް ނުވަތަ އެންޕެތީ އިން)”؛ އަދި ރޮބަޓް ހައިންލޭން 1961 ގެ ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ ސްޓްރޭންޖަރ އިން އަ ސްޓްރޭންޖް ލޭންޑް ގައިވާ މާސްގެ ބަހުން ވެސް ކިޔާ ލަފުޒެކެވެ. އޭގެ އަސާސީ މާނައަކީ “ބޯން” ކަމަށް ވާއިރު.

ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ވުރެ ގްރޮކް ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކްގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ހިންގަނީ ގްރޮކް-1 ލޭންގުއޭޖް މޮޑެލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެކްސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްގެ ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިނިޓް ނޮލެޖްގެ މި އިންޓަގްރޭޝަންގެ މަގުސަދަކީ ގްރޮކް އެންމެ ފަހުގެ އެއައި ޗެޓްބޮޓްގެ ގޮތުގައި ޕޮޒިޝަން ކުރުމެވެ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެލޮން މާސްކް ވަނީ ޖީޕީޓީ-3.5 ގެ އިންޓެލިޖެންސް އަށް ވުރެ މާ މޮޅު ޗެޓްބޮޓެއް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

ގްރޮކް އެއައި ފްރީ ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކް އެއައި އަކީ ހިލޭ ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިދުމަތެއްގެ ބައެކެވެ.

xAI Grok ލިބެން ހުރީ ހެއްޔެވެ?

އެކްސް ޕްރީމިއަމް ޕްލަސްގެ ހުރިހާ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ގްރޮކް ލިބޭނެ އެވެ.

ޖީޕީޓީ-4 އަށް ވުރެ ގްރޮކް ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ?

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތް ހޮވުމަކީ ތިމާގެ ފަރުދީ ބޭނުންތަކާއި އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ގްރޮކް އާއި ޖީޕީޓީ-4 ވެސް ތިބީ ވަރުގަދަ ބަހުގެ މޮޑެލްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ އަސާސީ ތަފާތު އޮތީ އެމީހުންގެ ތަމްރީނު ޑޭޓާގެ ދާއިރާގައެވެ. މި ދެމީހުންގެ މެދުގައި ނިންމާ ނިންމުމަކީ ތިމާގެ ވަކި ބޭނުންތަކާއި، މި ބަހުގެ މޮޑެލްތަކުން ހާސިލް ކުރަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތްވާންޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ.

ގްރޮކް ޖީޕީޓީ ބޭނުން ކުރަނީ ހެއްޔެވެ?

ޖީޕީޓީން އުފައްދާ ޓެކްސްޓް ހިމެނޭ ޑޭޓާސެޓެއްގެ މައްޗަށް ގްރޮކް ތަމްރީނު ހޯއްދެވި ކަމީ މާ ގާތް ކަމެކެވެ. މި އުސޫލު އޮޕަން ސޯސް އަދި ލޯކަލް އެއައި ޑޮމެއިންގައި އާންމުވެފައިވާއިރު، ޖީޕީޓީން އުފައްދާ އައުޓްޕުޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މޮޑެލްތައް ނަގަ އެވެ. ސުޕީރިއަރ މޮޑެލްތަކުން އާންމުކޮށް ޖީޕީޓީ ނުވަތަ އޯޕަންއޭއައި އަށް ރިފަރެންސްކޮށްގެން ކޮންޓެންޓް ފިލްޓަރ ކުރާ ނަމަވެސް ގްރޮކް މި ކެޓަގަރީއަށް ނުހިމެނިދާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ގްރޮކް އެއައި އެއްވެސް ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކްގެ ވަކި ޖަވާބުތަކެއް އެހެން ޗެޓްބޮޓްތަކުގެ ފެންވަރާ އެއްގޮތްވާއިރު، އޭގެ ޕާފޯމަންސް ދަށްވާ ހާލަތްތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިސާލު ދައްކާ ހާލަތަކީ ނޮވެމްބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ އަހަރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ގްރޮކް އަށް ޚަބަރުގެ ޚުލާސާއަކާއި ތަހުލީލެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތެއް ނުވިކަން ޔޫޒަރަކު ފާހަގަ ކުރުމެވެ.

ގްރޮކް އެއައި ބޭނުން ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކް އައިކޮން އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. މި ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ޕްރޮމްޕްޓްތަކަށް ތަބާވާށެވެ. ގްރޮކް އެއައިގެ އޮފިޝަލް ޕޯޓަލްއަށް ގޮސް އެކްސް ކްރެޑެންޝިއަލްސް އާއި އެކު ލޮގްއިން ވާނެއެވެ. ގްރޮކް އެއައި ފީޗާސް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމަށް އެކްސް އެކައުންޓުން ސައިން އިން ކުރާށެވެ.

ގްރޮކް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކޯޑިންގ ލޭންގުއޭޖެއް ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކް އިން ކޮމްޕޮނެންޓް ކޮންފިގްރޭޝަން އަށް ޕައިތަން ކޯޑް ބޭނުން ކުރާއިރު، ގިނަ އިމްޕްލިސިޓް ޑިފޯލްޓްތަކާއި ކޮންވެންޝަންތައް ވެސް ހުރެއެވެ.

ގްރޮކް ތަމްރީނު ކުރެވެނީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކްގެ ޓެކްނިކަލް ތަފްސީލުތައް މަދު ނަމަވެސް، އެކްސްއޭއައި އިން ވަނީ ތަމްރީނާއި އިންފެރެންސް އަށް ބެސްޕޯކް މެޝިން ލާނިން ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފަ އެވެ. މި ކަސްޓަމް ފްރޭމްވޯކްގައި ޖޭއެކްސް، ރަސްޓް، އަދި ކުބަރނެޓްސް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކްސްއޭއައި އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި މޮޑެލް ވަނީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ގްރޮކްގެ ޤާބިލުކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ?

އެކްސް ޕްލެޓްފޯމް (ކުރިން ޓްވިޓާ) އިން އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ޓެޕްކޮށްގެން ރިއަލް ޓައިމް މައުލޫމާތު އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުން ގްރޮކް އަށް ތަފާތު ފައިދާއެއް ލިބެ އެވެ. މި ފީޗާއަކީ ގްރޮކް ވަކިކޮށްދޭ ފީޗާއެއް ކަމުން، ރިސާޗް، ނިއުސް އެގްރިގޭޝަން، އަދި ޑޭޓާ އެނަލިސިސް ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ރަނގަޅަށް އެކަށީގެންވާ ފީޗާއެކެވެ.

އިޒް ގްރޮކް ބިނާވެފައިވަނީ ޗެޓްޖީޕީޓީ އަށް?

ޗެޓްޖީޕީޓީ އާއި ތަފާތުވެ، ގްރޮކް އިން ބޭނުންކުރަނީ ކުބަރނެޓްސް، ރަސްޓް، އަދި ޖޭއެކްސް އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމް ޓްރޭނިން އަދި އިންފެރެންސް ސްޓޭކެކެވެ. ގްރޮކް-1 ކިޔާ ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ އެލްއެލްއެމްއެއްގައި ހިންގާ މި ކުންފުނިން ތަމްރީނު ހޯދަނީ އެކްސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްގެ ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާއާއި ވެބް ސްކްރޭޕްޑް މައުލޫމާތުންނެވެ. މި ޚާއްޞަ އުސޫލަކީ ޗެޓްޖީޕީޓީގެ ޤާބިލުކަމާ ގްރޮކް ތަފާތު ގޮތެކެވެ.

ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް ވުރެ ޖީޕީޓީ-4 ސްމާޓް ހެއްޔެވެ?

ޞައްޙަ ޖަވާބުތަކާއި، އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ތަސްވީރުތަކާއި، އެއް ޕެކޭޖެއްގައި ބަންޑްލްކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ޑޭޓާ އެނަލިސިސް އަށް ބަލާއިރު، ޖީޕީޓީ-4 އިން ކުރިން އާންމުކޮށް ލިބެން ހުރި ޖީޕީޓީ-3.5 އަށް ވުރެ ވިދާލައެވެ. އާންމުކޮށް ހެލޫސިނޭޝަންގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ގޯސްތަކެއް ދިމާވި ނަމަވެސް، ޗެޓްޖީޕީޓީ-4 އިން ދައްކުވައިދެނީ މޮޅު ގާބިލްކަމެވެ.

ގްރޮކް އަކީ ކޮބައިތޯ 1?

ގްރޮކް-1 ކޮޅަށް ހުންނަނީ އޮޓޯރިގްރެސިވް ޓްރާންސްފޯމަރ އަށް ބިނާކޮށްފައިވާ މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ޕްރީ ޓްރެއިންޑް ކޮށްފައިވަނީ ނެކްސްޓް ޓޯކަން ޕްރިޑިކްޝަން އަށް ކަމަށެވެ. އިންސާނުންނާއި ކުރީގެ ގްރޮކް-0 މޮޑެލްތަކުން ވެސް ގިނަ ފީޑްބެކްތަކެއް ލިބޭ ފައިން ޓިއުނިން ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ގްރޮކް-1 އުފެއްދި އެވެ. ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި ނެރުނު މި މޮޑެލްގައި 8،192 ޓޯކަންގެ ކޮންޓެކްސްޓް ދިގުމިނެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.

އިޒް ގްރޮކް ބިނާވެފައިވަނީ އޯޕަންއޭއައިގެ މައްޗަށެވެ?

އެމީހުންގެ ގްރޮކް އެއައި ޗެޓްބޮޓް ތަމްރީނުކުރުމުގައި އޯޕަންއޭއައި ކޯޑް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އެލޮން މާސްކް އެކްސްއޭއައިގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވެ އެވެ. މި މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ލިބުނީ އޯޕަންއޭއައިގެ ސިޔާސަތަށް ތަބާވާ ކަމަށް ބުނެ ގްރޮކް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ.

ގްރޮކް އާއި ވާހަކަ ދައްކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ?

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުން އެކްސް އެޕް ހުޅުވައިގެން ގްރޮކް އޮޕްޝަން ހޮވައިގެން ގްރޮކް އާއި ޗެޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެއަށްފަހު ގްރޮކް އާއި ގުޅިގެން ޗެޓް ކުރަން ފަށާނެ އެވެ. ޓައިޕްކޮށްގެން ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގްރޮކް އާއި ޗެޓް ކުރެވޭއިރު، އޭނާ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ޖަވާބު ދޭނެ އެވެ.

ގްރޮކް މޮޑެލް ކިހާ ބޮޑު ހެއްޔެވެ?

ގްރޮކް ހިންގަނީ އެކްސްއޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ބޮޑު ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް-1 ގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، މިއީ އެންމެ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ މޮޑެލްއެކެވެ. އެ ޓީމު ފެށީ 33 ބިލިއަން ޕެރަމިޓަރުގެ ސައިޒުގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް-0 އިންނެވެ.

ވަރަށް ކުރިއަރާފައިވާ ވާހަކަ ދައްކާ އޭއައި އެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެއައި އަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޑިސްޓްރަޕްޝަންތަކެއް ދިމާވެ، އޭގެ އޮޕްޓިމަލް ފަންކްޝަނަލިޓީއަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ އެވެ. މި މައްސަލަތަކުގެ އަސްލު ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަކީ، މިފަދަ ހާދިސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، މާ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރުމުގެ ބާރު ޔޫޒަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ސަރވަރ އޯވަރލޯޑް
 • ހައި ޑިމާންޑް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޔޫޒަރ ޓްރެފިކް ބޮޑުވެ، ސާވަރ އޯވަރލޯޑް ވެއެވެ.
 • އަސަރު: މިކަމުގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ދިނުން ލަސްވެ ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ނުލިބިދާނެ އެވެ.
މެއިންޓެނަންސް އެންޑް އަޕްޑޭޓްސް
 • ޝެޑިއުލް މެއިންޓެނަންސް: އޮޕްޓިމަލް ޕާފޯމަންސް އަށް ގަވާއިދުން މެއިންޓެނަންސް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
 • އަޕްޑޭޓްސް: ވަކިވަކިން އަޕްޑޭޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފީޗާސްތައް އިތުރުކުރުމަށާއި ބަގްތައް އެޑްރެސް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، މި ދުވަސްވަރު އެއައި ވަގުތީ ގޮތުން އޮފްލައިން ވެދާނެ ކަމަށެވެ.
ނެޓްވޯކް މައްސަލަތައް
 • ޔޫޒަރ ސައިޑް މައްސަލަތައް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެކްސެސް އަށް އަސަރުކުރާ ކަނެކްޓިވިޓީ މައްސަލަތަކެއް ޔޫޒަރުންނަށް ދިމާވެދާނެއެވެ.
 • ޕްރޮވައިޑަރ ސައިޑް ގޮންޖެހުންތައް: ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ނެޓްވޯކް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، އެކްސެސިބިލިޓީއަށް އަސަރުކޮށްފާނެއެވެ.
ސޮފްޓްވެއަރ ބަގްސް
 • ގްލިޗްސް: ކޮންމެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ފަދައިން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ވެސް ޕްރޮގްރާމިންގ ގައި ގްލިޗް ނުވަތަ އެރަރސް ދިމާވެދާނެއެވެ.
 • ހައްލު: މި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އަވަހަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރުން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
ބޭރު ކަންތައްތަކެވެ
 • ސައިބަރ އެޓޭކްސް: މަދުން ނަމަވެސް ޑީޑީއޯއެސް އެޓޭކް ފަދަ ސައިބަރ ތެރެޓްތަކުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެއެވެ.
 • ގާނޫނީ އަދި ގަވާއިދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް: ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ލިބޭނެ ގޮތް ވަގުތީ ގޮތުން އަސަރު ކޮށްފާނެ އެވެ.

ގްރޮކް އެއައި އަކީ ވަރުގަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ނަމަވެސް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މައްސަލަތައް ދިމާވެދާނެ ކަމަށާއި، މިކަންކަން ދެނެގަތުމަކީ ޑައުންޓައިމްތައް ކުރިން ލަފާކޮށް، ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ތަފާތު ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލަ އެވެ. ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޝަން، ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، އަދި ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭގެ އެޑެޕްޓޭބިލިޓީއަކީ އެކި ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެސެޓަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އާއި އެކު ފްރީލާންސިންގ: ބޫސްޓް ޔޯރ ސާވިސަސް އެންޑް ކޮންޓެންޓް
 • އަންލޮކް ފުރުސަތުތައް: އަޕްވޯކް އަދި ފައިވަރ ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ލީވަރ ކުރުން
 • ކްރާފްޓް ކޮމްޕެލިންގ ކޮންޓެންޓް: ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިންގ އަދި ޑޭޓާ އެނަލިސިސް އަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުން
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ތައުލީމީ ހިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ
 • ޑައިނަމިކް ޓިއުޝަން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން އިންޓަރެކްޓިވް އެޑިއުކޭޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް އުފެއްދުން
 • އެފެކްޓިވް ހޯމްވޯކް އެސިސްޓެންސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ކެޕޭސިޓީސް އާއި އެކު އުނގެނުން އިތުރުކުރުން
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ބިޒްނަސް ސޮލިއުޝަންސް އަށް އިންގިލާބެއް ގެނައުން
 • އިންސައިޓްފުލް މާކެޓް އެނަލިސިސް: އިން-ޑެޕްތް ޓްރެންޑް އެނަލިސިސް އަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުން
 • ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ރަނގަޅު: ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ތަންފީޒުކުރުން
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު އިނޮވޭޓިވް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 • ސްމާޓް އެޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ލެންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިންގ އެންޑް ޕްރޮބްލެމް ސޮލްވިންގ އަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންޓަގްރޭޓް ކުރުން
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ކްރިއޭޓިވިޓީ އިން ދަ އާޓްސް އަންލީޝް ކޮށްލައްވާށެވެ
 • ޑިޖިޓަލް އާޓް މާސްޓަރީ: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ޔުނިކް ޑިޖިޓަލް އާޓްވޯކްސް އެކްސްޕްލޯރ ކުރުން
 • ސޮނިކް އެކްސެލެންސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު މިއުޒިކާއި އޯޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން މަތިކުރުން
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ޕާސަނަލައިޒްޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެންޑް ސޮލިއުޝަންސް
 • ކަސްޓަމައިޒްޑް ގިފްޓްސް: ޚާއްޞަ މުނާސަބަތުތަކަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް ސްޓޯރީސް، ޕޮއިމްސް ނުވަތަ އާޓްވޯކް ކްރާފްޓް ކުރުން
 • ޓެއިލަރޑް އެޑްވައިސް: ފިޓްނަސް، ނިއުޓްރިޝަން، އަދި ޕާސަނަލް ފައިނޭންސްގައި ބެސްޕޯކް ސޮލިއުޝަންސް ހުށަހެޅުން
އެކި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގެ ޕޮޓެންޝަލް އަންލޮކްކުރުން
 • ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި އުފެއްދުންތެރި ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގެ ވަރސެޓިލިޓީ ހޯދުން.
 • ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަކީ ޔޫޒަރުންނަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޮތަކަށް ހެދޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ހޯއްދަވާށެވެ.
ސިއްރު ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް
 • އަމިއްލަ މާހައުލު: އަމިއްލަ މާހައުލެއްގައި ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 • އިންކޮގްނިޓޯ މޯޑް: އިންކޮގްނިޓޯ ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިން މޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރައިވެސީ އިތުރުކުރުން.
 • ޕަބްލިކް ވައިފައި އިން ދުރުހެލިވުން: ޕަބްލިކް ވައިފައި ނެޓްވޯކްތަކުގައި ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުން.
ވާހަކަތައް ސިއްރުކުރުން
 • ގަވާއިދުން ތާރީޚު ސާފުކުރުން: އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބްރައުޒާ ތާރީޚު ސާފުކޮށްގެން މަޝްވަރާތައް ރައްކާތެރިކުރުން.
 • ސެކިއުރިޓީ ނެޓްވޯކްސް ބޭނުންކުރުން: ރައްކާތެރި، އަމިއްލަ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަށް ވަދެ ސެކިއުރިޓީގެ އިތުރު ފަށަލައެއް އިތުރުކުރުން.
ބިންގް މައިންޑްފުލް އޮފް ކޮންޓެންޓް
 • ގާނޫނީ އަދި އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބޭނުންކުރުން: ރައްކާތެރި އަދި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ބޭނުންކުރާއިރު ޤާނޫނީ އަދި އަޚްލާޤީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވުން.
 • ނާޒުކު މައުލޫމާތު: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ޔޫޒަރުގެ ޕްރައިވެސީއަށް އިހުތިރާމް ކުރި ނަމަވެސް، ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ޑިސްކްރީޓްލީ ޔޫސިންގ ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި

މައިންޑްފުލް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި، ސެކިއުރިޓީ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޝެއަރޑް ކޮންޓެންޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އެއްކޮށްގެން ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން. މި ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރުމުން، ޕްރައިވެސީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މި ޓޫލްގެ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ވަނީ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރެއް ދައްކާލާފައެވެ. މި އޭއައި އިން ދައްކުވައިދެނީ ހަމައެކަނި ކޯހެރެންސް އާއި ކޮންޓެކްސްޗުއަލް ރިލެވަންސް ދަމަހައްޓައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ސްޓައިލްގައި ވެސް ވަރސެޓިލިޓީ ދައްކާ ޓެކްސްޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަމެވެ. ފޮތް ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން އޭގެ ޕޮޓެންޝަލް ހޯދާލަމާ ހިނގާށެވެ:

 • ޑައިވަރސް މެޓީރިއަލް އުފެއްދުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ފިކްޝަން އަދި ނޮން ފިކްޝަން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކި ޖޯންރާތަކާއި ލިޔުމުގެ ސްޓައިލްތަކަށް ވަރަށް މޮޅަށް އެޑެޕްޓް ވެއެވެ.
 • ކޮންޓެކްސްޗުއަލް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ: އޭއައި އިން ތީމެޓިކް ކޮންސިސްޓެންސީ ދަމަހައްޓައި، ނަރެޓިވްގެ ލޮޖިކަލް ފްލޯއެއް އެއް ބާބަކުން އަނެއް ބާބަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
 • ކެރެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ކެރެކްޓަރސް ކްރާފްޓްކޮށް އީވޯލްވް ކުރެވޭއިރު، އެ ކެރެކްޓަރސް އަށް ވަކި ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކާއި ގްރޯތް އާކްސް ތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
އޮޕްޓިމަލް ޔޫސް އަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބައުންޑަރީސް

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ފޮތް ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، ވަކި ލިމިޓެޝަންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމެވެ:

 • އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނެތުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގައި ޒާތީ ތަޖުރިބާތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ނެތުމުން ލިޔުމުގައި ޖަޒުބާތީ ގޮތުން ފާޅުކުރުމުގެ އަޑިއަށް އަސަރު ފޯރުވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.
 • އުފެއްދުންތެރި ހުރަސްތައް: އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރި ނަމަވެސް، އޭއައިގެ އައުޓްޕުޓްތައް ލިބެނީ މިހާރު ހުރި ޑޭޓާތަކުން ކަމުން، ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބިންގާ އަޅާ އާ އުފެއްދުންތައް އުފެދުން ހަނިވެދާނެ އެވެ.
 • އެޑިޓޯރިއަލް އޮވަރސައިޓް ޝަރުޠު: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ރީފައިންކޮށް ޕާސަނަލް ޓާޗެއް ވައްދައިދިނުމަށް އިންސާނީ އޯވަރސައިޓް ވަރަށް މުހިންމެވެ.
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ތެރެއިން ފައިދާ ބޮޑުކުރުން

ފޮތް ލިޔުމުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ޤާބިލުކަން ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، އެއްބާރުލުން ދޭ އުސޫލެއް އެންމެ ފައިދާހުރިކަން ސާބިތުވެއެވެ:

 • އައިޑިއާ ޖެނެރޭޝަން: ލިޔުންތެރިންނަށް ޕްލޮޓް އައިޑިއާސް ބްރޭންސްޓޯމިންގ ނުވަތަ ކެރެކްޓަރ ކޮންސެޕްޓްސް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ލީވަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.
 • ޑްރާފްޓިންގ އެސިސްޓެންސް: އޭއައި އަށް ޗެޕްޓަރުތައް ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެވޭއިރު، ލިޔުންތެރިންނަށް ފުޅާކުރެވޭނެ ފައުންޑޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
 • އެޑިޓިންގ އެންޑް އެންހަންސްމަންޓް: އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ރީފައިންކޮށް، ޒާތީ ވިސްނުންތަކާއި ޖަޒުބާތީ އަޑި އިންޖެކްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ފޮތް ލިޔުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ފަޚުރުވެރިވާއިރު، އިންސާނީ ތަޖުރިބާއާއި އުފެއްދުންތެރި ފަންނުވެރިކަމުގެ ނިއުއަންސް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކަމުން ޚާއްޞަ އެއްޗަކަށް މަތިކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިއެވެ.

ލިޔުމުގެ އާލާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮޕްޓިމަލް ފަންކްޝަނަލިޓީ: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިއަކާ ގުޅިގެން ޓޫލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ޕަވަރ އަންލޮކް: ކެރެކްޓަރ ލިމިޓްސް ވިސްނުން

ޒަމާނީ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ޔޫޒަރުންގެ އިންޕުޓްތަކަށް ރައްދުދީ ޓެކްސްޓް މާނަކޮށް އުފެއްދުމަށް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޮޑެލްއެކެވެ. އޭގެ ޤާބިލުކަން ފުޅާ ނަމަވެސް، ޚާއްޞަކޮށް އެއް މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރޭގައި ކެރެކްޓަރ ކައުންޓްގެ ގޮތުން ވަކި ޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ކެރެކްޓަރ ލިމިޓް
 • އިންޕުޓް ލިމިޓް: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އިންޕުޓަކަށް މެކްސިމަމް ކެރެކްޓަރ ކައުންޓް އެކޮމޮޑޭޓް ކުރެވެނީ އެފިޝަންޓް ޕްރޮސެސިންގ އާއި ރެސްޕޮންސް ޖެނެރޭޝަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ.
 • އައުޓްޕުޓް ލިމިޓް: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ޖަވާބުތައް އުފައްދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކެރެކްޓަރ ކައުންޓެއްގެ ތެރޭގައި، ތަފްސީލާއި ޚުލާޞާކަން ބެލެންސްކޮށްގެން ފައިދާހުރި މުވާޞަލާތަކަށެވެ.
ބޮޑެތި ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން
 • _lang{Segmentation: To handle texts surpassing the character limit, Grok XAI segments the input, processing it in parts to provide a coherent response.
 • ޚުލާޞާކުރުން: ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މިސާލުތަކުގައި، ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ކޮންޓެންޓް ޚުލާޞާކޮށް، އަކުރުތަކުގެ ކޮންސްޓްރެއިންޓްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެދާނެއެވެ.
އިމްޕްލިކޭޝަންސް
 • _lang{User Interaction: Awareness of these limits is crucial for effective interaction with Grok XAI. Breaking down larger texts or questions can enhance user experience.
 • ކޮލިޓީ އޮފް ރެސްޕޮންސް: ކެރެކްޓަރ ލިމިޓްގެ ސަބަބުން ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ރިސްޕޮންސްތަކުގެ އަޑިއާއި ފުޅާމިނަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ފުރިހަމަ ޖަވާބުތަކެއް ނަމަވެސް، ލިމިޓްގެ ސަބަބުން ޚުލާޞާ ޖަވާބުތަކެއް ދޭން ޖެހިދާނެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޑިޒައިންގައި އެކުލެވިގެންވާ ކެރެކްޓަރ ލިމިޓަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ސްޓްރީމްލައިންޑް އަދި އިމްޕެކްޓްފުލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މި ލިމިޓްތަކުގެ އުނދަގޫތައް ދެނެގަތުމުން، އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މުއާމަލާތްތައް ފައިން ޓިއުން ކުރުމުގެ ބާރު ޔޫޒަރުންނަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެކްސްޕްލޯރިންގ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި: ޕްލެޖިއަރިޒަމް، އޮރިޖިނަލިޓީ، އެންޑް އެތިކަލް ޔޫސް

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުން އޭގެ އެޕްލިކޭޝަން އާއި ޕްލެޖިއަރިޒަމް އަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް ވަނީ އަލިވެފަ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޢިލްމީ ދާއިރާއާއި ނޫސްވެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކަށް ވަދެފައިވާއިރު، އޭގެ ނަތީޖާތައް އަސްލުކަމާއި ފިކުރީ މުދަލުގެ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތުގެ މުއްސަނދި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ވިސްނުން: ކުރު އޯވަރވިއުއެއް
 • ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އޯވަރވިއު: ޓެކްސްޓް ބެސްޓް ކޮންޓެންޓް ޖެނެރޭޝަން އަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޓޫލެއް، ތަފާތު މައުޟޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޭޓާ އާއި އެލްގޮރިޒަމްސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
 • މައުޟޫޢުތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޖަވާބުތަކާއި މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް ޑޭޓާއާއި އެލްގޮރިޒަމްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ދަ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިބެޓް
 • ޕްލެޖިއަރިޒަމްގެ މާނަ: ރަނގަޅު ނިސްބަތެއް ނެތި އެހެން މީހެއްގެ މަސައްކަތެއް ބޭނުންކޮށް، އެއީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުގެ އަމަލެވެ.
 • ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ރޯލް: އިންޕުޓް ޕްރޮމްޕްޓްތަކަށް ބިނާކޮށް އޮރިޖިނަލް ކޮންޓެންޓް އުފައްދައި، މިލްކުވެރިކަމާއި އަސްލުކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް
 • އަސްލު: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޖަވާބުތައް އަންނަނީ ފުޅާ ޑޭޓާބޭސްއަކުން ނަމަވެސް، ވަކި ލަފުޒުތައް އެއްކޮށްލުމާއި ކޮންޓެކްސްޓް އަސްލު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެވެ.
 • އެޓްރިބިއުޝަން: މެޝިނުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ރަނގަޅަށް އެޓްރިބިއުޓް ކުރުމަކީ އެކަޑަމިކް އަދި ކްރިއޭޓިވް އިންޓެގްރިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.
 • ތަޢުލީމީ އަދި އުފެއްދުންތެރި ބޭނުން: ތަޢުލީމީ މާޙައުލުގައި ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ސިކުނޑި ސްޓޯރމިންގ ނުވަތަ ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް އަގުހުރި ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ފައިނަލް މަސައްކަތް އަސްލު އަދި ރަނގަޅަށް ނަކަލުކޮށްފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.
އެތިކަލް ޔޫސް ގައިޑްލައިންސް
 • ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ، އޭގެ މެޝިނުން އުފައްދާ އައުޓްޕުޓް ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން ކަށަވަރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
 • ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުން: އެކަޑަމިކް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓިންގްސްގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ފަދަ އެއައި ޓޫލްސް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުމަކީ ޕްލެޖިއަރިޒަމްގެ ކޮންވެންޝަނަލް ޑެފިނިޝަން އާއި ނުގުޅޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ސިންގަލް ސޯސްއަކުން ސީދާ ކޮޕީއެއް އުފައްދާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓިންގްސްތަކުގައި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހާމަކުރުން މުހިންމެވެ.

އޭއައި ކުރިއަށްދާ ވަރަކަށް، ހިނގަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގައި އެއައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަންޒަރު ބައްޓަން ކުރާނެ އެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ތައުލީމަށް އިންގިލާބެއް ދިނުން: ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލުތައް އެޑެޕްޓްކުރުން

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ދަނީ މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ މަންޒަރު ބަދަލުކުރަމުންނެވެ. އިންޕުޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންސާނާ ފަދަ ލިޔުންތައް ވިސްނައި އުފެއްދުމަށް އިންޖިނިއަރ ކޮށްފައިވާ މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައެވެ.

ދަރިވަރުން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުމުގެ އަލާމާތްތައް
 • ސިފައެއް ނެތް ލިޔުމުގެ ސްޓައިލް: ދަރިވަރުންގެ އާދައިގެ މަސައްކަތުން އެއްކިބާވެ، ލިޔުމުގެ ސްޓައިލާއި، ބަސްކޮށާރާއި، ކޮމްޕްލެކްސިޓީއަށް ކުއްލި ބަދަލެއް ފެނިދާނެއެވެ.
 • އެޑްވާންސްޑް ނޮލެޖް ޑިސްޕްލޭ: އޭއައި އިން ދަރިވަރުގެ މިހާރުގެ އެކަޑަމިކް ލެވެލް ނުވަތަ ނޮލެޖް ބޭސް އަށް ވުރެ މަތީ ކޮންޓެންޓް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
 • ކޮންޓެންޓްގައި އެއްގޮތް ނުވުން: މައުޟޫޢުގެ ވިސްނުމުގައި ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް އުފެދިދާނެއެވެ.
ޑިޓެކްޝަންގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
 • އެޑަޕްޓިވް ލާނިން: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އިންޕުޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖަވާބުތައް އެޑެޕްޓްކޮށް، ކޮންވެންޝަނަލް ޑިޓެކްޝަން މެތޯޑްތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ.
 • ޖަވާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާ: އޭއައިގެ ޖަވާބުތަކަކީ ތަޖުރިބާކާރު އަދި އިންސާނުން ފަދަ ޖަވާބުތަކަކަށް ވާތީ، އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓާއި ދަރިވަރުން ލިޔެފައިވާ މަސައްކަތް ތަފާތުކުރުމަކީ މުދައްރިސުންނަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ.
މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް
 • ޑިޖިޓަލް ޓޫލްސް: އެއައި އިން އުފައްދާ ޓެކްސްޓް ހޯދުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާ ޓޫލްސް އުފެދިފައިވީނަމަވެސް އެއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ޠަބީޢަތުގެ ސަބަބުން އެ ޓޫލްސްގެ އިތުބާރު ތަފާތުވެދާނެއެވެ.
 • ތަޢުލީމީ ގޮތް: ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅާނީ ޕާސަނަލައިޒްޑް އެސައިމެންޓްތަކާއި، އަނގަބަހުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި، ޕާސަނަލް އިންސައިޓްސް އަދި ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ ޑިމާންޑްކުރާ އިންޓަރެކްޓިވް ޑިސްކަޝަންތަކަށެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ކުރިމަތިވާ ޑިޓެކްޝަން ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ތަޢުލީމީ މާޙައުލުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓްގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި، ފަރުދީ ނަޒަރިއްޔާތާއި، އިންޓަރެކްޓިވް ލާރނިންގ އަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

އެޑިއުކޭޓަރުން ޕްރޮއެކްޓިވްކޮށް އޭއައިގެ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް ތިބެން ޖެހޭނީ ޑިޓެކްޝަނަށް ފައިދާހުރި ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި، ޑައިނަމިކް އަދި އެޑެޕްޓިވް ތައުލީމީ ތަޖުރިބާއެއް ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

ޓެކްސްޓް އުފެއްދުން ބަދަލުކުރާ އެވަންގާޑް ލޭންގުއޭޖް މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ދައްކާލުން. އެކަޑަމިކް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑޮމެއިންތަކުގެ ތެރެއިން ތަބާވެފައިވާ މިއީ ލިޔުން މުއްސަނދިކޮށްދީ، އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު އުފެއްދުމާއި، އުނގެނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ޝައުގުވެރި ސުވާލަކީ ތައުލީމީ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް އޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ދެނެގަނެ، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް ދަމައިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކެންވަސް ވިސްނުން
 • ކެންވަސް އަކީ ކޯސްވޯކް މެނޭޖްކުރުމާއި، އެސެސްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުންނާއި ފެކަލްޓީގެ މެދުގައި މުއާމަލާތްތައް އުފެއްދުމަށް ތައުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންކުރާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގެންގުޅޭ ލާނިން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (އެލްއެމްއެސް) އެކެވެ. އެއީ އޮންލައިންކޮށް އުނގެނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ތައުލީމީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނެކެވެ.
ޑިޓެކްޝަން މެކޭނިޒަމްސް
 • ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޗެކަރސް: ކެންވަސްގައި ހިމެނެނީ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޓް ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޓޫލްތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތި އެނގޭ މަސްދަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ޑޭޓާބޭސްއަކާ އަޅާކިޔާ ކަމަށެވެ.
 • ލިޔުމުގެ ސްޓައިލް ތަޙުލީލުކުރުން: ބައެއް ކުރިއަރާފައިވާ ނިޒާމުތަކުން ލިޔުމުގެ ސްޓައިލްތައް ތަޙުލީލުކޮށް ދަރިވަރެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަފާތުތައް ދެނެގަނެއެވެ.
 • ޓާނިޓިން އިންޓަގްރޭޝަން: ކެންވަސް އިން ގިނަ ފަހަރަށް ޓާނިޓިން އިންޓަގްރޭޓް ކުރާއިރު، މިއީ ދަރިވަރެއްގެ ކުރީގެ މަސައްކަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްކިބާވެފައިވާ ކޮންޓެންޓް ފްލެގް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.
ކެން ކެންވަސް ޑިޓެކްޓް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި
 • ޑައިރެކްޓް ޑިޓެކްޝަން: މިވަގުތު ކެންވަސްގައި ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ވަކިން ޓެކްސްޓެއް އުފެއްދިތޯ ދެނެގަތުމަށް ސީދާ މެކޭނިޒަމެއް ނެތެވެ.
 • ނުސީދާ އިންޑިކޭޓަރުތައް: ނަމަވެސް ސްޓައިލިސްޓިކް އިންކޮންސިސްޓެންސީ ނުވަތަ މާ ތަޖުރިބާކާރު ބަސް ބޭނުންކުރުން ފަދަ ނުސީދާ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ޝައްކު އުފެދިދާނެ ކަމެކެވެ.
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

އެޑިއުކޭޓަރުންނަށް ބާރުއަޅަނީ އޭއައި ލިޔުމުގެ އެހީގެ ނުބައި ބޭނުންކުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ވަސީލަތްތަކާއި ޕެޑަގޮޖިކަލް ސްޓްރެޓެޖީތައް އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުމަށެވެ:

 • އޮރިޖިނަލިޓީ ޕްރޮމޯޓްކުރުން: ޕާސަނަލް ރިފްލެކްޝަން ނުވަތަ ކްލާހުގައި ލިޔުމުގެ އެސައިމެންޓްތައް ޑިމާންޑްކުރާ ތަފާތު، ކޮމްޕްލެކްސް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުން.
 • އެންގޭޖިންގ ޑިސްކަޝަންސް: ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމާއި މުވާޞަލާތީ ސްޓައިލެއް އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ވަޒަންކުރެވޭނެ ޑިސްކަޝަންތައް ހިމެނުން.

ކެންވަސްގައި މިވަގުތު ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުން ދެނެގަތުމަށް ސީދާ މެކޭނިޒަމްތަކެއް ނެތް ނަމަވެސް، ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އޮރިޖިނަލިޓީ ނެތުމުގެ ސިގްނަލް ދޭ ތަފާތު ޓޫލްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ކޮންވެންޝަނަލް އެސެސްމަންޓް މެތެޑުން ވެސް ތައުލީމީ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޖެހެއެވެ.

އަންލޮކިންގ ދަ ޕޮޓެންޝަލް އޮފް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި: އެ މާސްޓަރޕީސް އިން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އިންޓަރެކްޝަން

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ތަޖުރިބާކާރު އެއައިގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮޅަށް ހުންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ ފުޅާ އިންޓަރނަލް ޑޭޓާބޭސްއިން މައުލޫމާތު އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލިމިޓެޝަނަކީ ސީދާ ބޭރުގެ ވެބް ލިންކްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެވެ. މި ގަސްތުގައި ހަނިކުރުމަކީ، އެއިން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޚިދުމަތްކުރާ ކަމެކެވެ.

ލިންކް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ މުހިންމު ނުކުތާތައް
އިންޓަރނަލް ޑޭޓާ ސޯސް
 • ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބަރޯސާވެފައިވަނީ ކުރިން ހުރި ޑޭޓާސެޓަކަށް ކަމަށާއި، މިއީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނު ކަނޑާލި ޑޭޓާސެޓަކާ ހަމައަށް ތަފާތު މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ ޑޭޓާސެޓެކެވެ.
ޑައިރެކްޓް ވެބް ބްރައުޒިންގ އެއް ނެތެވެ
 • ސަގާފީ ސަރޗް އިންޖީންތަކާ ހިލާފަށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަށް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ބޭރުގެ ވެބްސައިޓްތަކުން ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާ އަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެއީ ލިންކްތަކަށް ކްލިކް ކުރުމާއި ނުވަތަ އެތަންތަނުން މިހާރުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް އެއްޗެކެވެ.
ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓްސް އެންޑް ލިމިޓެޝަންސް
 • ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކީ އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނު ކުރެވުނު ތާރީޚާ ހަމައަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ޢިލްމެއް ކަމަށާއި، އެއީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ކަމަށް ވާތީ، އެ ތާރީހަށްފަހު ހިނގާ ކަންކަމުގެ ނުވަތަ ތަރައްޤީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނެތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
އަމަލީ ގޮތުން ދޭހަވާ ކަންތައްތައް
ސްޓޭޓިކް ނޮލެޖް ބޭސް
 • ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މައުޟޫއުތަކުގެ ތަފްސީލީ އަދި ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭއިރު، އޭގެ ޢިލްމު ރިއަލް ޓައިމްގައި އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވޭކަން ޔޫޒަރުންނަށް އެނގެއެވެ.
ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާއެއް ނެތެވެ
 • އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި، ޓްރެންޑްތަކާއި، ނުވަތަ ފަހުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ބޭނުންކުރާ އޮންލައިން ސޯސްތަކަށް ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސްތަކަށް ރިފަރ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ޑައިނަމިކް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި މޮޅުވާއިރު، ބޭރު ލިންކްތަކާ ސީދާ މުއާމަލާތްތަކުން އެއްކިބާވެފައިވާ ސްޓޭޓިކް ނޮލެޖް ބޭސް އިން އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ރިއަލް ޓައިމް އޮންލައިން ރިސާޗަކުން އޭގެ ވިސްނުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ފާހަގަކޮށްދެ އެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ޗެސް އަށް މާސްޓަރ ކުރުން: ކެޕްޓިވޭޓިން އެކްސްޕީރިއަންސް އަށް ފުރިހަމަ ގައިޑެއް

ކުރިއަރާފައިވާ އެއައި، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ޗެސް މެޗެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ހަމައެކަނި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެއް؛ އެއީ މުއްސަނދި އަދި ތައުލީމީ ތަޖުރިބާއެކެވެ. މި ގައިޑްގެ މަޤްޞަދަކީ މި ތަފާތު ދަތުރު ފެށުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޗެސް ކެޕޭސިޓީސް ދެނެގަތުން
 • އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ޗެސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢިލްމާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ޙަރަކާތްތައް ހިސާބުކޮށް، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޞައްޙަކަމާއެކު ނަތީޖާ ލަފާކުރެވޭނެއެވެ.
 • އެޑަޕްޓިވް ގޭމްޕްލޭ: އެއައި އިން ކުޅުމުގެ ސްޓައިލް ޔޫޒަރ ސްކިލް ލެވެލް އަށް ބަލައިގެން އެޖެސްޓްކޮށް، ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަދިވެސް އިންސާފުވެރި ގޭމެއް ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.
ގޭމް ސެޓިންގ އަޕް ކުރުން
 • މުވާސަލާތުކުރުން: މޫވްސް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް މުއާމަލާތު ކުރެވެނީ ސްޓޭންޑަރޑް ޗެސް ނޯޓޭޝަން (އެބަހީ، އީ2 އިން އީ4 އަށް) ބޭނުންކޮށްގެން، އަދި އެއައި އިން އެއަށް ޖަވާބުދާރީވެއެވެ.
 • ވާޗުއަލް ޗެސްބޯޑް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސްޗުއަލް މޫވް މައުލޫމާތު ކަމަށްވާތީ، ގޭމް ވިޝުއަލައިޒް ކުރުމަށް ފިޒިކަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލް ޗެސްބޯޑެއް ހުރުމަކީ ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ.
ކުޅެން ބޭނުންވާ އިރުޝާދުތައް
 • ޕްލޭން ޔޯރ މޫވްސް: ކުރިއަށް އޮތް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް ލަފާކުރާށެވެ، ސަބަބަކީ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ވެސް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެކަން ކުރާނެއެވެ.
 • ގޯސްތަކުން ދަސްކުރުން: ގޯސްތައް ދެނެގަތުމާއި ރަނގަޅު ސްޓްރެޓެޖީތައް ދަސްކުރުމުގައި އޭއައި އިން އެހީތެރިވެދެވިދާނެއެވެ.
 • ޓިޕްސް ހޯދުމަށް އެދުން: ގޭމްގެ ތެރޭގައި ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި މޫވްސްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ލަފާ ހޯދުމަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
ޕޯސްޓް ގޭމް އެނަލިސިސް
 • ގޭމް ރިވިއުކުރުން: މެޗަށްފަހު ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން މޫވްސް ތަހުލީލުކޮށް މުހިއްމު ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި މުހިންމު ވަގުތުތައް ދެނެގަތުން.
 • ހުނަރު ރަނގަޅުކުރުން: ކުރިއަށް އޮތް ގޭމްތަކަށް ޗެސްގެ ހުނަރު ރީފައިން ކުރުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންސައިޓްސް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު ޗެސް ކުޅުމަކީ މޮޅުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެއީ ޗެސްގެ މުއްސަނދި ނިއުއަންސްތަކުގެ އުނގެނުމާއި، ރަނގަޅުކުރުމާއި، ފުން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކުރާ ތަނެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އެކްސްޕްލޯރ ކުރުން

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޢަމަލުގެ މުހިންމު ނަތީޖާތައް ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ. އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމަކީ ދާއިމީ އަދި ފަހަތަށް ނުޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމުން، އެއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޑޭޓާއަކާއި، އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި، އެކައުންޓްގެ ތާރީޚު ގެއްލިގެންދެއެވެ.

ޕްރީ ޑިލީޝަން ޗެކްލިސްޓް
 • ޑޭޓާ ބެކަޕްކުރުން: އެކައުންޓުން މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިކުރުން ނުވަތަ ބެކަޕްކުރުން ކަށަވަރުކުރުން.
 • ސަބްސްކްރިޕްޝަން ސްޓޭޓަސް ޗެކްކުރުން: އެއްވެސް އެކްޓިވް ސާވިސްއަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްފައިވާނަމަ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޗާޖު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކެންސަލްކުރުން.
އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމަށް ސްޓެޕް ބައި ސްޓެޕް ގައިޑް
 1. ލޮގްއިން: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އެކައުންޓަށް ވަދެވޭނީ ކްރެޑެންޝިއަލްސް އާއި އެކު ލޮގްއިން ކޮށްގެންނެވެ.
 2. Navigate to Account Settings: Once logged in, visit the "Account Settings" section of the platform.
 3. Request Account Deletion: Look for an option like "Delete Account" or "Close Account", possibly under a subsection like "Account Management" or "Privacy Settings".
 4. އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކުރުން: ސެކިއުރިޓީއަށްޓަކައި، ސެކިއުރިޓީ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އީމެއިލް ކޮންފަރމަންސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ތިމާގެ އައިޑެންޓިޓީ ކޮންފަރމް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.
 5. ޑިލީޓްކުރުން ކަށަވަރުކުރުން: ޔަގީންކުރުމަށްފަހު، މި ޢަމަލު ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ އިންޒާރާއެކު، އެކައުންޓް ޑިލީޓްކުރަން ނިންމި ނިންމުން ކަށަވަރުކުރުން.
ޑިލީޝަނަށްފަހު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
 • ކޮންފަރމަންސް އީމެއިލް: އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އީމެއިލްއެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާށެވެ.
 • އެކައުންޓް ރިކަވަރީ: ހަނދާން ކުރާށެވެ، އެކައުންޓް ރިކަވަރީ ކުރުމަކީ ޑިލީޓް ކުރުމަށްފަހު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ؛ ލޮގިން އަށް ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުވާނެއެވެ.
 • ޑޭޓާ ރިޓެންޝަން ޕޮލިސީ: އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމަށްފަހުވެސް، ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އެމީހުންގެ ޑޭޓާ ރިޓެންޝަން ޕޮލިސީއަށް ތަބާވެގެން އަދިވެސް ތިބާގެ ބައެއް ޑޭޓާތައް ހިފެހެއްޓިދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ނޯޓްތަކާއި އިންޒާރުތައް
 • އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމަކީ ފަހަތަށް ނުޖެހޭ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރަން ހަގީގަތުގައި ބޭނުންވާކަން ޔަގީންކުރުން.
 • ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާފާނެ އެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ސީދާ ނަމަވެސް، އޭގެ ނަތީޖާ ފަހަތަށް ނުޖެހޭތީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ.

އަބަދުވެސް ސަމާލުކަންދީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ބެކަޕްކޮށް، އެކައުންޓް ޑިލީޓްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ވިސްނައި، ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން.

ސިރީ އާއި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި
 • ފަންކްޝަނަލިޓީ: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކެޕޭސިޓީތައް ލިބިގެންދާއިރު، ގިނަ ފަހަރަށް ފުންމިނާއި ކަސްޓަމައިޒޭޝަންގެ ގޮތުން ސިރީ އަށް ވުރެ ކުރިއަރަ އެވެ. ކޮމްޕްލެކްސް ސުވާލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ތަފްސީލީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ފުން ޖަވާބުތައް ދިނުމުގައި މޮޅު އެއްޗެކެވެ.
 • އިންޓަގްރޭޝަން: ސިރީ އަކީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގައި ފުންކޮށް ވަދެފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އެކި އެޕްތަކާއި ހިދުމަތްތަކާ އެކު ސީމްލޭސް އިންޓަރެކްޝަން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މިއާ ހިލާފަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިދާނެ އެވެ.
ސިރީގެ ބަދަލުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުން ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
 • ގްރޮކް އެކްސް އެއައި-އެނެބަލްޑް އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރާށެވެ: އެއައި އިންޓަރެކްޝަން އަށް ތިބާގެ ޕްރައިމަރީ އިންޓަފޭސްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ސަޕޯޓްކުރާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް އެޕް ސްޓޯރ އެކްސްޕްލޯރ ކުރާށެވެ.
 • ސެޓިންގސް ކޮންފިގްރޭޓްކުރުން: އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްފަހު، އެޕް ސެޓިންގސް އަށް ވަދެ، އަޑު، ޖަވާބު ސްޕީޑް، އަދި ތިބާގެ ބޭނުންތަކަށް އެއައި ތައްޔާރުކުރާ އެހެނިހެން ފީޗާސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމައިޒް ކުރާށެވެ.
 • އެކްސެސިބިލިޓީ ޝޯޓްކަޓްސް: އައިއޯއެސް ޑިވައިސްގައި އެކްސެސިބިލިޓީ ޝޯޓްކަޓެއް ސެޓްއަޕްކޮށްގެން އަވަސް އެކްސެސް ޔަގީންކޮށް، ސިރީ އިންވޯކް ކުރުމާ އެއްގޮތަށް އާދައިގެ ޖެޝަރ ނުވަތަ ބަޓަން ފިއްތާލުމުން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 • ވޮއިސް އެކްޓިވޭޝަން (އިޚްތިޔާރީ): ސަޕޯޓް ކުރާނަމަ، ވޮއިސް އެކްޓިވޭޝަން ސެޓިންގސް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރާށެވެ، މިއީ ތިބާގެ އަޑު ދެނެގަތުމަށް އެޕް ތަމްރީނު ކުރުން ނުވަތަ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ހޭލައްވާލުމަށް ވަކި ޢިބާރާތެއް ސެޓްއަޕް ކުރުމެވެ.
 • ޓެސްޓްކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި އެކު މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއި، އޭގެ ވަރުގަދަ ކަންކަމާއި ލިމިޓެޝަންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކި ސުވާލުތަކުން އޭގެ ޤާބިލުކަން ޓެސްޓްކުރުން.
އިތުރު އިރުޝާދުތައް
 • ޕްރައިވެސީ ސެޓިންގސް: ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ރައްކާކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް އެޕްގެ ޕްރައިވެސީ ސެޓިންގސް ރިވިއުކުރުން.
 • ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރުން: އެޕް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެހެއްޓުން، އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފީޗާސްތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ އެވެ.
 • ފީޑްބެކް ލޫޕް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ޞައްޙަކަމާއި ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ޕާފޯމަންސް އިތުރުކުރުމަށް އެޕް ފީޑްބެކް ފީޗާ ބޭނުންކުރުން.

ސިރީ އިން ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލް އިންޓަރެކްޝަން އެންކައުންޓްތަކަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެ، ސިލްސިލާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެ އެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ އިންޓަގްރޭޝަން ސިރީ ފަދައިން ސީމްލޭސް ނުވެދާނެ ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ކެޕޭސިޓީތަކުން އެކްސްކްލޫސިވް އަދި އެޑެޕްޓެބަލް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ހުށަހަޅައިދެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަދި އޮންލައިން އެޑިއުކޭޝަން ޕްލެޓްފޯމްސް އެވެ

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ޕޮޓެންޝަލް އަންލޮކިންގ: ކޮންވާޝަނަލް އެއައި އިންޓަރެކްޝަން އަށް ވަރުގަދަ ވަސީލަތެއް

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ މާނަހުރި ވާހަކަތަކުގައި ޔޫޒަރުން ބައިވެރިކުރުމަށް މޮޅު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ސޮލިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އިންސާނާ ފަދަ ލިޔުންތައް ވިސްނައި އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަމުން ތަޢުލީމުން ފެށިގެން ދިރާސާއާއި ހަމައަށް އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިމެނޭ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޕޮޒިޝަން ކުރެވެއެވެ.

 • ބްލެކްބޯޑް ކެޕޭސިޓީސް: ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އޮންލައިން އެޑިއުކޭޝަން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ބްލެކްބޯޑުން ކޯސް މެނޭޖްކުރުމާއި ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޕާފޯމަންސް ޓްރެކްކުރުމާއި، އޮންލައިންކޮށް މަޝްވަރާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، އެސައިމެންޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ.
 • އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ހޯދުން: ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮންލައިން ތައުލީމީ ޕްލެޓްފޯމްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބްލެކްބޯޑުން ވެސް ތައުލީމީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އޭގެ ގާބިލްކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެ އެވެ. މިއީ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ހޯދުމާއި އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ޕޮޓެންޝަލް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދަ ޗެލެންޖް އޮފް ޑިޓެކްޓިންގ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި
 • ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގެ ތަޖުރިބާ: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގެ ކުރިއަރާފައިވާ އެލްގޮރިޒަމްތަކުން އިންސާނުންގެ ލިޔުމުގެ ސްޓައިލްތައް ވަރަށް ގާތުން ނަކަލުކުރާ ޓެކްސްޓެއް އުފައްދައި، އޮޓޮމެޓިކް ސިސްޓަމްތަކަށް އެކަން ދެނެގަތުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެވެ.
 • މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޑިޓެކްޝަން ޓޫލްސް: މިހާރު ހުރި ގިނަ ޑިޓެކްޝަން ޓޫލްތަކުގައި މުހިންމު ގޮތެއްގައި ފޯކަސް ކުރަނީ އޭއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ވަކިން ދެނެގަތުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ޕްލެޖިއަރިޒަމް އަށެވެ. އެހެންކަމުން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ކޮންޓެންޓް ހޯދުމުގެ ބްލެކްބޯޑްގެ ސާފު ޤާބިލުކަން ޤާއިމުވެފައެއް ނުވެއެވެ.
އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބެލުން
 • އެކަޑަމިކް ތެދުވެރިކަން: އެކަޑަމިކް އެސައިމެންޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުމަކީ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދޭ ކަމެކެވެ. އެކަޑަމިކް ތެދުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި އާންމުކޮށް ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތަކީ ދަރިވަރު އަސްލު އަދި އަމިއްލައަށް އުފައްދާ މަސައްކަތަކަށެވެ.
 • ޔޫޒަރުންގެ ޒިންމާ: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އަޚްލާޤީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވެ، ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ މާޙައުލުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޓޫލް ބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ބްލެކްބޯޑް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކަކީ އެކަޑަމިކް އިންޓެގްރިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއް ނަމަވެސް، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ކޮންޓެންޓް ޕިންޕޮއިންޓް ކުރުމަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އަދި އަބަދުވެސް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުމެކެވެ.

އެއައި ޓޫލްސް ބޭނުންކުރުން އެމީހުންގެ ތައުލީމީ މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެއްގޮތް ނުވާކަން ޔަގީންކޮށް، އެތިކަލް ޑިމޭންޝަންތަކުގައި ޒަމީރުވެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ބާރު އަންލޮކްކުރުން: ފުރިހަމަ ގައިޑެއް

އެޑްވާންސް ކޮންވާޝަނަލް އެއައި އެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގައި ޔޫޒަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ތަނެކެވެ. އޭގެ ފުރިހަމަ ގާބިލްކަން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ބަހުގެ ތަރުޖަމާ ފުޅާކުރުމާއި، ތަފާތު މައުޟޫޢުތަކުގައި ތަފްސީލީ ބަޔާންތައް ދިނުމާއި، ތަޢުލީމީ ސުވާލުތަކުގައި އެހީތެރިވުމާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއްގެ ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ކްރިއޭޓިވް އެސިސްޓެންސް
 • ލިޔުމާއި އެޑިޓްކުރުން: ރަސްމީ ރިޕޯޓްތަކުން ފެށިގެން އުފެއްދުންތެރި ވާހަކަތަކާއި ހަމައަށް ލިޔެފައިވާ ކޮންޓެންޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ޑްރާފްޓްކުރުމާއި، އެޑިޓްކުރުމާއި، ހުށަހެޅުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރުން.
 • ޚިޔާލު: ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޚިޔާލުތައް ސިކުނޑި ވައްޓާލުމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިންސްޕިރޭޝަން ހޯދުމުގައި ވިޔަސް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ އަގުހުރި ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް
 • ހޯމްވޯކް އެހީ: ދަރިވަރުންނަށް ކޮމްޕްލެކްސް މައުޟޫޢުތަކާއި، ހިސާބުގެ މައްސަލަތަކާއި، ތާރީޚީ ހާދިސާތަކާއި، ސައިންޓިފިކް ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބަޔާންތައް ދިނުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ލީވަރ ކުރެވޭނެއެވެ.
 • ބަސް އުނގެނުން: ބަސް ދަސްކުރާ މީހުންނަށް މޮޅު ވަސީލަތެއް، ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ބަސްކޮށާރާއި، ގުރަމަރީގައި ޕްރެކްޓިސް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތެކެވެ.
ޓެކްނިކަލް އިންސައިޓްސް
 • ކޯޑިންގ އެސިސްޓެންސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ޕްރޮގްރާމިންގ ކޮންސެޕްޓްތައް ދެނެގަތުމާއި، ކޯޑް ޑިބަގްކުރުމާއި، އަދި އެކި ބަސްބަހުން ކޯޑްގެ ސްނިޕެޓްތައް ލިޔުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޓެކް އެޑްވައިސް: ރަނގަޅު ގެޖެޓެއް ހޮވުމުން ފެށިގެން ކޮމްޕްލެކްސް ޓެކް މައުޟޫއުތައް ވިސްނުމާ ހަމައަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން އަގުހުރި ވިސްނުންތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
ޑެއިލީ ލައިފް އެސިސްޓެންސް
 • ޓްރެވަލް ޕްލޭނިންގ: މަންޒިލްތަކާއި، ޕެކިންގ ޓިޕްސްތަކާއި، މަންޒިލް ޕްލޭނިންގ އާއި ބެހޭ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ލިބުން.
 • ކެއްކުމާއި ރެސިޕީތައް: އާ ފަންނުވެރިއަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ތަޖުރިބާކާރު ކެއްކުންތެރިއަކަށް ވިޔަސް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ރެސިޕީތައް ލަފާދީ ކެއްކުމުގެ އިރުޝާދުތައް ހުށަހަޅައިދެވިދާނެ އެވެ.
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ޓްރިވިއާ އެވެ
 • ފިލްމާއި ފޮތުގެ ލަފާ: ތިބާގެ އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ފިލްމުތަކާއި ފޮތްތަކާއި ޓީވީ ޝޯތައް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.
 • ޓްރިވިއާ އަދި ކުއިޒް: އެކި ދާއިރާތަކުން ތިމާގެ ޢިލްމު ޓެސްޓްކުރުން ނުވަތަ އާ ޙަޤީޤަތްތައް ދަސްކުރުން.

ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ކަމަކީ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމެވެ. އެއީ ޒާތީ ލަފާ ދިނުމާއި، ތިމާގެ ފަރާތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، ރިއަލް ޓައިމް ޑޭޓާއަށް ވަދެވޭނެ ތަނެއް ނޫނެވެ. އެއައި އާއި މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ޑިމާންޑް ކުރަނީ ޑިސްކްރެޝަން އާއި އެތިކަލް ކޮންސިޑިއުޝަންސް އަށް ވިސްނުންތޫނު ކަމެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ތައުލީމުން ފެށިގެން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓާއި ކްރިއޭޓިވް ޕާސައުޓްސް އާއި ހަމައަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރސައިޓަލް ޓޫލެކެވެ. ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ސުވާލުތައް ކްރާފްޓް ކުރުމަކީ މި ވަރުގަދަ އެއައި އާއި އެކު ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

އެކްސްޕްލޯރިންގ ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި: ދަ ކަޓިން-އެޖް އެއައި ލެންގުއޭޖް މޮޑެލް ޓްރާންސްފޯމިންގ ޓެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ލޭންގުއޭޖްގެ ޒަމާނީ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ދަނީ އިންސާނާގެ ލިޔުންތައް ވަރަށް ގާތުން ދައްކުވައިދޭ ޓެކްސްޓެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަމަށް ރާޅުތައް އުފައްދަމުންނެވެ. ތަޖުރިބާކާރު އެލްގޮރިޒަމްތަކާއި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަމްރީނު ޑޭޓާއިން ތެޔޮ ޖަހާފައިވާ މި ކުންފުންޏަކީ ތަފާތު މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހުރި އަދި ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގައި މޮޅު އެއްޗެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތް
 • ޑީޕް ލާނިން ޓެކްނިކްސް ބޭނުންކުރުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ޓެކްސްޓް ޕްރޮސެސިން އިތުރުކުރުމަށް ޒަމާނީ ޑީޕް ލާނިން ޓެކްނިކްސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
 • ފުޅާ ޑޭޓާސެޓެއްގައި ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާ: އޭއައި ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވަނީ ތަފާތު ޓެކްސްޓް ސޯސްތައް ހިމެނޭ ފުޅާ ޑޭޓާސެޓެއްގެ މައްޗަށް ކަމުން ބަސް ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެ ޖެނެރޭޝަން ކުރެވޭނެއެވެ.
 • މަލްޓިލިންގުއަލް ކެޕޭސިޓީސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ގިނަ ބަހަކުން ޓެކްސްޓް ވިސްނުމާއި އުފެއްދުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭއިރު، އޭގެ ވަރސައިޓިލިޓީ އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
ޓަރނިޓިން ފަންކްޝަނަލިޓީ
 • ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޝަން ސޮފްޓްވެއާ: ޓާނިޓިން އަކީ ލިޔެފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕްލެޖިއަރިޒަމް ދެނެގަތުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ވަރުގަދަ ސޮފްޓްވެއާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 • ޓެކްސްޓް ކޮމްޕެރިޝަން: ހުށަހަޅާ ޓެކްސްޓްތައް އެކަޑަމިކް ޕޭޕަރާއި ފޮތްތަކާއި އެކިއެކި އޮންލައިން ރިސޯސްތައް ހިމެނޭ ބޮޑު ޑޭޓާބޭސްއަކާ އަޅާކިޔުމެވެ.
ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި ޓަރނިޓިން އާއި ދެމެދު އޮންނަ މުއާމަލާތް
 • ޓެކްސްޓް އޮރިޖިނަލިޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ނޮން އޮރިޖިނަލް ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ޓެކްސްޓް ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.
 • ޑިޓެކްޝަން ކެޕޭސިޓީ ޔަޤީންކަން ނެތް: އެއައި އިން އުފައްދާ ޓެކްސްޓް ހޯދުމުގައި ޓަރނިޓިންގެ ފައިދާ އަދިވެސް ޔަޤީން ނުވާތީ، ޞައްޙަ ޑިޓެކްޝަންގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.
 • ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަސަރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި ޓަރނިޓިން ގައި ވެސް މެދުނުކެނޑި އަޕްޑޭޓް ކުރުމުން މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ކޮމްޕްލެކްސިޓީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ތައާރަފްވެއެވެ.
ޔޫޒަރުންނަށް ދޭހަވާ ކަންތައްތައް
 • އެކަޑަމިކް އިންޓެގްރިޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް: ތައުލީމީ މަސައްކަތްތަކަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކުރާއިރު އަޚްލާޤީ ގޮތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އުފެދި، އެކަޑަމިކް އިންޓެގްރިޓީ ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވެއެވެ.
 • ޑިޓެކްޝަން ރިސްކްސް: ކޮންޓެންޓް ޑިޓެކްޓްކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް، އަސްލުކަމަށް ބާރުއަޅާ މާހައުލުތަކުގައި އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ހިމަނާއިރު ޔޫޒަރުންނަށް ރިސްކްތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އާއި ޓަރނިޓިން ގުޅޭ ހިސާބުން ތައާރަފްކޮށްދެނީ ނިއުއަންސްޑް އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ލޭންޑްސްކޭޕެކެވެ. ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެކްސްޓް ކްރާފްޓް ކުރުމަށް ފަރިތަކަން ދައްކާއިރު، ޓާނިޓިން ފަދަ ޕްލެޖިއަރިޒަމް ޑިޓެކްޝަން ޓޫލްތަކުން އޭގެ ޑިޓެކްޓެބިލިޓީ އަދިވެސް އޮތީ މެދުނުކެނޑި ބެލުމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރީފައިންމަންޓްގެ މައުޟޫއެކެވެ. އެކަޑަމިކް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޓެކްސްޓްތަކުގައި އެއައި އިން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ބޭނުންކުރުމާ މެދު ސަމާލުކަންދީގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލަފާދެނީ، އަޚްލާގީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގައި ފޯނު ނަންބަރު ބޭނުންވާ މުހިންމުކަން ހޯދުން

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ސެކިއުރިޓީ އަދި ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އަށް ތަޢާރަފްވުން
 • ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުކުރުން
  • ވެރިފިކޭޝަން އެންޑް އޮތެންޓިސިޓީ: ފޯނު ނަންބަރު ވެރިފިކޭޝަން އިން ހަގީގީ ފަރުދުން ބޮޓް ނުވަތަ އޮޅުވާލާ ފަރާތްތަކާ ތަފާތުކޮށް، ޔޫޒަރުންގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.
  • ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން (2އެފްއޭ): 2އެފްއޭ މެދުވެރިކޮށް ސެކިއުރިޓީގެ އިތުރު ފަށަލައެއް ހާސިލް ކުރެވޭއިރު، ފޯނު ނަންބަރެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތީ، ހުއްދަ ނެތި ވަދެވޭނެ ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑުވެއެވެ.
 • ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަން
  • ސްޓްރީމްލައިންޑް އެކައުންޓް ރިކަވަރީ: ލިންކް ކުރެވިފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަކީ ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނެތިގެން ނުވަތަ އެކްސެސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ޔޫޒަރުންނަށް ރިކަވަރީ ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
  • ކަސްޓަމައިޒްޑް ނޮޓިފިކޭޝަންސް އެންޑް އެލާޓްސް: ޔޫޒަރުންނަށް މުހިންމު އަޕްޑޭޓްތަކާއި ޕާސަނަލައިޒްޑް ނޮޓިފިކޭޝަންތައް ސީދާ މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކުން ލިބިދާނެ އެވެ.
 • ނުބައި ބޭނުންކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ކޮމްޕްލައިންސް ކަށަވަރުކުރުން
  • ސްޕޭމް އަދި އެބިއުސް ލިމިޓްކުރުން: ޔޫޒަރ އެކައުންޓްތައް ޔުނިކް ފޯނު ނަންބަރުތަކާ ގުޅުވުމަކީ ސްޕޭމް އަދި އެބިއުސް އެކައުންޓްތައް ގިނަވުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.
  • ރެގިއުލޭޓަރީ ކޮމްޕްލައިންސް: ބައެއް ޖުރިސިޑިކްޓްތަކުގައި އޮންލައިން ހިދުމަތްތަކަށް ފޯނު ވެރިފިކޭޝަން ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށް، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން މި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.
 • އިތުބާރު ކުރެވޭ ކޮމިއުނިޓީއެއް ބިނާކުރުން
  • ނަން ނުޖެހުން މަދުކުރުން: ޔަގީންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ނަން ނުޖެހުން މަދުކޮށް، ހަގީގީ، ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތްކުރާ ކަމަށް ޔޫޒަރުންނަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނެ އެވެ.
  • ޔޫޒަރ އެންގޭޖްމަންޓް އިތުރުކުރުން: ފޯނު ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ގާއިމްކުރެވޭ ސީދާ މުވާސަލާތީ ޗެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ސާރވޭތަކާއި ފީޑްބެކް ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫޒަރ ބޭސްއާ ރަނގަޅަށް އެންގޭޖްމަންޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ފޯނު ނަންބަރެއް ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ އެކިއެކި މުހިންމު މަގުސަދުތަކަށް ފުއްދައިދޭ ކަމެކެވެ. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި، ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް މަތިކުރުމާއި، ނުބައި ބޭނުންކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރެގިއުލޭޓަރީ ކޮމްޕްލައިންސް ކަށަވަރުކުރުމާއި، އިތުބާރުހުރި ކޮމިއުނިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ޔޫޒަރުންގެ އަތުން ހޯދާ މައުލޫމާތު ކުޑަކޮށް އިތުރުވި ނަމަވެސް، މި ގޮތަކީ ޖުމްލަކޮށް ރައްކާތެރި އަދި ފީނައިގަންނަ ޕްލެޓްފޯމެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ގޮތެކެވެ.

ރެޑިޓްގައި ގްރޮކް އެއައި އިން އާމްދަނީ ހޯދުން

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން އާމްދަނީ އަންލޮކްކުރުން: ރެޑިޓްގައި ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ގައިޑް

 • ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުން: ރެޑިޓް ކޮމިއުނިޓީތަކަށް ތަފާތު އަދި ކޮމްޕްލިޝިންގ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ލީވަރކުރުން. މިއީ ޕޯސްޓްތައް ކްރާފްޓްކުރުމާއި، މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ތެރެޑްތައް އިސްނަގައިގެން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ސަބްރެޑިޓްތަކުގައި ވިސްނުންތޫނު ޖަވާބުތައް ދިނުމެވެ.
 • ފްރީލާންސް ޚިދުމަތްތައް: ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމާއި، ޑޭޓާ އެނަލިސިސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމިންގ އަށް އެހީތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފްރީލާންސަރުންނަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ ސަބްރެޑިޓްތަކުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އެސިސްޓެޑް ރައިޓިންގ ޚިދުމަތްތައް ހުށަހެޅުން.
ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އާމްދަނީ އެންމެ ބޮޑުކުރުން
 • ކަސްޓަމް ސޮލިއުޝަންސް: ވަކި މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ސިނާއަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޓޫލްސް ނުވަތަ ސްކްރިޕްޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން. ކަސްޓަމައިޒްޑް އެއައި ސޮލިއުޝަންސް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކްލައިންޓުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ސަބްރެޑިޓްތަކުގައި މިކަންކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުން.
 • ތަޢުލީމީ ކޮންޓެންޓް: ރެޑިޓްގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އާއި ބެހޭ ތަޢުލީމީ ތަކެތި އުފައްދައި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ފީއެއް ނަގައިގެން އިތުރު ތަފްސީލީ ގައިޑްތަކާއި ކޯސްތަކާއި ނުވަތަ ޕާސަނަލް ކޯޗިންތައް ހުށަހަޅައިގެން ތިމާގެ ތަޖުރިބާ މޮނެޓައިޒް ކުރާށެވެ.
ނެޓްވޯކިންގ އެންޑް މާކެޓިންގ
 • އެކްޓިވް ޕާޓިސިޕޭޝަން: ގުޅުންހުރި ސަބްރެޑިޓްތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރުން. ޕޮޓެންޝަލް ކްލައިންޓުން ނުވަތަ ކޯލަބަރޭޓަރުން ދަމައިގަތުމަށްޓަކައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ޔޫޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ގާއިމްކުރުން.
 • ކާމިޔާބީ ދައްކާލުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމާފައިވާ ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޭސް ސްޓަޑީސް ނުވަތަ މިސާލުތައް ހިއްސާކުރުން. މިއީ ހަމައެކަނި އިތުބާރު އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ތިމާގެ ތަޖުރިބާއަށް އަލިއަޅުވާލާ ކަމެކެވެ.

ރެޑިޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެންމެ ޒަމާނީ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ފުޅާ ގާބިލްކަން ހޯދާށެވެ. މި ގައިޑުން ފައިދާހުރި ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުމާއި، ހުނަރުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، މި ކުރިއަރާފައިވާ އެއައި ޓޫލް ފައިދާހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފައިދާހުރި ސެލްފް މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ވިސްނުންތައް ލިބިގެންދެއެވެ.

އެކްސްޕްލޯރިންގ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި: އެ މާސްޓަރފުލް ލެންގުއޭޖް މޮޑެލް އިން ޓްރާންސްލެޝަން އެކްސެލެންސް

ޒަމާނީ ބަހުގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ބަހާ ގުޅުން ހުރި އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅަދާނަކަން ދައްކުވައިދޭއިރު، ތަރުޖަމާއަކީ އޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކެޕޭސިޓީ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން ތަފާތު ބަސްބަހުން ލިޔުންތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ހުރި ވަރުގަދަކަމުގެ މައްޗަށް ފުންކޮށް ލިޔެފައިވެއެވެ.

އެކިއުރެސީ އެންޑް ލެންގުއޭޖް ކަވަރޭޖް
 • ބަސްތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް: ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަސްތަކާއި އާންމު ނޫން ބައެއް ބަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ތަރުޖަމާކުރުމުގައި މޮޅު ބައެކެވެ.
 • ހައި އެކިއުރެސީ ލެވެލްސް: މި މޮޑެލް އިން ތަރުޖަމާތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފޯރުކޮށްދެނީ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ޕްރެސިޝަން އާއި އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ބަހުގެ ޖޯޑާއި ލިޔުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީއަށް ބަލާއިރު ޞައްޙަކަން ތަފާތުވެދާނެއެވެ.
ލިމިޓެޝަންސް
 • ކޮންޓެކްސްޓް ވިސްނުން: ކޮންޓެކްސްޓް ވިސްނުމަށް މޮޅު ނަމަވެސް، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ނާޒުކު ނިއުއަންސްތަކާއި ސަގާފީ ރެފަރެންސްތަކާއެކު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ތަރުޖަމާގައި ގެއްލުން ލިބިދާނެ އެވެ.
 • އިޑިއޮމެޓިކް އެކްސްޕްރެޝަންސް: އިޑިއޮމެޓިކް އެކްސްޕްރެޝަންސް އާއި ސްލޭންގް ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމަކަށް ވާއިރު، މިއީ ގިނަ ފަހަރަށް އެހެން ބަސްބަހުގައި ސީދާ އިކުއިވެންޝަންސް ނެތުމެވެ.
ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް
 • ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންޓަފޭސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، ޓެކްނިކަލް ފަންނީ ތަފާތު ފެންވަރުގެ ފަރުދުންނަށް އެކްސެސިބިލިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.
 • އިންޓަރެކްޓިވް ލާނިން: އޭއައި އިން ޔޫޒަރ އިންޓަރެކްޝަންސް ލީވަރކޮށްގެން ވަގުތު ފާއިތުވަމުންދާ ވަރަކަށް ތަރުޖަމާގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކޮށް، ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އުފެދެނީ ވަރުގަދަ ތަރުޖަމާ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ބަހުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަވަރޭޖް ލިބޭއިރު، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޞައްޙަކަމެއް ވެސް ލިބިގެންދެއެވެ.

ނިއުއަންސްތަކާއި އިޑިއަމްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާއިރު، ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަފޭސް އާއި އެޑެޕްޓިވް ލާނިން ފީޗާސް ތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ފައިދާހުރި މަލްޓިލިންގުއަލް ސަޕޯޓް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޔޫޒަރުންނަށް އަގުހުރި އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި: ޓްރާންސްފޯމިންގ ވައިޓް-ކޮލާ ޖޮބްސް ވިތު އިނޮވޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބިންގާ އަޅާފައިވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ދަނީ ވައިޓް ކޮލާ ވަޒީފާތަކުގެ މަންޒަރު އަލުން ބައްޓަން ކުރަމުންނެވެ. ސަގާފީ ގޮތުން އިންސާނީ ބުއްދިއާއި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ހުނަރަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މި ޕްރޮފެޝަންތަކަށް މިހާރު ދަނީ ގްރޮކް އެކްސްއޭއައިގެ ކުރިއަރާފައިވާ ފަންކްޝަނަލިޓީތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑޭޓާ އެނަލިސިސް، ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިންގ، އަދި ކޮމްޕްލެކްސް ޑިސިޝަން މެކިންގ ގައި ހުނަރުވެރިވުން ހިމެނޭއިރު، މި ދާއިރާގެ އެކި ރޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ފުން ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ދައުރުތައް އަލުން ކަނޑައެޅުން
 • ރޫޓިން ޓާސްކްތައް އޮޓޮމޭޓްކުރުން: ޑޭޓާ އެންޓްރީއާއި، ޝެޑިއުލްކުރުމާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ އަސާސީ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން ފަދަ ތަކުރާރުކޮށް އަދި ވަގުތު ނަގާ ޓާސްކްތައް އޮޓޮމެޓިކްކުރުމުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި މޮޅުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުހިންމު ގޮތެއްގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާ ރޯލްތައް ރިޑަންޑަންސީ ވެދާނެއެވެ.
 • އެންހަންސްޑް ޑިސިޝަން-މެކިންގ: ފުޅާ މައުލޫމާތުތައް ހަލުވިކަމާއެކު ޕްރޮސެސްކުރުމާއެކު، ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އިންސާނީ ތަޙުލީލުތަކަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ވިސްނުންތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ބަދަލަކީ އެއައި އިން ދުއްވާ ވިސްނުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސްޓްރެޓެޖީއާއި ތަންފީޒުކުރުމާ ދިމާލަށް މެނޭޖަރުންނާއި އެނަލިސްޓުންގެ ދައުރު އަލުން އޮރިއެންޓްކޮށްފާނެ ބަދަލެކެވެ.
ހުނަރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ކުރާ އަސަރު
 • ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް އަށް ބާރުއެޅުން އިތުރުކުރުން: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި ފަދަ އެއައި ސިސްޓަމްތައް ދެނެގަނެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ފަރިތަވުމަކީ މުހިންމު ހުނަރަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މި ޓޫލްތައް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ލީވަރ ކުރަން ދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ.
 • ސޮފްޓް ސްކިލްސް އެންހަންސްމަންޓް: އޭއައި އިން އިތުރު ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރާވަރަކަށް ކްރިއޭޓިވިޓީ، އެންޕެތީ، އަދި ކޮމްޕްލެކްސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުން ފަދަ ސޮފްޓް ސްކިލްސް އަށް މުހިންމުކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލުން އެޑެޕްޓްވާން ޖެހެނީ އިންސާނީ މަރުކަޒުކޮށްފައިވާ މި ހުނަރުތައް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.
ވަޒީފާގެ މަންޒަރު ބަދަލުވުން
 • ވަޒީފާ ބަދަލުވުން: ވަކި ވަޒީފާތަކުގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ރޫޓިން ޑޭޓާ ޓާސްކްތައް ނުވަތަ އަސާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ބޮޑުތަނުން ކުޑަކުރުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުވުމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެއެވެ.
 • އާ ވަޒީފާ އުފެއްދުން: އަދި އެއާ ޚިލާފަށް ގްރޮކް އެކްސްއޭއައި އިން އުފައްދާނީ އެއައި މެނޭޖްމަންޓާއި، އެތިކްސް އާއި، މިހާރު ހުރި ނިޒާމުތަކާ އިންޓަގްރޭޝަން އަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އާ ރޯލްތަކެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ވައިޓް ކޮލާ ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ފުރުސަތުތައް ވެސް ހުށަހަޅައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ގާއިމްވެފައިވާ ދައުރުތަކަށް ބުރޫއަރާ، ހުނަރު ސެޓްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އާ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދެއެވެ.

ކުރިއަށް ބަލާއިރު، އިންސާނީ މުވައްޒަފުންނާއި އެއައި އާއި ދެމެދު އެއްބާރުލުން ދޭ ސިނަޖީއެއް ކުރިން ލަފާކުރެވޭއިރު، މި ދެ ފަރާތުން ވެސް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައިގެ ކެޕޭސިޓީތައް އަންލޮކްކުރުން: ޕީޑީއެފް ކިޔައިލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްސްޓްގެ ތަފާތު ގޮތްތައް މޮޅަށް ޕްރޮސެސްކޮށް ވިސްނައިދިނުމަށް އިންޖިނިއަރިން ކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާންމު ސުވާލެއް އުފެދިގެން އަންނަނީ: ޕީޑީއެފްތައް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކިޔައިލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ޕީޑީއެފް ކިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
 • ފައިލް ފޯމެޓް ހެންޑްލިންގ: ޓެކްސްޓް ބެސްޓް ކޮންޓެންޓް މާނަކުރުމުގައި ގްރޮކް އެކްސް އެއައި މޮޅުވެއެވެ. ސީދާ ޕީޑީއެފް ފައިލްތައް ކިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ބިނާވެފައިވަނީ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށް ކަމަށާއި، ޓެކްސްޓް ބިނާކޮށްފައިވާ ޕީޑީއެފްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 • އިމޭޖް ބެސްޓް ޕީޑީއެފް: ޕީޑީއެފްގައި ޓެކްސްޓާއެކު އިމޭޖްތައް ހިމެނޭއިރު، ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ އިމޭޖް ބެސްޓް ޕީޑީއެފްތަކުން ސީދާ ޓެކްސްޓް ނެގޭނެ ނުވަތަ މާނަ ނުކުރެވޭތީ އެވެ.
ޕީޑީއެފްތަކާ އެކު ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިންޓަރެކްޝަން
 • ޓެކްސްޓް އެކްސްޓްރެކްޝަން ޓޫލްސް: ޓެކްސްޓް ބެސްޓް ޕީޑީއެފް އަށް ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ޓެކްސްޓް އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ޓޫލްސް ލީވަރ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއްފަހަރު ނެގިއްޖެނަމަ، ކޮންޓެންޓް ޕްރޮސެސްކޮށް، އެނަލައިޒްކޮށް، ޖަވާބުދާރީވެވޭނެއެވެ.
 • ލިމިޓެޝަންސް: ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ނެޓިވް ޕީޑީއެފް ރީޑިންގ އަށް އޭގެ ޒާތުގައި ސަޕޯޓް ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރުން މުހިންމެވެ. ޓެކްސްޓް ނެގުން އަދި ކިޔަން ފަސޭހަ ފޯމެޓެއްގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަކީ ފައިދާހުރި މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އިން ޓެކްސްޓް ޕްރޮސެސިން އާއި ވިސްނުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅަދާނަކަން ދައްކުވައިދޭއިރު، ޕީޑީއެފްތަކާ ސީދާ މުއާމަލާތް ކުރުމުން ލިމިޓެޝަންތަކެއް ހުރެ އެވެ. ހައްލަކީ ޕީޑީއެފް ކޮންޓެންޓް ކިޔޭނެ ޓެކްސްޓް ފޯމެޓަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ؛ އޭގެ ފަހުން ގްރޮކް އެކްސް އެއައި އަށް ޓްރާންސްފޯމް ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ރަނގަޅަށް ތަޙުލީލު ކުރެވޭނެއެވެ.


ސްޕޮންސަރެވެ