आमी तुमचो वेवसाय कृत्रिम बुद्धी वरवीं हुशार करतात

चॅटजीपीटी म्हणल्यार कितें?

ChatGPT, OpenAI-विकसीत केल्लें भास मॉडेल, मजकूर आदारीत चवकशींक जाप दिवपाचो आनी सैमीक भाशेचे प्रतिसाद तयार करपाचो उद्देश साध्य करता. तो सैमीक भास प्रक्रिया (NLP) अशें म्हण्टात त्या कृत्रीम बुद्धीच्या व्यापक क्षेत्रांत येता, जाचो हेतू संगणकाक मनशाचे भाशेची समजूत घेवपाची आनी ताचो अर्थ लावपाची तांक दिवपाचो आसा.

ChatGPT कडल्यान लक्ष केंद्रीत केल्लीं खाशेलपणां:

 • गिरायक आदार वाडोवप
 • वापरप्यांची चड बरी संलग्नताय
 • उत्पादकता वाडोवप
 • बहुभाषी संवाद
 • आभासी सहाय्यक
 • वापरप्याचो अणभव सुदारप
 • वेवसाय वाडप
 • सामुग्री तयार करप
 • ई-कॉमर्स
 • डेटा विश्लेशण

कित्याक निवडप? आमी सदांच फुकट ChatGPT उपाय दितात

ChatGPT वापरपाचो विचार करपाचीं कांय आकर्शक कारणां हांगा दिल्यांत:

 • बहुमुखी प्रतिभा
 • २४/७ उपलब्धताय
 • मापनक्षमता
 • बहुभाषी क्षमता
 • डेटा-आदारीत अंतर्दृष्टी
 • सातत्य
 • बेगीन प्रतिसाद दिवपाचे वेळ
 • सतत शिकप
 • कामाचे भार उणो जालो
 • खर्च-अनुकूल

9,999+

खुशाल वापरप्यांक

9,999+

सत्रां जालीं

प्रायोजक

गप्पाजीपीटी साचे

ChatGPT खातीर ऍप्लिकेशनाचे एक मुखेल डोमेन चॅटबॉटाच्या क्षेत्रांत आसा, जंय गिरायक सेवा स्वयंचलीत करपाक, वारंवार विचारिल्ल्या प्रस्नांक संबोधीत करपाक आनी वापरप्यां कडेन चड द्रव आदान-प्रदान करपाक ती म्हत्वाची भुमिका करता. तरी लेगीत ताची उपयुक्तताय एनएलपीच्या हेर आंगां मेरेन पावता, तातूंत मजकूर सारांश, भास अणकार आनी सामुग्री निर्मिती हांचो आस्पाव जाता.

आतां ChatGPT आवाज गप्पा वापरून पळयात
प्रायोजक
कादंबरीकार खेळचें

तुवें कादंबरीकाराची भुमिका करची अशें म्हाका दिसता. वाचप्यांक बरोच तेंप गुंतून दवरपी सृजनशील आनी आकर्शक कथा तुमी मांडटले. तुमी खंयचोय प्रकार वेंचूंक शकतात, जसो की फॅन्टासी, रोमान्स, इतिहासीक कल्पना आदी - पूण तुमचो ध्येय म्हणल्यार एक व्हड कथानक, आकर्शक पात्रां आनी अनपेक्षीत पराकाष्ठा आशिल्लें कितें तरी बरोवप. म्हजी पयली विनंती आशिल्ली: फुडाराक घडिल्ली एक विज्ञान कथा कादंबरी बरोवपाचो आसा

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
एक चित्रपट समीक्षक म्हणून

तुमी फिल्म समीक्षक जावचे अशें म्हाका दिसता. तुमी एक सिनेमा पळोवचो पडटलो आनी ताचेर स्पश्टपणान टिप्पणी करची पडटली, कथानक, अभिनय, छायाचित्रण, दिग्दर्शन, संगीत आदी विशीं सकारात्मक आनी नकारात्मक प्रतिसाद दिवचो पडटलो म्हजी विनंती अशी: साय-फाय सिनेमाचो नियाळ घेवपाक मदत करची: द मॅट्रिक्स फ्रॉम अमेरिकन .

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
पटकथा लेखक म्हणून

तुमी पटकथा लेखक जावचे अशें म्हाका दिसता. तुमी प्रेक्षकांक मोहित करपी वैशिश्ट्य लांबायेच्या चित्रपटां खातीर वा वेब मालिके खातीर आकर्शक आनी सृजनशील पटकथा तयार करतले. मनोरंजक पात्रां, कथाची परिस्थिती, पात्रां मदलो संवाद आदी सोदून काडून सुरवात करात तुमचो पात्र विकास पुराय जातकच - प्रेक्षकांक निमाणे मेरेन सस्पेन्सांत दवरपी घुंवळे वखदांनी भरिल्ली एक रोमांचक कथानक तयार करात. म्हजी पयली विनंती आशिल्ली: पॅरिसांत घडिल्लो रोमँटीक नाटक फिल्म बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
तपास पत्रकार म्हणून काम करप

तुमी तपास पत्रकार म्हणून वावुरचे अशें म्हाका दिसता. सत्य उक्ते करपाक आनी पारदर्शकतायेक चालना दिवपाक तुमी गुंतागुंतीच्या आनी संभाव्य वादग्रस्त विशयांत खोलायेन वचतले. तुमचें लक्ष सरकारी भ्रश्टाचार, कॉर्पोरेट गैरवेव्हार वा समाजीक अन्याय हांचेर आसूं येता. चुकीचीं कामां उक्ती करप आनी जापसालदारकेक चालना दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार कापड उद्देगांतल्या बेकायदेशीर कामगार पद्दतींची चवकशी करपाची येवजण म्हाका करपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
प्रवास पत्रकार म्हणून काम करप

तुमी प्रवास पत्रकार म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. तुमी संवसारभरांतल्या सुवातीं विशीं, लोकां विशीं आनी संस्कृतायांचेर बरयतले, आमच्या ग्रहाची सोबीतकाय, विविधताय आनी गुंतागुंत वांटून घेतले. तुमच्या कामांत गंतव्य मार्गदर्शक, प्रवास टिप्स वा थळाव्या रितीरिवाज आनी इतिहासांत खोल बुडप आसूं येता. वाचप्यांक संवसारा विशीं प्रेरणा दिवप आनी म्हायती दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार दक्षिण अमेरिकेंतल्या उण्या प्रमाणांत संशोधन केल्ल्या प्रदेशा खातीर सविस्तर प्रवास मार्गदर्शक बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
डॉक्युमेंटरी फिल्म निर्मातो म्हणून काम करप

तुमी डॉक्युमेंटरी फिल्म निर्मातो म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. तुमी वास्तव जगांतल्या विशयांचेर आकर्शक कथनां तयार करतले. तुमचें लक्ष समाजीक प्रस्न, इतिहासीक घडणुको, सैम वा वैयक्तीक चरित्रांचेर आसूं येता - पूण खोलायेन, शिक्षणीक आनी आकर्शक नदर दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती अशी: दर्यादेगेवेल्या समाजाचेर हवामान बदलाचो परिणाम हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी डॉक्युमेंटरी खातीर एक संकल्पना तयार करपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
मानसशास्त्रज्ञ म्हूण वावुरचें

म्हाका तुवें मानसशास्त्रज्ञ खेळचें अशें दिसता. म्हज्या समस्यां विशीं सांगतलों आनी म्हाका बरें दिसपा खातीर तुमी म्हाका शास्त्रीय सल्लो दिवंक शकतले अशी आस्त बाळगता. म्हजो प्रस्न असो: राग येवचो न्हय असो यत्न कसो करूं.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
क्वांटम भौतिकशास्त्रज्ञ म्हूण काम करतात

तुमी क्वांटम भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणून वावुरचें अशें म्हाका दिसता. तुमी कणांच्या वागणुकेची चवकशी सगळ्यांत ल्हान प्रमाणांत करतले, जंय शास्त्रीय भौतिकी आतां लागू जायना. तुमच्या वावरांत सैध्दांतिक अदमास, प्रायोगिक रचना वा क्वांटम घडणुकांचो अर्थ लावप हांचो आस्पाव आसूं येता. क्वांटम क्षेत्राविशीं आमची समजूत खोलायेन वाडोवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती अशी: म्हायती हस्तांतरण करपा खातीर क्वांटम गुंतागुंतीच्या परिणामांचो अर्थ लावपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
इतिहासकार म्हूण वावुरचें

म्हाका तुवें इतिहासकाराची भुमिका करची अशें दिसता. तुमी फाटल्या सांस्कृतीक, अर्थीक, राजकी आनी समाजीक घडणुकांचें संशोधन आनी विश्लेशण करतले, मुळाव्या स्रोतां वयल्यान डेटा एकठांय करतले आनी ताचो वापर करून वेगवेगळ्या इतिहासीक काळांत घडिल्ल्या गजालीं विशीं सिध्दांत तयार करतले. म्हजी विनंती अशी: विसाव्या शेंकड्याचे सुरवेक लंडनांत जाल्ल्या मजूर संपाच्या तथ्यांक उक्ते करपाक तुमची मजत जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
दंतवैज म्हणून काम करप

म्हाका तुमी दंतवैज खेळपाक जाय, म्हजी विनंती अशी: थंड जेवणाची संवेदनशीलताय म्हाका मदत जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
पोशणशास्त्रज्ञ म्हणून काम करचें

हांव तुमकां सांगतां की तुमी पोशणशास्त्रज्ञ म्हणून काम करात आनी 2 जाणांक शाकाहारी रेसिपी तयार करात जी दरेक पोटांत सुमार 500 कॅलरी आसता आनी ग्लायसीमिक इंडेक्साचेर उणी आसता. तुमी एक सुचोवणी दिवंक शकतले?

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
अर्थीक पत्रकार म्हणून काम करप

तुमी अर्थीक पत्रकार म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. तुमच्या वाचप्यां खातीर अर्थ आनी अर्थशास्त्राच्या गुंतागुंतीच्या संवसारांतल्यान गूढताय सोडोवप ही तुमची भुमिका. तुमी शेअर बाजारांतल्या प्रवृत्तींचो आस्पाव करूंक शकतले, यशस्वी उद्देजकांची प्रोफायल करूंक शकतले वा अर्थीक धोरणांचें विश्लेशण करूंक शकतले. स्पश्ट, अंतर्दृष्टी आनी वेळार अर्थीक खबरो आनी विश्लेशण दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार हालींच फेडरल रिझर्व्ह धोरणाच्या ल्हान वेवसायांचेर जावपी परिणामाचें विश्लेशण करपी एक तुकडो बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
पर्यावरणशास्त्रज्ञ म्हूण वावुरचें

तुमी पर्यावरणशास्त्रज्ञ म्हणून वावुरचें अशें म्हाका दिसता. जीव आनी तांच्या वातावरणा मदले संबंद, आनी दोगांयचो एकामेकांचेर कसो परिणाम जाता हाचेर तुमी संशोधन करतले. तुमच्या वावरांत शेतकी अभ्यास, प्रयोगशाळेचे प्रयोग वा सैध्दांतिक आदर्श आसूं येतात. जैवविविधताये विशीं आमच्या समजुतींत योगदान दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती अशी: हवामानांतल्या बदलाचो प्रवाल भिरांकूळांचेर जावपी परिणाम पळोवपी अभ्यासाची रचना करपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
लोकप्रिय विज्ञानाचे लेख बरोवचे

वागांचेर तुमी लोकप्रिय विज्ञान लेख बरोवपाची गरज आसा, जाका लागून ह्या दुर्मिळ जनावराक म्हाका चड समजूंक मेळटलो.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
अन्न पत्रकार म्हणून काम करप

तुमी अन्न पत्रकार म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. संवसारभरांतल्या खाणां-जेवणांची, खाणां-जेवणाची संस्कृताय, आनी पाककलेच्या प्रवृत्तींत तुमी खोलायेन वचतले. तुमी रेस्टॉरंट रिव्यु, प्रोफायल शेफ कव्हर करूंक शकतले वा जेवणाच्या समाजीक सांस्कृतीक म्हत्वाचेर बरोवंक शकतले. तुमच्या वाचप्यांच्या ताळयेक प्रबुध्द करप आनी तांकां लोभोवप हो हेतू. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार वनस्पती आदारीत जेवणाच्या उदरगतीचो अभ्यास करपी लेख बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
हवामानशास्त्रज्ञ म्हूण काम करप

तुमी हवामानशास्त्रज्ञ म्हणून वावुरचें अशें म्हाका दिसता. तुमी काळाप्रमाण हवामानाच्या नमुन्यांचे विश्लेशण करतले, धर्तरेचें वातावरण, दर्या आनी जमनीचो पृश्ठभाग कशे परस्पर क्रिया करतात हाचो अभ्यास करतले. तुमच्या कामांत डेटा एकठांय करप, हवामान मॉडेलिंग वा हवामान बदलाच्या परिणामांचो अर्थ लावप हांचो आस्पाव आसूं येता. धर्तरेच्या जटिल हवामान वेवस्थेविशींच्या आमच्या गिन्यानांत योगदान दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती अशी: संवसारीक तापमानाचेर हरितगृह वायूचें उत्सर्जन वाडपाचो परिणाम कितें जाता हाचें मॉडेलिंग करपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
खेळां पत्रकार म्हणून काम करप

तुमी खेळां पत्रकार म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. तुमी इव्हेंट कव्हर करतले, खेळगड्यांची प्रोफायल करतले, आनी वेगवेगळ्या खेळांच्या गतीविज्ञानांत खोलायेन पावतले. फुटबॉल आनी बास्केटबॉल ते टेनिस आनी एथलेटिक्स मेरेनच्या खंयच्याय खेळांचेर तुमचें लक्ष आसूं येता. आकर्शक आनी अंतर्दृष्टी दिवपी खेळां आशय दिवप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार बायलांच्या फुटबॉलांतल्या येवपी स्टाराची प्रोफायल बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
शास्त्रीय संगीताचो संगीतकार

म्हाका जाय तुमी एक शास्त्रीय संगीत संगीतकार खेळचो. तुमी वेंचून काडिल्ल्या वाद्य वा वाद्यवृंदा खातीर एक मूळ संगीत रचना रचून त्या आवाजाचें व्यक्तिमत्व भायर काडटले. म्हजी विनंती अशी: पारंपारीक आनी आधुनीक तंत्रीक घटकांचो मेळ घालपी पियानोचो खंड रचपाक म्हाका मदत जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
शेफ म्हणून काम करचें

तूं म्हजो वैयक्तीक शेफ जावचो अशें म्हाका दिसता. हांव तुमकां म्हज्या आहारांतल्या पसंती विशीं आनी एलर्जी विशीं सांगतलों, आनी तुमी म्हाका प्रयत्न करपा खातीर रेसिपी सुचयतले. तुमी फकत तुमच्या शिफारस केल्ल्या रेसिपींनी जाप दिवची आनी हेर कांयच न्हय, स्पश्टीकरण बरोवंक नाकात, म्हजी कृपा म्हणल्यार: हांव वेगन आनी हांव निरोगी जेवणाच्यो कल्पना सोदतां.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
गाडी मिस्त्री म्हणून काम करप

गाडयेची तज्ञताय आशिल्ल्या कोणा कडल्यान समस्या निवारण उपाया कडेन वचपाची गरज आसा, म्हजो प्रस्न असो: इंजिन हालोवपाचीं संभाव्य कारणां खंयचीं.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
कॉमिक बुक लेखक म्हणून काम करप

तुमी कॉमिक बुक लेखक म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. सुपरहीरो, फॅन्टासी, साय-फाय, हॉरर आनी हेर सारकिल्या वेगवेगळ्या प्रकारांनी पातळूंक शकता अशा कॉमिक पुस्तकां खातीर तुमी पकडपी कथनां तयार करतले. दृश्य कथाकथनाच्या खाशेल्या आंगांचो विचार करतना एक आकर्शक कथानक, आकर्शक संवाद आनी बळिश्ट पात्रां बरोवपाचो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हळ्यार: डिस्टोपियन फुडारांत रावपी नव्या सुपरहीरो खातीर म्हाका एक मूळ कथा प्लॉट करपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
आनुवंशिकशास्त्रज्ञ म्हूण वावुरचें

तुमी आनुवंशिकशास्त्रज्ञ म्हणून वागचें अशें म्हाका दिसता. तुमी आनुवंशिकतायेंत जीनांची भुमिका आनी जिव्या जीवांतल्या बदलाचो अभ्यास करतले. तुमच्या कामांत प्रयोगशाळेंतलें संशोधन, डेटा विश्लेशण वा आनुवंशिक उपचार पद्दत तयार करप हांचो आस्पाव आसूं येता. रेणू पातळेचेर जिणेच्यो गुंतागुंत सोदून काडप हो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती अशी: वंशपरंपरेन जावपी दुयेंसाक जापसालदार आशिल्ल्या जीनांची वळख करपाची पद्दत म्हाका सोदून काडपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
पेपर लेखक म्हणून काम करचें

तुमी निबंद लेखक म्हणून वावुरचे अशें म्हाका दिसता. दिल्ल्या विशयाचेर संशोधन करचें पडटलें, प्रबंध विधान तयार करचें पडटलें आनी म्हायती दिवपी आनी आकर्शक असो समजावपी काम तयार करचो पडटलो. म्हजी विनंती अशी: पर्यावरणांतलो प्लास्टीक कोयर उणो करपाचें म्हत्व सांगपाक म्हाका एक समजावपा सारको निबंद बरोवपाक मदत करात.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
जायरातदार म्हूण

म्हाका जाय तुमी जायरातदार म्हणून वावुरचें, तुमी तुमच्या आवडीच्या उत्पादन वा सेवाचो प्रचार करपा खातीर एक मोहीम तयार करतले. तुमी तुमचे लक्ष्य प्रेक्षक वेंचून काडटले, मुखेल संदेश आनी घोशणा तयार करतले, प्रचार माध्यम चॅनल निवडटले आनी तुमचीं ध्येयां साध्य करपाक जाय आशिल्ल्या हेर खंयच्याय कार्यावळींचेर निर्णय घेतले. म्हजी पयली प्रस्ताव विनंती अशी आशिल्ली: 18-30 वर्सां पिरायेच्या लोकांक लक्ष्य करून नव्या ऊर्जा पेयाची जायरात मोहीम तयार करपाक म्हाका मदत जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
नाटककार म्हूण वावुरप

तुमी गीतकार म्हणून काम करचें अशें म्हाका दिसता. तुमी गितां खातीर भावनीक रितीन प्रतिध्वनीत आनी लयबद्धपणान आकर्शक गीत तयार करतले. तुमच्या रचनांनी पॉप आनी रॉक ते कंट्री आनी आर एण्ड बी ह्या प्रकारांचो आस्पाव आसूं येता. एक मनभुलोवपी काणी सांगपी, खोल भावना उक्तावपी आनी संगीत रागान व्हांवपी गीत बरोवपाचो हेतू आसा. म्हजी पयली विनंती म्हणल्यार: म्हाका गमावल्ल्या मोगा विशीं काळजाक चोळपी देश गीत बरोवपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
नियमित अभिव्यक्ती जनरेटर म्हूण काम करता

तुमी रेग्युलर एक्सप्रेशन जनरेटर म्हूण काम करात आनी म्हज्या वर्णना वयल्यान आनी गरजां वयल्यान संबंदीत रेग्युलर एक्सप्रेशन तयार करात अशें म्हाका दिसता. म्हजें वर्णन सकयल दिल्लें आसा: ईमेल सत्यापन.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
वक्तो म्हूण वावुरप

तुका वक्तो जावंक जाय. तुमी भौशीक उलोवपाची कुशळटाय विकसीत करतले, आव्हानात्मक आनी आकर्शक सादरीकरण साहित्य तयार करतले, योग्य डिक्शन आनी इंटोनेशन वापरून भाशणां दिवपाची सराव करतले, कुडीचे भाशेचो अभ्यास करतले आनी तुमच्या प्रेक्षकांचें लक्ष ओडपाचे मार्ग तयार करतले. म्हजी विनंती अशी: कंपनीच्या कार्यकारी संचालकाक कामाच्या सुवातेर टिकावूपणाचेर सादरीकरण दिवपाक म्हाका मदत जाय

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ म्हूण वावुरचें

तुमी खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणून वावुरचें अशें म्हाका दिसता. काळ्या बुराका सावन व्हड स्फोटा मेरेन विश्वांतल्या सगळ्यांत खोल गूढ गजालीं विशीं तुमी सिध्दांत तयार करतले. तुमच्या कामांत सैध्दांतिक मॉडेलिंग, डेटा विश्लेशण वा प्रायोगिक डिझायन आसूं येता. ब्रह्मांडाची आमची समजूत वाडोवप हो हेतू. म्हजी पयली विनंती अशी: आकाशगंगेच्या निर्मितीचेर काळ्या पदार्थाचो प्रभाव स्पश्ट करपी सिध्दांत मांडपाची गरज आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
गीत शिफारस करपी म्हणून काम करचें

तुमी गीत शिफारस करपी जावपाक जाय. सध्या युरोप आनी अमेरिकेंत सगळ्यांत चड लोकप्रिय आशिल्लें, वेगान चलपी आनी चलयांनी गायिल्लें गीत म्हाका शिफारस करात.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
इंग्लीश अणकार

म्हाका जाय तुमी अणकारपी म्हणून वावुरचें, फकत मूळ मजकूर अणकारीत करात अतिरिक्त सजावट वा पूरक नासतना. Translate the following content in English: आयज हवामान खूब बरें आसा.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
गणित शिक्षक म्हणून काम करचें

म्हाका जाय तूं गणित शिक्षक म्हणून खेळचो. हांव कांय गणितीय समीकरणां वा संकल्पना दितलों आनी तुमचें काम म्हणल्यार तीं समजून घेवपासारक्या उतरांनी समजावप. हांगा म्हजो प्रस्न आसा: संभाव्यताय स्पश्ट करात आनी ती कित्या खातीर आसा?

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
कायदेशीर सल्लागार म्हूण काम करप

तुमी म्हजो कायदेशीर सल्लागार जावचो अशें म्हाका दिसता. कायदेशीर परिस्थितीचें वर्णन करतलों आनी तिचे कडेन कशें वचप हाचेर तुमी सल्लो दितले. तुमी फकत तुमच्या सुचोवणेन जाप दिवची आनी हेर कांयच न्हय. स्पश्टीकरणां बरोवंक नाकात. म्हजी विनवणी अशी: हांव गाडयेचो अपघात जाल्लो आनी कितें करचें तें कळना.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
शिक्षणतज्ञ

तुमी एक शिक्षणतज्ञ जावचे अशें म्हाका दिसता. तुमच्या आवडीच्या विशयाचेर संशोधन करून तुमचे सोद प्रबंध वा लेखाच्या रुपांत सादर करपाची जापसालदारकी तुमची आसतली. तुमचें काम म्हळ्यार विस्वासांत घेवपासारके स्रोत वळखुप, बऱ्या रचणुकेच्या पद्दतीन साहित्य संघटीत करप आनी उल्लेखां सयत अचूकपणान दस्तावेजीकरण करप. म्हजी पयली विनंती आशिल्ली: 18-25 वर्सां पिरायेच्या कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर नवीकरणीय उर्जा निर्मितीच्या आधुनीक प्रवृत्तींचेर लेख बरोवपाक म्हाका मदत जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
कथाकार

वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटां खातीर कल्पनाशील आनी मनरिजवण करपी कथा सोदून काडपी कथाकार तुमी आसचे अशें म्हाका दिसता. म्हजी विनंती आशिल्ली: म्हाका व्हडल्या लोकां खातीर जिद्दी विशीं एक मजेशीर काणी जाय

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात
मानसीक भलायकी सल्लागार म्हूण काम करचें

म्हाका तुमी मानसीक भलायकी सल्लागार म्हूण जाय, म्हजी पयली विनंती अशी: म्हज्या डिप्रेशनाचीं लक्षणां वेवस्थापन करपाक म्हाका मदत करपी कोणूय जाय.

हो प्रॉम्प्ट वापरून पळयात

गप्पाजीपीटी केस स्टडी

आमच्या हालींच्या चॅटजीपीटी आनी एआय केस स्टडींचो अभ्यास करचो
रोबोटीक ऑटोमेशन

ChatGPT सहज संवाद आनी नियंत्रणा वरवीं कार्यक्षम रोबोटीक ऑटोमेशन सक्षम करता

अदमास विश्लेशण

ChatGPT च्या डेटा-आदारीत क्षमता आनी सैमीक भाशेच्या अंतर्दृष्टी वरवीं अदमास विश्लेशण चड सुलभ आनी अंतर्दृष्टीचें केलां

प्रायोजक

गप्पाजीपीटी पंगड: आमच्या जीपीटी आनी एआय अणभव आशिल्ल्या पंगड वांगड्यांक मेळचें

OpenAI कडल्यान ChatGPT आनी हेर संबंदीत AI मॉडेल तयार करपाक प्रतिभावान संशोधक, अभियंते आनी कृत्रीम बुद्धी आनी मशीन लर्निंगांतल्या तज्ञांचो पंगड आस्पावता. ओपनएआयचो एक पंगड आशिल्लो, तातूंत जायत्या मुखेल व्यक्तींचो आस्पाव आशिल्लो. पंगड रचनांचो विकास जावं येता, पूण ChatGPT आनी तत्सम प्रकल्पांच्या विकासांत वांटो घेवपी कांय उल्लेखनीय व्यक्ती हांगा दिल्यात:

Sam Altman


सॅम आल्टमन हो ओपनएआयचो सीईओ आसा आनी संघटनेच्या रणनिती दृश्टीकोन आनी फुडारपणांत ताची म्हत्वाची भुमिका आसा.

Greg Brockman


ग्रेग ब्रॉकमन ओपनएआयचो सीटीओ म्हणून काम करता. चॅटजीपीटी सयत एआय विकासाच्या तंत्रीक आंगांक मार्गदर्शन करपाक ताची मुखेल भुमिका आसा.

Ilya Sutskever


इलिया सुत्स्केव्हर ही ओपनएआयची मुखेल शास्त्रज्ञ आनी हे संस्थेची सहसंस्थापक आसा. खोलायेन शिकपाच्या मळार तो एक प्रभावी व्यक्ती आसून संशोधन आनी विकासांत ताणें सक्रीयपणान वांटो घेतला.

Alec Radford


एलेक रॅडफोर्ड हो ओपनएआयचो सहसंस्थापक आनी आदलो संशोधन मुखेली. चॅटजीपीटी सयत जीपीटी माळेच्या मॉडेल तयार करपाक ताचो वांटो आशिल्लो.

Tom Brown


टॉम ब्राउन हो ओपनएआयचो संशोधन शास्त्रज्ञ आसून ताणें जीपीटी मॉडेल तयार करपाक योगदान दिलां.

Dario Amodei


डारियो आमोदेई हो ओपनएआयचो मुखेल संशोधक आसा आनी एआय विकासांत नैतीक आनी सुरक्षेच्या विचारांत वांटो घेतला.

 • 1/3

लोकप्रिय गप्पाजीपीटी FAQs

ल्हान प्रस्नां वरवीं ChatGPT विशीं चड समजून घेयात
प्रायोजक
चॅटजीपीटी म्हणल्यार कितें?

ChatGPT हें OpenAI कडल्यान विकसीत केल्लें संवादात्मक AI मॉडेल आसा. मनशासारको मजकूर समजून घेवपाक आनी तयार करपाक तयार केल्लो आसा, जाका लागून तो चॅटबॉट आनी आभासी सहाय्यक सयत वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशनां खातीर योग्य थारता.

ChatGPT कशें काम करता?

ChatGPT ट्रान्सफॉर्मर म्हणून वळखतात त्या खोल शिकपाच्या वास्तुकलेचेर काम करता. मजकूराच्या व्हडल्या डेटासेटाचेर ताका पूर्वप्रशिक्षीत केल्लो आसता आनी विशिश्ट कामां खातीर बारीकसाणीन केल्लो आसता. मजकूर इनपुट दिल्यार तो आपल्या प्रशिक्षणाचेर आदारीत मजकूर प्रतिसाद निर्माण करता.

ChatGPT कितें वापरूं येता?

ChatGPT कडेन गिरायक आदार आनी सामुग्री निर्मिती ते भास अणकार आनी प्रस्नांक जाप दिवपा मेरेन विंगड विंगड अनुप्रयोग आसात.

ChatGPT मुक्त-स्त्रोत आसा?

ChatGPT मुक्त-स्त्रोत न्हय. OpenAI एपीआय वरवीं मॉडेलाक प्रवेश दिता.

ChatGPT सुरक्षीत आनी नैतीक आसा?

OpenAI हांणी ChatGPT ची सुरक्षीतताय वाडोवपाचे उपाय चालीक लायल्यात, जशे की सामुग्री फिल्टरिंग. पूण हानीकारक वा पक्षपाती आशय निर्माण जावचो न्हय म्हूण जबाबदार आनी नैतीक वापर गरजेचो.

म्हज्या ऍप्लिकेशनांत ChatGPT कशें एकठांय करूं?

तुमी OpenAI API वापरून तुमच्या ऍप्लिकेशनांत ChatGPT एकठांय करूंक शकतात. OpenAI एकठांय करपाचे प्रक्रियेंत विकसकांक मदत करपाक दस्तावेजीकरण आनी साधनां दिता.

ChatGPT खातीर टोकन मर्यादा कितें?

ChatGPT कडेन टोकन मर्यादा आसा, आनी API कॉलांतल्या वट्ट टोकनांचो खर्च आनी प्रतिसाद वेळाचेर परिणाम जावंक शकता. देखीक- जीपीटी-३.५-टर्बोची चडांत चड मर्यादा ४०९६ टोकन आसता.

ChatGPT जायत्यो भासो समजूंक शकता?

होंय, ChatGPT एका परस चड भाशांनी मजकूर समजून घेवंक आनी तयार करूंक शकता, जाका लागून तो बहुभाशीक ऍप्लिकेशनां खातीर योग्य थारता.

ChatGPT ची फुकट आवृत्ती आसा?

OpenAI ChatGPT चो फुकट प्रवेश दिता, जाल्यार अतिरिक्त फायद्या सयत फारीक केल्ली सदस्यतायय दिता. उपलब्धताय आनी किंमत पर्याय वेगवेगळे आसूं येतात.

विशिश्ट कार्यां खातीर हांव ChatGPT बारीक-ट्यून करूंक शकता?

होंय, OpenAI ChatGPT चें बारीक ट्यूनिंग करपाक परवानगी दिता. हाचो अर्थ तुमी तुमच्या विशिश्ट ऍप्लिकेशनां खातीर आनी डोमेना खातीर ताका पसंतीचे करूंक शकतात, ताका लागून ताची कार्यक्षमताय सुदारूंक शकता.

चॅटजीपीटी आनी जीपीटी-3 हांचे मदीं कितें फरक आसा?

ChatGPT सैमीक भाशेच्या संवादाक अनुकूल केला, जाका लागून तो चॅटबॉट आनी आभासी सहाय्यकां खातीर बरोच उपयुक्त आसा. GPT-3 च्या तुळेंत तो चड वापरप्यांक सोंपें आनी चड करून गप्पा ऍप्लिकेशनां खातीर चड बरो पर्याय आसा, जो चड सामान्य उद्देशाचें भास मॉडेल आसा.

भलायकी जतनाय उद्देगांत चॅटजीपीटीचो वापर कसो करूं येता?

दुयेंती गुंतवप, वैजकी प्रस्नांक जाप दिवप, आनी नेमणूक वेळापत्रकांत मदत करप अशा कामां खातीर भलायकी जतनायांत ChatGPT वापरूं येता. ताका लागून दुयेंतीचे अणभव वाडूंक शकतात आनी प्रशासकीय प्रक्रिया सुगम करूं येता.

ई-कॉमर्स ऍप्लिकेशनां खातीर ChatGPT योग्य आसा?

होंय, ChatGPT वैयक्तीक उत्पादन शिफारशी दिवन, गिरायकांक चवकशी करपाक मदत करून, आनी ऑर्डर ट्रॅकिंग आनी परताव्या खातीर आदार दिवन ई-कॉमर्स सुदारूं येता.

ChatGPT शिक्षणीक उद्देशां खातीर वापरूं येता?

होंय, ChatGPT ट्युशन दिवन, विद्यार्थ्यांच्या प्रस्नांक जाप दिवन आनी संशोधनांत मदत करून शिक्षणाक आदार दिवंक शकता. वैयक्तीक शिकपा खातीर तें एक मोलादीक साधन जावंक शकता.

ChatGPT वापरतना कांय नैतीक विचार खंयचे?

नैतीक विचारांत हानीकारक वा पूर्वग्रहीत सामुग्री निर्माण करप आडावप, गुप्ततायेचो आदर करप, आनी ChatGPT जबाबदारपणान आनी पारदर्शकपणान वापरतात हाची खात्री करप हांचो आस्पाव जाता.

ChatGPT कार्यक्षमताय ताचे टोकन मर्यादेचो कसो परिणाम जाता?

टोकन मर्यादा चड काळ मजकूर इनपुट प्रक्रिया करपाचे मॉडेल क्षमतेक परिणाम करता. संवाद टोकन मर्यादे परस चड आसल्यार, तुमकां मजकूराचे कांय भाग कापून उडोवचे पडूं येतात, जाचो संवादाच्या संदर्भाचेर परिणाम जावंक शकता.

चॅटजीपीटी वापरल्यार खंयच्या उद्देगांक फायदो जावंक शकता?

भलायकी जतनाय, ई-कॉमर्स, अर्थीक, गिरायक आदार, शिक्षण, आनी सामुग्री निर्मिती सयत जायत्या उद्देगांक तांची कार्यावळ आनी सेवा वाडोवपा खातीर ChatGPT वापरल्यार फायदो जावंक शकता.

ChatGPT ची मुक्त-स्त्रोत आवृत्ती उपलब्ध आसा?

ChatGPT मुक्त-स्त्रोत न्हय, पूण OpenAI आपल्या API वरवीं प्रवेश पुरवण करता, जे विकसकांक तें तांच्या ऍप्लिकेशनां आनी सेवांनी एकठांय करपाक परवानगी दिता.

कायदेशीर वा पालन संबंदीत कामां खातीर ChatGPT वापरूं येता?

होंय, ChatGPT कायदेशीर संशोधन, दस्तावेज विश्लेशण, आनी पालन संबंदीत चवकशी करपाक मदत करूंक शकता, कायदेशीर वेवसायीक आनी वेवसायांक मोलादीक आदार दिवंक शकता.

फुडल्या काळांत चॅटजीपीटी खातीर खंयची उदरगत जावपाची अपेक्षा आसा?

सैमीक भास समजून घेवप आनी पिळगेंत आनीक सुदारणा आनी नवनिर्माणाची अपेक्षा दवरून, OpenAI ChatGPT संशोधन आनी विकास चालू दवरता.

प्रायोजक
ChatGPT म्हज्या वेवसायाक कशी मजत करूंक शकता?

ChatGPT गिरायक आदार वाडोवंक शकता, कार्यां स्वयंचलीत करूंक शकता, आनी संवाद सुगम करूंक शकता, निमाणें कार्यक्षमताय आनी गिरायक समाधान सुदारूंक शकता.

वेवसायांक विपणन सामुग्री तयार करपाक ChatGPT योग्य आसा?

होंय, ChatGPT विपणन प्रत, उत्पादन वर्णनां, आनी हेर सामुग्री तयार करूंक शकता, जाका लागून वेवसायांक वेळ आनी साधनां वाचतात.

ChatGPT म्हज्या वेवसायीक कार्यावळींत एकठांय करूंक शकता?

तुमी OpenAI API वरवीं ChatGPT तुमच्या वेवसायांत एकठांय करूंक शकतात, गिरायक आदार, चॅटबॉट, आनी हेर गिरायक-मुखेल ऍप्लिकेशनां त ताचो वापर सक्षम करून.

वेवसायांत ChatGPT वापरपा खातीर कितें खर्चाचे विचार आसात?

ChatGPT वापरपा खातीर खर्च तुमच्या वापरा प्रमाण आनी सदस्यताय येवजणे प्रमाण बदलूं येता. OpenAI फुकट आनी फारीक केल्ले प्रवेश पर्याय दोनूय दिता.

म्हज्या वेवसायांत संवेदनशील गिरायक डेटा हाताळपा खातीर ChatGPT सुरक्षीत आसा?

गिरायकांची चवकशी हाताळपाक ChatGPT वापरूं येता, पूण संवेदनशील डेटा सुरक्षीतपणान आनी गुप्तताय नेमांक पाळो दिवन हाताळटा हाची खात्री करप म्हत्वाचें.

विशिश्ट वेवसायीक गरजे खातीर ChatGPT सानुकूल करूं येता?

होंय, तुमच्या उद्देगा खातीर आनी गरजां प्रमाणें कामां करपा खातीर तुमच्या वेवसाया खातीर ChatGPT बारीकसाणीन सुदारूं येता, तुमच्या गिरायकां खातीर चड वैयक्तीक अणभव दिवन.

वेवसाया खातीर ChatGPT चालीक लावपाक कांय संभाव्य आव्हानां खंयचीं?

आव्हानां मदीं नैतीक वापराची खात्री करप, प्रतिसादांचो दर्जो वेवस्थापन करप, आनी गिरायक संवादांत चुको आनी गैरसमज टाळपा खातीर मनशाची देखरेख दवरप हांचो आस्पाव आसूं येता.

म्हज्या वेवसाया खातीर लीड जनरेशन आनी विक्री करपाक ChatGPT मदत करूंक शकता?

होंय, गिरायकांच्या चवकशींक जाप दिवन, उत्पादनाची म्हायती दिवन, आनी वापरप्यांक विक्री प्रक्रियेंतल्यान मार्गदर्शन करून, निमाणें रुपांतर दर वाडोवन, ChatGPT लीड निर्मितींत मदत करूंक शकता.

वेवसाया खातीर चॅटजीपीटी वापरल्यार खंयच्या उद्देगांक फायदो जावंक शकता?

ई-कॉमर्स, अर्थीक, भलायकी जतनाय, आनी तंत्रज्ञान सयत वेगवेगळे उद्देग गिरायक संवाद सुगम करून, आदार दिवन आनी प्रक्रिया स्वयंचलीत करून ChatGPT चो फायदो घेवंक शकतात.

म्हज्या वेवसायांत ChatGPT चालीक लावपाक शिकपाचो वक्र आसा?

ChatGPT चालीक लावपा खातीर शिकपाचो वक्र तुमच्या विशिश्ट वापर प्रकरणाचेर आनी गरजांचेर आदारीत आसता. OpenAI एकठांय करपाक मदत करपाक दस्तावेजीकरण आनी साधनां पुरवण करता.

वेवसायीक ऍप्लिकेशनां मदीं ChatGPT खातीर सादारण प्रतिसाद वेळ कितलो आसता?

प्रतिसाद वेळ वेगवेगळो आसता पूण सादारणपणान बेगीन जाता. विनंतीचे गुंतागुंत आनी मॉडेलाचे संरचनेचेर ते आदारून आसतात.

म्हज्या वेवसायांत गिरायक तिगोवन दवरपाक ChatGPT मदत करूंक शकता?

होंय, ChatGPT गिरायकां कडेन संबंदीत जावंक शकता, तांच्या हुस्क्याक तोंड दिवंक शकता आनी वैयक्तीक शिफारशी दिवंक शकता, जी गिरायक धारणा सुदारपाक योगदान दिवंक शकता.

वेवसायांक चड गप्पा खंड हाताळपाक ChatGPT सक्षम आसा?

होंय, ChatGPT गिरायकांची चड प्रमाणांत चवकशी कार्यक्षमतेन हाताळूंक शकता, जाका लागून तो म्हत्वाचो गप्पा येरादारी आशिल्ल्या वेवसायांक योग्य थारता.

वेवसायीक अंतर्दृष्टी खातीर डेटा विश्लेशणाक ChatGPT मदत करूंक शकता?

होंय, ChatGPT वापरूं येता डेटा वयल्यान अंतर्दृष्टी तयार करपाक आनी वेवसाय विश्लेशणा संबंदीत प्रस्नांक जाप दिवपाक, निर्णय घेवपाक मोलादीक आदार दिवपाक.

ChatGPT वेवसायांक तंत्रीक आदार दिवंक शकता?

होंय, ChatGPT तंत्रीक प्रस्नांक जाप दिवन, सामान्य समस्यांचें निवारण करून आनी वापरप्यांक तंत्रीक प्रक्रियां वरवीं मार्गदर्शन करून तंत्रीक मदत दिवंक शकता.

म्हज्या वेवसाया खातीर म्हज्या सद्याच्या चॅटबॉटांत वा आभासी सहाय्यकांत ChatGPT एकठांय करप शक्य आसा?

होंय, ChatGPT तुमच्या सद्याच्या चॅटबॉट वा आभासी सहाय्यकांत एकठांय करूंक शकता तांची क्षमता वाडोवपाक, चड परस्पर संवादात्मक आनी बुद्धीमान वापरप्याचो अणभव पुरवण करून.

वेवसायीक कार्यावळींत ChatGPT वापरतना डेटा गुप्ततायेचे विचार खंयचे?

डेटा गुप्ततायेचो विचार करप आनी संवेदनशील गिरायक म्हायती सुरक्षीतपणान हाताळटा हाची खात्री करप म्हत्वाचें. पालन ​​करपा खातीर योग्य डेटा संरक्षण उपाय चालीक लावप म्हत्वाचें आसा.

वेवसायीक सेटिंगांत ChatGPT हाताळूंक शकता अशा वापरप्यांच्या वा गिरायकांच्या संख्येक मर्यादा आसा?

ChatGPT क्षमता व्हड संख्येन वापरप्यांक लावपाक स्केल करूंक शकता, जाका लागून ती विस्तारीत गिरायक आदार आनी चड गप्पा खंड आशिल्ल्या वेवसायांक योग्य थारता.

ChatGPT वेवसायांक सामुग्री क्युरेशन करपाक मदत करूंक शकता, जशे की वापरप्यांक लेख वा उत्पादांची शिफारस करप?

होंय, ChatGPT वापरप्यांक वैयक्तीक शिफारशी दिवन, वापरप्यांची वांटोदारी आनी सामुग्री वापर वाडोवन सामुग्री क्युरेट करूंक शकता.

ChatGPT यशस्वीपणान चालीक लावपाक सोदपी वेवसायांक खंयचो आदार आनी साधनां उपलब्ध आसात?

OpenAI वेवसायांक ChatGPT प्रभावीपणान एकठांय करपाक मदत करपाक दस्तावेजीकरण, साधनां आनी आदार पुरवण करता, जी सुगम अंमलबजावणी प्रक्रिया सुनिश्चीत करता.

प्रायोजक

प्रशस्तीपत्र: लोक म्हणटात चॅटजीपीटी विशीं

ChatGPT विशीं भौशीक मतां आनी चर्चा, तशेंच तत्सम AI मॉडेल, ताची क्षमता, उपेग आनी नैतीक विचार सारकिल्या घटकांचेर आदारीत खूब वेगवेगळी आसता. ChatGPT संबंदीं लोकांनी सांगिल्ले कांय सामान्य मुद्दे हांगा दिल्यात

ChatGPT हो एआय खातीर एक टिपिंग पॉयंट, Ethan Mollick, Harvard Business Review
आमी कृत्रीम बुद्धी खातीर एक टिपिंग पॉयंट मारतात: ChatGPT आनी हेर AI मॉडेल जे साद्या इंग्लीशींत संवाद सादपाक शकतात, मजकूर बरोवंक आनी सुदारूंक शकतात, आनी कोड बरोवपाक शकतात, हें तंत्रज्ञान अचकीत लोकांच्या व्यापक लोकसंख्येक चड उपेगी पडटा. हाचे व्हड परिणाम जातात.

चॅटजीपीटी शिक्षणांत बदल करपाचो आसा, तो नश्ट करपाचो न्हय, न्यूयॉर्क शारांतल्या शिक्षण खात्याची प्रवक्ती जेन्ना लायल
साधन प्रस्नांक बेगीन आनी सोपी जापो दिवंक शकता, पूण तातूंत विमर्शीक-विचार आनी समस्या सोडोवपाची कुशळटाय तयार जायना, जी शिक्षणीक आनी आजीवन येस मेळोवपा खातीर गरजेची आसा

ChatGPT हें BEST AI लेखन सॉफ्टवॅर आसा, Skyler B., संस्थापक/ बी टू बी/मार्केटिंग कॉपीरायटर आनी सामुग्री रणनितीकार
ChatGPT हें हांवें वापरिल्लें सगळ्यांत बरें AI बरोवपाचें सॉफ्टवॅर (हांवें हाचे आदीं Jasper, Copy.AI, WordAI, Rytr वापरलां आनी वापरून पळयलां). हांव ChatGPT Plus वापरतां आनी उत्पादनाची गुणवत्ता हेर खंयच्याय सॉफ्टवॅरा परस बरी आसा.

ChatGPT वरवीं तुमची उत्पादकता वाडोवंक दिता, Manoj k., डिजिटल मार्केटिंग
chatGPT दिसपट्ट्या कामांनी म्हजो वेळ वाचयता, मागीर तो बेगीन अहवाल करप आसूं वा बॉक्सांतल्यान भायर विचार करप, फकत अचूक सुचोवणी दिवन तुमकां मेजाचेर जायत्यो कल्पना आसात.

आमकां सगळ्यांक जाय आशिल्लो सतत बडी, Tudor S., फ्रंट एन्ड विकसक, म्हायती तंत्रज्ञान आनी सेवा
म्हजे खातीर कोड बरोवपाक हांव दर दिसा ChatGPT वापरतां. जेन्ना जेन्ना हांव git प्रस्नां कडेन अडकता. खंयच्याय WP प्लगइनाचेर खंयचोय प्रस्न. दस्तावेजीकरण वाचपाक म्हाका आदार जाता. ताची बुध्दी चड आसता: somwhere between 80-100%. चडशे मनीस सरासरी 50% आसतले, कारण रूची, वेळ, उर्जा, स्मृती मर्यादा, पूर्वग्रह, चुको, स्वता कडेन संबंद नाशिल्ल्यान. ChatGPT हीं सगळीं काडून उडयतात, चुको आनी संबंद सोडल्यार. चुको खंयच्याय तंत्रगिन्यानाच्या मर्यादेंतल्यान जातात आनी संबंद चड करून तुमी एकठांय बांदतात त्या संवादाक जोडिल्ले आसतात.

अभ्यास करपाक, संशोधन करपाक आनी सामुग्री निर्मिती खातीर लेगीत आमकां जाय आशिल्ली मदत, João Paulo C., सहाय्यक फोटो संपादक
म्हजे खातीर जीपीटी गप्पा हें एक अविश्वसनीय साधन कारण, हांव एक आदेश टायप करतां आनी तातूंतल्यान म्हाका पुस्तक, नियाळ, सारांश करूं येता ... आनी ताका लागून शाळेंत, आनी Youtuber म्हणून म्हज्या वावरांत म्हाका खूब आदार जालो... जीपीटी गप्पा विशीं म्हाका चड आवडटा तें म्हणल्यार 3 मिनटां परस उण्या वेळान सगळें बरोवंक शकता असो दर्जो... म्हाका आदीं दनपारां पुस्तकाचें पान करपाचो यत्न करचो पडटालो पूण आयज जीपीटी गप्पा खातीर ताचे परस खूब चड मेळूंक शकता .

अद्भुत सामुग्री तयार करपी प्लेटफॉर्म, Jeevan P., खातें कार्यकारी
ChatGPT हो एक अद्भुत अॅप आसा जो सोपी सामुग्री तयार करपाक परवानगी दिता. तो तुमकां सृजनशील कल्पनांचो विचार करपाक आनी सामुग्री तयार करपाक मदत करता, सुचोवणेक पाळो दिवन. तुमची क्वेरी खंयचीय आसूं, ती तुमकां सगळ्या वॅबांतल्यान संबंदीत डेटा दिता. सगळ्यां खातीर कार्यक्षम अशें हें एक क्रांतीकारी साधन.

समतोल क्षमता आनी सुदारणा करपाची सुवात, Igor V., ल्हान-वेवसाय
ChatGPT विविध आनी संबंदीत सामुग्री तयार करपाक उत्कृश्ट आसा, जी विचारमंथन आनी कल्पना सत्रां खातीर अविश्वसनीय मोलादीक आसा. म्हज्या उत्पादनांक आकार दिवपाक वापरूं येता अशे वेगवेगळे कोन आनी कल्पना सोदून काडपाक म्हाका मदत करता. ChatGPT च्या वेगान प्रतिसादांक लागून आव्हानां सोडोवपाक आनी निर्णय घेवपाक मदत जाता. हांव मॉडेलाक परिस्थिती आनी प्रस्न सादर करूंक शकता, माहितीपूर्ण निवडींत योगदान दिवपी अंतर्दृष्टी मेळोवंक शकता.

ChatGPT वर्ल्ड ऑफ टेक्स्ट एआय कडेन ग्रेट एंट्री, Jesse S., डिजिटल मार्केटिंग तज्ञ
संवाद सुपर अंतर्ज्ञानी आनी उपेगी काम करपाक सुरवात करपाक सोंपें आसा. ही पद्दत सातत्यान खूब प्रतिसाद दिता. चडशीं मर्यादा कामाक आडमेळीं येवंक नात इतलीं चड आसतात. सद्याच्या साहित्याचेर ब्लरब, प्रोफायल, सारांश आनी शैली रुपांतर बरोवप आसूं वा सामकेच उण्या प्रमाणांत साहित्य तयार करप आसूं, ChatGPT सातत्यान बरें काम करता. थोडो अभ्यास केल्यार सामर्थ्यवान प्रॉम्प्ट कशे बरोवचे आनी उच्च दर्जाचो मजकूर कसो मेळोवचो तें बेगीन शिकूं येता.


प्रायोजक